Oblastné združenie chovateľov poštových holubov Kežmarok

Zápisnica z konferencie OZ CHPH Kežmarok konanej dňa 16. 2. 2020 v Spišskej Belej

 

Program :      1. Otvorenie, stanovenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

 1. Voľba mandátovej, návrhovej a volebnej komisie
 2. Správa o činnosti OZ CHPH Kežmarok za rok 2019
 3. Správa o hospodárení OZ CHPH Kežmarok za rok 2019
 4. Správa RK za rok 2019
 5. Správa výcvikovej komisie OZ CHPH Kežmarok za rok 2018
 6. Plán činnosti na rok 2019
 7. Návrh rozpočtu na rok 2020
 8. Oboznámenie s pretekovým plánom na rok 2020
 9. Súťaže na rok 2020
 10. Diskusia
 11. Odovzdanie ocenení jubilantom OZ CHPH (okrúhle výročia v roku 2019)

a reprezentantom na CV 2020.

 1. Voľby do revíznej komisie OZ CHPH Kežmarok
 2. Návrh a prijatie uznesení
 3. Záver

 

 

K bodu 1: Konferenciu otvoril a všetkých prítomných privítal tajomník OZ CHPH Ing. Alojz Timko. Prítomných oboznámil s programom konferencie a opýtal sa prítomných či sú nejaké doplňujúce návrhy k programu. Keďže nebol navrhnutý ďalší bod programu, dal hlasovať o programe konferencie, ktorý bol jednomyseľné odsúhlasený ( 13 delegátov za ).

Za zapisovateľa bol navrhnutý Ing. Alojz Timko, za overovateľov zápisnice RNDr. Daniel Dudzik a Harniš Marek. Návrh bol schválený.

 

K bodu 2:

Voľba mandátovej komisie: do mandátovej komisie boli navrhnutí

Šulík Rudolf, RNDr. Dudzik Daniel a  Šoltés Ján

Voľba volebnej komisie: do volebnej komisie boli navrhnutí

Žrobek Peter, Funket Peter a Mesarčík Milan ml.

Voľba návrhovej komisie: do návrhovej komisie boli navrhnutí

Harniš Marek, Dragašek František a Jacenko František.

Plénom boli jednomyseľne zvolení navrhnutí členovia do komisií a zároveň tajomník predniesol, že na konferencii je prítomných 13 delegátov s hlasom rozhodujúcim, 5 členov výboru OZ KK s hlasom poradným a jubilanti, ktorým budú odovzdané spomienkové darčeky za dlhoročné členstvo v OZ CHPH. Konferencia bola uznášania schopná a prítomnosť je overená prezenčnou listinou.

 

K bodu 3: Správu o činnosti OZ CHPH Kežmarok za rok 2019 predniesol predseda  p. Milan Mesarčík ml., skonštatoval, že výbor OZ počas celej sezóny 2019 splnil všetky uznesenia z konferencie z roku 2019. Zabezpečil  sa plynulý chod sezóny, bola zabezpečená doprava holubov na všetky plánované preteky. Všetky ZO CHPH v pôsobnosti výboru OZ CHPH plnili závery konferencie OZ, usmernenia výboru a požiadavky od ústredných orgánov Zväzu.

Poďakoval za prácu výcvikárovi p. RNDr. Danielovi  Dudzikovi, pokladníkovi p. Petrovi Funketovi ml., tajomníkovi Ing. Alojzovi Timkovi a revíznej komisii čím prispeli k úspešnej činnosti OZ CHPH Kežmarok.

 

 

K bodu 4: Správu o hospodárení predniesol pokladník p. Peter Funket ml., v ktorej oboznámil prítomných delegátov s hospodárením OZ. V hospodárení má oblasť mierny  prebytok.

 

K bodu 5: Správu  predniesol predseda RK,  ktorý prítomných oboznámil s námietkami a postrehmi počas uplynulej sezóny.

 

K bodu 6: Správu predniesol  RNDr. Daniel Dudzik,  v ktorej delegátov predostrel podrobnú analýzu pretekovej sezóny 2019,  rozobral problematiku doletov holubov.  Poukázal na percentuálne umiestňovanie holubov a chovateľov základných organizácií na najjužnejších a najsevernejších bodoch OZ v porovnaní s ostatnými ZO CHPH v OZ Kežmarok.

 

K bodu 7: Hlavné úlohy na rok 2020 boli formulované nasledovne:

 

 1. a) Vytvárať priaznivé podmienky pre športovú – holubársku činnosť všetkých členov. Vytvárať také podmienky, aby mohol každý člen OZ plniť podmienky MS a podmienky FCI pre výstavnícku činnosť v kategóriách šport a štandard.
 2. b) Zabezpečiť bezproblémovú prepravu holubov na všetky preteky podľa pretekového plánu.
 3. c) Zveľaďovať hospodárske prostriedky OZ CHPH Kežmarok. Prepravné prostriedky (nadstavbu a vozíky) udržiavať v dobrom technickom stave.
 4. d) Prihliadať na vekové zloženie členskej základne tým, že s vybranými finančnými prostriedkami sa bude uvážlivo a účelne hospodáriť.

 

K bodu 8: Návrh rozpočtu na rok 2020 predniesol hospodár p. Peter Funket ml.

 

K bodu 9: Pretekový plán na rok 2020 navrhol výbor OZ KK a bol prítomným  prečítaný K pretekovému plánu prebehla diskusia. Boli navrhnute jeho malé úpravy a zmeny. Pretekový plán s drobnými zmenami bol schválený s tým, že isté úpravy v ňom môže urobiť výbor OZ po zasadnutí Regiónu Tatry. Plán bude zverejnený na webovej stránke OZ CHPH Kežmarok. Zástupcovia OZ Kežmarok v regionálnom výbore predostrú schválený plán na zasadnutí výboru regiónu. V pláne sa počíta, tak ako bolo dohodnuté na stretnutí zástupcov regiónu v Huncovciach, že deväť  tratí bude spoločne odštartovaných..

 

 

 

 

K bodu 10,11: Návrh súťaží na rok 2020 predniesol p. Dudzik a to nasledovné:

 

 • Lietať z neobmedzeného množstva, bodovanie ako tomu bolo vlani.

za: 13, proti: 0, zdržali sa: 0

 • Staré holuby oceniť prvé tri miesta v konečnom poradí podľa súčtu bodov a tiež podľa podmienok  IM                                                                       jednomyseľné odsúhlasené
 • Šoltés navrhol, aby chovateľ, ktorý nahlási a zaplatí na jednotlivé preteky DT po 15 holubov, môže nasadiť viac holubov a nebude za nich platiť, t. j. chovateľ nasadí na pretek 17 holubov a mal nahlásených 15, ktoré boli aj zaplatené, zvyšné dva neplatí.

za: 13, proti: 0, zdržali sa: 0

 • Dudzik upozornil na to, aby chovatelia mali v preukaze chovateľa PH zaznamenané všetky vakcinácie a veterinárne úkony vykonané v priebehu roka. Môže sa stať, že kto to nebude mať nemusí dostať veterinárne povolenie vystavovať holuby na CV.
 • Žiadosť P. Pavlička Jána o prestup do OZ Spiš. Žiadosť nebola podaná do 31.10.2019.

 

Za: 0, proti: 13, zdržali sa: 0

–     Vytvoriť registrovanú diskusiu na stránke OZ KK.

Za: 13, proti:0, zdržali sa: 0

–    Návrhy na zmenu preteku (kvôli nepriaznivému počasiu) v priebehu pretekovej sezóny

môžu členovia výborov ZO CHPH podávať do stredy pred konaním preteku. Návrhy sa

podávajú vložením návrhu do záložky diskusia na webovej stránke OZ CHPH Kežmarok.

Za 13, proti:0, zdržali sa:0

K bodu 12: Predseda OZ p. Milan Mesarčík ml., tajomník a hospodár OZ odovzdali ocenenia  chovateľom za reprezentáciu OZ  na CV 2020. Zároveň členom OZ, ktorí mali okrúhle životné jubilea v roku 2019 boli odovzdané ocenenia za dlhoročnú činnosť v OZ CHPH Kežmarok.

 

 K bodu 13: Kvôli prestupu a vzdaniu sa funkcie doterajších členov musela byť zvolená nová RK OZ CHPH Kežmarok. Volebná komisia predniesla návrh na členov RK OZ CHPH Kežmarok a to: Jacenko František, Dragašek František a Šulík Rudo. Predseda P. Jacenko.

jednomyseľné odsúhlasené

 

K bodu 14: Delegáti konferencie prijali nasledovné uznesenia:

 

Oblastná konferencia berie na vedomie:

 • správu o činnosti OZ CHPH Kežmarok za rok 2019 prednesenú predsedom OZ Kežmarok.
 • Správu mandátovej, návrhovej a volebnej komisie, prednesenú predsedami komisie.
 • Správu o hospodarení OZ CHPH Kežmarok prednesenú hospodárom OZ.
 • Správu revíznej komisii za rok 2019,prednesenú predsedom RK.
 • Správu výcvikovej komisie CHPH OZ Kežmarok.

 

Oblastná konferencia schvaľuje:

 

 • Program konferencie.
 • zapisovateľa – Ing. Alojz Timko a overovateľov zápisnice RNDr. Daniel Dudzik a Marek Harniš
 • členov návrhovej, volebnej a mandátovej komisie program konferencie,
 • pretekový plán na rok 2020,
 • súťaže: MOZ starých holubov a to bez evidencie, z neobmedzeného množstva,
 • majstrovstvo OZ CHPH podľa podmienok IM,
 • bodovanie do MOZ starých holubov zo všetkých tratí,
 • KT 7/40b., ST 6/70b.,DT 5/100b., SDT 3/150 bodov a klesanie 1/1,
 • prvú ligu, druhú ligu, Old Boys ligu, MVS1, MVS2,MKaST, MDaSDT, IM,
 • ocenenie vo všetkých súťažiach, za reprezentáciu na celoštátnej výstave, oblastnej výstave a jubilantov,
 • Voľbu RK OZ CHPH Kežmarok v zložení: Jacenko F. predseda, Dragašek F. a Šulík R.

 

Oblastná konferencia zamieta:

 • Žiadosť o prestup Jána Pavlička do OZ Spiš.

 

Oblastná konferencia ukladá:

 

 • Zabezpečiť natočenie štartov holubov pri pretekoch.

Termín: stály.                                                                    Zodpovedný: výbor OZ

 • Vydať doplnky ku pretekovému poriadku  pre OZ CHPH Kežmarok.

Termín: 15. 04. 2020                                                       Zodpovedný: výcvikár OZ                                                                                                                                Výcvikárovi OZ CHPH Kežmarok zorganizovať seminár pre výcvikárov ZO, vedúcich pre NS.

Termín: 15. 04. 2020                                                                    Zodpovedný: v texte

 • Uhradiť členské príspevky a poplatky za výpočet výsledkov do 05.03.2020 hospodárovi OZ.

Termín: v texte                                                               Zodpovední: predsedovia ZO

 • Pokladníkovi OZ uhradiť členské príspevky za všetkých členov OZ pre rok 2020 na SZ CHPH  podľa termínov stanovených SZ CHPH.

Termín: v texte                                                                  Zodpovedný: v texte

 • Tajomníkovi – poslať všetku dokumentáciu v elektronickej aj písomnej podobe na sekretariát SZCHPH podľa termínov SZCHPH.

Termín: 28. 02. 2020                                                         Zodpovedný: v texte

Tajomníkom ZO zaslať konečné nahlášky holubov a košov tajomníkovi OZ.

Termín: 15. 03. 2020                                                         Zodpovedný: v texte

 

 

K bodu 15: Po prijatí uznesení tajomník OZ poďakoval prítomným delegátom a hosťom za aktívnu účasť na konferencií a poprial všetkým veľa úspechov v sezóne 2020.

 

 

 

 

Spracoval a zapísal: Ing. Alojz Timko, tajomník OZ CHPH

 

 

 

………………………………………………………………………….

Milan Mesarčík ml., predseda OZ CHPH Kežmarok

 

 

 

Overovatelia zápisnice:

RNDr. Dudzik Daniel   ………………………………………..

Marek Harniš                ……………………………………….

Pridaj komentár

Toto je stránka OZ CHPH Kežmarok

Táto stránka slúži hlavne na informovanie členov nášho Oblastného združenia CHPH Kežmarok ohľadom diania v oblasti. Na stránke budú postupne zverejňované zápisnice zo schôdzi, pretekové plány, dôležité udalosti a predovšetkým zmeny, ktoré sa udejú počas pretekovej sezóny.

apríl 2024
Po Ut St Št Pi So Ne
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930