18.5.2009 Zápisnica

                                        

 

                                   Zápisnica

zo schôdze  výboru OZ CHPH Kežmarok, konanej  dňa 18.5.2009  v Spišskej Belej

 

 

 

Prítomní:  Jozef Krišanda, Jozef Andráš, Michal Vilček, František Bizovský,

Ing. Peter Grék, RNDr. Daniel Dudzik, František Dragašek

Neprítomný: Peter Moravec

 

 

Program rokovania:

 

  1. Otvorenie
  2. Príprava  pretekov DT a SDT sezóny 2009
  3. Doterajší priebeh pretekov, spracovanie výsledkov a zasielanie opráv chybných výsledkov
  4. Rôzne
  5. Záver

 

Rokovanie otvoril podpredseda OZ CHPH KK p. Krišanda,  oboznámil prítomných s programom schôdze.

 

K bodu 2 : 

V prílohe zápisnice je rozpis nákladov jednotlivých ZO CHPH Kežmarok na preteky DT

a SDT v sezóne 2009

K bodu 3:  

RNDr. Daniel Dudzik  informoval prítomných o doterajšom priebehu sezóny,

pripomenul požiadavku na dôslednú prácu jednotlivých komisií v zmysle PP SZ CHPH.

Na zadávanie podnetov k oprave chybných pretekových výsledkov z jednotlivých

závodoch sezóny bolo zástupcom klubov odovzdané tlačivo: „Oprava pretekových

výsledkov“, ktoré v prípade zistenia chýb vo výsledkoch treba po vyplnení

vrátiť výcvikárovi OZ p. Dudzikovy v termíne určenom v uznesení.

 

K bodu 4:

V rôznom prebehla diskusia ohľadom priraďovania krúžkov jednotlivým chovateľom

v kluboch. Zároveň Ing. Peter Grék vyslovil požiadavku na zaslanie kópií rozdeľovníkov

krúžkov podľa jednotlivých klubov, aby bolo možné v prípade hlásenia holuba  rýchlo

identifikovať a informovať majiteľa.

 

 

 

 

 

Uznesenie

zo schôdze výboru OZ CHPH Kežmarok, konanej dňa 18.5.2009 v Spišskej Belej

 

VÝBOR OZ CHPH KEŽMAROK

 

 

ukladá:

 

A,   Základným organizáciám OZ CHPH KK zaplatiť poplatky za objednané počty holubov

na preteky DT  a SDT (Chomutov 1-3, Gotha 1-3)

 

Zodpovedný: predsedovia ZO                                                       Termín: do 15.6.2009

 

B.,   Výcvikári jednotlivých ZO CHPH KK na základe podnetov od samotných chovateľov na

tlačive „Oprava pretekových výsledkov“ vypíšu chybne spracované výsledky  v každom

preteku samostatne a v termíne do 3 týždňov po uskutočnenom konkrétnom preteku

dodajú takto vyplnené a potvrdené  tlačivo výcvikárovi OZ p. Dudzikovi. V prípade že

výsledky závodu sú spracované dobre, odovzdajú toto tlačivo taktiež s tým, že na ňom

bude uvedené : „ PRETEK  „XY“ BEZ OPRÁV“ a tlačivo bude taktiež podpísané

výcvikárom ZO a potvrdené klubovým razítkom .

Zodpovedný: výcvikári ZO                       Termín:  max 21 dní po uskutočnenom preteku

 

( Opravy za preteky Bytča, Hranice, Prostějov 1  zaslať do 30.5.2009)

 

C.,   Pretekové krúžky od sezóny 2010 prideľovať v kluboch chovateľom tak, aby ten istý

chovateľ nemal dva nasledujúce roky po sebe krúžky s rovnakými poradovými

číslami.

 

Zodpovedný:  predseda ZO                              Termín: od sezóny 2010 nepretržite

 

D.,   Zaslať tajomníkovi OZ Ing. Grékovi kópie rozdeľovníkov krúžkov podľa jednotlivých

klubov a chovateľov  minimálne od roku 2005 do roku 2009 včítane.

 

Zodpovedný: predsedovia ZO                           Termín:  do 30.5.2009

 

 

 

V Spišskej Belej,  18. mája 2009

 

 

 

Ing. Peter Grék

tajomník OZ CHPH Kežmarok

 

 

Toto je stránka OZ CHPH Kežmarok

Táto stránka slúži hlavne na informovanie členov nášho Oblastného združenia CHPH Kežmarok ohľadom diania v oblasti. Na stránke budú postupne zverejňované zápisnice zo schôdzi, pretekové plány, dôležité udalosti a predovšetkým zmeny, ktoré sa udejú počas pretekovej sezóny.

apríl 2024
Po Ut St Št Pi So Ne
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930