18.5.2009 Zápisnica

 

                                        

 

                                   Zápisnica

zo schôdze  výboru OZ CHPH Kežmarok, konanej  dňa 18.5.2009  v Spišskej Belej

 

 

 

Prítomní:  Jozef Krišanda, Jozef Andráš, Michal Vilček, František Bizovský,

Ing. Peter Grék, RNDr. Daniel Dudzik, František Dragašek

Neprítomný: Peter Moravec

 

 

Program rokovania:

 

  1. Otvorenie
  2. Príprava  pretekov DT a SDT sezóny 2009
  3. Doterajší priebeh pretekov, spracovanie výsledkov a zasielanie opráv chybných výsledkov
  4. Rôzne
  5. Záver

 

Rokovanie otvoril podpredseda OZ CHPH KK p. Krišanda,  oboznámil prítomných s programom schôdze.

 

K bodu 2 : 

V prílohe zápisnice je rozpis nákladov jednotlivých ZO CHPH Kežmarok na preteky DT

a SDT v sezóne 2009

K bodu 3:  

RNDr. Daniel Dudzik  informoval prítomných o doterajšom priebehu sezóny,

pripomenul požiadavku na dôslednú prácu jednotlivých komisií v zmysle PP SZ CHPH.

Na zadávanie podnetov k oprave chybných pretekových výsledkov z jednotlivých

závodoch sezóny bolo zástupcom klubov odovzdané tlačivo: „Oprava pretekových

výsledkov“, ktoré v prípade zistenia chýb vo výsledkoch treba po vyplnení

vrátiť výcvikárovi OZ p. Dudzikovy v termíne určenom v uznesení.

 

K bodu 4:

V rôznom prebehla diskusia ohľadom priraďovania krúžkov jednotlivým chovateľom

v kluboch. Zároveň Ing. Peter Grék vyslovil požiadavku na zaslanie kópií rozdeľovníkov

krúžkov podľa jednotlivých klubov, aby bolo možné v prípade hlásenia holuba  rýchlo

identifikovať a informovať majiteľa.

 

 

 

 

 

Uznesenie

zo schôdze výboru OZ CHPH Kežmarok, konanej dňa 18.5.2009 v Spišskej Belej

 

VÝBOR OZ CHPH KEŽMAROK

 

 

ukladá:

 

A,   Základným organizáciám OZ CHPH KK zaplatiť poplatky za objednané počty holubov

na preteky DT  a SDT (Chomutov 1-3, Gotha 1-3)

 

Zodpovedný: predsedovia ZO                                                       Termín: do 15.6.2009

 

B.,   Výcvikári jednotlivých ZO CHPH KK na základe podnetov od samotných chovateľov na

tlačive „Oprava pretekových výsledkov“ vypíšu chybne spracované výsledky  v každom

preteku samostatne a v termíne do 3 týždňov po uskutočnenom konkrétnom preteku

dodajú takto vyplnené a potvrdené  tlačivo výcvikárovi OZ p. Dudzikovi. V prípade že

výsledky závodu sú spracované dobre, odovzdajú toto tlačivo taktiež s tým, že na ňom

bude uvedené : „ PRETEK  „XY“ BEZ OPRÁV“ a tlačivo bude taktiež podpísané

výcvikárom ZO a potvrdené klubovým razítkom .

Zodpovedný: výcvikári ZO                       Termín:  max 21 dní po uskutočnenom preteku

 

( Opravy za preteky Bytča, Hranice, Prostějov 1  zaslať do 30.5.2009)

 

C.,   Pretekové krúžky od sezóny 2010 prideľovať v kluboch chovateľom tak, aby ten istý

chovateľ nemal dva nasledujúce roky po sebe krúžky s rovnakými poradovými

číslami.

 

Zodpovedný:  predseda ZO                              Termín: od sezóny 2010 nepretržite

 

D.,   Zaslať tajomníkovi OZ Ing. Grékovi kópie rozdeľovníkov krúžkov podľa jednotlivých

klubov a chovateľov  minimálne od roku 2005 do roku 2009 včítane.

 

Zodpovedný: predsedovia ZO                           Termín:  do 30.5.2009

 

 

 

V Spišskej Belej,  18. mája 2009

 

 

 

Ing. Peter Grék

tajomník OZ CHPH Kežmarok