1.2.2009 Konferencia OZ Kežmarok

                                         Zápisnica

z oblastnej konferencie OZ CHPH Kežmarok, konanej  dňa 1.2.2009  v Spišskej Belej

 

Prítomní:  Peter Moravec, Jozef Krišanda, Jozef Andráš, Ľuboš Lang, Ján Kalafut, František

Dragašek, Michal Vilček, Miroslav Michlík, František Jacenko, Ľubomír

Krempaský, Ján Pirožek, Ján Kriššák, František Bizovský, Ján Šoltés, Eduard

Balint, Ondrej Dunajčan , Martin Kredatus, Ing. Peter Grék, RNDr. Daniel Dudzik

Hostia:      Mgr. Milan Blahovský, Vladimír Mulík

 

Program rokovania:

 1. Otvorenie
 2. Voľba mandátnej, návrhovej a volebnej komisie
 3. Správa o činnosti OZ CHPH Kežmarok za r.2008
 4. Správa o hospodárení OZ CHPH Kežmarok za r.2008
 5. Správa revíznej komisie za rok 2008
 6. Správa výcvikára OZ CHPH KK za rok 2008
 7. Plán činnosti na rok 2009
 8. Návrh rozpočtu OZ CHPH KK na r.2009
 9. Diskusia
 10. Voľba výboru a KK OZ CHPH Kežmarok
 11. Voľba delegáta do VZ a na VIII. zjazd SZ CHPH
 12.  Návrh na prijatie uznesení
 13. Záver

 

Rokovanie otvoril predseda OZ CHPH KK p. Moravec, privítal prítomných a odovzdal slovo p. Dudzikovi, ktorý oboznámil prítomných s programom konferencie, ktorý bol následne prijatý.

 

K bodu 2 :  Do komisií boli jednohlasne zvolení:

 

Mandátna komisia: Lang Ľuboš, Balint Ján, Krišák Ján

Návrhová: Kredatus Martin, Bizovský František, Balint Eduard

Volebná komisia: Jacenko František, Pirožek Ján, Šoltis Ján

 

K bodu 3:   Správa o činnosti OZ CHPH Kežmarok za r.2008

Správu predniesol p. Moravec, tvorí prílohu zápisnice.

 

K bodu 4:  Správa o hospodárení za r.2008

Správu predniesol p. Andráš, podrobne prítomných oboznámil s hospodárením OZ CHPH Kežmarok, s majetkom OZ a súčasným stavom pokladne.

 

K bodu 5:  Správa kontrolnej komisie

Správu predniesol p. Dragašek, podrobne oboznámil prítomných s činnosťou kontrolnej komisie v roku 2008.

 

 

K bodu 6: Správa výcvikára OZ CHPH KK

Správu predniesol p. Kalafut, konštatoval že preteková sezóna starých holubov prebehla bez problémov. Problémová bola sezóna mladých holubov, keď z druhého preteku mladých sa stratilo takmer 80% nasadených a sezónu z tohto dôvodu OZ KK ukončilo.

 

K bodu 7:  Plán činnosti 2009

Správu predniesol p. Krišanda. V priebehu diskusie boli do plánu doplnené pripomienky diskutujúcich a konečný návrh pretekového plánu tvorí prílohu zápisnice.

 

K bodu 8:  Návrh rozpočtu

Návrh predniesol p. Jozef Andráš, v návrhu podrobne opísal nákladové položky rozpočtu na rok 2009.

Členské do OZ:  7 EUR (dôchodcovia a mládež do 18 rokov 3,5 Eur)

Členské do SZ:   4 EUR

Spolu členské:  11 EUR(dôchodca a mládež do 18 rokov 7,5 EUR)

 

K bodu 9:  Diskusia

Milan Blahovský – vystúpil ako zástupca Prezídia na našej konferencii a predseda OZ CHPH

SNV.

–          Pripomenul dávnejšiu úspešnú históriu tohto regiónu i súčasnú dobrú úroveň chovateľov v SNV i v celonárodnom meradle. Hlavný dôvod prosperity chovateľstva v ich oblasti vidí v kvalitatívnom raste ich členskej základne,  vysokom počte nasadzovaných holubov a snahe výboru vychádzať  svojou prácou v ústrety požiadavkám svojich členov. „Tam kde je v OZ pokoj, je aj spolupráca a vysoký počet nasadzovaných holubov – tam sú potom aj výsledky…“

–          Oboznámil prítomných aj s pozadím minuloročných rokovaní OZ PP, OZ SNV a OZ KK ohľadom spoločných pretekov na ST, kedy na podnet zástupcov OZ CHPH Poprad nebola Kežmarku ponúknutá možnosť spoločných pretekov na KT resp. ST, nakoľko OZ PP nechce lietať tieto trate spoločne s OZ KK.

–          Vyzval prítomných k tomu, aby sa „zabudlo na minulosť“ a pozerali sme už len dopredu a mysleli na rozvoj nášho športu v našom regióne s cieľom vytvoriť spoločný veľký podtatranský región. Vyzval k hľadaniu spoločnej cesty oblastných združení pod Tatrami k vzájomnej spolupráci v športovej činnosti, k potieraniu snáh niektorých členov o rušenie tak potrebného pokoja a istoty v spoločnom holubárení.

Daniel Dudzik – oboznámil prítomných s pripravovanou novou regionálnou štruktúrou, ktorá

by sa mala  začať realizovať už na zjazde SZ CHPH

–          Vyzval k spolupráci OZ na rôznych úrovniach, treba sa pozerať do budúcnosti a hľadať cesty ktoré nás budú vzájomne spájať

–          Oboznámil so schválenými zmenami FCI v športových kategóriách i dôvodmi, ktoré k tomu viedli

František Bizovský – kritizoval za ZO Ľubica neskorý termín dodania zmeneného

navrhovaného pretekového poriadku, s obsahom zmien ale súhlasia

Miroslav Michlík – navrhol predĺženie pretekov (Veľké Meziříčí) nad 350 km

–          Navrhol spoločné vypúšťanie i spracovanie výsledkov i na ďalších tratiach ktoré sú spoločné s OZ SNV (Bytča, Chrudim)

František Bizovský – navrhol zaradiť do plánu mladých ešte jeden nácvik, na celkový počet

3 nácviky.

Jozef Krišanda – navrhol na podnet p. Michlíka trať Humpolec. Po dlhšie trvajúcej rozprave

boli trate upravené do podoby, ktorá je súčasťou zápisnice. Takto zostavený plán bol

jednomyseľne hlasovaním schválený. Pretek Bytča 1 bude zaradený k nácvikom, cena

boxu za nácviky, preteky KT a ST bude 116,2 EUR (3500,-SKK).

–          Na základe doterajších skúseností s funkcionármi OZ PP vyjadril obavu ohľadom naplnenia spoločných dohovorov o pretekovej činnosti s OZ PP prezentovaných na stretnutí OZ PP, KK a SNV v Spišskom Podhradí. Dôkazom toho je nedanie súhlasu na prestup členov ZO Poprad (Zavatský, Kromka) napriek prísľubu predsedu OZ PP danému na stretnutí v Sp. Podhradí.

Jozef Andráš – navrhol doriešiť otázku účasti chovateľa  – reprezentanta OZ na výstavách

Peter Grék – navrhol vyčleniť z rozpočtu sumu 10 EUR na ocenenie každého jednotlivého

holuba chovateľa zúčastneného na CV za OZ KK, ktorá bude slúžiť na zakúpenie

ocenenia za reprezentáciu OZ na CV

Jozef Krišanda – navrhol oceňovať holuby v záverečnom ocenení sezóny podľa podmienok

CV ( FCI),  za dodržania súčasného štandardu oceňovania (napr. ocenenie 1.miest

v jednotlivých závodov… )

Peter Grék – navrhol zástupcom OZ dať podnet na rokovanie VIII. zjazdu SZ k úprave

Pretekového poriadku SZ – rozšírenie PP o pojem „závodné kategórie dané vekom  a

pohlavím“ podľa vzoru pretekového poriadku ČMS CHPH s obmedzením na kategórie:

–          Holub

–          Holubica

–          Ročné

–          Ročné holuby

–          Ročné holubice

Miroslav Michlík – vyzdvihol organizovanie spoločných regiónov a navrhol nebrániť sa

deklarovaniu spoločných pretekových výsledkov z týchto pretekov

Peter Moravec – podporil Michlíkov návrh, vyzdvihol možnosť zlepšenia výsledkov

jednotlivých holubov nášho podtatranského regiónu na základe akceptácie spoločných

tratí a výsledkov v celoslovenskom i národnom porovnávaní.

 

Na základe týchto podnetov bolo schválených celkovo 12 tratí,  ktoré OZ KK a OZ

SNV spolu poletia a aj vyhodnotia.

Martin Kredatus – navrhol oceniť pohármi v hodnote 500, 300, 200 EUR prvé tri miesta

v národnom preteku Gotha.

Jozef Krišanda – navrhol vytvorenie dvoch pásiem v rámci OZ Kežmarok

–          navrhol pre pretekovú sezónu využívať stabilného nemenného sprievodcu

–          preteky Chomutov 1. a 2.(ako dvojpreteky s KT) budú krátené podľa nahlášok na ST

–          do Majstrovstiev Slovenska budú na ST, DT započítavané výsledky z oblasti a regiónu PP+KK (s výnimkou ST – Litomyšl), do SDT (Gotha) z výsledkov PP,KK,SNV.

Daniel Dudzik – informoval o žiadosti ZO Hôrka –Kišovce a Svit- Železničná stanica

o prijatie do OZ Kežmarok. Na základe tejto žiadosti sa rozprúdila diskusia, záver

ktorej je objasnený v uznesení.

František Dragašek – navrhol spoločné košovanie na DT (Chomutov 1-4) podľa pásiem,

košovanie na SDT (Gotha) v Sp. Belej.

 

 

 

K bodu 10:   Voľba výboru

Po predstavení navrhovaných členov výboru a členov KK boli postupne všetci členovia jednohlasne zvolený.

 

K bodu 11:   Voľba delegáta do VZ a delegáta na VIII. zjazd SZ CHPH

Do VZ bol zvolený predseda OZ p. Peter Moravec.

Delegátom zjazdu za OZ KK bol zvolený p. RNDr. Daniel Dudzik

 

K bodu 12:  Uznesenie

Návrh uznesenia ktoré prečítal p. Grék bolo následne jednohlasne prijaté.

 

Uznesenie

z oblastnej konferencie OZ CHPH Kežmarok, konanej dňa 1.2.2009 v Spišskej Belej

 

OBLASTNÁ KONFERENCIA

 

Berie na vedomie:

 

a,   Správu o činnosti OZ KK

b,   Správu o hospodárení

c,   Správu kontrolnej komisie

d,   Správu výcvikára OZ KK

e,   Žiadosť ZO CHPH Hôrka- Západ  a ZO CHPH Svit- Železničná stanica s tým,

že pokiaľ OZ CHPH Poprad dovolí vznik ZO CHPH Žakovce  Západ, aj OZ CHPH

Kežmarok prijme ZO CHPH Hôrka- Západ  a  ZO CHPH Svit- Železničná stanica

a preruší vzájomnú spoluprácu s OZ CHPH Poprad. Nebráni sa však individuálnemu

prijatiu členov pripravovanej ZO CHPH Žakovce Západ za členov OZ CHPH Poprad.

 

Schvaľuje:

 

a,   Pretekový plán na rok 2009

b,   Výbor OZ CHPH Kežmarok v zložení:

 

predseda: Peter Moravec

      podpredseda: Jozef Krišanda

tajomník: Ing. Peter Grék

výcvikár: RNDr. Daniel Dudzik

hospodár: Jozef Andráš

      člen: Michal Vilček

      člen: František Bizovský

 

Kontrolnú  komisiu v zložení:

predseda: František Dragašek

člen: František Jacenko

      člen: Eduard Balint

 

c,   Zástupcu do Valného zhromaždenia SZ:  Peter Moravec

 

d,   Zástupcu na rokovanie VIII.zjazdu SZ CHPH:  RNDr. Daniel Dudzik

 

e,    Zástupcov na rokovania KDTVR: Jozef Krišanda, RNDr. Daniel Dudzik

 

f,     Komisiu pre štart pretekov : Jozef Krišanda, František Bizovský, Ing. Peter Grék

 

g,    Obmedzenie počtu nasadzovaných holubov na preteky Chomutov 1 a 2    – počty

holubov  budú znížené podľa nahlášok jednotlivých ZO na ST

 

h,    Spoločné košovanie ZO na preteky DT (Chomutov 1-4)  podľa pásiem. Miesto

košovania si určia dohodou  jednotlivé ZO.

 

ch,   Spoločné košovanie celej oblasti na preteky SDT (Gotha 1-3) v Spišskej Belej.

 

i,      Návrh ocenenia: 1,  NP Gotha nasledovne: 1./2./3.cena – pohár v hodnote 16,5/10/6,6

EUR  (500/300/200 SKK)

2,  holubov reprezentujúcich OZ CHPH KK na CV oceniť ocenením

v hodnote po 10 EUR (300 SKK)

Oceňovanie NP i holubov reprezentujúcich OZ na CV platí aj pre ďalšie obdobia.

 

j,      Výcvikové pásma v rámci OZ CHPH Kežmarok nasledovne:

 

VS 1: Slovenská Ves, Spišská Belá, Kežmarok

VS 2: Ľubica, Žakovce, Veľká Lomnica

V prípade rozšírenia členskej základne výbor OZ môže zloženie i počet pásiem upraviť.

Podľa jednotlivých pásiem budú zhotovené pásmové výsledky pre každú ZO za účelom

ich využitia na výstavnú činnosť. Pásmové ocenenie výsledkov nebude realizované.

k,      Deklaráciu výsledkov do Majstrovstiev Slovenska

–          do kategórie ST a DT budú MS vyhodnotené  z výsledkov OZ alebo regiónu PP+KK

(výnimkou je pretek Litomyšl, ktorý OZ PP nechce letieť, tu bude použitý výsledok z OZ alebo regiónu KDTVR)

–          do kategórie SDT bude MS vyhodnotené z výsledkov OZ alebo regiónu PP+KK+SNV

 

l,      Spoločné preteky i deklaráciu spoločných výsledkov s OZ CHPH SNV:

 

–          24.5.    Velké Meziříčí

–          31.5.    Řečany 1

–          7.6.      Chomutov 1

–          14.6.    Chomutov 2

–          27.6.    Řečany 2/Gotha 1

–          5.7.      Chomutov 3

–          11.7.    Litomyšl/Gotha 2

–          19.7.    Chomutov 4

–          25.7.    Řečany 3/Gotha 3

 

m,    Cenu boxu na sezónu starých holubov na nácviky a preteky KT a ST v cene

116,2 EUR  (3500,- SKK)

 

Ukladá:

 

A,   delegátom VIII. zjazdu SZ CHPH  predložiť i s odôvodnením návrh  k úprave

Pretekového poriadku SZ – rozšírenie PP o pojem „závodné kategórie dané vekom a

pohlavím“ podľa vzoru  pretekového poriadku ČMS CHPH (§ 1 odst.2) s obmedzením na

kategórie:

–          Holub

–          Holubica

–          Ročné

–          Ročné holuby

–          Ročné holubice

 

Zodp.:  RNDr. Dudzik Daniel, Peter Moravec                        Termín: podľa textu

 

B,    Zabezpečiť stáleho sprievodcu na všetky preteky sezóny 2009, ocenenie sprievodcu je

zahrnuté v rozpočte na rok 2009.

 

Zodp.: Jozef Krišanda                                                             Termín: do začiatku sezóny

 

C,    Doplniť nahlášky MTZ a počty holubov na DT a SDT.

 

Zodp.: Predsedovia ZO V. Lomnica, Žakovce, Kežmarok, Ľubica      Termín: 12.2.2009

 

 

D,    Zaplatiť poplatky hospodárovi OZ KK:

 

1., Členské do OZ:  7 EUR (dôchodcovia a mládež do 18 rokov 3,5 EUR)

2., Členské do SZ:   4 EUR

3., Noví  členovia OZ – poplatok 16,6 EUR (500,-SKK) ako podiel na nadstavbe

4., Poplatok za výpočet výsledkov:  6,64 EUR (200,-SKK) za každého člena

 

Zodp.: predsedovia ZO                                                                       Termín: 15.2.2009

 

 

 

 

V Spišskej Belej,  1.februára 2009

 

Ing. Peter Grék

tajomník OZ CHPH Kežmarok

 

 

Overovatelia zápisnice: Lang Ľuboš, Jacenko František

Toto je stránka OZ CHPH Kežmarok

Táto stránka slúži hlavne na informovanie členov nášho Oblastného združenia CHPH Kežmarok ohľadom diania v oblasti. Na stránke budú postupne zverejňované zápisnice zo schôdzi, pretekové plány, dôležité udalosti a predovšetkým zmeny, ktoré sa udejú počas pretekovej sezóny.

júl 2024
Po Ut St Št Pi So Ne
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031