21.7.2009 Zápisnica

 

                                   

                                   Zápisnica

zo schôdze  výboru OZ CHPH Kežmarok, konanej  dňa 21.7.09  v Spišskej Belej

 

 

Prítomní:  Jozef Krišanda, Jozef Andráš, Michal Vilček, František Bizovský,

Ing. Peter Grék, RNDr. Daniel Dudzik, František Dragašek ,Mesarčík M.st,

p.Šoltis, p.Balint, p.Gontkovič

Neprítomný: Peter Moravec

 

Program rokovania:

 

  1. Otvorenie
  2. Rôzne – informácie k záveru pretekovej sezóny a sezóne mladých holubov.
  3. Záver

 

Rokovanie otvoril podpredseda OZ CHPH KK p. Krišanda,  oboznámil prítomných s programom schôdze.

 

K bodu 2 :

1.,  Jednomyseľne bolo dohodnuté, že pretek Chomutov nebude zaradený do

vyhodnotenia majstrovstiev oblasti

2.,  Pretek Gotha sa začína košovať od 7.30 hod

3.,  Ku KL z Gothy priložiť nahlášky počtov boxov na sezónu mladých. Objednávka za

jednotlivé ZO musí byť len na celé koše.

4.,  Bol upravený plán pretekovej sezóny mladých holubov nasledovne:

 

Nácviky:

15.8.09   Važec

16.8.09   L.Hrádok

22.8.09   Ružomberok

23.8.09   Ružomberok

 

Preteky:

30.8.09   Bytča

6.9.09     Hranice

13.9.09   Hranice

20.9.09   Hranice

27.9.09   Hranice

 

5.,  Pretek Chomutov  2.8.09 – košovanie a zatváranie hodín v Ľubici spoločné pre celú

oblasť.

 

 

 6.,  OZ Kežmarok bude usporiadateľom regionálnej výstavy v priestoroch SPŠ v Kežmarku.

Nájomné za priestory v hodnote 166 € si vybraní členovia OZ KK  odpracujú manuálne

pri murárskych prácach ako podiel na celkovej organizácii regionálnej výstavy.

 

7.,   Doobjednať na sezónu 2010 pretekové gumičky pre spoločné preteky SDT

v počte 2000 ks.

Uznesenie

zo schôdze výboru OZ CHPH Kežmarok, konanej dňa 18.5.2009 v Spišskej Belej

 

VÝBOR OZ CHPH KEŽMAROK

 

 

ukladá:

 

A,   Doobjednať krúžky na rok 2010 pre ZO Ľubica v počte 500 ks, pre ZO Veľká Lomnica

v počte 500 ks.

 

Zodpovedný: tajomník OZ                                                         Termín: do 31.7.2009

 

B,   Doobjednať pretekové gumičky v počte 2000 ks.

 

Zodpovedný: tajomník OZ                                                          Termín: do 31.7.2009

 

C,   Nahlásiť počty boxov pre nácviky a preteky mladých

 

Zodpovedný:  predseda ZO                                                         Termín: 27.7.2009

 

schvaľuje:

 

A,  Úpravu pretekového plánu mladých holubov

 

 

V Spišskej Belej,  21. júla 2009

 

 

 

Ing. Peter Grék

tajomník OZ CHPH Kežmarok