5.2.2010 Konferencia OZ Kežmarok

                                         Zápisnica

z oblastnej konferencie OZ CHPH Kežmarok, konanej  dňa 5.2.2010  v Spišskej Belej

 

Prítomní:   Jozef Krišanda, Jozef Andráš, Ľuboš Lang,  František Dragašek, Michal Vilček,

Miroslav Michlík, František Jacenko, Ľubomír  Krempaský, František Bizovský,

Eduard Balint, Jan Balint, Gontkovič Ján, Martin Kredatus,

Ing. Peter Grék, Benko M.

Neprítomní -ospravedlnení: Peter Moravec, RNDr.Daniel Dudzik

Hostia:      Rudolf Karaffa, Božoň Vlado, Ján Šoltés, František Pavličko, Dulák Ján

 

Program rokovania:

  1. Otvorenie
  2. Správa o činnosti OZ CHPH Kežmarok za r.2009
  3. Správa o hospodárení OZ CHPH Kežmarok za r.2009
  4. Správa revíznej komisie za rok 2009
  5. Správa výcvikára OZ CHPH KK za rok 2009
  6. Diskusia – rôzne
  7. Plán činnosti na rok 2010
  8. Rozpočet OZ CHPH KK na r.2010
  9. Návrh na prijatie uznesení
  10. Záver

 

Rokovanie otvoril tajomník OZ CHPH KK p. Grék, privítal a oboznámil prítomných s programom konferencie, ktorý bol následne prijatý.

 

K bodu 2:   Správa o činnosti OZ CHPH Kežmarok za r.2009

Správu predniesol p. Grék v zastúpení p. Moravca.

 

K bodu 3:  Správa o hospodárení za r.2009

Správu predniesol p. Andráš, podrobne prítomných oboznámil s hospodárením OZ CHPH Kežmarok, s majetkom OZ a súčasným stavom pokladne.

 

K bodu 4:  Správa kontrolnej komisie

Správu predniesol p. Dragašek, podrobne oboznámil prítomných s činnosťou kontrolnej komisie v roku 2009. Konferencia prijala Správu o činnosti bez výhrad.

 

K bodu 5: Správa výcvikára OZ CHPH Kežmarok

 

Správu predniesol p.Grék v zastúpení p. Dudzika. V správe stručne vyhodnotil pretekovú sezónu 2009. Nedostatkom bolo neabsolvovanie 2 pretekov sezóny starých  a 2 pretekov mladých holubov. Hlavné odporučenia výcvikára  pre pretekovú sezónu 2010 sú:

1. Bezpodmienečné dodržanie pretekového plánu schváleného konferenciou OZ

2,  Ak sa pretek neuskutoční kvôli nepriaznivému počasiu je možné ho nahradiť iba vo voľnom termíne, nie na úkor iného preteku.

3,  Organizovať aj v budúcnosti majstrovstvo OZ tak, aby sa na preteky nasadzovalo čo najviac holubov, aby boli využité dopravné kapacity.

 

K bodu 6:  Diskusia – rôzne

 

1, Nové ZO, delenie OZ na pásma

 

V diskusii p.Grék oboznámil prítomných s došlou korešpondenciou pre OZ CHPH Kežmarok.

Hlavným bodom boli žiadosti o prijatie do OZ Kežmarok chovateľov ZO Poprad – Veľká, ZO Svit(v OZ LM boli vedený ako ZO Batizovce) a opätovne bola prerokovaná i žiadosť celého klubu ZO Hôrka. Pôvodne boli členovia z Hôrky na základe ich žiadosti začlenený pod ZO Žakovce.

Na základe rozhodnutia výboru OZ Poprad z 18.1.2010, v ktorom pre nezaplatenie členského od 25.1.2010 nepovažujú za svojich členov ZO Hôrka a ZO Veľká, bolo hlasovaním rozhodnuté, že uvedené základné organizácie ZO CHPH Hôrka a ZO CHPH Poprad – Veľká budú začlenené do OZ CHPH Kežmarok, pričom budú fungovať ako samostatné nasadzovacie strediská. Taktiež hlasovaním bola prijatá do OZ i ZO CHPH Svit, ktorej členovia sa oddelili od OZ Lipt.Mikuláš, kde pred nejakým časom odišli. Vo Svite bude taktiež samostatné nasadzovacie stredisko. Bola prerokovaná aj žiadosť chovateľa Michala Orolína (r.nar.1955) zo Sp.Bystrého o prijatie do OZ KK. Chovateľ bol prijatý,  na vlastnú žiadosť do ZO Hôrka.

Všetky novoprijaté základné organizácie boli upozornené na 100% dodržiavanie pretekového poriadku v nasadzovacích strediskách ( samozrejme aj ostatných predpisov SZ CHPH).

Kvôli úplnému naplneniu prepravných kapacít OZ KK bolo prijaté uznesenie, že ďalší noví členovia, ktorý sa budú chcieť stať členmi OZ KK, budú musieť byť naviac schválený aj výborom OZ CHPH Kežmarok. Toto uznesenie platí pre všetky ZO patriace do OZ KK bez výnimky.

Hlasovaním bolo rozhodnuté rozdelenie oblasti do 3 pásiem:

 

VS1: Slovenská Ves, Spišská Belá, Kežmarok

VS2: Ľubica, Žakovce, Veľká Lomnica

VS3: Svit, Poprad-Veľká, Hôrka a pridelení chovatelia z V.Lomnice

 

Pozn. Do VS3 budú pre účely spracovania pásmových výsledkov na základe súradníc ich holubníkov zaradení chovatelia z ZO  Velká Lomnica: Ing. Peter Grék, RNDr.Daniel Dudzik, Zavatský Emil, p.Sedlák , p.Zeman

 

2, Pretekový plán

 

Delegátom konferencie bol predložený pretekový plán na rok 2010, ktorí po menšej rozprave a úprave pretekov mladých holubov bol hlasovaním odsúhlasený a prijatý. Proti plánu vystúpil zástupca ZO Slovenská Ves p. František Jacenko. Návrh plánu tvorí prílohu zápisnice.

Pokiaľ sa kooperujúcim chovateľom z OZ L.Mikuláš nepodarí zaistiť certifikovaného štartéra v Hořiciach, namiesto tohto preteku budeme letieť Humpolec.

Bolo schválené spoločné košovanie na preteky DT na jednom mieste po pásmach , na SDT bude košovacím miestom pre celú oblasť Sp.Belá.

Zber holubov na KT a ST bude vykonávaný dvoma autami, miestom odchodu na pretek bude ZO Veľká Lomnica. So zberom na preteky DT sa začne o 2-3 hod skôr ako to bolo v roku 2009.

 

3, Vyhodnotenie a ocenenie pretekov

 

Preteky sezóny 2010 budú vyhodnocované a oceňované nasledovne:

–          Výsledky OZ:

-GM (prví traja)

-M KT+ST – 11 pretekov (prvích 6 chovateľov)

-M DT+SDT – 7 pretekov (prví traja)

-MOZ mladých holubov (prví traja)

–          Výsledky jednotlivých pásiem VS1, VS2, VS3:

-GM (prví traja v každom pásme)

Diplomy sa k oceneniam už nebudú dávať, každý pohár bude vybavený nalepeným štítkom.

Naďalej zostáva v platnosti:

– ocenenie 1.miest v jednotlivých pretekoch sezóny

– ocenenie holubov reprezentujúcich OZ na CV (10 € na holuba)

– prvé tri miesta holubov v NP (r.2010 Gotha)

 

4, Zameranie súradníc

 

Jednotlivým klubom boli rozdané tlačivá na zapísanie súradníc jednotlivých chovateľov základných organizácií. Na web stránke www.mapy.sk zamerajú predsedovia resp. nimi určený zástupcovia za prítomnosti jednotlivých chovateľov súradnice holubníkov všetkých svojich členov. Správnosť zamerania odsúhlasia svojim podpisom. Súradnice budú zapísané na 2 desatinné čísla bez zaokrúhľovania. Takto pripravené zoznamy v termíme do 30.3.2010 doručia tajomníkovi OZ ku konečnej kontrole a zostaveniu celého súboru súradníc oblasti.

 

5, Ocenenie sezóny 2009

 

Ocenenie sezóny 2009 uskutočnil podpredseda OZ p.Krišanda s tajomníkom OZ p.Grékom.

Upomienkové predmety k 60-tim narodeninám obdržali pp. Zavatský, Benko a Hocher.

 

K bodu 7:  Plán činnosti 2009

 

V priebehu diskusie boli do plánu doplnené pripomienky diskutujúcich (dĺžka tratí, dátumy začiatku pretekov mladých, miesta vypustenia mladých holubov, spoločná deklarácia výsledkov) a konečný návrh pretekového plánu tvorí prílohu zápisnice.

Pretek Žatec bude zaradený do rozpočtu ku stredným tratiam tzn. že doteraz  nahlásené holuby na tento pretek budú začlenené do  ceny boxu na stredné trate.

 

K bodu 8:  Návrh rozpočtu

 

Návrh predniesol p. Jozef Andráš, v návrhu podrobne opísal nákladové položky rozpočtu na rok 2010.

Členské do OZ:  7 EUR (dôchodcovia a mládež do 18 rokov 3,5 Eur)

Členské do SZ:   4 EUR

Členské zahrňujúce výpočet výsledkov:  9 EUR

Členské spolu: 20 EUR (závodiaci nedôchodca)

Cena boxov na sezónu starých holubov pre rok 2010:

–          Nácviky  1 box    16,50 €

–          KT          1 box    40,00 €

–          ST           1 box    60,00 €

 

K bodu 9:  Uznesenie

Návrh uznesenia ktoré prečítal p. Grék bolo následne jednohlasne prijaté.

 

Uznesenie

z oblastnej konferencie OZ CHPH Kežmarok, konanej dňa 5.2.2010 v Spišskej Belej

 

OBLASTNÁ KONFERENCIA

 

Berie na vedomie:

a,   Správu o činnosti OZ KK

b,   Správu o hospodárení

c,   Správu kontrolnej komisie

d,   Správu výcvikára OZ KK

 

Schvaľuje:

a,    Pretekový plán na rok 2010

b,    Rozpočet na rok 2010

c,    Spoločné košovanie ZO na preteky DT (Žatec, Plzeň)  podľa pásiem. Miesta

košovania – Sp.Belá, Ľubica, Poprad resp. ZO si určia dohodou.

d,    Spoločné košovanie celej oblasti na preteky SDT (Gotha 1-3) v Spišskej Belej.

e,    Výcvikové pásma v rámci OZ CHPH Kežmarok nasledovne:

 

VS1: Slovenská Ves, Spišská Belá, Kežmarok

        VS2: Ľubica, Žakovce, Veľká Lomnica

        VS3: Svit, Poprad-Veľká, Hôrka a pridelení chovatelia z V.Lomnice

 

Podľa jednotlivých pásiem budú zhotovené pásmové výsledky pre každú ZO za účelom

ich využitia na výstavnú činnosť. Pásmové ocenenie výsledkov bude realizované pre

prvých troch chovateľov v jednotlivých pásmach z pásmových výsledkov.

 

f,      Deklaráciu výsledkov do Majstrovstiev Slovenska

–          do kategórie KST (Hořice 1-3) a DSDT (Plzeň1, 2 a Cheb) budú MS vyhodnotené  z výsledkov OZ alebo regiónu KK+LM

–          pretek DSDT (Žatec) bude do MS hodnotený z výsledkov OZ alebo regiónu KDTVR

–          pretek KST Litomyšl bude do MS hodnotený z výsledkov OZ alebo regiónu KDTVR pre chovateľov so vzdialenosťou cez  300 km

–          preteky Gotha 1 – 3 budú do MS vyhodnotené z výsledkov OZ alebo regiónu KDTVR

 

g,      Spoločné preteky i deklaráciu spoločných výsledkov s OZ CHPH LM:

–          30.5.     Hořice

–            6.6.     Plzeň

–            4.7.     Plzeň

–          18.7.     Cheb

–          25.7.    Hořice

–          1.8.      Hořice

 

h,       Cenu boxu na sezónu starých holubov

ch,     Žiadosti ZO Svit, ZO Poprad – Veľká, ZO Hôrka a žiadosť p. M. Orolína o prijatie do

OZ CHPH Kežmarok

 

Ukladá:

 

A,    Doplniť nahlášky MTZ a počty holubov na DT a SDT a doručiť ich tajomníkovi OZ.

Zodp.: Predsedovia ZO                                                                    Termín: 20.2.2010

 

B,    Nahlásiť počty žiadaných krúžkov KDTVR. Cena 2 €/1 ks.

Zodp.: Predsedovia ZO                                                                    Termín: 20.2.2010

 

C,    Doručiť evidenčné listy tajomníkovi OZ a zaplatiť poplatky hospodárovi OZ KK:

 

1., Členské do OZ:  7 EUR (dôchodcovia a mládež do 18 rokov 3,5 EUR)

2., Členské do SZ:   4 EUR

3., Noví  členovia OZ – poplatok 16,6 EUR (500,-SKK) ako podiel na nadstavbe

4., Poplatok za výpočet výsledkov:  9 EUR  za každého závodiaceho člena

Zodp.: predsedovia ZO                                                                  Termín: 20.2.2010

 

D,     Zameranie súradníc členov podľa www.mapy.sk

Zodp.:  predsedovia ZO                                                                  Termín:  30.3.2010

E,      Počínajúc rokom 2010 neprideľovať v základných organizáciách

chovateľom rovnaké čísla krúžkov dva roky po sebe. Porušenie tohto uznesenia sa bude

brať ako disciplinárny priestupok.

Zodp.: predsedovia ZO                                                                Termín: trvalý

 

 

V Spišskej Belej,  5.februára 2010

 

 

 

Ing. Peter Grék

tajomník OZ CHPH Kežmarok

 

 

 

Overovatelia zápisnice: Bizovský František, Jacenko František

Toto je stránka OZ CHPH Kežmarok

Táto stránka slúži hlavne na informovanie členov nášho Oblastného združenia CHPH Kežmarok ohľadom diania v oblasti. Na stránke budú postupne zverejňované zápisnice zo schôdzi, pretekové plány, dôležité udalosti a predovšetkým zmeny, ktoré sa udejú počas pretekovej sezóny.

jún 2024
Po Ut St Št Pi So Ne
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930