17.2.2013 Konferencia OZ Kežmarok

 

 Oblastné združenie chovateľov poštových holubov Kežmarok

 

 

Zápisnica oblastnej konferencie OZ CHPH KEŽMAROK

konanej v Spišskej Belej 17. 02. 2013

 

 

Prítomní : Podľa prezenčnej listiny

31 delegátov zvolených na VČS, jeden neprítomní (neospravedlnený)

1 člen kontrolnej komisie OZ CHPH

4 hostia – jubilanti

1 delegovaný zástupca prezídia SZ CHPH

Program :      1. Otvorenie

2. Voľba mandátovej, návrhovej a volebnej komisie

3. Správa o činnosti OZ CHPH Kežmarok za rok 2012

4. Správa o hospodárení OZ CHPH Kežmarok  za rok 2012

5. Správa KK za rok 2012

6. Správa výcvikára OZ CHPH Kežmarok za rok 2012

7. Plán činnosti na rok 2013

8. Návrh rozpočtu na rok 2013

9. Oboznámenie s pretekovým plánom na rok 2013

10. Súťaže na rok 2013

11. Diskusia

12. Odovzdanie ocenení za rok 2012

13. Voľby výboru a kontrolnej komisie OZ CHPH Kežmarok

14. Voľba delegátov na zjazd

15. Návrh a prijatie uznesení

16. Záver

 

 

Priebeh rokovania :

K bodu 1:  Schôdzu otvoril a prítomných hostí a delegátov privítal predsedajúci a člen

výboru OZ CHPH Kežmarok – Peter Grék. Za overovateľov zápisnice boli

zvolení – Daniel Dudzik  a Jozef Krišanda. Jednomyseľne bol schválený

vopred pripravený program konferencie. Neboli vznesené žiadne požiadavky na

jeho doplnenie.

K bodu 2:   Jednomyseľne boli zvolené pracovné komisie :

Mandátová – p. Šulík,p. Solus, p.Ludvig

Volebná – p. Božoň, p.Kubík, p.Mesarčík

Návrhová – p. Korenko, p.Turek, p.Benko

K bodu 3   : Správu o činností výboru OZ CHPH a OZ Kežmarok predniesol predseda

výboru p. Peter Moravec. Skonštatoval, že OZ Kežmarok je stabilným OZ, ktoré

má v súčasnosti 150 členov a vytvára dobré podmienky

pre športovú a výstavnícku činnosť všetkých členov. Prednesená správa tvorí

prílohu zápisnice.

 

Po vystúpení predsedu OZ tlmočil predsedajúci konferencie P. Grék

stanovisko mandátovej komisie, že z 32 riadne zvolených delegátov na

konferencii  je prítomných 31 delegátov a konferencia OZ CHPH Kežmarok je

uznášania schopná.

K bodu 4:    Správu o hospodárení predniesol hospodár OZ – Jozef Andráš v ktorej

konštatoval, že OZ  má pouhrádzané všetky poplatky voči SZ CHPH, KDTVR

a prepravcom  holubov. OZ CHPH hospodárilo s vyrovnaným rozpočtom.

Pripomenul že v r.2013 sa bude vyžadovať lepšia platobná disciplína jednotlivých

ZO.

K bodu 5:   František Dragašek, člen kontrolnej komisie OZ CHPH predniesol správu

o činnosti kontrolnej komisie za rok 2012. Kontroly boli zamerané na

hospodárenie s finančnými prostriedkami, pretekovú činnosť a plnenie úloh

výborom OZ CHPH.V správe skonštatoval, že naše OZ sa svedomitou

a usilovnou prácou výboru ale aj funkcionárov a členov v jednotlivých

organizáciách vypracovalo na vyspelé a životaschopné OZ.

V závere svojho vystúpenia požiadal predsedajúceho, aby sa hneď hlasovalo

o tom, či správa je prijatá s výhradami, alebo bez výhrad. Po súhlase delegátov sa

pristúpilo ku hlasovaniu. Správa kontrolnej komisie bola jednomyseľne prijatá

bez výhrad.

K bodu 6:   Správu pretekovej komisie predniesol výcvikár OZ CHPH – Daniel Dudzik.

Rozobral prípravu pretekovej sezóny, jej priebeh a vyzdvihol pozitívne

skutočnosti, ktoré boli výsledkom dobrej prípravy na pretekovú sezónu.

Poďakoval za dobrú prácu výcvikárom ZO CHPH, vedúcim NS a všetkým

členom za to, že v priebehu pretekovej sezóny sa nemuseli riešiť žiadne porušenia

pretekového poriadku a preteková dokumentácia bola zasielaná včas a na

požadovanej úrovni.

K bodu 7:   Hlavné úlohy na rok 2013 sú už trvalo formulované nasledovne:

a)      Vytvárať priaznivé podmienky pre športovú – holubársku činnosť všetkých členov. Vytvárať také podmienky, aby mohli plniť podmienky MS a podmienky FCI pre výstavnícku činnosť v kategóriách šport i štandard.

b)      Zabezpečiť bezproblémovú prepravu holubov na všetky preteky podľa pretekového plánu.

c)      Zveľaďovať hospodárske prostriedky OZ CHPH. V dobrom a funkčnom stave udržiavať dopravné prostriedky. Zlepšiť komfort prepravy holubov na nácviky a preteky a to úpravou napájania a odvetrávania prepravných prostriedkov. V tejto súvislosti sa do  začiatku pretekovej sezóny  pp. J.Krišanda a J.Andráš zaviazali upraviť horné steny prepravných boxov v prostriedkoch OZ za účelom zlepšenia odvodu vzduchu a doriešiť napájanie v nadstavbe. Po kalkulácii nákladov na nutné práce a materiál rozhodne o ich odmene výbor OZ na svojom zasadnutí. Vzor upraveného boxu bolo možné vidieť na prinesenej vzorke.

d)     Prihliadať na vekové zloženie členskej základne tým, že s vybranými finančnými prostriedky sa bude uvážlivo a účelne  hospodáriť.

K bodu 8:  Návrh rozpočtu predniesol hospodár OZ CHPH – Jozef Andráš.

K bodu 9:  S priebehom príprav pretekového plánu na rok 2013 oboznámil prítomných

tajomník  OZ CHPH – Peter Grék. Kedže v súčasnej situácii ešte nie sú úplne

jasné a dohodnuté vzájomné vzťahy a spolupráca okolitých OZ,  hlavne pri

pretekoch cez 500 km, bolo po dlhšej rozprave rozhodnuté schváliť predbežný

plán so stanovením počtov jednotlivých tratí. Bolo dohodnuté a odsúhlasené

nasledovné zloženie plánu: 4x KT, 6x ST( v nich Chrudim ako trať na prechod

na trate cez 350 km), 3 x pretek cez 500km, 3 x Nemecko. Celkový počet

pretekov bude  16 v sezóne starých holubov, 5 v sezóne mladých holubov.

Konečnú formu pretekového plánu so znením regiónov a pretekmi na DT a SDT

dotiahne výbor OZ na základe jednania s okolitými oblastnými združeniami.

Všetky ZO sú za spoločný región a výsledky s OZ Poprad na všetkých tratiach.

Pokiaľ sa k nami naplánovaným pretekom pridá aj OZ LM, budú počítané

spoločné výsledky aj v regióne s LM.

K bodu 10: Návrh súťaži na rok 2013 – zostávajú rovnaké ako v r.2012.

Spoločné Majstrovstvo OZ CHPH Kežmarok sa bude lietať z neobmedzeného

počtu nasadených holubov.

Boduje:

KT – neobmedzené družstvo/6 , ST – neobmedzené družstvo/5, Dlhé trate –

neobmedzené družstvo/4, Superdlhé trate – neobmedzené družstvo/3. Bodové

hodnoty/ klesanie bodov zostáva 2b./2%. O návrhu P. Gréka na klesanie 1b/1% sa

nakoniec pre protesty chovateľov ZO Ľubica nehlasovalo.

Ocenenie MOZ starých holubov: 1. –  5. chovateľ,

Krátke a stredné trate (spolu): 1. – 6. chovateľ,

DT a SDT(spolu): 1. – 3. chovateľ.

Ocenenie MOZ mladých holubov: 1. – 3.chovateľ

 

Vytvoria sa dve výcvikové strediska:

Sever: ZO CHPH Stará Ľubovňa, Slovenská Ves, Spišská Belá, Kežmarok,

Ľubica, Žakovce.

Juh: ZO CHPH Hôrka, Spišská Teplica, Poprad – Veľká a Veľká Lomnica

Ocenenie: 1. – 3. miesto vo VS

Ocenenie z pretekov: 1. miesto z každého preteku  VS (zvlášť sever a juh)

Ocenenie NP Gotha: 1.-3.miesto

Ocenenie holubov, reprezentujúcich OZ na CV v jednotlivých športových

a štandartných kategóriách – pohárom.

 

J.Kalafut navrhol za ZO Ľubica, aby sa jednotlivé kategórie o Majstra KST a DT

vyhodnocovali podľa podmienok Majstrovstiev Slovenska. Hlasovaním tento

návrh neprešiel.

J. Chorovský za ZO Hôrka navrhol aby posledný pretek mladých holubov bol cez

300 km. Dohodlo sa, že k dĺžke tohto preteku sa zvolá pred začiatkom pretekov

mladých holubov rozšírená schôdza výboru a tam sa rozhodne. Termíny pretekov

mladých v pláne by sa mali dodržať.

K bodu 11: Diskusia

* RNDr. Daniel Dudzik (zástupca prezídia SZ CHPH) – odovzdal prítomným

pozdrav od prezidenta SZ CHPH a prezídia. Informoval prítomných o veľkom

úspechu 33. Olympiády FCI, ktorú organizoval náš Zväz. Informoval

prítomných o príprave IX. zjazdu SZ CHPH. Vyzval všetkých, aby sa svojimi

pripomienkami zapojili do prípravy dokumentov, ktoré budú na zjazde

prerokované a schválené

* Jozef Krišanda navrhol nasadzovacie strediská pre dlhé a super dlhé trate.

Predniesol požiadavku menších športových zoskupení v rámci VS, ktoré by

suplovali veľké ZO CHPH, resp. umožnili sa v rámci VS spojiť dvom – trom ZO

CHPH, ktoré by si mohli vydávať vlastné malé pásmové výsledky v rámci VS(viď

uznesenie)

Oboznámil prítomných s cenou boxov na prepravu holubov:

– nácvik 1 box (40 ks holubov) = 14 €

– KT 1 box (40 holubov)= 32 €

– ST 1 box (40 holubovň= 60 €

Štartovacia  komisia pretekov: Peter Grék, Jozef Krišanda

 

* Peter Grék navrhol, aby pre ľudí riadiacich štarty a prípravu pretekov bol

vytvorený fond – náhrada nákladov na telefón. Konferenciou bolo schválené, že

pre predsedu,  tajomníka a výcvikára OZ bude na výbore OZ stanovená

a vyplatená paušálna náhrada za telefonické hovory.

Ďalej navrhol aby sa zmenil systém bodového klesania z pôvodného 2b./2% na

1b./1%. Po negatívnej reakcii chovateľov ZO Ľubica k tomuto návrhu, nedal

o návrhu hlasovať.

*J. Krišanda navrhol že zabezpečí tréning – rozlietavanie holubov počas sezóny

z raňajším  vypustením v Ružomberku. Košovanie v stredu večer podľa rozpisu

na KT, vypustenie na druhý deň ráno. Pri plnom obsadení prepravného vozíka by

náklady predstavovali 30€ na 12 nácvikov. Rozpis boxov pre jednotlivé kluby

urobí J.Krišanda, v kluboch treba zistiť záujem o účasť  a nahlásiť počty na

plánovanom školení výcvikárov a vedúcich NS pred sezónou.

 

*J.Kalafut sa sťažoval na opravy výsledkov. Opravy výsledkov sa budú písomne

reklamovať na predpísanom tlačive s podpisom chovateľa a predsedu resp.

vedúceho NS. Reklamáciu treba podať do 14 dní po zverejnení výsledkov na

internete. Pokiaľ by reklamované výsledky neboli opravené aj naďalej, treba

o tom upovedomiť výcvikára OZ.

 

*F.Jacenko poukázal na potrebu špecifikovať pre našich delegátov zjazdu

požiadavku  na návrh zmien Stanov SZ. Ich znenie je uvedené v Uznesení.

 

*J.Krišanda upozornil na jednoznačné dodržiavanie zásady v kluboch, že jeden

chovateľ nemôže nasadzovať svoje holuby do „svojho“ koša, ale musí byť

zabezpečené postupné plnenie košov holubami postupne nasadzujúcimi svoje

holuby. Tzn. holuby sa  musia v boxoch miešať. Samozrejme že platí zásada

kontroly zdravotného stavu holubov v NS, holuby ktoré vykazujú známky

choroby nesmú byť pripustené ku košovaniu.

 

K bodu 12:  Ocenenia chovateľom za súťaže a víťazstvá v pretekoch odovzdal výcvikár

a tajomník OZ – p. Dudzik a p. Grék. Zároveň boli odovzdané aj

ocenenia chovateľom, ktorých holuby reprezentovali OZ CHPH na CV

v Nitre. Pri tejto príležitosti boli odovzdané aj poháre chovateľom, ktorí v roku

2012 mali okrúhle životné jubileum

K bodu 13:   Voľba výboru OZ, KRK, delegátov VZ, zjazdu, Prezídia:

 

Do výboru boli zvolení:

Jozef Krišanda – predseda

Peter Moravec – podpredseda

Ing. Peter Grék – tajomník

RNDr.Daniel Dudzik – výcvikár

Jozef Andráš – pokladník

Michal Vilček – člen

Ján Šoltés – člen

 

Do KRK OZ CHPH boli zvolení:

František Jacenko – predseda

Fero Dragašek – člen

Marián Lopata – člen

 

Do VZ:

RNDr. Daniel Dudzik, František Jacenko

 

Delegáti zjazdu:

RNDr. Daniel Dudzik – kandiduje do prezídia SZ CHPH a  na prezidenta SZ za podmienky, že p.Ing. Juraj Kurek na túto funkciu nebude kandidovať.

František Jacenko – kandidát do KRK

 

K bodu 14: Návrhová komisia predložila návrh uznesení, ktoré boli jednomyseľne schválené.

 

K bodu 15: Predseda OZ CHPH – Jozef Krišanda poďakoval všetkým účastníkom konferencie  za aktívnu účasť, všetkým zaželal dobrú holubársku sezónu 2013 a rokovanie

konferencie ukončil.

 

V Spišskej Belej 17. februára 2013

 

 

 

 

 

Ing. Peter Grék

Tajomník OZ CHPH Kežmarok

 

 

 

Overovatelia zápisnice:

RNDr.Daniel Dudzik: …………………………………………………………..

 

Jozef Krišanda:     ……………………………………………………………

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uznesenia z konferencie OZ CHPH Kežmarok konanej dňa 17. 02. 2013

v Spišskej Belej

 

  1. I.                   Konferencia OZ CHPH schvaľuje :

 

                    1/ Správu o činnosti OZ CHPH a výboru OZ za rok 2012 prednesenú predsedom

                         OZ Kežmarok.

                    2/ Správu mandátovej komisie

3/ Správu o hospodárení OZ CHPH Kežmarok prednesenú hospodárom OZ

p. Jozefom Andrašom.

4/ Správu kontrolnej komisie OZ CHPH. Správa bola prijatá bez výhrad

a pripomienok.

5/ Správu výcvikára OZ  za rok 2012

6/ Rozpočet oblastného združenia na rok 2012.

7/ Plán hlavných úloh na rok 2013 ( viď. text zápisnice).

8/ Súťaže a ocenenie OZ CHPH Kežmarok na rok 2013(viď text. zápisnice)

Vytvoria sa dve výcvikové strediska:

Sever: ZO CHPH Stará Ľubovňa, Slovenská Ves, Spišská Belá, Kežmarok,

Ľubica, Žakovce .

Juh: ZO CHPH Hôrka, Spišská Teplica, Poprad – Veľká a Veľká Lomnica

9/ Štartérov pre sezónu 2013: Jozef Krišanda, Peter Grék

10/ Členské poplatky na rok 2013, ako boli uvedené v rozpočte na rok 2012.

50    %  úľavy pre dôchodcov a mladistvých.

(Členské 7€, dôchodca a mladistvý 3,50€, poplatok na SZ 4€, poplatok

Za časopis Poštový holub 6€, poplatok za výpočet výsledkov 5€).

11/ Nasadzovacie strediská pre dlhé trate:

  1. Spišská Belá  pre ZO CHPH Stará Ľubovňa, Slovenská Ves, Spišská Belá a Kežmarok.
  2. Veľká Lomnica  pre ZO CHPH Ľubica, Žakovce, Veľká Lomnica
  3. Poprad – Veľká  pre ZO CHPH Hôrka, Spišská Teplica, Poprad-Veľká
  4. Posledný Chomutov a všetky Nemecká sa budú nasadzovať v kúpeľoch Spišská Belá. Pri poslednom Chomutove sa zorganizuje oblastný „guláš“.

12/ Spoločné vypúšťanie na nácvikoch starých i mladých holubov –

všetky holuby celého OZ sa budú púšťať naraz v jednom čase.

13/ Spracovateľa pretekových výsledkov Mgr. Jána Dudzika.

  1. II.                Konferencia OZ CHPH  berie na vedomie:

A/ Návrh zloženia pretekového plánu na sezónu 2013.

  1. III.             Konferencia OZ CHPH  potvrdzuje:

 

A/Voľbu Výboru OZ CHPH Kežmarok:

Jozef Krišanda – predseda

Peter Moravec – podpredseda

Ing. Peter Grék – tajomník

RNDr.Daniel Dudzik – výcvikár

Jozef Andráš – pokladník

Michal Vilček – člen

Ján Šoltés – člen

B/Voľbu delegátov do VZ SZ CHPH.

p. František Jacenko, RNDr. Daniel Dudzik

 

C/Voľbu delegátov zjazdu SZ CHPH

                          p. František Jacenko – KRK SZ CHPH

RNDr. Daniel Dudzik – prezídium a v prípade vlastného uváženia aj na

funkcia prezidenta SZ CHPH

  1. IV.             Konferencia OZ CHPH ukladá :

 

A/ Vydať doplnok k pretekovému poriadku s platnosťou pre OZ CHPH

Kežmarok.

T: 15. 04. 2013                                 Z: Výcvikár OZ CHPH

B/ Zorganizovať seminár pre výcvikárov a vedúcich NS,  na seminár pozvať aj

predsedov ZO CHPH a predsedov kontrolných komisií ZO.

T: 15. 04. 2013                                  Z: Výcvikár OZ CHPH

C/ Rokovať s okolitými OZ o spolupráci na DT a SDT a podľa týchto rokovaní

zostaviť pretekový plán do konečnej podoby.

T: do 31. 03. 2013                             Z: Výbor OZ

D/ Uhradiť členské príspevky a všetky poplatky okrem platieb za koše

hospodárovi OZ za všetkých členov ZO CHPH na rok 2013.

T: 28. 02. 2013                                    Z: Pokladníci ZO CHPH

E/ Dohodnúť s výpočtárom OZ podmienky za ktorých by vytvoril a prevádzkoval

stránku OZ CHPH Kežmarok.

T: 1.5.2013                                         Z: výcvikár OZ CHPH

F/ Uhradiť poplatky za objednané boxy na KT a ST za všetkých členov ZO

CHPH pre rok 2013 hospodárovi OZ

T: 20.4.2013                                         Z: Pokladníci ZO CHPH

G/ Doručiť tajomníkovi OZ originálne doklady z VČS – hlavne evidenčné listy a

objednávku materiálu na rok 2013 s podpismi zodpovedných funkcionárov.

T: 25.2.2013                Z: Predsedovia ZO CHPH ST.Ľubovňa, Ľubica

H/ Zástupcom OZ na zjazde presadzovať stanovisko členskej základne OZ

                         Kežmarok:

                        a, Zachovať súčasne platné znenie – 10 členov ZO, pri nasadzovaní 7

                            členov s 5-timi hodinami

                        b, Aktívny člen – je ten čo nasadzuje holuby na preteky z vlastných

                            samostatných súradníc holubníka, bez akýchkoľvek ďalších,

                             obmedzujúcich podmienok

                        c, OZ nech má minimálne 80 chovateľov, z toho 60 aktívnych.

                        d, Doplniť a dopracovať pojem „ likvidačná komisia“ v Stanovách.

                        e, Navrhnúť a presadzovať možnosť vytvárania zoskupení dvoch – troch

                            ZO CHPH (športové pásmo) v rámci jedného VS za účelom vydávania

                            spoločných výsledkov.

T: zjazd SZ                                               Z: delegáti za OZ

V Spišskej Belej 17. 02. 2013

Ing. Peter Grék

Tajomník OZ CHPH Kežmarok

Toto je stránka OZ CHPH Kežmarok

Táto stránka slúži hlavne na informovanie členov nášho Oblastného združenia CHPH Kežmarok ohľadom diania v oblasti. Na stránke budú postupne zverejňované zápisnice zo schôdzi, pretekové plány, dôležité udalosti a predovšetkým zmeny, ktoré sa udejú počas pretekovej sezóny.

máj 2024
Po Ut St Št Pi So Ne
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031