8.2.2015 Zápisnica

Oblastné združenie chovateľov poštových holubov Kežmarok

 

Zápisnica oblastnej konferencie OZ CHPH KEŽMAROK

konanej v Spišskej Belej  8. 02. 2015

 

Prítomní : Podľa prezenčnej listiny

28 delegátov zvolených na VČS, 6 neprítomní (ospravedlnení)

1 člen kontrolnej komisie OZ CHPH

5 členov výboru OZ Kežmarok

2 hostia – jubilanti

 

Program :      1. Otvorenie

2. Voľba mandátovej, návrhovej a volebnej komisie

3. Správa o činnosti OZ CHPH Kežmarok za rok 2014

4. Správa o hospodárení OZ CHPH Kežmarok  za rok 2014

5. Správa KK za rok 2014

6. Správa výcvikára OZ CHPH Kežmarok za rok 2014

– oboznámenie s plánom činnosti na rok 2015, regionálne preteky 2015

– pretekový plán 2015

– súťaže 2015

– ocenenie sezóny 2015

7. Diskusia

8. Návrh plánu činnosti na r.2015

9. Návrh rozpočtu na rok 2015

10. Návrh a prijatie uznesení

11. Odovzdanie ocenení za rok 2014, ocenenie jubilantov

12. Záver

Priebeh rokovania :

K bodu 1:  Schôdzu otvoril a prítomných hostí a delegátov privítal predsedajúci a člen

výboru OZ CHPH Kežmarok – Peter Grék. Za overovateľov zápisnice boli

zvolení – Martin Kredatus  a Jozef Krišanda. Jednomyseľne bol schválený

vopred pripravený program konferencie. Neboli vznesené žiadne požiadavky na

jeho doplnenie.

K bodu 2:  Jednomyseľne boli zvolené pracovné komisie :

Mandátová – p. P.Jacenko, p. Kušnirák, p. Krišanda

Volebná – p. V.Korenko, p. O.Bjalončík, p. Klimčák

Návrhová – p. Kredatus, p. Vojtek, p. Richter

K bodu 3:  Správu o činností výboru OZ CHPH a OZ Kežmarok predniesol predseda

výboru p. Milan Mesarčík ml. Skonštatoval, že OZ Kežmarok je stabilným OZ,

ktoré  má v súčasnosti cca150 členov a vytvára dobré podmienky  pre športovú

a výstavnícku činnosť všetkých členov. Prednesená správa je založená v archíve

OZ. Po vystúpení predsedu OZ tlmočil predsedajúci konferencie P. Grék

stanovisko mandátovej komisie, že z 34 riadne zvolených delegátov na

konferenciu  je prítomných 28 delegátov a konferencia OZ CHPH Kežmarok je

uznášania schopná. (Niektorí delegáti sa na konferenciu nedostali kvôli snehovej

kalamite.)

K bodu 4:   Správu o hospodárení predniesol hospodár OZ – Jozef Andráš, v ktorej

konštatoval, že OZ  má uhrádzané všetky poplatky voči SZ CHPH, KDTVR

a prepravcom  holubov. OZ CHPH hospodárilo s mierne plusovým rozpočtom.

Správa o hospodárení tvorí prílohu zápisnice. Pripomenul že v r.2014 po

skončení  prepravy holubov nám chýbajú 2 koše, vyzval ZO ku kontrole svojich

priestorov a vráteniu týchto boxov.

K bodu 5:   František Jacenko, predseda kontrolnej komisie OZ CHPH predniesol správu

o činnosti kontrolnej komisie za rok 2014. Kontroly boli zamerané na

hospodárenie s finančnými prostriedkami, pretekovú činnosť a plnenie úloh

výborom OZ CHPH.V správe skonštatoval, že naše OZ sa svedomitou

a usilovnou prácou výboru ale aj funkcionárov a členov v jednotlivých

organizáciách vypracovalo na vyspelé a životaschopné OZ.

V závere správy pripomenul, že problémy a nedostatky vznikajú v prvom rade

v základných organizáciách a funkcionári ZO sú povinní ich v zárodku riešiť

v súlade s našimi Stanovami a ostatnými predpismi.

K bodu 6:   Správu pretekovej komisie predniesol výcvikár OZ CHPH – Daniel Dudzik.

Rozobral prípravu pretekovej sezóny, jej priebeh a vyzdvihol pozitívne

skutočnosti, ktoré boli výsledkom dobrej prípravy na pretekovú sezónu.

Priblížil delegátom konferencie vypracovanú detailnú štatistiku pretekovej sezóny

2014.

V hlavných bodoch načrtol prípravu na sezónu 2015, na nutnosť prijatia

rozhodnutí  na tejto konferencii, ktoré súvisia s deklaráciou výcvikových stredísk

resp. športových pásiem a možné delenie oblasti na VS resp. športové pásma.

Hlavné úlohy na rok 2015 sú už trvalo v našej OZ  formulované nasledovne:

a)      Vytvárať priaznivé podmienky pre športovú – holubársku činnosť všetkých členov. Vytvárať také podmienky, aby mohli plniť podmienky MS a podmienky FCI pre výstavnícku činnosť v kategóriách šport i štandard.

b)      Zabezpečiť bezproblémovú prepravu holubov na všetky preteky podľa pretekového plánu.

K bodu 7:  A, V diskusii objasnil tajomník OZ P. Grék okolnosti vzniku pretekového plánu

v takej podobe, aká bola delegátom konferencie rozdaná po kluboch. Oboznámil

prítomných s rokovaniami, ktoré tomu predchádzali v regióne KDTVR-Spiš

i s našim záväzkom voči ostatným OZ dodržať a nemeniť tento plán, ktorého

záverečná podoba bola daná na zasadnutí z 30.1.2015. Do KDTVR-Spiš boli na

rokovaní 30.1.2015 prijatí aj členovia OZ L.Mikuláš , s ktorým bude naša OZ

tvoriť v rámci KDTVR-Spiš dvojičku na nami dohodnuté spoločné preteky.

Druhú dvojičku bude tvoriť OZ SNV a OZ Sabinov. OZ Sabinov v súčasnosti

ešte vyvíja aktivitu vo vzťahu k OZ LM o posunutie miesta štartu deklarovaných

pretekov z Přelouča. Konečné rozhodnutie zrejme padne na ustanovujúcom

zasadnutí KDTVR-Spiš dňa 7.3.2015 v Spišskom Štvrtku.

Náš vstup do rozšíreného regiónu s OZ LM = KDTVR-Spiš bol delegátmi

                    konferencie  jednomyselne  schválený (28 za/0 proti/0 sa zdržal)

B, Pretekový plán bol po vysvetlení schválený v podobe, ktorá tvorí prílohu

Zápisnice (28/0/0)

                    C, Výcvikár OZ p. Dudzik navrhol rozdeliť oblasť na 3 športové pásma= Sever,

Stred a Juh , ktoré by zabezpečovali objektivitu výsledkov v prípade že by holuby

do oblasti dolietavali od severu resp. juhu.

Zároveň navrhol po vzore OZ SNV delenie oblasti na výcvikové strediská aj

podľa súradníc chovateľov, ktoré by zase zobjektivizovalo výsledky podľa

kilometrovej vzdialenosti.

Rozdelenie oblasti na VS bolo odsúhlasené jednomyselne (28/0/0) na:

VS1

                    VS2

Rozdelenie chovateľov do ZO pripraví ho výbor OZ a na rozšírenom zasadnutí

o predsedov ZO pred sezónou bude toto  rozdelenie schválené.

Konferenciou boli schválené športové pásma (27/1/0):

ŠP Sever = ZO St.Ľubovňa, ZO Sl.Ves, ZO Sp.Belá

ŠP Stred= ZO Kežmarok, ZO Ľubica, ZO Veľká Lomnica, ZO Žakovce

                    ŠP Juh= ZO Sp.Teplica, ZO Poprad-Veľká, ZO Hôrka

D, Majstrovské súťaže boli schválené nasledovne:

Majstrovstvo OZ Kežmarok – o Majstra oblasti (starých holubov):

z oblastných výsledkov podľa evidencie 60-tich  holubov, ktoré budú podané na

Evidencii do 20.4.2015.

Bodovanie ako v roku 2014:

KT-  evidencia/6 ks    50 bodov/klesanie 2 body/2%

ST- evidencia/5 ks      70 bodov/2/2

DT- evidencia/4 ks    100 bodov/2/2

SDT-evidencia/3 ks   150 bodov/2/2

Majstrom sa stane chovateľ s najvyšším súčtom bodov zo všetkých závodov

deklarovaných v pretekovom pláne ako závody do majstrovstva OZ starých

holubov.

Majstrovstvo OZ Kežmarok – o Majstra KT a ST:  z oblastných výsledkov

podľa evidencie 60-tich holubov, ktoré budú podané na Evidencii do 20.4.2015.

Bodovanie ako v roku 2014:

KT-  evidencia/6 ks    50 bodov/klesanie 2 body/2%

ST- evidencia/5 ks      70 bodov/2/2

Majstrom sa stane chovateľ s najvyšším súčtom bodov zo všetkých závodov KT

a ST deklarovaných v pretekovom pláne ako závody do majstrovstva OZ starých

holubov.

Majstrovstvo OZ Kežmarok – o Majstra DT a SDT:  z oblastných výsledkov

podľa evidencie 60-tich holubov, ktoré budú podané na Evidencii do 20.4.2015.

Bodovanie ako v roku 2014:

DT- evidencia/4 ks    100 bodov/2/2

SDT-evidencia/3 ks   150 bodov/2/2

Majstrom sa stane chovateľ s najvyšším súčtom bodov zo všetkých závodov DT

a SDT deklarovaných v pretekovom pláne ako závody do majstrovstva OZ

starých holubov.

Majstrovstvo športových pásiem – o Majstra športového pásma (starých

holubov):

Z pásmových výsledkov z neobmedzeného množstva nasadených holubov(∞)

Bodovanie:

KT-   ∞/6 ks      50 bodov/klesanie 2 body/2%

ST-    ∞/5 ks      70 bodov/2/2

DT-   ∞/4 ks    100 bodov/2/2

SDT- ∞/3 ks   150 bodov/2/2

Majstrom sa stane chovateľ s najvyšším súčtom bodov zo všetkých závodov

deklarovaných v pretekovom pláne ako závody do majstrovstva športového

pásma starých holubov.

Majstrovstvo OZ Kežmarok – o Majstra oblasti mladých holubov:

Z oblastných výsledkov z obmedzeného množstva.

Bodovanie ako v roku 2014:

Preteky mláďat –  súťažné družstvo 30 ks/6 ks    50 bodov/klesanie 1 bod/1%

Majstrom sa stane chovateľ s najvyšším súčtom bodov zo všetkých závodov

deklarovaných v pretekovom pláne ako závody do majstrovstva OZ mladých

holubov.

Pretek  na pamiatku Jána Kalafuta – druhá stredná trať v danom roku, v roku

2015 teda pretek Čáslav 2 – 31.5.2015.

Pohár ktorý sponzoruje p. Peter  Kalafut získa najrýchlejší holub, ktorí bude

tipovaný  na KL na prvom mieste.

Tatranský pohár – súťaž ročných holubov

                      Spoločná súťaž chovateľov OZ KK a OZ LM, do ktorej sa prihlásia chovatelia

tak, že si pred sezónou objednajú boxy na preteky Lačnov 1, Lačnov 2, Přerov

a Lačnov 3 (všetko dvojpretek k DT). Súťažné družstvo tvorí 5 ročných holubov

napísaných na prvých piatich miestach 1.kontrolného listu.

Z nich získavajú body prvé tri umiestnené holuby.

Tatranský pohár – 5/3 ks   50 bodov/klesanie 1 bod/ 1%

Víťazom sa stane chovateľ s najvyšším súčtom bodov z týchto pretekov.

                      E, Ocenenie súťaží:

Majstrovstvo OZ Kežmarok – o Majstra oblasti (starých holubov):

1.,2.,3.miesto pohárom

Majstrovstvo OZ Kežmarok – o Majstra KT a ST:

1.,2.,3.miesto pohárom

Majstrovstvo OZ Kežmarok – o Majstra DT a SDT:

1.,2.,3.miesto pohárom

Majstrovstvo športových pásiem – o Majstra športového pásma (starých

holubov):

1.,2.,3.miesto pohárom

.                     Majstrovstvo OZ Kežmarok – o Majstra oblasti mladých:

1.,2.,3.miesto pohárom

Víťazstvo v oblastnom preteku mladých a starých holubov – 1.miesto pohár

Pretek  na pamiatku Jána Kalafuta

Pohár ktorý sponzoruje p. Peter  Kalafut

Tatranský pohár – súťaž ročných holubov

                      Víťazstvo v preteku  – poháre sponzoruje p. Peter Grék

1.,2.,3.miesto v súťaži sponzoruje p. Daniel Dudzik

Reprezentácia oblasti na CV – pohár za zúčastneného holuba

Národný pretek – 1.,2.,3.miesto v národnom preteku sa oceňuje pohárom

 

                      F., Nasadzovacie strediská:  ZO vytvára NS ale len pre svojich členov.

V klubovom nasadzovacom stredisku môže nasadzovať iba člen vlastnej

základnej organizácie. Možné je nasadzovanie  člena z inej ZO, ale len

v prípade  havarijnej situácie, ktorá musí byť zaznamenaná v pretekovej

dokumentácii.

                      Nasadzovacie strediská pre DT(Chomutov 1-2, Tachov 1-2):

1.NS   Spišská Belá pre ZO Sp. Belá, Stará Ľubovňa, Slov. Ves

2.NS   Veľká Lomnica pre ZO V. Lomnica, Žakovce, Ľubica, Kežmarok

3.NS    Poprad pre ZO Poprad-Veľká, Sp.Teplica, Hôrka

                        Nasadzovacie strediská pre SDT(Nemecká):

1.NS -Spišská Belá (garáže)pre ZO Slovenská Ves, Sp. Belá, St. Ľubovňa,

Kežmarok, Ľubica

2.NS -Poprad-Veľká pre ZO V.Lomica, Žakovce, Hôrka, Sp.Teplica, Poprad-

Veľká

G.,Výpočet výsledkov: Evidenciu 60 ks holubov prihlásených do majstrovstiev oblasti  bude treba doručiť výcvikárovi OZ do 20.4.2014 na predpísanom tlačive, ktoré bude prístupné na našej webstránke.

 H., Doplnenie výboru OZ:

                        Súčasný pokladník OZ p. Jozef Andráš   sa z osobných dôvodov rozhodol

odstúpiť z výboru OZ, v ktorom dlhé roky zodpovedne a obetavo pracoval a

tak vznikla nutnosť doplniť výbor OZ. Do výboru bol navrhnutý a zvolený pán

Peter  Funket, ktorý bude vykonávať funkciu pokladníka OZ. Po ukončení

konferencie sa vzdal členstva vo výbore OZ aj p. Jozef Krišanda.

Zloženie výboru OZ Kežmarok je teda nasledovné:

Milan Mesarčík ml. – predseda

Ing. Peter Grék – tajomník

RNDr. Daniel Dudzik – výcvikár

Peter Funket – pokladník

Michal Vilček – člen

Ján Šoltés – člen

František Kubík-člen

Ondrej Bjalončík-člen

KRK OZ CHPH pracujú:

František Jacenko – predseda našej KRK a člen KRK SZ CHPH

Fero Dragašek – člen

Marián Lopata – člen

                        Delegáti do VZ:

Milan Mesarčík ml.

Ing. Peter Grék

K bodu 9:    Návrh rozpočtu na rok 2015 predniesol p. Jozef Andráš, tvorí prílohu zápisnice

K bodu 10:   Návrh uznesení predniesol P.Grék, uznesenie z konferencie  bolo prijaté plným

počtom hlasov.

K bodu 11:   predseda OZ CHPH a výcvikár OZ CHPH odovzdali ocenenia

najúspešnejším chovateľom za uplynulú pretekovú sezónu. Ocenení boli víťazí

všetkých pretekov , chovatelia ktorí reprezentovali  OZ CHPH na CV v Nitre.

Na záver boli odovzdané ocenenia chovateľom ktorí sa v roku 2014 dožili

významných okrúhlych životných jubileí. Ocenení boli: Heldak Andrej,

Krempaský Jaroslav, Richter Vladimír,  Mesarčík Milan,  Chorovský Štefan,

Vojtek Jozef, Vybíral Ondrej.

K bodu 12: Predseda OZ CHPH – Milan Mesarčík ml. poďakoval všetkým účastníkom

konferencie  za aktívnu účasť, všetkým zaželal dobrú holubársku sezónu 2015

a rokovanie konferencie ukončil.

 

V Spišskej Belej 8. februára 2015

 

 

Ing. Peter Grék

Tajomník OZ CHPH Kežmarok

 

 

Overovatelia zápisnice:

Martin Kredatus: …………………………………………………………..

 

Jozef Krišanda:     ………………………………………………………………..

Uznesenia z konferencie OZ CHPH Kežmarok konanej dňa 8. 2. 2015

v Spišskej Belej

 

  1. I.                   Konferencia OZ CHPH schvaľuje :

 

                    1/Vstup OZ Kežmarok do rozšíreného regiónu  KDTVR-Spiš

                    2/ Zástupcov OZ Kežmarok v regióne KDTVR-Spiš: štatutári OZ pp.

                        M.Mesarčík ml., Ing.Peter Grék

                    3/Správu o činnosti OZ CHPH a výboru OZ za rok 2014 prednesenú predsedom

                         OZ Kežmarok.

                    4/ Správu mandátovej komisie

5/ Správu o hospodárení OZ CHPH Kežmarok prednesenú hospodárom OZ

p. Jozefom Andrášom.

6/ Správu kontrolnej komisie OZ CHPH.

7/ Správu výcvikára OZ  za rok 2014

8/ Rozpočet oblastného združenia na rok 2015.

9/ Plán hlavných úloh na rok 2015 ( viď. text zápisnice).

10/ Súťaže a ocenenia OZ CHPH Kežmarok na rok 2015(viď text. zápisnice)

11/Vytvorenie troch športových pásiem:

Šp. pásmo SEVER: ZO Stará Ľubovňa, ZO Slovenská Ves, ZO Spišská Belá

Šp. pásmo STRED: ZO Ľubica, ZO Žakovce, ZO Kežmarok, ZO Veľká Lomnica

Šp. pásmo JUH: ZO Spišská Teplica,  ZO Poprad -Veľká, ZO Hôrka

12/ Vytvorenie dvoch výcvikových stredísk VS1 a VS2 podľa súradníc

13/ Členské poplatky na rok 2015, 50%  úľavy pre dôchodcov a mladistvých.

(Členské 7€, dôchodca a mladistvý 3,50€, poplatok na SZ 4€, poplatok

za časopis Poštový holub 6€, poplatok za výpočet výsledkov 5€, nový člen

16€ ako poplatok za nadstavbu).

14/Pretekový plán na rok 2015

15/Doplnenie výboru o p. Petra Funketa – pokladníka OZ Kežmarok.

16/Nasadzovacie strediská na DT: Sp. Belá, V. Lomnica a Poprad-Veľká

Nasadzovacie strediská na SDT: Sp. Belá, Poprad-Veľká

 

  1. II.                Konferencia OZ CHPH  berie na vedomie:

1/ Odstúpenie z funkcií a odstúpenie z výboru OZ pp. Jozefa Krišandu a Jozefa

Andráša

  1. III.             Konferencia OZ CHPH  potvrdzuje:

1/Voľbu doplnenia Výboru OZ CHPH Kežmarok, ktorí bude pracovať v

zložení:

Milan Mesarčík ml. – predseda

Ing. Peter Grék – tajomník

RNDr. Daniel Dudzik – výcvikár

Peter Funket – pokladník

Michal Vilček – člen

Ján Šoltés – člen

František Kubík-člen

Ondrej Bjalončík-člen

2/Voľbu delegátov do VZ SZ CHPH.

p. Milan Mesarčík ml., Ing. Peter Grék

  1. IV.              Konferencia OZ CHPH ukladá :

 

1/ Vydať doplnok k pretekovému poriadku s platnosťou pre OZ CHPH

Kežmarok.

T: do 20. 04. 2014                                 Z: Výcvikár OZ CHPH

2/ Zorganizovať seminár pre výcvikárov a vedúcich NS

T: do 20. 04. 2014                                  Z: Výcvikár OZ CHPH

3/ Uhradiť členské príspevky a všetky poplatky okrem platieb za koše

hospodárovi OZ za všetkých členov ZO CHPH na rok 2015.

T: do 25. 02. 2015                                    Z: Pokladníci ZO CHPH

4/ Doručiť tajomníkovi OZ originálne doklady z VČS:

–          nové evidenčné  listy s číslami parciel a súradnicami všetkých chovateľov

–    objednávku materiálu na rok 2015 s podpismi zodpovedných funkcionárov

–    rozdeľovník krúžkov r.2015 a všetkých predchádzajúcich pokiaľ neboli

dodané

–    zoznam odberateľov časopisu Poštový holub za ZO  (viď. Príloha)

T: 15.2.2015                                            Z: Predsedovia ZO CHPH

5/ Doručiť výpočtárovi OZ resp. výcvikárovi OZ p. Dudzikovi „Evidenciu“

60 ks  holubov na predpísanom tlačive

T: 20.4.2015                                           Z: predsedovia ZO CHPH

6/ Doručiť nahlášky holubov na preteky sezóny 2015 výcvikárovi OZ

p. Dudzikovi.

T: 13.2.2015                                          Z: predsedovia ZO CHPH

 

V Spišskej Belej   8. 2. 2015

 

 

 

Ing. Peter Grék

Tajomník OZ CHPH Kežmarok

Toto je stránka OZ CHPH Kežmarok

Táto stránka slúži hlavne na informovanie členov nášho Oblastného združenia CHPH Kežmarok ohľadom diania v oblasti. Na stránke budú postupne zverejňované zápisnice zo schôdzi, pretekové plány, dôležité udalosti a predovšetkým zmeny, ktoré sa udejú počas pretekovej sezóny.

júl 2024
Po Ut St Št Pi So Ne
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031