13.2.2011 Konferencia OZ Kežmarok

                                       Zápisnica

z oblastnej konferencie OZ CHPH Kežmarok, konanej  dňa 13.2.2011  v Spišskej Belej

 

Prítomní:   Jozef Krišanda, Jozef Andráš, František Dragašek, Michal Vilček,

Michal Benko, František Jacenko, Ľubomír  Krempaský, František Bizovský,

Ján Šoltés, Eduard Balint, Jan Balint, Martin Kredatus, Miroslav Baran,

Ing. Peter Grék,  Peter Moravec, RNDr.Daniel Dudzik,  Rudolf Karaffa, Božoň

Vlado, Ladislav Garamsegy, Martin Mičko, Dušan  Karkošiak,  Fero Kubík

 

Program rokovania:

  1. Otvorenie, voľba komisií
  2. Správa o činnosti OZ CHPH Kežmarok za r.2010
  3. Správa o hospodárení OZ CHPH Kežmarok za r.2010
  4. Správa revíznej komisie za rok 2010
  5. Správa výcvikára OZ CHPH KK za rok 2010
  6. Plán činnosti na rok 2011, rozpočet OZ CHPH KK na r.2010
  7. Diskusia
  8. Návrh na prijatie uznesení
  9. Záver

 

K bodu 1:   Otvorenie, voľba komisií

Rokovanie otvoril p. F. Jacenko, privítal a oboznámil prítomných s programom konferencie, ktorý bol následne prijatý.

 

Mandátna komisia: E.balint, V.Božoň, M.Baran

Návrhová komisia: J.Šoltés, L.Garamsegy, F.Kubík

Volebná: M.Kredatus, R.Karaffa, F.Bizovský

 

K bodu 2:   Správa o činnosti OZ CHPH Kežmarok za r.2010

Správu predniesol p.Moravec.

 

K bodu 3:  Správa o hospodárení za r.2010

Správu predniesol p. Andráš, podrobne prítomných oboznámil s hospodárením OZ CHPH Kežmarok, s majetkom OZ a súčasným stavom pokladne.

 

K bodu 4:  Správa kontrolnej komisie za r.2010

Správu predniesol p. Dragašek, podrobne oboznámil prítomných s činnosťou kontrolnej komisie v roku 2010. Konferencia prijala Správu o činnosti bez výhrad.

 

K bodu 5: Správa výcvikára OZ CHPH Kežmarok

 

Správu predniesol p.Dudzik. V správe stručne vyhodnotil pretekovú sezónu 2010. Nedostatkom boli presuny v pláne pretekov, vzniknuté nepriazňou počasia na úvode sezóny. Hlavné odporučenia výcvikára  pre pretekovú sezónu 2010 je :

Pokiaľ vypadne pretek, nič neposúvať, ísť ďalej podľa plánu aby si chovatelia mohli svoje pretekanie dobre naplánovať.

 

 

 

 

K bodu 6:  Plán činnosti, rozpočet 2011

 

1., Pretekový plán:

 

Delegátom konferencie bol predložený pretekový plán na rok 2011, ktorí po úprave nácvikov mladých holubov (na podnet ZO Poprad- Veľká)  a doplnení preteku KT starých holubov z Poľska ( Kielce) v hlavnej sezóne bol hlasovaním odsúhlasený a prijatý.

Pretek z Poľska bude zorganizovaný a ocenený  z prostriedkov OZ Kežmarok. Predbežne bolo vybrané vypúšťacie miesto Kielce (180 – 212 km). Pohármi bude ocenených prvých 10 doletených holubov. Tento pretek bol navrhnutý niektorými členmi pásma Sever z toho dôvodu, aby sme si odskúšali na krátkej vzdialenosti severný smer vypúšťania a získali s ním nejaké skúsenosti. Pretek bude zaradený do KT v rámci Majstrovstiev pásiem, nie však ako pretek do majstrovstiev Slovenska. Pretek pôjde v termíne preteku Žatec (3.7.2011) a bude odštartovaný len v prípade pekného počasia.

Na základe podnetu ZO Ľubica a ZO Spišská Belá (za ZO predniesol J.Krišanda) nebol nakoniec schválený navrhovaný spôsob bodovania pretekov s klesaním 1 bod/1%. Zostáva v platnosti pôvodný zaužívaný 2 body/2% vo všetkých pretekoch sezóny.

 

Novým závodiacim členom OZ budú opätovne zamerané súradnice. Predsedovia ZO, ktorých sa to týka sa spoja s tajomníkom OZ Ing. Grékom a dohodnú si postup zamerania. Správnosť zamerania odsúhlasia svojim podpisom. Súradnice budú zapísané na 2 desatinné čísla bez zaokrúhľovania.

 

Návrh plánu tvorí prílohu zápisnice, spolu s deklaráciou výsledkov a spôsobom bodovania.

 

2., Delenie OZ na pásma

 

Bolo rozhodnuté rozdelenie oblasti do 2 pásiem:

Pásmo Sever:: Slovenská Ves, Spišská Belá, Kežmarok, Ľubica, Žakovce, Veľká Lomnica

Pásmo Juh: Svit, Poprad – Veľká, Hôrka a pridelení chovatelia z V.Lomnice (Grék, Dudzik, Sedlák, Zeman)

 

Bolo rozhodnuté, že ZO Poprad – Veľká bude mať dve nasadzovacie strediská, jedno v Poprade, druhé v Spišskej Teplici.

ZO Svit bude nasadzovať holuby na preteky celej sezóny v ZO Poprad – Veľká v NS Poprad .

 

Bolo schválené spoločné košovanie základných organizácií na preteky DT v určených ZO:

Pásmo Sever v ZO Sp.Belá a ZO V.Lomnica

Pásmo Juh v ZO Poprad – Veľká

 

Na SDT bude košovacím miestom pre celú oblasť SPŠT Kežmarok (do 30.6.2011), neskôr Sp.Belá.

Nasadzovanie holubov na posledný pretek sezóny 31.7.2011 – Cheb bude spojené so spoločným posedením pri guláši pre celú OZ Kežmarok v Sp.Belej u P.Moravca.

 

 

 

 

 

3, Vyhodnotenie a ocenenie pretekov

 

Preteky sezóny 2011 budú vyhodnocované a oceňované len oddelene podľa pásiem.

Budú sa vyhodnocovať dva typy majstrovstva pásiem:

I.,   Majstrovstvo pásma z neobmedzeného počtu nasadzovaných holubov

II.,  Majstrovstvo pásma z obmedzeného počtu nasadzovaných holubov

 

Obmedzenie majstrovských holubov (séria v závislosti od trate) je uvedené v pláne pretekov na rok 2011 a riadi sa podmienkami MS (30 ks na KST a 10 ks na DT a SDT).

 

Oceňovať sa bude nasledovne:

 

a., Majstrovstvo pásma Sever z neobmedzeného počtu nasadzovaných holubov:

-GM – daný súčtom bodov celej sezóny starých holubov (prví traja)

-M KT+ST – 12 pretekov (ocenených prvých 6 chovateľov)

-M DT+SDT – 7 pretekov (prví traja)

-M Pásma Sever mladých holubov (prví traja)

– prvé miesta v pretekoch sezóny starých i mladých holubov

 

b., Majstrovstvo pásma Juh z neobmedzeného počtu nasadzovaných holubov:

-GM – daný súčtom bodov celej sezóny starých holubov (prví traja)

-M KT+ST – 12 pretekov (ocenených prvých 6 chovateľov)

-M DT+SDT – 7 pretekov (prví traja)

-M Pásma Juh mladých holubov (prví traja)

– prvé miesta v pretekoch sezóny starých i mladých holubov

 

c., Majstrovstvo pásma Sever z obmedzeného počtu nasadzovaných holubov:

-GM – daný súčtom bodov celej sezóny starých holubov (prví traja)

-M KT+ST – 12 pretekov (prvých 6 chovateľov)

-M DT+SDT – 7 pretekov (prví traja)

– prvé miesta v pretekoch sezóny starých

 

d., Majstrovstvo pásma Juh z obmedzeného počtu nasadzovaných holubov:

-GM – daný súčtom bodov celej sezóny starých holubov (prví traja)

-M KT+ST – 12 pretekov (prvých 6 chovateľov)

-M DT+SDT – 7 pretekov (prví traja)

– prvé miesta v pretekoch sezóny starých

 

e., Prvé tri holuby z NP Gotha 10.7.2011 z oblastných výsledkov

 

f., Naďalej zostáva v platnosti ocenenie holubov reprezentujúcich OZ na CV.

 

Diplomy sa k oceneniam nebudú dávať, každý pohár bude vybavený nalepeným štítkom.

Na CV resp. iných výstavách bude ako majster OZ prezentovaný chovateľ, ktorý v spoločných oblastných výsledkoch starých holubov z neobmedzeného množstva získa najvyšší počet bodov v GM.

Na CV budú vyberané najlepšie holuby z celej našej oblasti podľa splnených limitov podľa podmienok FCI (resp. podľa podmienok CV). Pre štandardné holuby bude robený kvalifikovaný výber pred CV.

 

 

4., Návrh rozpočtu

Návrh predniesol p. Jozef Andráš, v návrhu podrobne opísal nákladové položky rozpočtu na rok 2010.

Zvýšené boli nákladové položky na ocenenie a sprievodcov.

 

 

K bodu 7:

 

a, Ocenenie CV 2011 a ocenenie jubilantov

 

Ocenenie reprezentantov OZ na CV 2011  v Nitre uskutočnil výcvikár  OZ p. Dudzik s tajomníkom OZ p.Grékom. Majitelia vystavovaných holubov dostali poháre za reprezentáciu OZ.

Upomienkové predmety k 60-tim resp. 70-tim narodeninám obdržali pp. M.Mičko, Ilavský, J.Tišák, F.Fabry.

 

b, Zmeny vo výbore OZ

 

Členstva vo výbore OZ sa vzdal p. F.Bizovský, na jeho miesto bol navrhnutý a schválený

p. Ján Šoltés z ZO Ľubica.

Na miesto predsedu KRK bol zvolený p. Fero Jacenko, doterajší predseda F.Dragašek sa vzdal funkcie predsedu a zostal pracovať ako člen  KRK spolu s E.Balintom.

 

d, Spracovateľom výsledkov bude p.Vladimír Vernarský zo Smižian

 

e, Štartovacia komisia v zložení: J.Krišanda, P.Grék, F.Bizovský

 

 

K bodu 9:  Uznesenie

Návrh uznesenia ktoré prečítal p. Grék bolo následne jednohlasne prijaté.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uznesenie

z oblastnej konferencie OZ CHPH Kežmarok, konanej dňa 13.2.2011 v Spišskej Belej

 

OBLASTNÁ KONFERENCIA

 

Berie na vedomie:

a,   Správu o činnosti OZ KK

b,   Správu o hospodárení

c,   Správu kontrolnej komisie

d,   Správu výcvikára OZ KK

 

Schvaľuje:

a,    Pretekový plán na rok 2011 s deklaráciou výsledkov s bodovaním

b,    Rozpočet na rok 2011

c,    Výcvikové pásma v rámci OZ CHPH Kežmarok nasledovne:

Pásmo Sever:: Slovenská Ves, Spišská Belá, Kežmarok, Ľubica, Žakovce, Veľká Lomnica

Pásmo Juh: Svit, Poprad – Veľká, Hôrka a pridelení chovatelia z V.Lomnice (Ing. Peter Grék, RNDr.Daniel Dudzik, Zavatský Emil, p.Sedlák , p.Zeman).

 

d, Výbor OZ CHPH Kežmarok v zložení:

 

Peter Moravec – predseda

Jozef Krišanda – podpredseda

Ing. Peter Grék – tajomník a zástupca OZ vo VZ

RNDr. Daniel Dudzik – výcvikár a člen Prezídia SZ

Michal Vilček – člen výboru

Ján Šoltés – člen výboru

Jozef Andráš – pokladník

 

KRK v zložení:

 

František Jacenko – predseda

František Dragašek – člen

Edo Balint – člen

Ukladá:

A,    Zaplatiť poplatky hospodárovi OZ KK:

 

1., Členské do OZ:  7 EUR (dôchodcovia a mládež do 18 rokov 3,5 EUR)

2., Členské do SZ:   4 EUR

3., Noví  členovia OZ – poplatok 16,6 EUR (500,-SKK) ako podiel za nadstavbu

4., Poplatok za výpočet výsledkov:  5 EUR  za každého závodiaceho člena

5., Poplatok za odberanie Spravodaja: 6€ za nahláseného člena

 

Zodp.: predsedovia ZO                                                                  Termín: 28.2.2011

 

B,     Zameranie súradníc nových závodiacich členov podľa www.mapy.sk

 

Zodp.:  predsedovia ZO                                                                  Termín:  30.3.2011

 

C,    Po rozdelení rodových obrúčiek na rok 2011 doručiť rozdelenie krúžkov na chovateľov

tajomníkovi OZ na predpísanom tlačive (z minulého roku).

 

Zodp.:  predsedovia ZO                                                                   Termín: 30.3.2011

 

 

V Spišskej Belej,  13.februára 2011

 

Ing. Peter Grék

tajomník OZ CHPH Kežmarok

 

 

 

Overovatelia zápisnice: Krišanda Jozef, Daniel Dudzik

Toto je stránka OZ CHPH Kežmarok

Táto stránka slúži hlavne na informovanie členov nášho Oblastného združenia CHPH Kežmarok ohľadom diania v oblasti. Na stránke budú postupne zverejňované zápisnice zo schôdzi, pretekové plány, dôležité udalosti a predovšetkým zmeny, ktoré sa udejú počas pretekovej sezóny.

jún 2024
Po Ut St Št Pi So Ne
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930