Zápisnica z OK OZ Kežmarok

Oblastné združenie chovateľov poštových holubov Kežmarok

Zápisnica z konferencie OZ CHPH Kežmarok konanej

dňa 18. 2. 2024 v Spišskej Belej

Program:

 1. Zahájenie Oblastnej konferencie predsedom OZ;
 2. Voľba zapisovateľa a overovateľov zápisnice;
 3. Voľba návrhovej komisie, doplnenie RK;
 4. Správa o činnosti OZ za rok 2023 – predseda OZ;
 5. Správa výcvikára OZ;
 6. Správa pokladníka o finančnom hospodárení OZ;
 7. Správa revíznej komisie;
 8. Návrh pretekového plánu pre sezónu 2024;
 9. Návrhy z VČS ZO k pretekovému plánu, platbe na rok 2024 a ostatné;
 10. Diskusia;
 11. Návrh uznesenia;
 12. Záver.

K bodu 1: Konferenciu otvoril a všetkých prítomných privítal predseda OZ CHPH Daniel
Gurgoľ. Prítomných oboznámil s programom konferencie a opýtal sa prítomných či sú nejaké doplňujúce návrhy k programu. Keďže nebol navrhnutý ďalší bod programu, dal hlasovať o programe konferencie, ktorý bol jednomyseľne odsúhlasený (13 delegátov za).


K bodu 2: Za zapisovateľa bol navrhnutý tajomník OZ Ing. Alojz Timko, za overovateľov
zápisnice Pavol Dlugoš ml. a Patrik Kaňuk. Návrh bol schválený (13 delegátov za).


K bodu 3: Do návrhovej komisie boli navrhnutí Milan Mesarčík, Ján Pavličko a  Vladimír
Klimčák. Predseda RK František Jacenko sa vzdal funkcie a nahradil ho Ján Šoltés, František Bizovský sa vzdal tiež svojej funkcie a nahradil ho Pavol Dlugoš, ďalší člen RK Peter Funket naďalej ostáva vo funkcii. Plénom boli jednomyseľne zvolení navrhnutí členovia do komisií a zároveň tajomník predniesol, že na konferencii je prítomných 13 delegátov s hlasom rozhodujúcim. Konferencia bola uznášania schopná a prítomnosť je overená prezenčnou listinou.


K bodu 4: Správu o činnosti OZ CHPH Kežmarok za rok 2023 predniesol predseda OZ
p. Daniel Gurgoľ a skonštatoval, že výbor OZ bol doplnený na mimoriadnej konferencii OZ. Od tej doby prebehlo medzi ZOčkami v OZ viacero jednaní o smerovaní OZ a pretekovom pláne. OZ sa zjednotila v myslení, posilnila členskú základňu, aj napriek odchodu ZO Ždiar do OZ Spiš. Predseda vyzdvihol nového výcvikára, ako sa ujal prerobenia stránky, ako aj ostatných členov pri pomoci v rámci OZ Kežmarok.

K bodu 5: Správu výcvikára predniesol Patrik Kaňuk, v ktorej oboznámil prítomných
delegátov s pretekovým plánom OZ Kežmarok.

K bodu 6: Správu predniesol predseda OZ, ktorý prítomných oboznámil aj o stavom
v pokladni, keďže pokladník sa ospravedlnil kvôli pracovným povinnostiam.

K bodu 7: Správu predniesol odchádzajúci predseda revíznej komisie František Jacenko,
ktorý prítomných oboznámil so stavom v pokladni, prevedenej kontrole a majetku OZ po
odchode ZO Ždiar. Na prítomných apeloval, aby majetok zveľaďovali a chránili pre ďalšie
generácie. Poďakoval sa za zdarné schopenia sa funkcií v OZ KK ako aj práci v celej oblasti všetkým členom OZ KK: vďaka.

K bodu 8: Návrh predniesol Patrik Kaňuk. K plánu bola krátka debata, z ktorej vyplynulo:
Pretekový plán sa ešte môže zmeniť po zasadnutí regiónu TATRY, do ktorého OZ KK dalo
žiadosť, to sa týka len dlhých a superdlhých tratí.

Bodovanie: 1/1%,

7 holubov z KT – 40 bodov/holub,

6 holubov z ST – 60 bodov/holub,

5 holubov z DT – 80 bodov/holub,

4 holuby z SDT – 100 bodov/holub.

Boduje sa zo všetkých tratí z neobmedzeného množstva.


Rozdelenie na VS – VS1: Spišská Belá + Podolínec, VS2: Žakovce + Ľubica + Kežmarok.

K bodu 9: ZO KK navrhuje rozdeliť OZ do prvej, druhej a tretej ligy, a to následovne: prvých 20 chovateľov zo sezóny 2023 starých holubov prvá liga, druhých 20 chovateľov druhá liga a zvyšok + noví členovia tretia liga. Oceniť 1., 2., 3. ligu prvé 3 miesta, GM a VS prvé 3 miesta, víťazi pretekov starých aj mladých holubov a Memoriál Milana Mesarčíka st. prvé 3 miesta (vybrať pred sezónou SDT – výbor OZ) a memoriál Jozefa Juhása ST, prvé 3 miesta (vyberie výbor OZ KK pred sezónou). Ďalej ZO KK navrhuje oceniť jubilantov tak, ako tomu bolo v minulosti od 60 rokov vyššie, každých 5 rokov, na ďalšej konferencii spätne za rok 2023 aj 2024 (13 delegátov konferencie za).

Tajomník OZ navrhol spraviť JURU – vypúšťaciu komisiu v zložení predseda Juri výcvikár
OZ Patrik Kaňuk, členovia Daniel Gurgoľ a Mesarčík Milan (jednohlasne odsúhlasené).

ZO Spišská Belá: V prípade zmeny preteku, dátumu preteku napísať na stránku ZO do štvrtka
(jednomyseľne odsúhlasené).

ZO Žakovce: Poplatky a členské: 4 eur do zväzu, aktívny člen 30 eur (4 eur na zväz a 26 eur
do oblasti), výpočtár výsledkov pre OZ KK bude výcvikár OZ KK, návrhy boli odsúhlasené
všetkými delegátmi.

Delegát na VZ: Ján Pirožek.

K bodu 10: V diskusii tajomník OZ KK skonštatoval, že všetky ZO uhradili členské, zaslali
v mailovej podobe evidenčné listy, na konferenciu doniesli v papierovej forme podpísané
a opečiatkované, odovzdali a zaslali objednávky gúm, rodových obrúčok, kontrolných listov a časopisu Poštový holub. Týmto všetkým ZO ďakujeme za vzorný prístup k povinnostiam.

K bodu 11:

Konferencia OZ schvaľuje:

 • Program konferencie;
 • Zapisovateľa konferencie: tajomník OZ Ing. Alojz Timko a overovateľov zápisnice Patrik Kaňuk a Pavol Dlugoš ml.;
 • Pretekový plán, lietať z neobmedzeného množstva, bodovanie 1/1 %;
 • KT 7 holubov 40 bodov, ST 6 holubov 60 bodov, DT 5 holubov 80 bodov a SDT 4
  holuby po 100 bodov;
  za: 13, proti: 0, zdržali sa: 0
 • VS1: Spišská Belá + Podolínec
  VS2: Žakovce + Ľubica + Kežmarok;
  Za: 13, proti: 0, zdržali sa: 0
 • JURU – vypúšťaciu komisiu v zložení: Kaňuk Patrik – predseda
  Gurgoľ Daniel – člen
  Mesarčík Milan – člen;
  Za: 13, proti: 0, zdržali sa: 0
 • Staré a mladé holuby oceniť prvé 3 miesta v konečnom poradí podľa súčtu bodov v GM,
  VS, 1., 2. a 3. liga; jednomyseľné odsúhlasené
 • Oceniť pohármi víťazov pretekov starých aj mladých holubov, oceniť jubilantov;
  za: 13, proti: 0, zdržali sa: 0
 • Memoriál Milana Mesarčíka st. vybrať SDT, oceniť pohármi 1. až 3. miesto
  Memoriál Jozefa Juhása, vybrať ST, oceniť pohármi 1. až 3. miesto;
  za: 13, proti: 0, zdržali sa: 0
 • Členské 4 eur na SZ, 26 eur do OZ;

Za: 13, proti: 0, zdržali sa: 0

 • RK: Šoltés Ján – predseda
  Dlugoš Pavol ml. – člen
  Funket Peter – člen;
 • Zmenu preteku hlásiť na stránke do štvrtku v daný týždeň;
  Za: 13, proti: 0, zdržali sa: 0
 • Pirožeka Jána na Valné zhromaždenie.

Oblastná konferencia berie na vedomie:

 • správu o činnosti OZ CHPH Kežmarok za rok 2023 prednesenú predsedom OZ
  Kežmarok;
 • Správu mandátovej a návrhovej komisie;
 • Správu o hospodárení OZ CHPH Kežmarok prednesenú predsedom OZ;
 • Správu revíznej komisie za rok 2023, prednesenú predsedom RK;
 • Správu výcvikára OZ CHPH Kežmarok.

Konferencia OZ ukladá:

Výboru OZ vybrať jednu ST a jednu DT na memoriály;
Termín do 30.5.2024 Zodpovednýv texte

Zabezpečiť natočenie štartov holubov pri pretekoch;
Termín: stály Zodpovedný:výbor OZ

Výcvikárovi OZ CHPH Kežmarok zorganizovať seminár pre výcvikárov ZO, vedúcich pre NS;
Termín: do 15. 04. 2024 Zodpovedný: v texte

Pokladníkovi OZ uhradiť členské príspevky za všetkých členov OZ pre rok 2024 na SZ
CHPH podľa termínov stanovených SZ CHPH;
Termín: v texte podľa terminovníka úloh Zodpovedný: v texte

Tajomníkovi poslať všetku dokumentáciu v elektronickej aj písomnej podobe na
sekretariát SZCHPH podľa termínov termínovníka úloh na stránke SZCHPH;
Zodpovedný: v texte

K bodu 12: Po prijatí uznesení predseda OZ poďakoval prítomným delegátom a hosťom za aktívnu účasť na konferencii a poprial všetkým veľa úspechov v sezóne 2024.

Spracoval a zapísal: Ing. Alojz Timko, tajomník OZ CHPH

………………………………………………………………………….
Daniel Gurgoľ, predseda OZ CHPH Kežmarok

Overovatelia zápisnice:
Patrik Kaňuk ………………………………………..
Pavol Dlugoš ml ……………………………………….

Toto je stránka OZ CHPH Kežmarok

Táto stránka slúži hlavne na informovanie členov nášho Oblastného združenia CHPH Kežmarok ohľadom diania v oblasti. Na stránke budú postupne zverejňované zápisnice zo schôdzi, pretekové plány, dôležité udalosti a predovšetkým zmeny, ktoré sa udejú počas pretekovej sezóny.

apríl 2024
Po Ut St Št Pi So Ne
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930