8.8.2012 Zápisnica

                                    Zápisnica

zo schôdze  výboru OZ CHPH Kežmarok, rozšírenej o predsedov ZO CHPH konanej  dňa 8.8.2012  v Spišskej Belej

 

Prítomní:

 

Slov.Ves: F.Jacenko

Sp.Belá:   Jozef Krišanda, Jozef Andráš

Kežmarok: M. Mesarčík

Žakovce: E. Balint

Ľubica:   J.Šoltes

V. Lomnica:  P. Grék, D. Dudzik, Kredatus M.

Poprad – Veľká: V. Božoň

Hôrka: Dravecký L.

St. Ľubovňa: R. Šulík, P.Turek

Sp.Teplica: F.Kubík

 

Program rokovania:

 

  1. Otvorenie
  2. Organizácia pretek. činnosti OZ  v závere sezóny 2012.
  3. Záver

 

Rokovanie otvoril podpredseda OZ CHPH KK  p. Krišanda,  oboznámil prítomných

s programom schôdze.

 

K bodu 2 : 

 

A,  Z dôvodu obsadenosti prepravného vozidla v termíne pôvodného začiatku rozletov a posunutia termínu MS ml. holubov v Nitre na 16.9.2012 sa dohodlo posunutie začiatku nácvikov a závodov o jeden týždeň nasledovne:

 

Nácviky:

25.8.2012     Lipt. Hrádok

26.8.2012     Ružomberok

29.8.2012     Ružomberok

 

Preteky:

2.9.2012      Bytča

9.9.2012      Valašské Meziříčí

15.9.2012      Bytča

23.9.2012      Valašské Meziříčí

30.9.2012      Přerov

 

Pretekov mladých holubov sa môžu zúčastniť aj holuby so staršími krúžkami ako r.2012, nebudú však vyhodnocované vo výsledkoch.

 

Cena boxu na nácviky: 10€

Cena boxu na preteky:  25€

 

 

 

 

V prílohe zápisnice je rozpis Mladé 2012 spracované RNDr.Dudzikom, ktorý upravuje podmienky nácvikov a pretekov mladých holubov r.2012, ktorý je treba dodržiavať.

 

 

K bodu 3:

Schôdzu ukončil p.Krišanda.

 

 

Uznesenie

z rozšírenej  schôdze výboru OZ CHPH Kežmarok , konanej  dňa 8.8.2012  v Spišskej Belej

 

VÝBOR OZ CHPH KEŽMAROK

 

Ukladá:

 

A, Uhradiť platbu za objednané boxy na mladé  pokladníkovi OZ  J. Andrášovi

Zodpovedný. predsedovia ZO                                                              Termín: 26.8.2012

B,  Posledné možné nahlásenie opráv výsledkov sezóny starých holubov 2012 je do 15.8.2012

Zodpovedný: predsedovia a výcvikári ZO                                           Termín: 15.8.2012

 

C, Nahlásiť tajomníkovi OZ počty objednaných výsledkov do tlače podľa jednotlivých ZO.

Budú spracované tieto knižky výsledkov:

 

1.,  oblastné výsledky sezóny starých holubov

2.,  pásmové výsledky sezóny starých holubov pásmo Sever

3.,  pásmové výsledky sezóny starých holubov pásmo Juh

4.,  oblastné výsledky sezóny mladých holubov +  pásmové výsledky

mladých holubov pásma Sever

5.,  oblastné výsledky sezóny mladých holubov +  pásmové výsledky

mladých holubov pásma Juh

 

Zodpovedný: predsedovia a výcvikári ZO                                           Termín: 26.8.2012

 

 

 

 

 

V Poprade,  9.8.2012

 

Ing. Peter Grék

tajomník OZ CHPH Kežmarok

 

 

Oblastné združenie CHPH Kežmarok

Preteková sezóna mladých holubov 2012

 

Počty prihlásených holubov na nácviky a preteky:

 

Základná organizácia (NS) Nácviky Krátke trate
Stará Ľubovňa

11

9

Slovenská Ves

11

9

Spišská Belá

28

17

Kežmarok

10

3

Ľubica

18

10

Žakovce

12

10

Veľká Lomnica

19

13

Hôrka

12

10

Spišská Teplica

10

9

Poprad – Veľká

12

10

Spolu:

143

100

 

Poplatky:  Nácviky                            á/box    10,00 €

Preteky              á/box    25,00 €

Úhrada: do 26. 08. 2011 – pokladníkovi OZ p. Andrašovi

 

Odchody aut z NS OZ CHPH Kežmarok v sezóne mladých 2012

 

Nasadzovacie stredisko

Nácviky

Bytča

Valašské Mezíříčí

Přerov

Stará Ľubovňa

5,30

19,00

Slovenská Ves

6,30

20,00

Spišská Belá

7,00

20,30

Kežmarok

7,30

21,10

Ľubica

7,10

21,30

Žakovce

11,15

21,20

Veľká Lomnica

11,45

22,00

Hôrka

8,00

19,30

Spišská Teplica

8,15

20,00

Poprad – Veľká

10,45

20,30

 

Rozdelenie do aut – nácviky:

Auto: Spišská Belá + Kežmarok + Spišská Teplica = 48 boxov

Vozik: St. Ľubovňa + Sl. Ves + Ľubica + Hôrka = 52 boxov

Auto druhýkrát: Veľká + Žakoce + Veľká Lomnica = 43 boxov

Rozdelenie do aut – preteky:

Auto: St. Ľubovňa + Sl. Ves + Spišská Belá + Kežmarok + Ľubica = 48 boxov

Vozik: Hôrka + Sp. Teplica + Veľká + Žakovce + V. Lomnica = 52 boxov

 

 

Nácviky mladých holubov:

 

Rozdelenie boxov: preprava vo voziku a nadstavbe

Vozik :

 

 

V

O

D

I

Č

Hôrka

Ľubica Ľubica  

Slov. Ves

Slov. Ves

St. Ľubov

S

P

R

I

E

V

O

D

C

A

Hôrka

Ľubica Ľubica  

Slov. Ves

Slov. Ves

St. Ľubov

Hôrka

Ľubica Ľubica  

Slov. Ves

Ľubica

St. Ľubov

Hôrka

Ľubica Ľubica  

Slov. Ves

Ľubica

St. Ľubov

Hôrka

Ľubica Ľubica  

Slov. Ves

Ľubica

St. Ľubov

Hôrka

Hôrka Ľubica  

Slov. Ves

Ľubica

St. Ľubov

Hôrka

Hôrka Ľubica  

Slov. Ves

St. Ľubov

St. Ľubov

Hôrka

Hôrka Ľubica  

Slov. Ves

St. Ľubov

St. Ľubov

Hôrka

  Ľubica  

Slov. Ves

 

St. Ľubov

 

Nadstavba – auto:

 

V

O

D

I

Č

 

Spišská Belá

Spišská Belá

Spišská Belá

Spišská Belá

Spišská Belá

Spišská Belá

Spišská Belá

Spišská Belá

Spišská Belá

Spišská Belá

Spišská Belá

Spišská Belá

Spišská Belá

Spišská Belá

Spišská Belá

Spišská Belá

Spišská Belá

Spišská Belá

Spišská Belá

Spišská Belá

Spišská Belá

Spišská Belá

Spišská Belá

Spišská Belá

 

 

Kežmarok

Kežmarok

Spišská Teplica

Spišská Teplica

SP
RIE
VO
D
CA

Kežmarok

Kežmarok

Spišská Teplica

Spišská Teplica

Kežmarok

Kežmarok

Spišská Teplica

Spišská Teplica

Kežmarok

Kežmarok

Spišská Teplica

Spišská Teplica

Kežmarok

Spišská Belá

Spišská Belá

Spišská Teplica

Kežmarok

Spišská Belá

Spišská Belá

Spišská Teplica

 

Nadstavba – auto -druhykrát:

 

V

O

D

I

Č

 

Žakovce.

Žakovce.

x

x

Žakovce

Žakovce

x

x

Žakovce.

Žakovce.

Veľká Lomn. Veľká Lomn.

Žakovce

Žakovce

Veľká Lomn. Veľká Lomn.

Žakovce.

Žakovce.

Veľká Lomn. Veľká Lomn.

Žakovce

Žakovce

Veľká Lomn.

x

 

 

Poprad – Veľká

Poprad – Veľká

Veľká Lomnica

Veľká Lomn.

SP
RIE
VO
D
CA

Poprad – Veľká

Poprad – Veľká

Veľká Lomnica

Veľká Lomn.

Poprad – Veľká

Poprad – Veľká

Veľká Lomnica

Veľká Lomn.

Poprad – Veľká

Poprad – Veľká

Veľká Lomnica

Veľká Lomn.

Poprad – Veľká

Poprad – Veľká

Veľká Lomnica

Veľká Lomn.

Poprad – Veľká

Poprad – Veľká

Veľká Lomnica Veľká Lomn.

 

PRETEKY

 

 

Rozdelenie boxov: preprava vo voziku a nadstavbe

 

Vozik :

 

 

V

O

D

I

Č

Hôrka

Žakovce

Žakovce.

 

V. Lomn.

Veľká

Veľká

S

P

R

I

E

V

O

D

C

A

Hôrka

Sp. Tep.

Žakovce

 

V. Lomn.

V. Lomn.

Veľká

Hôrka

Sp. Tep.

Žakovce.

 

V. Lomn.

V. Lomn.

Veľká

Hôrka

Sp. Tep.

Žakovce

 

V. Lomn.

V. Lomn.

Veľká

Hôrka

Sp. Tep.

Žakovce.

 

V. Lomn.

V. Lomn.

Veľká

Hôrka

Sp. Tep.

Žakovce

 

V. Lomn.

V. Lomn.

Veľká

Hôrka

Sp. Tep.

Žakovce.

 

Sp. Tep.

V. Lomn.

Veľká

Hôrka

Hôrka

Žakovce

 

Sp. Tep.

V. Lomn.

Veľká

Hôrka

 

Žakovce

 

Sp. Tep.

 

Veľká

 

Nadstavba – auto:

 

V

O

D

I

Č

 

Spišská Belá

Spišská Belá

Ľubica

Ľubica

Spišská Belá

Spišská Belá

Ľubica

Ľubica

Spišská Belá

Spišská Belá

Ľubica

Ľubica

Spišská Belá

Spišská Belá

Ľubica

Ľubica

Spišská Belá

Spišská Belá

Spišská Belá

Ľubica

Spišská Belá

Spišská Belá

Spišská Belá

Ľubica

 

 

Spišská Belá

St. Ľubovňa

Slov. Ves

Slov. Ves

SP
RIE
VO
D
CA

Spišská Belá

St. Ľubovňa

Slov. Ves

Slov. Ves

Spišská Belá

St. Ľubovňa

Slov. Ves

Slov. Ves

Kežmarok

St. Ľubovňa

St. Ľubovňa

Slov. Ves

Kežmarok

St. Ľubovňa

St. Ľubovňa

Slov. Ves

Kežmarok

St. Ľubovňa

St. Ľubovňa

Slov. Ves

 

 

V Kežmarku 10. 08. 2012                                                             RNDr. Daniel Dudzik

výcvikár OZ CHPH Kežmarok

 

 

Toto je stránka OZ CHPH Kežmarok

Táto stránka slúži hlavne na informovanie členov nášho Oblastného združenia CHPH Kežmarok ohľadom diania v oblasti. Na stránke budú postupne zverejňované zápisnice zo schôdzi, pretekové plány, dôležité udalosti a predovšetkým zmeny, ktoré sa udejú počas pretekovej sezóny.

jún 2024
Po Ut St Št Pi So Ne
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930