12.2.2012 Konferencia OZ Kežmarok

 

Oblastné združenie chovateľov poštových holubov Kežmarok

 

 

Zápisnica oblastnej konferencie OZ CHPH KEŽMAROK

konanej v Spišskej Belej 12. 02. 2012

 

 

Prítomní : Podľa prezenčnej listiny

18 delegátov zvolených na VČS, dvaja neprítomní (ospravedlnení)

2 členovia výboru OZ s hlasom poradným

3 členovia kontrolnej komisie OZ CHPH

5 hostí – jubilanti

Program :       1. Otvorenie

2. Voľba mandátovej, návrhovej a volebnej komisie

3. Správa o činnosti OZ CHPH Kežmarok za rok 2011

4. Správa o hospodárení OZ CHPH Kežmarok  za rok 2011

5. Správa RK za rok 2011

6. Správa výcvikovej komisie OZ CHPH Kežmarok za rok 2011

7. Plán činnosti na rok 2012

8. Návrh rozpočtu na rok 2012

9. Oboznámenie  pretekovým plánom na rok 2012

10. Súťaže na rok 2012

11. Diskusia

12. Odovzdanie ocenení za rok 2011

13. Doplňujúce voľby výboru a kontrolnej komisie OZ CHPH Kežmarok

14. Návrh a prijatie uznesení

15. Záver

 

 

Priebeh rokovania :

K bodu 1:  Schôdzu otvoril a prítomných hostí a delegátov privítal predsedajúci a člen

výboru OZ CHPH Kežmarok – Daniel Dudzik. Za overovateľov zápisnice boli

zvolení – František Jacenko a Jozef Krišanda. Jednomyseľne bol schválený

vopred pripravený program konferencie. Neboli vznesené žiadne požiadavky na

jeho doplnenie.

K bodu 2:   Jednomyseľne boli zvolené pracovné komisie :

Mandátová – p. Vladimír Božoň, p. Edo Balint, p. Miro Baran

Volebná – p. Ján Kalafut, p. Ladislav Garamsegy, p. Milan Mesarčík

Návrhová – p. Martin Kredatus, František Kubík, p. Ľubo Krempaský

K bodu 3   : Správu o činností výboru OZ CHPH a OZ Kežmarok predniesol predseda

výboru p. Peter Moravec. Skonštatoval, že OZ Kežmarok je stabilným OZ, ktoré

má v súčasnosti 150 členov a snahou výboru je vytvárať čo najlepšie podmienky

pre športovú a výstavnícku činnosť všetkých členov. Prednesená správa tvorí

prílohu zápisnice.

 

Správa mandátovej komisie:

Po vystúpení predsedu OZ predniesol správu za mandátovú komisiu p. Vladimír

Božoň. Skonštatoval, že z 20 riadne zvolených delegátov na VČS je prítomných

18 delegátov a konferencia OZ CHPH Kežmarok je uznášania schopná.

K bodu 4:    Správu o hospodárení predniesol Hospodár OZ – Jozef Andráš v ktorej

konštatoval, že všetky ZO CHPH  majú vyrovnané všetky platby za rok 2011. OZ

má pouhrádzané všetky poplatky voči SZ CHPH, KDTVR a prepravcom

holubov. OZ CHPH hospodárilo s vyrovnaným rozpočtom.

K bodu 5:   František Dragašek, člen kontrolnej komisie OZ CHPH. Predniesol správu

o činnosti kontrolnej komisie za rok 2011. Kontroly boli zamerané na

hospodárenie s finančnými prostriedkami, pretekovú činnosť a plnenie úloh

výborom OZ CHPH.

V závere svojho vystúpenia požiadal predsedajúceho, aby sa hneď hlasovalo

o tom, či správa je prijatá s výhradami, alebo bez výhrad. Po súhlase delegátov sa

pristúpilo ku hlasovaniu. Správa kontrolnej komisie bola jednomyseľne prijatá

bez výhrad.

K bodu 6:   Správu pretekovej komisie predniesol výcvikár OZ CHPH – Daniel Dudzik.

Rozobral prípravu pretekovej sezóny, jej priebeh a vyzdvihol pozitívne

skutočnosti, ktoré boli výsledkom dobrej prípravy na pretekovú sezónu.

Poďakoval za dobrú prácu výcvikárom ZO CHPH, vedúcim NS a všetkým

členom za to, že v priebehu pretekovej sezóny sa nemuseli riešiť žiadne porušenia

pretekového poriadku a preteková dokumentácia bola zasielaná včas a na

požadovanej úrovni.

K bodu 7:   Hlavné úlohy na rok 2012 boli formulované nasledovné:

a)      Vytvárať priaznivé podmienky pre športovú – holubársku činnosť všetkých členov. Vytvárať také podmienky, aby mohli plniť podmienky MS a podmienky FCI pre výstavnícku činnosť v kategóriách šport i štandard.

b)      Zabezpečiť bezproblémovú prepravu holubov na všetky preteky podľa pretekového plánu.

c)      Zveľaďovať hospodárske prostriedky OZ CHPH. V dobrom a funkčnom stave udržiavať dopravné prostriedky.

d)     Prihliadať na vekové zloženie členskej základne tým, že s vybranými finančnými prostriedky sa bude uvážlivo a účelne  hospodáriť.

K bodu 8:  Návrh rozpočtu predniesol hospodár OZ CHPH – Jozef Andráš.

K bodu 9:  S pripraveným pretekovým plánom na rok 2012 oboznámil prítomných výcvikár

OZ CHPH – Daniel Dudzik. Povedal, že predložený pretekový plán je výsledkom

dohody medzi OZ CHPH Kežmarok, Spišská Nová Ves, Sabinov a Poprad.

Spomenuté OZ vytvoria tri regióny nabaľovaním.

K bodu 10: Návrh súťaži na rok 2012  predniesol Daniel Dudzik. Spoločné Majstrovstvo OZ

CHPH Kežmarok sa bude lietať z neobmedzeného počtu nasadených holubov.

Boduje:

KT – neobmedzené družstvo/6 , ST – neobmedzené družstvo/5, Dlhé trate –

neobmedzené družstvo/4, Superdlhé trate – neobmedzené družstvo/3. Bodové

hodnoty a klesanie bodov ako v roku 2011.

Ocenenie MOZ: 1. –  5. chovateľ, Krátke a stredné trate (spolu) 1. – 6. chovateľ,

DT 1. – 3. chovateľ.

Vytvoria sa dva výcvikové strediska:

Sever: ZO CHPH Stará Ľubovňa, Slovenská Ves, Spišská Belá, Kežmarok,

Ľubica, Žakovce a Veľká Lomnica.

Juh: ZO CHPH Hôrka, Spišská Teplica, Poprad – Veľká

Ocenenie: 1. – 3. miesto vo VS

Ocenenie z pretekov: 1. miesto z každého preteku  VS (zvlášť sever juh)

K bodu 11: Diskusia

* František Kubík – požiadal výbor OZ CHPH, aby boli predlžené vzdialenosti

Z pretekov ČADCA – traja ich chovatelia nemajú z preteku 100 kilometrov

a CHOMUTOV  nie všetci chovatelia majú 500 kilometrov.

* František Bizovský – a) Výbor OZ CHPH nezabezpečil vrátenie finančných

prostriedkov chovateľom za nekonaný pretek Cheb, b) Požiadal, aby do ich VS

patrila aj ZO CHPH Kežmarok a vytvorili sa tri VS, c) Požiadal, aby v roku 2012

boli ináč prerozdelené boxy v aute a vozíku.

* Milan Mesarčík – odmietol zaradenie ZO CHPH Kežmarok do VS spoločne

s Ľubicou, Žakovcami a Veľkou Lomnicou.

* Jozef Krišanda navrhol nasadzovacie strediska pre dlhé a superdlhé trate. (viď

uznesenie)

* Martin Kredatus – požiadal, aby sa v uznesení zakotvilo, že ZO CHPH, ktoré

prichádzajú nasadzovať holuby na dlhé trate do ustanovených NS si doniesli

papiere do košov, pretekové gumičky a kontrolné listy.

* Jozef Krišanda pokazal na to, že je potrebné zostaviť pretekový plán mladých

holubov. Po viacerých pripomienkach a doplnkoch bol pretekový plán mladých

holubov schválený. Delegátov informoval aj o tom, že objednávka košov na

krátke trate je vyššia ako kapacita vozika a navrhol viaceré možnosti riešenia. Po

viacerých vystúpeniach, došlo k hlasovaniu klubov, ktoré rozhodli, že počty

holubov sa nebudú skracovať a výbor OZ zabezpečí, aby sa všetky holuby

odviezli na preteky krátkych tratí. Zároveň navrhol, aby sa do pretekového plánu

k sólo preteku Chomutov – 3. 6. 2012 pridal pretek Čadca. Po začiatku sezóny sa

rozhodne či sa tento pretek poletí, alebo nie. Ak by v pláne nebol, ťažko by sa tam

v priebehu sezóny vložil.

* Peter Turek – poďakoval v mene chovateľov ZO CHPH Stará Ľubovňa za

prijatie do OZ CHPH Kežmarok. Vyslovil presvedčenie, že pre OZ budú

prínosom.

* František Jacenko vystúpil s požiadavkami, ktoré boli vznesené na VČS ZO

CHPH Slovenská Ves:

a)      Nájsť riešenie, aby sa objednávky boxov nekrátili a následne nekompenzovali pri iných pretekoch. Kto čo si zaplatil nech dostane.

b)      Zorganizovať pre chovateľov zájazd na 33. Olympiádu v Nitre a uhradiť ju z prostriedkov OZ CHPH.

c)      Na školenie, ktoré sa každoročne organizuje pred pretekovou sezónou pre výcvikárov a vedúcich NS prizvať aj predsedov ZO CHPH a predsedov kontrolných komisií ZO, aby vedeli ako má preteková činnosť vyzerať, aby sa dôkladne oboznámili s pretekovým poriadkom.

* Jozef Krišanda informoval delegátov a účastníkov konferencie o telefonickom rozhovore, ktorý mal s predsedom OZ CHPH Poprad po zverejnení zápisnice z rokovania Prezídia SZ CHPH – 3. februára 2012. Pán Lištiak oznámil, že nie sú ochotní prijať všetkých pôvodných členov OZ CHPH Poprad  ani rokovať o vytvorení spoločného oblastného združenia.

* František Bizovský vystúpil s tým, že existuje ešte aj tretie riešenie. O osude OZ CHPH Poprad nech rozhodne prezídium alebo VZ SZ CHPH.

OZ CHPH Kežmarok nech sa iba zaviaže, že po zániku OZ CHPH Poprad príjme všetky tri ZO CHPH, ktoré ostali doteraz v OZ CHPH Poprad a všetkých členov, ktorých súradnice holubníka sú v okrese Poprad a Kežmarok.

Po rozprave k tejto téme a hlasovaní klubov bol návrh jednomyseľne prijatý.

K bodu 12:  Ocenenia chovateľom za súťaže a víťazstvá v pretekoch odovzdal predseda

a podpredseda OZ – p. Moravec a p. Krišanda. Zároveň boli odovzdané aj

ocenenia chovateľom, ktorých holuby reprezentovali OZ CHPH na CV

v Nitre. Pri tejto príležitosti boli odovzdané aj vázy chovateľom, ktorí v roku

2011 mali okrúhle životné jubileum. Zvláštne ocenenie dostal pán Vladimír

Krempaský z Ihľan, ktorý po šesťdesiatich rokoch končí kvôli veku

a zdravotnému stavu s chovom poštových holubov.

* Daniel Dudzik navrhol, aby konferencia chváli žiadosť pre prezídium SZ

CHPH na udelenie čestného členstva Vladimírovi Krempaskému.

* Milan Mesarčík požiadal konferenciu o podporu pre udelenie čestného

členstva pre Bedrich Šmihulu, ktorý už kvôli veku nie ich členom, ale dlhé roky

bol priekopníkom chovu holubov v Kežmarskom okrese a pred tridsiatimi rokmi

dosahoval mimoriadne dobré výsledky.

Obidva návrhy boli jednomyseľne schválené a podporené.

K bodu 13:   Doplňujúce voľby:

Voľba tajomníka: navrhnutí delegáti, prehlásili, že momentálne im rodinné

a pracovné pomery nedovoľujú vykonávať túto zodpovednú funkciu.

Konferencia stanovila výboru OZ nájsť v členskej základni vhodného človeka,

ktorý by prácu zvládol a funkciu prijal. Následne ho kooptovať do výboru OZ

CHPH.

Voľba delegátov do VZ SZ CHPH ( OZ má 151 členov, preto sa volili dvaja)

Jednomyseľne boli zvolení:  František Jacenko

                                                                  Daniel Dudzik

K bodu 14: Návrhová komisia predložila návrh uznesení, ktoré boli jednomyseľne schválené. K bodu 15: Predseda OZ CHPH – Peter Moravec poďakoval všetkým účastníkom konferencie

za aktívnu účasť, všetkým zaželal dobrú holubársku sezónu 2012 a rokovanie

konferencie ukončil.

 

V Spišskej Belej 12. februára 2012

 

 

 

 

 

RNDr. Daniel Dudzik

poverený vedením zápisu

 

 

 

Overovatelia zápisnice:

František Jacenko: …………………………………………………………..

 

Jozef Krišanda:     ……………………………………………………………

 

 

 

Uznesenia z konferencie OZ CHPH Kežmarok konanej dňa 12. 02. 2012

Spišská Belá

 

 

  1. I.                   Konferencia OZ CHPH schvaľuje :

 

                    A/ Správu o činnosti OZ CHPH a výboru OZ za rok 2011 prednesenú predsedom

                         OZ Kežmarok.

                    B/ Správu mandátovej komisie prednesenú predsedom komisie.

C/ Správu o hospodárení OZ CHPH Kežmarok prednesenú hospodárom OZ

p. Jozefom Andrašom.

C/ Správu kontrolnej komisie OZ CHPH. Správa bola prijatá bez výhrad

a pripomienok.

D/ Správu pretekovej komisie za rok 2011.

E/ Rozpočet oblastného združenia na rok 2012.

F/ Plán hlavných úloh na rok 2012 ( viď. text zápisnice).

G/ Súťaže a ocenenie OZ CHPH Kežmarok na rok 2012:

Spoločné Majstrovstvo OZ CHPH

Lietať sa bude z neobmedzeného počtu nasadených holubov.

Boduje:

KT – neobmedzené družstvo/6 , ST – neobmedzené družstvo/5, Dlhé trate –

neobmedzené drušstvo/4, Superdlhé trate – neobmedzené družstvo/3.

Bodové hodnoty a klesanie bodov ako v roku 2011.

Ocenenie MOZ: 1. –  5. chovateľ, Krátke a stredné trate (spolu) 1. – 6. chovateľ,

DT 1. – 3. chovateľ.

Vytvoria sa dva výcvikové strediska:

Sever: ZO CHPH Stará Ľubovňa, Slovenská Ves, Spišská Belá, Kežmarok,

Ľubica, Žakovce a Veľká Lomnica.

Juh: ZO CHPH Hôrka, Spišská Teplica, Poprad – Veľká

Ocenenie: 1. – 3. miesto vo VS

Ocenenie z pretekov: 1. miesto z každého preteku podľa VS (zvlášť sever juh).

H/ Štartérov pre sezónu 2012: Jozef Krišanda, František Bizovský

I/  Doplnenie pretekového plánu o pretek Čadca 3. 06. 2012.

J/  Pretekový plán mladých holubov OZ  CHPH Kežmarok:

29. 08. 2012 Bytča, 01. 09. 2012 Valašské Mezíříčí, 09. 09. 2012

Čadca,   16. 09. 2012 Valašské Mezíříčí, 23. 09. Vysoké Mýto

K/ Členské poplatky na rok 2012, ako boli uvedené v rozpočte na rok 2012.

50    %  úľavy pre dôchodcov a mladistvých.

L/   Schvaľuje NS pre dlhé trate:

  1. Spišská Belá – pre ZO CHPH Stará Ľubovňa, Slovenská Ves, Spišská Belá a Kežmarok.
  2. Veľká Lomnica – pre ZO CHPH Ľubica, Žakovce, Veľká Lomnica
  3. Veľká – pre ZO CHPH Hôrka, Spišská Teplica, Poprad-Veľká
  4. Posledný Chomutov,Stendal, Gotha Rostok sa budú nasadzovať v kúpeľoch Spišská Belá

 

  1. II.                Konferencia OZ CHPH  berie na vedomie:

A/ Predložený pretekový plán na rok 2012.

B/ Odoberanie informačného spravodaja členmi OZ CHPH v počte 49 kusov.

 

  1. III.             Konferencia OZ CHPH  potvrdzuje:

 

A/ Voľbu delegátov do VZ SZ CHPH.

p. František Jacenko, RNDr. Daniel Dudzik

B/ Stanovisko OZ CHPH Kežmarok k uzneseniu Prezídia SZ CHPH zo dňa 3.

februára 2012 k vytvoreniu spoločného OZ s OZ CHPH Poprad, resp.

návratu pôvodných členov OZ Poprad naspäť do Popradu:

O osude OZ CHPH Poprad nech rozhodne Prezídium alebo VZ SZ CHPH.

  OZ CHPH Kežmarok sa zaväzuje, že v prípade zániku OZ CHPH Poprad    

  príjme všetky tri ZO CHPH, ktoré ostali doteraz v OZ CHPH Poprad  

 a všetkých  členov, ktorých súradnice holubníka sú v okrese Poprad

 a Kežmarok.  V nasledujúcich rokoch im bude vytvárať rovnaké

 podmienky ako  ostatným členom. Nezruší žiadnu ich doterajšiu

 základnú organizáciu a  každej ZO CHPH bude priznané NS.

 Tým nepopiera ich slobodné právo vstúpiť do iného OZ CHPH, resp. vyvíjať činnosť v doterajšom OZ CHPH.

 Funkcionári OZ CHPH Kežmarok nebudú rokovať o vytvorení spoločného  

 OZ s OZ CHPH Poprad, ani nebudú rokovať o návrate 49 bývalých, 

 pôvodných členov OZ CHPH Poprad do pôvodného OZ.

 OZ CHPH Kežmarok nemá podľa Stanov SZ CHPH právo riešiť vnútorné

 záležitosti susedného OZ CHPH. 

  1. IV.             Konferencia OZ CHPH ukladá :

 

A/ Vydať doplnok k pretekovému poriadku s platnosťou pre OZ CHPH

Kežmarok.

T: 15. 04. 2012                                  Z: Výcvikár OZ CHPH

B/ Zorganizovať seminár pre výcvikárov, vedúcich NS,  na seminár pozvať aj

predsedov ZO CHPH a predsedov kontrolných komisií ZO.

T: 15. 04. 2012                                  Z: Výcvikár OZ CHPH

C/ Rokovať o zmenách v pretekovom pláne a tvorbe regiónov na rok 2012.

Vyjednať zmenu pretekov Čadca a Chomutov tak, aby vzdialenosťou

vyhovovali všetkým členom OZ CHPH. Zabezpečovať kontakt a spoluprácu

s okolitými OZ CHPH.

T: do 31. 03. 2012 a stály                  Z: Jozef Krišanda

D/ Nekrátiť objednávky boxov na prepravu holubov na krátke trate. Požičať

vozik a zabezpečiť prepravu všetkých holubov, ktoré chovatelia nahlásili na

preteky.

T: do konania pretekov                    Z: Predseda  OZ CHPH

E/ Vydať pretekové výsledky v knižnej podobe, tak aby ich chovatelia mali dva

týždne pred konaním prvej výstavy po pretekovej sezóne.

T: v texte                                          Z: Tajomník OZ CHPH

F/ Uhradiť členské príspevky a poplatok za výpočet výsledkov do prvého

nácviku hospodárovi OZ za všetkých členov ZO CHPH na rok 2012.

T: 21. 04. 2012                                    Z: Pokladníci ZO CHPH

 

 

G/ Uhradiť účelové príspevky za všetkých členov ZO CHPH pre rok 2012

hospodárovi OZ podľa termínov, ktoré stanoví výbor OZ CHPH.

T: Podľa rozhodnutia výboru OZ        Z: Pokladníci ZO CHPH

H/ Vypočítať a vrátiť zápočtom prostriedky za nekonaný pretek Cheb.

T: do 1. preteku DT                             Z: Hospodár  OZ CHPH

I/ Nahlásiť objednávku materiálu na rok 2013 v predpísanom termíne.

T: v texte                                              Z: Tajomník OZ CHPH

J/ Pri nasadzovaní holubov na dlhé trate, kluby si do NS donesú vlastné papiere

do prepravných boxov, pretekové gumičky a kontrolné listy.

T: v texte                                              Z: Výcvikári ZO CHPH

K/ Vypracovať a zaslať na sekretariát SZ CHPH žiadosti o udelenie čestného

členstva Vladovi Krempaskému a Bedrichovi Šmihulovi.

T: do 10. 03. 2012                                Z: Tajomník OZ CHPH

L/  Pri rozdeľovaní boxov na novú sezónu, zmeniť jednotlivým NS pridelené

boxy v aute a vozíku oproti roku 2011.

T: 15. 04. 2012                                     Z: Výcvikár OZ CHPH

M/ Rokovať o spracovávaní pretekových výsledkov s doterajším spracovateľom,

v prípade, že spoluprácu odmietne, nájsť nového spracovateľa pretekových

výsledkov.

T: 15. 04. 2012                                     Z: Tajomník a výcvikár OZ

 

V Spišskej Belej 12. 02. 2012                                            RNDr. Daniel Dudzik

poverený vedením zápisnice

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toto je stránka OZ CHPH Kežmarok

Táto stránka slúži hlavne na informovanie členov nášho Oblastného združenia CHPH Kežmarok ohľadom diania v oblasti. Na stránke budú postupne zverejňované zápisnice zo schôdzi, pretekové plány, dôležité udalosti a predovšetkým zmeny, ktoré sa udejú počas pretekovej sezóny.

máj 2024
Po Ut St Št Pi So Ne
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031