20.11.2012 Zápisnica

                                    Zápisnica

zo schôdze  výboru OZ CHPH Kežmarok, rozšírenej o predsedov ZO CHPH konanej  dňa 20.11.2012  v Spišskej Belej

 

Prítomní:

Slov.Ves: F.Jacenko

Sp.Belá:   Jozef Krišanda, Jozef Andráš

Kežmarok: M. Mesarčík

Žakovce: J. Balint

Ľubica: J.Šoltes

V. Lomnica:  P. Grék, D. Dudzik, Kredatus M.

Poprad – Veľká: V. Božoň

Hôrka: J.Chorovský, p.Vencko

Ľubovňa: R. Šulík, P.Turek

Sp.Teplica: F.Kubík

 

Program rokovania:

 

  1. Otvorenie
  2. Príprava výstavy OZ a Regiónu Spiš
  3. Oboznámenie s rokovaním VZ, návrh na MS 2013-2016, Návrh na novelizáciu Stanov SZ CHPH.
  4. Rôzne
  5. Záver

Rokovanie otvoril podpredseda OZ CHPH KK  p. Krišanda,  oboznámil prítomných

s programom schôdze.

 

K bodu 2 : 

 

A,  Regionálna výstava Regiónu Spiš sa bude konať v termíne 16.12.2012 v kultúrnom dome v Spišskej Teplici.

Propozície výstavy vypracuje RNDr.D.Dudzik, dohodnuté bolo predbežne nasledovné:

–          OZ vystaví po 2 ks holubov v každej z 10-tich súťažných kategórií

–          2 ks vystaví majster OZ

–          V štandarde bude za OZ vystavených  8 ks = 4 H a 4 Ha

–          Celkovo OZ vystaví 30 ks PH

–          Cena za kolekciu OZ bude 50€

–          Výstavné karty vypracuje Ing. Grék a zabezpečí ich zaslanie na tajomníkov vystavujúcich oblastných združení. Výstavné karty v elektronickej podobe mu tajomníci OZ vrátia kompletne vyplnené v termíne do 10.12.2012 16,00hod na adresu peter@grek.sk

–          Vstupné na výstavu 5€

–          Program: 15.12.2012    Preberanie holubov –určíme dodatočne čas v propozíciách

16.12.2012   8,00 Otvorenie

13,00 Vyhodnotenie výstavy

15,00 Ukončenie a odovzdávanie holubov

–           Posudzovatelia: D.Dudzik, P.Jakubčák, p.Juházy

–           Preberanie holubov: Grék, Andráš,Korenko Viťo, Neuwirth, Karkošiak,Ludvig

–           Príprava sály, výstavba klietok: ZO Sp.Teplica zodp. F.Kubík

–          Klietky budú postavené 14.12.2012, časť klietok privezie OZ SNV cca 10.12.2012, zostávajúce klietky privezie 13.12.2012 D.Dudzik s M.Kredatusom .

–          Predaj chovaelských .potrieb p.Magušin

–          Rozobratie klietok zabezpečia všetci chovatelia OZ Kežmarok 16.12.2012 o cca 15,30 hod, odvoz klietok do Popradu zabezpečí p.Krišanda s Ivecom.

 

K bodu 3:

 

A,  propozície MS na roky 2013-2016  vysvetlil p.Dudzik, tvoria prílohu zápisnice

 

B, Návrh úprav Stanov SZ CHPH vysvetlil zástupca OZ na VZ p.F.Jacenko, tvoria prílohu

zápisnice .

Pripomienky k tomuto návrhu treba prerokovať na ČS a konkrétne závery z nich dať do   zápisnice z ČS. Delegáti na oblastnej konferencii za ZO ich potom prednesú v rozprave na konferencii, záverečné znenie pripomienok bude zaslané na SZ ako oficiálne stanovisko OZ CHPH Kežmarok k Stanovám.

 

K bodu 4:

 

A,  Výber štandardnej kolekcie nášho OZ bude  2.12.2012 o 14.00 hod v klube Poprad – Veľká. Budú vybrané 4 H a 4 Ha na regionálnu výstavu. Do kolekcie na CV budú určené  len 2 H a 2 Ha (už na tomto výbere!).

 

B., Kolekciu športových holubov na RV vyberie po dohovore s vystavujúcimi chovateľmi Ing.Grék , ktorí zabezpečí aj vypísanie kariet.

Kolekcia na CV i kolekcia na RV bude prezentovaná v oznamoch našej OZ na www.szchph.sk

 

 

C., Pokladník J.Andráš oboznámil predsedov ZO s povinnosťou zaplatiť objednaný materiál na rok 2013 v termíne od 16.12.2012 do 31.12.2012.

 

D., Info k Olympiáde: vstupné na 1 deň 10€, na 3 dni 15€, holubárska rodina (manžel, manželka, deti)  platia len ako 1 člen.

 

E., Jednohlasne bola odsúhlasená spolupráca pri pretekoch ST a DT s OZ Lipt.Mikuláš v nasledujúcej sezóne. Plánované sú preteky na ST: vypúšťacie miesto – Kolín, pri DT bude vypúšťacím miestom pravdepodobne – Cheb. Bližšia špecifikácia bude riešená na základe daľších jednaní s predstaviteľmi OZ L.Mikuláš.

 

 

K bodu 5:

Schôdzu ukončil p. Krišanda.

 

 

Uznesenie

z rozšírenej  schôdze výboru OZ CHPH Kežmarok , konanej  dňa 20.11.2012  v Spišskej Belej

 

VÝBOR OZ CHPH KEŽMAROK

 

Ukladá:

 

A, Zaplatiť za objednaný materiál na sezónu 2013 pokladníkovi OZ p.Andrášovi.

 

Zodpovedný: predsedovia ZO                                          T: od 16.12.2012 do 31.12.2012 2013

 

 

V Sp.Belej,  20.11.2012

 

Ing. Peter Grék

tajomník OZ CHPH Kežmarok

 

 

Príloha č.1

 

Majstrovstvo Slovenska na roky 2013 – 2016

KATEGÓRIE A PODMIENKY:

MS Krátkych tratí – MKT:

Počet vyhodnotených

(započítaných holubov)

Počet započítaných koeficientov u holuba

Spolu započítaných koeficientov

Dĺžka trati

(rozpätie km)

 

Počet pretekov

 

Termín pretekov

 

Výsledky

 

5

 

5

 

25

 

100 – 400

Podľa všeobecného ustanovenia

Podľa všeobecného ustanovenia

Podľa ustanovenia  FCI

 

MS Stredných tratí – MST:

Počet vyhodnotených

(započítaných holubov)

Počet započítaných koeficientov u holuba

Spolu započítaných koeficientov

Dĺžka trati

(rozpätie km)

 

Počet pretekov

 

Termín pretekov

 

Výsledky

 

5

 

5

 

25

 

300 – 600

Podľa všeobecného ustanovenia

Podľa všeobecného ustanovenia

Podľa ustanovenia  FCI

 

MS Dlhých tratí – MDT:

Počet vyhodnotených

(započítaných holubov)

Počet započítaných koeficientov u holuba

Spolu započítaných koeficientov

Dĺžka trati

(rozpätie km)

 

Počet pretekov

 

Termín pretekov

 

Výsledky

 

3

 

3

 

9

 

nad 500

Podľa všeobecného ustanovenia

Podľa všeobecného ustanovenia

Podľa ustanovenia  FCI

 

MS Superdlhých tratí – MSDT:

Počet vyhodnotených

(započítaných holubov)

Počet započítaných koeficientov u holuba

Spolu započítaných koeficientov

Dĺžka trati

(rozpätie km)

 

Počet pretekov

 

Termín pretekov

 

Výsledky

 

3

 

2

 

6

 

nad 700

Podľa všeobecného ustanovenia

Podľa všeobecného ustanovenia

Podľa ustanovenia  FCI

 

MS Ročných holubov – MRH:

Počet vyhodnotených

(započítaných holubov)

Počet započítaných koeficientov u holuba

Spolu započítaných koeficientov

Dĺžka trati

(rozpätie km)

 

Počet pretekov

 

Termín pretekov

 

Výsledky

 

4

 

5

 

20

 

nad 100

Podľa všeobecného ustanovenia

Podľa všeobecného ustanovenia

Podľa ustanovenia  FCI

 

MS mladých holubov – MMH:

Počet vyhodnotených

(započítaných holubov)

Počet započítaných koeficientov u holuba

Spolu započítaných koeficientov

Dĺžka trati

(rozpätie km)

 

Počet pretekov

 

Termín pretekov

 

Výsledky

 

5

 

3

 

15

 

nad 100

Podľa všeobecného ustanovenia

Podľa všeobecného ustanovenia

Podľa ustanovenia  FCI

 

MS mladých chovateľov – MMCH:

Počet vyhodnotených

(započítaných holubov)

Počet započítaných koeficientov u holuba

Spolu započítaných koeficientov

Dĺžka trati

(rozpätie km)

 

Počet pretekov

 

Termín pretekov

 

Výsledky

 

4

 

5

 

20

 

nad 100

Podľa všeobecného ustanovenia

Podľa všeobecného ustanovenia

Podľa ustanovenia  FCI

 

Všeobecné ustanovenia:

1. Do pretekového plánu pre vyhodnotenie MS si môže usporiadateľ  pretekov naplánovať maximálne štrnásť pretekov na tratiach od 100 do 700 kilometrov. Preteky môžu byť konané v termíne: od posledného aprílového víkendu po prvý augustový víkend (vrátane).

2. Počet pretekov organizovaných nad 700 kilometrov sa nestanovuje. O počte pretekov môže rozhodnúť usporiadateľ podľa vlastného uváženia.

3. Plánovaný pretek môže byť skrátený v dôsledku nepriaznivých podmienok,  resp. havarijnej situácie. Plánovaný pretek z týchto dôvodov môže byť preložený na piatok, sobotu, nedeľu pripadne pondelok, za dodržania ostatných podmienok MS a pretekového poriadku. Takto odletený pretek bude zaradený podľa skutočnej dĺžky km.

4. Pretekový plán mláďat pozostáva z piatich pretekov organizovaných v auguste a septembri. 

5. Dĺžka a počet pretekov sa inak nestanovujú.

6. Ďalšie preteky môžu usporiadatelia – ZO,VS, OZ, Regióny, Kluby organizovať bez obmedzenia.

7. Do vyhodnotenia MS možno použiť všetky výsledky naplánovaných pretekov pri splnení podmienok FCI. T. j. výsledky: ZO, VS, OZ, Regiónov 1-x (ktoré neodporujú nabaľovaciemu systému).  Pri pretekoch nad 700 kilometrov aj výsledky dosiahnuté v športových kluboch.

8. Pre výpočet sa používa koeficient FCI.

9.Vyhodnotenie pretekov sa spracuje v jednoduchej tabuľke: holub – koeficienty, preteky a dátumy a celkový súčet  koeficientov.

10. Vybraný koeficient holuba z preteku môže chovateľ použiť len v jednej kategórii MS.

11. Termín zaslania tabuliek na sekretariát SZ CHPH: staré holuby: do 15. 9., mláďatá: do 30. 10. v príslušnom kalendárnom roku.

12. Mladý chovateľ do 18 rokov sa po skončení pretekovej sezóny podľa vlastného rozhodnutia vyhodnotí  v súťaží mladých chovateľov alebo v súťažiach dospelých. Nemôže byť vyhodnotený v obidvoch kategóriách.

 

Majstrovstvo Slovenska chovateľov poštových holubov bolo jednomyseľne schválené členmi Valného zhromaždenia SZ CHPH na zasadnutí dňa 17. novembra 2012 v Nitre.

Samostatným hlasovaním jednomyseľne schválené na obdobie štyroch rokov 2013 až 2016.  

            

Zapísal: RNDr. Daniel Dudzik

 

Toto je stránka OZ CHPH Kežmarok

Táto stránka slúži hlavne na informovanie členov nášho Oblastného združenia CHPH Kežmarok ohľadom diania v oblasti. Na stránke budú postupne zverejňované zápisnice zo schôdzi, pretekové plány, dôležité udalosti a predovšetkým zmeny, ktoré sa udejú počas pretekovej sezóny.

jún 2024
Po Ut St Št Pi So Ne
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930