7.10.2009 Zápisnica

 

                Základná   organizácia   chovateľov   poštových  holubov   Veľká Lomnica

 

 

 

                    Zápisnica z  členskej schôdze ZO CHPH V.Lomnica

                                     konanej vo Veľkej Lomnici dňa 7.10.2009

 

Prítomní:  podľa prezenčnej listiny

Program: 1., Príprava na mimoriadnu konferenciu OZ Kežmarok dňa 11.10.2009

 

             Uznesenie  z výročnej členskej schôdze ZO CHPH V.Lomnica

                                  konaného dňa 5.1.2007 vo Veľkej Lomnici

 

Výročná členská schôdza

potvrdzuje:

 

a,   delegátov s hlasovacím právom na oblastnú konferenciu OZ CHPH Kežmarok konanú

11.10.2009 v Kežmarku:

 

1.,  Martin Kredatus

2.,  Miroslav Baran

 

ukladá:

 

a, delegátom oblastnej konferencie ZO CHPH Hôrka podporiť a prezentovať nasledovné

pripomienky k poriadkom SZ

 

Pretekový poriadok:

1.,  Rozšíriť možnosť spracovania výsledkov i o kategóriu ročných holubov a holubíc, podľa

toho upraviť i výpočtový program a rozšíriť zväzové majstrovstvá o tieto kategórie

2.   Do PP povinne zakotviť meranie súradníc štartu potvrdené štartérom. Prístroj na meranie

súradníc musí zabezpečiť prepravca resp. OZ CHPH.

 

Stanovy Zväzu:

 

1.,  Neobmedzovať chovateľa v možnosti výberu ZO CHPH resp. OZ CHPH v ktorej chce

pretekať vytyčovaním nejakých hraníc.

Naviac upraviť § 4 ods3. nasledovne:

„ Člena prijíma na základe písomnej prihlášky ZO CHPH, spravidla najbližšia k miestu

trvalého pobytu alebo miestu umiestnenia holubníka.“

 

 

 

 

Vo Veľkej Lomnici, 7.10.2009                                                            Martin Kredatus

predseda ZO CHPH V.Lomnica