jan 172020
 

Oblastné združenie chovateľov poštových holubov Kežmarok

PROGRAM KONFERENCIE OZ CHPH KEŽMAROK

Termín:  16. februára 2020

 1. Miesto konania: vináreň v Spišskej Belej

Začiatok: 13.00 hod.

Program :

 1. Otvorenie, stanovenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 2. Voľba mandátovej, návrhovej a volebnej komisie
 3. Správa o činnosti OZ CHPH Kežmarok za rok 2019
 4. Správa o hospodárení OZ CHPH Kežmarok za rok 2019
 5. Správa RK za rok 2019
 6. Správa výcvikovej komisie OZ CHPH Kežmarok za rok 2019
 7. Plán činnosti na rok 2020
 8. Návrh rozpočtu na rok 2020
 9. Oboznámenie s pretekovým plánom na rok 2020
 10. Súťaže na rok 2020
 11. Diskusia
 12. Odovzdanie ocenení jubilantom OZ CHPH (okrúhle výročia v roku 2019)
 13. Voľby do revíznej komisie OZ CHPH Kežmarok
 14. Návrh a prijatie uznesení
 15. Záver