Oblastné združenie chovateľov poštových holubov Kežmarok

Zápisnica oblastnej konferencie OZ CHPH KEŽMAROK

konanej v Huncovciach  22. 01. 2017 so začiatkom o 13.00 hodine

Prítomní : Podľa prezenčnej listiny

33 delegátov zvolených na VČS, 0 neprítomní (ospravedlnení)

0 členov výboru OZ CHPH s hlasom poradným (jeden nebol delegát a

zároveň neprítomný)

0 členov kontrolnej komisie OZ CHPH s hlasom poradným (všetci delegáti)

6 hostí – jubilanti

 

Program :      1. Otvorenie, stanovenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

 1. Voľba mandátovej, návrhovej a volebnej komisie
 2. Správa o činnosti OZ CHPH Kežmarok za rok 2016
 3. Správa o hospodárení OZ CHPH Kežmarok za rok 2016
 4. Správa RK za rok 2016
 5. Správa výcvikovej komisie OZ CHPH Kežmarok za rok 2016
 6. Plán činnosti na rok 2017
 7. Návrh rozpočtu na rok 2017
 8. Oboznámenie s pretekovým plánom na rok 2017
 9. Súťaže na rok 2017
 10. Diskusia
 11. Odovzdanie ocenení jubilantom OZ CHPH (okrúhle výročia v roku 2016)
 12. Voľby výboru a kontrolnej komisie OZ CHPH Kežmarok
 13. Voľba delegátov do VZ SZ CHPH
 14. Voľba delegátov na X. zjazd SZ CHPH a návrh kandidátov do ústredných

orgánov SZ CHPH

 1. Návrh a prijatie uznesení
 2. Záver

 

 

Priebeh rokovania :

K bodu 1:  Schôdzu otvoril a prítomných hostí a delegátov privítal predsedajúci a člen

výboru OZ CHPH Kežmarok – Daniel Dudzik. Za overovateľov zápisnice boli

zvolení – Ing. Timko, V. Korenko. Zápisom z konferencie bol poverený Daniel

Dudzik. Jednomyseľne bol schválený vopred pripravený program konferencie.

Neboli vznesené žiadne požiadavky na jeho doplnenie.

K bodu 2:   Jednomyseľne boli zvolené pracovné komisie:

Mandátová – p. R. Šulík, M. Harniš, L. Garamsegy

Volebná – p. P. Jakubčák, L. Hosa, A. Heldák

Návrhová – p. V. Božoň, M. Petrášek, J. Andráš

K bodu 3:  Správu o činností výboru OZ CHPH a OZ Kežmarok predniesol predseda

výboru p. Milan Mesarčík ml. Skonštatoval, že OZ Kežmarok je stabilným OZ,

ktoré má v súčasnosti viac ako150 členov a snahou výboru je vytvárať čo

najlepšie podmienky pre športovú a výstavnícku činnosť všetkých člen

Správa mandátovej komisie:

Po vystúpení predsedu OZ predniesol správu za mandátovú komisiu p. Rudolf

Šulík. Skonštatoval, že z 33 riadne zvolených delegátov na VČS, je prítomných

33 delegátov a konferencia OZ CHPH Kežmarok je uznášania schopná.

K bodu 4:    Správu o hospodárení predniesol Hospodár OZ – Peter Funket v ktorej

konštatoval, že všetky ZO CHPH  majú vyrovnané všetky platby za rok 2016. OZ

má pouhrádzané všetky poplatky voči SZ CHPH, Regiónu Spiš a prepravcom

holubov. OZ CHPH hospodárilo s mierne prebytkovým rozpočtom.

K bodu 5:   František Jacenko, predseda kontrolnej komisie OZ CHPH. Predniesol správu

o činnosti kontrolnej komisie za rok 2016. Kontroly boli zamerané na

hospodárenie s finančnými prostriedkami, pretekovú činnosť a plnenie úloh

výborom OZ CHPH. Skonštatoval, že s hospodárskymi prostriedkami sa

hospodári a nakladá racionálne a podľa rozhodnutí výboru a konferencie OZ

CHPH. Účtovníctvo je vedené prehľadne a správne.

Správa kontrolnej komisie bola jednomyseľne prijatá bez výhrad.

Správa tvorí prílohu zápisnice.

K bodu 6:   Správu pretekovej komisie predniesol výcvikár OZ CHPH – Daniel Dudzik.

Rozobral prípravu pretekovej sezóny, jej priebeh a vyzdvihol pozitívne

skutočnosti, ktoré boli výsledkom dobrej prípravy na pretekovú sezónu.

Poďakoval za dobrú prácu výcvikárom ZO CHPH, vedúcim NS a všetkým

členom za to, že v priebehu pretekovej sezóny sa nemuseli riešiť žiadne závažné

porušenia pretekového poriadku. Preteková dokumentácia bola zasielaná včas

a na požadovanej úrovni.

Vyzval prítomných delegátov, aby sa zabránilo tomu, aby pri pretekoch mladých

holubov lietali VS z dvoch rôznych smerov. Nech delegáti zvážia z ktorého smeru

chceme s mladými holubmi lietať. Poukázal na to že lietať sa dá z každého smeru.

Za najvýhodnejší považuje smer severozápadný, ale ak nechceme mať Vysoké

Tatry v smere doletu holubov tak najlepší je smer priamo na sever – smer

na Kielce.

K bodu 7:   Hlavné úlohy na rok 2017 boli formulované nasledovné:

 1. Vytvárať priaznivé podmienky pre športovú – holubársku činnosť všetkých členov. Vytvárať také podmienky, aby mohli všetci členovia plniť podmienky MS a podmienky FCI pre výstavnícku činnosť v kategóriách šport i štandard.
 2. Zabezpečiť bezproblémovú prepravu holubov na všetky preteky podľa pretekového plánu.
 3. Zveľaďovať hospodárske prostriedky OZ CHPH. V dobrom a funkčnom stave udržiavať dopravné prostriedky.
 4. Prihliadať na vekové zloženie členskej základne tým, že s vybranými finančnými prostriedkami sa bude uvážlivo a účelne hospodáriť.

K bodu 8:  Návrh rozpočtu na rok 2017 predniesol hospodár OZ CHPH – Peter Funket.

K bodu 9:  S pripraveným pretekovým plánom na rok 2017 oboznámil prítomných predseda

OZ CHPH – Milan Mesarčík ml. Povedal, že predložený pretekový plán je

výsledkom dohody predsedov ZO CHPH a výboru OZ CHPH, ktoré sa dosiahlo na

spoločnej schôdzi. Meniť sa budú dlhé trate podľa toho čo schváli kongres FCI.

Ak kategória Šport E bude nad 800 km tak to bude Kasssel, Schwerin

a pravdepodobne Schwerin 2. Pretek Brusel sa poletí ako 4 pretek.

Predpokladá sa spolupráca s OZ CHPH Spišská Nová Ves, Sabinov a Liptovský

Mikuláš. Spomenuté OZ tvoria región Spiš a budú vytvárať subregióny.

 

 

K bodu 10: Návrh súťaži na rok 2017  predniesol Daniel Dudzik. Spoločné Majstrovstvo OZ

CHPH Kežmarok sa bude lietať z evidencie 60 holubov. Superdlhé trate:

v prípade 800 +,  bez evidencie.

Boduje:

KT – neobmedzené družstvo z evidencie/6 , ST – neobmedzené družstvo z

evidencie/5, Dlhé trate – neobmedzené družstvo z evidencie/4, Superdlhé trate –

neobmedzené družstvo/3. Bodové hodnoty a klesanie bodov ako v roku 2016.

Ocenenie MOZ: 1. –  3. chovateľ, Krátke trate 1. – 3 chovateľ, Stredné trate 1. –

3, chovateľ, DT 1. – 3. chovateľ, SDT 1. – 3. chovateľ. Ligy 1 – 3 po traja

chovatelia ako v roku 2016. Oldboys liga nad 62 rokov) 1. – 3. miesto

Vytvoria sa dva výcvikové strediska:

Sever: ZO CHPH Stará Ľubovňa, Slovenská Ves, Spišská Belá, Kežmarok,

Ľubica

Juh: ZO CHPH Hôrka, Spišská Teplica, Poprad – Veľká, Žakovce a Veľká

Lomnica.

Ocenenie: 1. – 3. miesto vo VS

Ocenenie z pretekov: 1. miesto z každého preteku  VS (zvlášť sever juh)

K bodu 11: Diskusia

* p. Romaňak navrhol v pretekovom pláne starých holubov miesto preteku

Púchov zaradiť pretek Mosty u Jablonkova. O návrhu sa ihneď hlasovalo.

Návrh bol nadpolovičnou väčšinou prítomných delegátov schválený.

* p. Ondrej Bjalončik navrhol v pretekovom pláne zmeniť pretek Přerov na pretek

Opava. Návrh nebol prijatý.

* p. Šoltes navrhol v pretekovom pláne starých holubov miesto preteku

Přerov zaradiť pretek Litovel. O návrhu sa ihneď hlasovalo.

Návrh bol nadpolovičnou väčšinou prítomných delegátov schválený.

* p. Dragašek navrhol zmeniť pretekové plány tak, aby Vysoké Tatry neboli

v smere vypočítavaných vzdialenosti z pretekov holubov – smer Poľsko, smer

sever.

Návrh nebol delegátmi prijatý.

                   * p. Romaňak navrhol, aby sa pretekový plán mladých upravil nasledovné:

3x Mosty u Jablunkova, Valašské Meziříčí a Litovel.

Návrh p. Romaňáka bol nadpolovičnou väčšinou hlasov delegátov schválený.

* p. Dragašek navrhol, aby sa pokračovalo v súťaží oldboys liga a navrhol,

aby ocenení boli prví traja chovatelia. Súťaž má byť pre chovateľov nad 62 rokov.

Návrh bol nadpolovičnou väčšinou prítomných delegátov schválený.

* p. Andráš sa dotazoval:

– Na koľko rokov sme schvaľovali súťaže OZ a ich ocenenie?

– Prečo sa nedodržalo uznesenie z predchádzajúcej konferencie o NS na dlhé

trate. Ako NS sa schválila Sp. Belá a nasadzovalo sa v Žakovciach.

Odpovedal predseda OZ p. Mesarčík ml.

* P. Jakubčák sa dotazoval čo bude s pretekom Brusel.

                   Odpovedal predseda OZ p. Mesarčík ml. O osude preteku sa rozhodne na

zasadnutí výboru Regiónu Spiš.   

* p. Baran požiadal ako predseda Zo CHPH Veľká Lomnica o odpustenie pokuty

280,0 eur za dvojdňové omeškanie zaplatenie rodových krúžkov.

Požiadal delegátov, aby konferencia OZ zobrala na vedomie zmenu názvu ZO

CHPH Veľká Lomnica na ZO CHPH Huncovce.

Delegáti hlasovaním rozhodli o odpustení pokuty za dvojdňové omeškanie platby

pre ZO CHPH Veľká Lomnica a zmenu názvu zobrali na vedomie.

* p. Funket navrhol zloženie VS na rok 2017:

Sever – ZO CHPH St. Ľubovňa, Slovenská Ves, Sp. Belá, Kežmarok, Ľubica

Juh – ZO CHPH Žakovce, Huncovce, Poprad-Veľká, Sp. Teplica a Hôrka

* p. Šoltés podal protinávrh na zloženie VS na rok 2017:

Sever – ZO CHPH St. Ľubovňa, Slovenská Ves, Sp. Belá, Kežmarok, Ľubica,

Huncovce a Žakovce bez chovateľov z okresu Poprad

Juh – ZO CHPH Poprad-Veľká, Sp. Teplica a Hôrka (chovatelia z okresu Poprad)

Hlasovaním delegátov bol schválený návrh p. Funketa

* p. Funket navrhol, aby pre VS Sever spoločným NS bolo NS Spišská Belá.

Návrh bol delegátmi VS Sever schválený.

* Na spoločné NS VS Juh boli navrhnuté NS Huncovce (Dudzik), NS Veľká

(Božoň). Delegáti VS Juh rozhodli, že ich spoločným NS bude NS Veľká.

* p. Andraš sa dotazoval, prečo sa v roku 2016 zvýšila cena boxov.

Odpovedal predseda OZ p. Mesarčík ml. – zmenila sa dĺžka tratí.

* p. Božoň – prečo nebola zatiaľ zverejnená cena boxov za prepravu holubov

v roku 2017?

Odpovedal predseda OZ p. Mesarčík ml.:

– Do 15. 02. 2017 ZO CHPH podajú definitívne nahlášky holubov na preteky

– Do 15. 02. 2017 budeme vedieť dĺžku tratí kategórie E

– Následne výbor OZ CHPH vypočíta a oznámi ceny za prepravu holubov

v roku 2017

* Riadenou diskusiou bola navrhnutá a schválená štartovacia komisia na rok

 1. Zloženie komisie: Baran, Romaňák, Dudzik.

* p. Dudzik navrhol, aby pre štartovaciu komisiu bol zakúpený telefón (karta)

ktorá sa bude využívať pri riadení štartu holubov.

Návrh bol delegátmi schválený.

* p. Heldák navrhol, aby pre zdokumentovanie štartov a ošetrovania holubov

sa kúpila kamera.

Návrh bol delegátmi schválený.

* p. Turek navrhol, aby ráno pred štartom napájali holuby aj na stredných

tratiach.

Rozhodlo sa, že návrh sa prehodnotí na stretnutí výcvikárov pri príprave

pretekovej sezóny.

 

K bodu 12:  Ocenenia členom OZ CHPH Kežmarok ktorí v roku 2016 dožili okrúhlych výročí

narodenia odovzdal predseda OZ CHPH p. Milan Mesarčík a p. František

Jacenko. Ocenení boli:

Kolumber Július, Bizovský František, Mgr. Griglák Dušan, Rybák Ladislav

Sivuľka Peter, Gelatka Pavol, Litvin Stanislav,Ludvig David

K bodu 13:  Volebná komisia na základe návrhov z VČS ZO CHPH predložila delegátom

konferencie kandidátku na zloženie výboru OZ CHPH Kežmarok. Verejným

hlasovaním do výboru OZ CHPH boli zvolení: Milan Mesarčík ml., Peter Funket,

Daniel Dudzik, Matúš Harniš, Ján Šoltes, Michal Vilček, František Kubík

 

Voľba predsedu OZ CHPH: predseda volebnej komisie predložil návrh, aby

predsedom OZ CHPH na ďalšie volebné obdobie bol Milan Mesarčík ml.

Vyzval prítomných delegátov na predloženie návrhu ďalšieho kandidáta na

predsedu OZ CHPH. Iný návrh predložený nebol. Za predsedu OZ CHPH bol

jednomyseľné zvolený Milan Mesarčík ml.

                  

Rozdelenie ostatných funkcií vo výbore OZ CHPH bude na 1. Zasadnutí výboru

OZ CHPH hneď po skončení konferencie OZ CHPH

Na základe návrhov z VČS ZO CHPH bola volebnou komisiou predložená

kandidátka členov KK OZ CHPH Kežmarok na nasledujúce štyri roky.

Navrhnutí a jednomyseľne bili zvolení : Ondrej Bjalončík st.,Miroslav Baran, Ján

Gallik

Voľba predsedu KK CHPH: predseda volebnej komisie predložil návrh, aby

predsedom KK OZ CHPH na ďalšie volebné obdobie bol Ondrej Bjalončík st.

Vyzval prítomných delegátov na predloženie návrhu ďalšieho kandidáta na

predsedu KK OZ CHPH. Iný návrh predložený nebol. Za predsedu KK OZ

CHPH bol jednomyseľné zvolený Ondrej Bjalončík st.

 

K bodu 14:  Voľba delegátov do VZ SZ CHPH ( OZ CHPH Kežmarok má viac ako 150

členov, preto sa volili dvaja delegáti)

Zvolení boli:  Milan Mesarčík ml. (32 hlasov za, hlasovania sa zdržal kandidát.)

                                                Daniel Dudzik (32 hlasov za, hlasovania sa zdržal kandidát.)

                    Voľba zástupcov do  výboru Regiónu Spiš

                    Navrhnutí boli Milan Mesarčík ml. a Ján Šoltes. Druhý menovaný sa kvôli

pracovnému vyťaženiu kandidatúry vzdal. Z pléna bol navrhnutý Miroslav

Baran. Zvolení boli: Milan Mesarčík ml. – predseda OZ CHPH

                                                     Miroslav Baran

Obidvaja získali po 32 hlasov, hlasovania sa zdržali navrhnutí kandidáti.

K bodu 15: Za delegátov X. zjazdu SZ CHPH boli zvolení dvaja delegáti:

RNDr. Daniel Dudzik  a zároveň navrhnutý  na ktorúkoľvek funkciu v prezídiu

alebo ÚKK, podľa vlastného uváženia delegáta.

Ondrej Bjalončík – na ktorúkoľvek funkciu v prezídiu SZ CHPH alebo ÚKK,

podľa vlastného uváženia delegáta.

Obidvaja získali po 32 hlasov, hlasovania sa zdržali navrhnutí kandidáti

K bodu 16: Návrhová komisia predložila návrh uznesení, ktoré boli po doplnení

jednomyseľne schválené.

K bodu 15: Predseda OZ CHPH – Milan Mesarčík ml. poďakoval všetkým účastníkom

konferencie za aktívnu účasť, všetkým zaželal dobrú holubársku sezónu 2017

a rokovanie konferencie ukončil.

 

V Huncovciach 22. januára 2017

 

Zapísal: RNDr. Daniel Dudzik

poverený vedení

 

 

 

Milan Mesarčík ml, predseda OZ CHPH Kežmarok: ……………………………………………..

 

 

 

Overovatelia zápisnice:

Viťazoslav Korenko: …………………………………………………………..

 

Ing. Alojz Timko:     ……………………………………………………………

 

Uznesenia z konferencie OZ CHPH Kežmarok konanej dňa 22. 01. 2017

Huncovce

 

 

 1. Konferencia OZ CHPH schvaľuje :

 

                    A/ Správu o činnosti OZ CHPH a výboru OZ za rok 2016 prednesenú predsedom

                         OZ Kežmarok.

                    B/ Správu mandátovej komisie prednesenú predsedom komisie.

C/ Správu o hospodárení OZ CHPH Kežmarok prednesenú hospodárom OZ

 1. Petrom Funketom

C/ Správu kontrolnej komisie OZ CHPH, ktorá bola prijatá bez výhrad

a pripomienok.

D/ Správu pretekovej komisie za rok 2016.

E/ Rozpočet oblastného združenia na rok 2017.

F/ Plán hlavných úloh na rok 2017 ( viď. text zápisnice).

G/ Súťaže a ocenenie OZ CHPH Kežmarok na rok 2017:

Spoločné Majstrovstvo OZ CHPH

Lietať sa bude z evidencie 60 holubov

Superdlhé trate: v prípade 800 +,  bez evidencie.

Boduje:

KT – neobmedzené družstvo/6 , ST – neobmedzené družstvo/5, Dlhé trate –

neobmedzené drušstvo/4, Superdlhé trate – neobmedzené družstvo/3.

Bodové hodnoty a klesanie bodov ako v roku 2016.

Ocenenie MOZ: 1. –  3. chovateľ, krátke, stredné trate, dlhé trate a superdlhé

trate 1. – 3. chovateľ,

 

Vytvoria sa dve výcvikové strediska:

Sever: ZO CHPH Stará Ľubovňa, Slovenská Ves, Spišská Belá, Kežmarok,

Ľubica

Juh: ZO CHPH Hôrka, Spišská Teplica, Poprad – Veľká, Žakovce a Veľká

Lomnica.

 

Ocenenie VS: 1. – 3. miesto vo VS

Ocenenie z pretekov: 1. miesto z každého preteku podľa VS (zvlášť sever juh).

H/ Štartérov pre sezónu 2017: Romaňák, Baran, Dudzik

J/  Pretekový plán mladých holubov OZ  CHPH Kežmarok:

Liptovský Hrádok, Ružomberok, Martin, 3x Mosty u Jablunkova, Valašské

Meziříčí, Litovel

K/ Členské poplatky na rok 2017, ako boli uvedené v rozpočte na rok 2017.

 • % úľavy pre dôchodcov a mladistvých.

L/   Schvaľuje NS pre dlhé trate:

Sever – NS Spišská Belá

Juh – NS Poprad – Veľká

M/ VS si môžu za dodržania PP SZ CHPH organizovať nad rámec pretekového

plánu samostatné preteky, pripadne spoločne preteky (obidve VS), preteky

tzv. Tatranského pohára.

N/ VS si môžu za dodržania PP SZ CHPH vytvárať športové pásma.

 

 

Konferencia OZ CHPH  berie na vedomie:

A/ Predložený pretekový plán na rok 2017.

B/ Odoberanie informačného spravodaja členmi OZ CHPH.

 

 

 1. Konferencia OZ CHPH potvrdzuje:

 

A/ Voľbu výboru OZ CHPH Kežmarok v zložení: Milan Mesarčík ml., Peter

Funket, Daniel Dudzik, Matúš Harniš, Ján Šoltes, Michal Vilček, František

Kubík

B/ Voľbu predsedu OZ CHPH Kežmarok: Milan Mesarčík ml.

C/ Voľbu členov KK OZ CHPH Kežmarok: Ondrej Bjalončík st.,Miroslav Baran,

Ján Gallik

D/ Voľbu predsedu KK OZ CHPH Kežmarok: Ondrej Bjalončík st.

C/ Voľbu delegátov do výboru regiónu Spiš:

– Milan Mesarčík ml.

– Miroslav Baran     

E/ Voľbu delegátov do VZ SZ CHPH

– Milan Mesarčík ml.

– Daniel Dudzik

F/ Voľbu delegátov  na X. zjazd SZ CHPH:

– Daniel Dudzik a zároveň navrhuje menovaného na ktorúkoľvek

funkciu podľa vlastného rozhodnutia  

– Ondrej Bjalončík st. a zároveň navrhuje zvoleného na ktorúkoľvek

funkciu podľa vlastného rozhodnutia  

 

 

 • Konferencia OZ CHPH ukladá :

 

A/ Vydať doplnok k pretekovému poriadku s platnosťou pre OZ CHPH

Kežmarok.

T: 15. 04. 2017                                 Z: Výcvikár OZ CHPH

B/ Zorganizovať seminár pre výcvikárov, vedúcich NS,  na seminár pozvať aj

predsedov ZO CHPH a predsedov kontrolných komisií ZO.

T: 15. 04. 2017                                 Z: Výcvikár OZ CHPH

D/ Nekrátiť objednávky boxov na prepravu holubov na krátke trate. Zabezpečiť

prepravu všetkých holubov, ktoré chovatelia nahlásili na

preteky.

T: do konania pretekov                    Z: Predseda  OZ CHPH

 

F/ Uhradiť členské príspevky a poplatok za výpočet výsledkov do prvého

nácviku hospodárovi OZ za všetkých členov ZO CHPH na rok 2017.

T: 21. 04. 2017                                  Z: Pokladníci ZO CHPH

 

G/ Uhradiť účelové príspevky za všetkých členov ZO CHPH pre rok 2017

hospodárovi OZ podľa termínov, ktoré stanoví výbor OZ CHPH.

T: Podľa rozhodnutia výboru OZ        Z: Pokladníci ZO CHPH

 

I/ Nahlásiť objednávku materiálu na rok 2017 v predpísanom termíne.

T: v texte                                              Z: Tajomník OZ CHPH

J/ Pri nasadzovaní holubov na dlhé trate, kluby si do NS donesú vlastné papiere

do prepravných boxov, pretekové gumičky a kontrolné listy.

T: v texte                                              Z: Výcvikári ZO CHPH

 

K/  Do 15. 02. 2017 ZO CHPH podajú definitívne nahlášky holubov na preteky

a nácviky.

T: v texte                                              Z: Predsedovia  ZO CHPH

 

L/  Do 28. 02. 2017 výbor OZ CHPH podať ZO CHPH informáciu o účelových

platbách za prepravu holubov na preteky a nácviky.

T: v texte                                              Z: Predseda  OZ CHPH

 

V Huncovciach 22. 01. 2017

 

Zapísal: RNDr. Daniel Dudzik

poverený vedením zápisu

Milan Mesarčík ml, predseda OZ CHPH Kežmarok: ……………………………………………..

Overovatelia zápisnice:

Viťazoslav Korenko: …………………………………………………………..

 

Ing. Alojz Timko:      ……………………………………………………………

 

 

 

 

Pridaj komentár

Toto je stránka OZ CHPH Kežmarok

Táto stránka slúži hlavne na informovanie členov nášho Oblastného združenia CHPH Kežmarok ohľadom diania v oblasti. Na stránke budú postupne zverejňované zápisnice zo schôdzi, pretekové plány, dôležité udalosti a predovšetkým zmeny, ktoré sa udejú počas pretekovej sezóny.

apríl 2024
Po Ut St Št Pi So Ne
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930