Zápisnica z konferencie OZ CHPH Kežmarok konaná dňa 25.2.2018 v Huncovciach

 

 

Program:1. Otvorenie, stanovenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

 1. Voľba mandátovej, návrhovej a volebnej komisie
 2. Správa o činnosti OZ CHPH Kežmarok za rok 2017
 3. Správa o hospodárení OZ CHPH Kežmarok za rok 2017
 4. Správa RK za rok 2017
 5. Správa výcvikovej komisie OZ CHPH Kežmarok za rok 2017
 6. Plán činnosti na rok 2018
 7. Návrh rozpočtu na rok 2018
 8. Oboznámenie s pretekovým plánom
 9. Súťaže na rok 2018
 10. Diskusia
 11. Odovzdávanie ocenení jubilantom OZ CHPH (okrúhle výročia v roku 2017)
 12. Doplňujúce voľby do výboru OZ CHPH Kežmarok
 13. Návrh a prijatie uznesení
 14. Záver

 

 

K bodu 1: Konferenciu otvoril a všetkých prítomných privítal výcvikár OZ CHPH p. RNDr. Daniel Dudzik. Prítomných oboznámil s programom konferencie a opýtal sa prítomných či sú nejaké doplňujúce návrhy k programu. Keďže nebol navrhnutý ďalší bod programu, dal hlasovať o programe konferencie, ktorý bol jednohlasne odsúhlasený.

Za zapisovateľa bol navrhnutý Ing. Alojz Timko, za overovateľov Víťazoslav Korenko, Ondrej Bjalončík.

 

 K bodu 2:             

Voľba mandátovej komisie: do mandátovej komisie boli navrhnutý

Miroslav Baran, Andrej Heldák, František Kubík

Voľba volebnej komisie: do volebnej komisie boli navrhnutý

Peter Jakubčák, František Dragašek, Ján Gallik

Voľba návrhovej komisie: do návrhovej komisie boli navrhnutý

Vladimír Božoň, Ján Šoltés, Rudolf Šulík

Plénom boli jednohlasne odsúhlasený členovia do komisií a zároveň pán Baran M. predniesol, že na konferencii je prítomných 33 delegátov z 34, chýba p. Dlugoš Pavol ml. a p. Šoltés Ján je členom výboru, ale aj delegátom za ZO s hlasom rozhodujúcim. Konferencia je uznášania schopná a prítomnosť je overená prezenčnou listinou.

 

K bodu 3: Správu o činnosti OZ CHPH Kežmarok za rok 2017 predniesol predseda  p. Milan Mesarčík ml., Predseda skonštatoval, že výbor počas celej sezóny 2017 splnil všetky uznesenia z konferencie z roku 2016. Zabezpečil  sa plynulý chod sezóny, dopravy a všetkých organizačných zložiek pretekovej sezóny.

Poďakoval výcvikárovi p. RNDr. Danielovi Dudzikovi, pokladníkovi p. Petrovi Funketovi ml.     a revíznej komisii za ich prácu pre OZ.

 

 

K bodu 4: Správu o hospodárení predniesol pokladník p. Peter Funket ml., kde oboznámil členov s hospodárením OZ, ktorý má mierny prebytok.

 

K bodu 5: Správu predniesol p. Ondrej Bjalončík,  ktorý prítomných oboznámil s výsledkami kontrol vykonaných u pokladníka OZ a u chovateľov,  pričom poukázal na nedostatky pri natáčaní štartov holubov z niektorých pretekov.

 

K bodu 6: Správu predniesol p. RNDr. Daniel Dudzik, ktorý členom predniesol podrobnú analýzu sezóny 2017,  podrobne rozobral problematiku doletov holubov,  kde poukázal na percentuálne umiestňovanie holubov a klubov na najjužnejších a najsevernejších klubov ako aj ostatných klubov celej OZ Kežmarok.

 

K bodu 7: Hlavné úlohy na rok 2018 boli formulované následovne:

a) Vytvárať priaznivé podmienky pre športovú – holubársku činnosť všetkých členov. Vytvárať také podmienky, aby mohol každý člen OZ plniť podmienky MS a podmienky FCI pre výstavnícku činnosť v kategóriách šport a štandard.

b) Zabezpečiť bezproblémovú prepravu holubov na všetky preteky podľa pretekového plánu.

c) Zveľaďovať hospodárske prostriedky OZ CHPH Kežmarok. Prepravné prostriedky (nadstavbu a vozíky) udržiavať v dobrom technickom stave.

d) Prihliadať na vekové zloženie členskej základne tým, že s vybranými finančnými prostriedkami sa bude uvážlivo a účelne hospodáriť.

 

K bodu 8: Návrh rozpočtu na rok 2018 predniesol hospodár p. Peter Funket ml.

 

K bodu 9: S návrhom pretekového plánu na rok 2018 oboznámil prítomných výcvikár OZ CHPH p. RNDr. Daniel Dudzik. Pretekový plán pripravil výbor OZ na schôdzi 19.2.2018.

 

K bodu 10: Návrh súťaží na rok 2018 predniesol p. RNDr. Daniel Dudzik a to následovné:

   • z evidencie 60 holubov tak, ako bolo tomu doteraz a mladé z tipovania 30/7.
   • tipovacia súťaž

 

K bodu 11: Diskusiu otvoril predseda OZ p. Milan Mesarčík ml., ktorý vysvetlil, prečo pri niektorých pretekov OZ Kežmarok neboli natočené štarty holubov. Ďalej plénu predniesol, že na preteky regiónu Spiš t.j.: Neubrandenburg, Gotha, Bad Nenndorf a Alsfeld treba dať nahlášky holubov do 28.2.2018 výcvikárovi, alebo predsedovi OZ.

Pán Božoň navrhol, aby sa všetky preteky rátali do majstrovstiev OZ, čo následným hlasovaním neprešlo.

Pán Baran navrhol zmeniť výcvikové strediská, čo hlasovaním neprešlo.

V diskusii sa hlasovalo o návrhoch súťaží, kde prešla evidencia 60 holubov, kde bolo 22 za a 11 proti návrhu za evidenciu, ktorá bola následne schválená na 4 roky, kde bolo za návrh 23 delegátov a 10 delegátov proti.

Ing. Ján Dudzik navrhol podať evidenciu do 15.4 .2018 s tým, že opravy je možné robiť do 28.4.2018. Ďalej navrhol, aby sa zmenilo rozdelenie prvej, druhej a tretej ligy z pôvodných prvých 40, 41 až 80 a zvyšok chovateľov podľa tabuľky umiestnení za uplynulý rok na prvých 35 chovateľov, 36 až 70 a tretia liga zvyšok chovateľov.

ZO Huncovce a ZO Stará Ľubovňa predniesli žiadosť o usporiadanie výstavy, čím sa bude zaoberať výbor OZ na jeho zasadnutí s tým, že bude vyhradený rozpočet na ocenenia z pokladne OZ vo výške 1000 eur.

Diskutovalo sa o štartovacej komisii, kde chýbal jeden člen p. Romaňák, ktorý prestúpil do inej OZ a p. Baran, ktorý odstúpil. Tým, že sa nenašli členovia do štartovacej komisii, rozhodne o tom výbor na schôdzi OZ.

Pán Gállik navrhol, aby sa kamery, ktoré boli zakúpené na natáčanie štartov aby boli na to aj používané, čiže baterky musia biť nabité.

Pán RNDr. Daniel Dudzik predniesol návrh na platenie za nahlášky holubov a to nasledovne: platba za nácviky 15 eur a úhrada do 30.3. pokladníkovi OZ, KT 65 eur za kôš a úhrada tiež do 30.3., ST 50 eur s úhradou do 22.4., DT 0,50 eur/ks s platbou do 31.5. a SDT sa cena a termín upresní podľa prepravcu. Nahlásiť odoberanie spravodaja poštový holub do 15.3. a výboru zaoberať sa diskusiami.

K bodu 12: Ocenenie odovzdali a poďakovali jubilantom za ich prínos pre OZ predseda OZ p. Milan Mesarčík ml., pokladník p. Peter Funket ml., výcvikár p. RNDr. Daniel Dudzik.

K bodu 13: Pán Peter Jakubčák, predseda návrhovej komisie na základe odstúpenia pána Šoltésa Jána z výboru OZ navrhol do výboru Ing. Alojza Timka, ktorý bol hlasovaním zvolený nasledovne: 5 delegátov bolo proti, 4 sa zdržali a 24 delegátov bolo za zvolenie menovaného do výboru OZ.

K bodu 14: Delegáti konferencie prijali nasledovné uznesenia:

Oblastná konferencia berie na vedomie:                                                                  

   • správu o činnosti OZ CHPH Kežmarok za rok 2017 prednesenú predsedom OZ Kežmarok.
   • Správu mandátovej, návrhovej a volebnej komisie, prednesenú predsedami komisie.
   • Správu o hospodarení OZ CHPH Kežmarok prednesenú hospodárom OZ.
   • Správu revíznej komisie za rok 2017, prednesenú predsedom RZ.
   • Správu výcvikovej komisie CHPH OZ Kežmarok.
   • Odchod Pána Šoltésa Jána z výboru OZ.

 

Oblastná konferencia schvaľuje:

  

  • Zapisovateľa a overovateľov zápisnice,
  • členov návrhovej, volebnej a mandátovej komisie,
  • program konferencie,
  • pretekový plán na rok 2018,
  • súťaže: MOZ starých holubov a to evidencia 60 holubov,
  • bodovanie do MOZ starých holubov z tratí nad 285 km,
  • MOZ mladých holubov série 30/7,
  • prvú ligu, druhú ligu, tretiu ligu, Old Boys ligu, MVS1, MVS2,
  • ocenenie vo všetkých súťažiach reprezentácie na celoštátnej výstave, oblastnej výstave a jubilantov,
  • Ing. Alojza Timka za člena výboru.

 

Oblastná konferencia zamieta: 

 • Návrh Pána Barana M. o zmenu výcvikových stredísk.

 

Oblastná konferencia ukladá: 

Výboru OZ doplniť členov štartovacej komisie.

zodpovedný: v texte

Zabezpečiť natočenie štartov pri pretekoch.

zodpovedný výbor OZ

Vydať doplnky ku pretekovému poriadku  pre OZ CHPH Kežmarok.

zodpovedný: vycvikár OZ

Vycvikárovi OZ CHPH Kežmarok zorganizovať seminár pre výcvikárov ZO, vedúcich pre NS.

zodpovedný: v texte

Uhradiť členské príspevky a poplatky za výpočet výsledkov do 10.3.2018 hospodárovi OZ.

zodpovedný: ZO

Pokladníkovi OZ uhradiť členské príspevky za všetkých členov OZ pre rok 2018 na SZCHPH  podľa termínov stanovených SZCHPH.

zodpovedný: v texte

Tajomníkovi – poslať všetku dokumentáciu v elektronickej aj písomnej podobe na sekretariát SZCHPH podľa termínov SZCHPH.

zodpovedný: v texte

Predsedom ZO nahlásiť počty holubov na SDT výcvikárovi do 28.2.2018.

zodpovedný: v texte

 

K bodu 15: Po prijatí uznesení výcvikár OZ RNDr. Daniel Dudzik na záver prítomným poďakoval a poprial veľa úspechov v sezóne 2018.

 

 

 

 

Spracoval a zapísal:

 

Ing. Alojz Timko                                                                                        Milan Mesarčík ml.

 

tajomník OZ                                                                                                 predseda OZ

 

 

 

 

Overovatelia zápisnice:   Víťazoslav Korenko                   súhlasím

Ondrej Bjalončík                      súhlasím

 

Pridaj komentár

Toto je stránka OZ CHPH Kežmarok

Táto stránka slúži hlavne na informovanie členov nášho Oblastného združenia CHPH Kežmarok ohľadom diania v oblasti. Na stránke budú postupne zverejňované zápisnice zo schôdzi, pretekové plány, dôležité udalosti a predovšetkým zmeny, ktoré sa udejú počas pretekovej sezóny.

júl 2024
Po Ut St Št Pi So Ne
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031