Oblastné združenie chovateľov poštových holubov Kežmarok

 

             Zápisnica oblastnej konferencie OZ CHPH                                            KEŽMAROK

konanej v Huncovciach  14.02. 2016

 

Prítomní : Podľa prezenčnej listiny

25 delegátov zvolených na VČS

1 člen kontrolnej komisie OZ CHPH

5 členov výboru OZ Kežmarok

Hostia: z OZ Lipt.Mikuláš  Ján Tisoň a Jozef Majdiak, jubilanti

 

 

Program :      1. Otvorenie

 1. Voľba mandátovej a návrhovej komisie
 2. Správa o činnosti OZ CHPH Kežmarok za rok 2015
 3. Správa o hospodárení OZ CHPH Kežmarok za rok 2015
 4. Správa KK za rok 2015
 5. Správa výcvikára OZ CHPH Kežmarok za rok 2015

– oboznámenie s plánom činnosti na rok 2016, regionálne preteky 2016

– pretekový plán 2016

– súťaže 2016

– ocenenie sezóny 2016

 1. Diskusia
 2. Návrh rozpočtu na rok 2016
 3.    Návrh a prijatie uznesení
 4.   Odovzdanie ocenení za rok 2015, ocenenie jubilantov
 5.    Záver

 

Priebeh rokovania :

K bodu 1:  Schôdzu otvoril a prítomných hostí a delegátov privítal predsedajúci a člen

výboru OZ CHPH Kežmarok – Peter Grék. Za overovateľov zápisnice boli

určení – Víťo Korenko  a František Bizovský. Jednomyseľne bol schválený

vopred pripravený program konferencie. Neboli vznesené žiadne požiadavky na

jeho doplnenie.

K bodu 2:  Jednomyseľne boli zvolené pracovné komisie :

Mandátová – p. F.Jacenko, p. Kušnirák, p. Pavličko

Návrhová – p. Kredatus, p. Turek, p. Heldak

Predseda mandátovej komisie p.F. Jacenko konštatoval že všetkých 25 delegátov

konferencie je aj prítomných a konferencia OZ CHPH je uznášania schopná.

K bodu 3:  Správu o činností výboru OZ CHPH a OZ Kežmarok predniesol predseda

výboru p. Milan Mesarčík ml. Skonštatoval, že OZ Kežmarok je stabilným OZ,

ktoré  má v súčasnosti cca150 členov a vytvára dobré podmienky  pre športovú

a výstavnícku činnosť všetkých svojich členov. Vyzdvihol hlavne športové

výsledky našej OZ v tomto roku, ktoré sú najlepšími v celej doterajšej histórii OZ.

Správa je založená v archíve OZ.

K bodu 4:   Správu o hospodárení predniesol hospodár OZ – Peter Funket. v ktorej

konštatoval, že OZ  má uhrádzané všetky poplatky voči SZ CHPH, KDTVR

a prepravcom  holubov. Platobná disciplína klubov sa zlepšila. OZ CHPH

hospodárilo s mierne plusovým rozpočtom. Správa o hospodárení je založená

v archíve OZ.

K bodu 5:   František Jacenko, predseda kontrolnej komisie OZ CHPH predniesol správu

o činnosti kontrolnej komisie za rok 2015. Kontroly boli zamerané na

hospodárenie s finančnými prostriedkami, pretekovú činnosť a plnenie úloh

výborom OZ CHPH. V správe skonštatoval, že naše OZ sa svedomitou

a usilovnou prácou výboru ale aj funkcionárov a členov v jednotlivých

organizáciách radí k najlepším OZ na Slovensku.

V správe pripomenul, že problémy a nedostatky vznikajú v prvom rade

v základných organizáciách a funkcionári ZO sú povinní ich v zárodku riešiť

v súlade s našimi Stanovami a ostatnými predpismi.

K bodu 6:   Správu pretekovej komisie predniesol výcvikár OZ CHPH – Daniel Dudzik.

Rozobral prípravu pretekovej sezóny 2015, a veľmi detailne  aj jej priebeh po

jednotlivých závodoch.

Vyzdvihol úspechy našich chovateľov v celoslovenskom meradle.

V hlavných bodoch načrtol prípravu na sezónu 2016.

Chovatelia boli oboznámený s návrhom pretekového plánu na rok 2016,

ktorý bol neskôr na základe rokovania v diskusii upravený a jeho konečná

podoba tvorí prílohu zápisnice. Na základe rokovania regiónu Spiš bude urobená

prípadná korektúra a jeho záverečná podoba bude zaslaná na SZ CHPH

v stanovenom termíne.

Chovatelia boli oboznámený so súťažami  rámci OZ KK i s ocenením sezóny

2016.

K bodu 7:  A, Tajomník OZ P. Grék privítal hostí konferencie z OZ LM a dal im možnosť

vyjadriť sa k vzájomnej spolupráci v regióne s OZ KK resp. v regióne Spiš.

Podľa ich vyjadrenia berú svoju účasť v regióne ako možnosť porovnať sa

s konkurenciou a svoju účasť v regióne vnímajú kladne. Vzájomnú spoluprácu

s OZ KK v regióne R1 v tejto sezónu chcú začať od 5.6.2016 pretekom

Chomutov. V R1 chcú letieť všetky DT, SDT a preteky Čáslav 3 a Chrudim 3

a Chrudim 4. Svoju účasť v Tatranskom pohári zatiaľ nepotvrdili, musia zistiť

záujem u svojich chovateľov.

B, K možnostiam delenia OZ na výcvikové strediská sa postupne vyjadrovali

chovatelia p.Kubík, p.Dragašek a p.Heldak všetci sa snažili pre vytvorenie VS

k prospechu svojej ZO. Otázku delenia na VS nakoniec vysvetlil  p. Dudzik

popisom možných delení OZ na základe geografických daností regiónu resp. na

základe súradníc chovateľov. Nakoniec sa všetci dohodli na tom, že výcvikové

pásma sa meniť nebudú a platí delenie:

                    VS Sever = ZO St. Ľubovňa, ZO Sl. Ves, ZO Sp. Belá

VS Stred= ZO Kežmarok, ZO Ľubica, ZO Veľká Lomnica, ZO Žakovce

                    VS Juh= ZO Spišská Teplica, ZO Poprad-Veľká, ZO Hôrka

C, Zástupcovia ZO Sp. Belá navrhli nezaradiť KT do súťaže o Majstra OZ.

Návrh nebol prijatý.

D, Majstrovské súťaže boli schválené nasledovne:

Majstrovstvo OZ Kežmaroko Majstra oblasti (starých holubov):

z oblastných výsledkov podľa evidencie 60-tich  holubov, ktoré budú podané na

Evidencii do 20.4.2016.

Bodovanie ako v roku 2015:

KT-  evidencia/6 ks    50 bodov/klesanie 2 body/2%

ST- evidencia/5 ks      70 bodov/2/2

DT- evidencia/4 ks    100 bodov/2/2

SDT-evidencia/3 ks   150 bodov/2/2

Majstrom sa stane chovateľ s najvyšším súčtom bodov zo všetkých závodov

deklarovaných v pretekovom pláne ako závody do majstrovstva OZ starých

holubov.

Majstrovstvo OZ Kežmarok – o Majstra KT a ST:  z oblastných výsledkov

podľa evidencie 60-tich holubov, ktoré budú podané na Evidencii do 20.4.2016.

Bodovanie ako v roku 2015:

KT-  evidencia/6 ks    50 bodov/klesanie 2 body/2%

ST- evidencia/5 ks      70 bodov/2/2

Majstrom sa stane chovateľ s najvyšším súčtom bodov zo všetkých závodov KT

a ST deklarovaných v pretekovom pláne ako závody do majstrovstva OZ starých

holubov.

Majstrovstvo OZ Kežmarok – o Majstra DT a SDT:  z oblastných výsledkov

podľa evidencie 60-tich holubov, ktoré budú podané na Evidencii do 20.4.2016.

Bodovanie ako v roku 2015:

DT- evidencia/4 ks    100 bodov/2/2

SDT-evidencia/3 ks   150 bodov/2/2

Majstrom sa stane chovateľ s najvyšším súčtom bodov zo všetkých závodov DT

a SDT deklarovaných v pretekovom pláne ako závody do majstrovstva OZ

starých holubov.

Majstrovstvo OZ Kežmaroko Majstra oblasti mladých:

Z oblastných výsledkov z obmedzeného množstva.

Bodovanie ako v roku 2015:

Preteky mláďat –  súťažné družstvo 30 ks/6 ks    50 bodov/klesanie 1 bod/1%

Majstrom sa stane chovateľ s najvyšším súčtom bodov zo všetkých závodov

deklarovaných v pretekovom pláne ako závody do majstrovstva OZ mladých

holubov.

Majstrovstvo VS – sever (ZO CHPH Stará Ľubovňa, Spišská Belá, Slovenská

Ves) započítavajú sa všetky odletené preteky sezóny 2016. Bodovanie ako

v roku 2015.

Majstrovstvo VS – stred (ZO CHPH Kežmarok, Ľubica, Žakovce, Veľká

Lomnica) započítavajú sa všetky odletené preteky sezóny 2016. Bodovanie ako

v roku 2015.

Majstrovstvo VS – juh (ZO CHPH Poprad-Veľká, Spišská Teplica, Hôrka)

započítavajú sa všetky odletené preteky sezóny 2016. Bodovanie ako v roku

2015.

Tatranský pohár – súťaž ročných holubov

                      Spoločná súťaž chovateľov OZ KK a OZ LM, do ktorej sa prihlásia chovatelia

tak, že si pred sezónou objednajú boxy na  tri preteky Tatranského pohára.

Súťažné družstvo tvorí 5 ročných holubov napísaných na prvých piatich

miestach 1.kontrolného listu.

Z nich získavajú body prví traja umiestnený.

Tatranský pohár – 5/3 ks   50 bodov/klesanie 1 bod/ 1%

Víťazom sa stane chovateľ s najvyšším súčtom bodov z týchto pretekov.

 

Výcvikár OZ navrhol tri nové súťaže, ktoré budú internou súťažou v rámci

OZ, ktorej výsledky sa nebudú dať využiť v rámci FCI, ale možno prinesú novú

formu a atraktivitu súťaženia:

1.

 1. liga OZ CHPH Kežmarok – do súťaže sú zaradení

chovatelia, ktorí sa v MOZ umiestnili v roku 2015 na 1. až 35. mieste.

Započítavajú sa všetky odletené preteky sezóny 2016.

Výpočet preteku – 20% z vlastných nasadených holubov.

 1. liga OZ CHPH Kežmarok – do súťaže sú zaradení

chovatelia, ktorí sa v MOZ umiestnili v roku 2015 na 36. až 70. mieste.

Započítavajú sa všetky odletené preteky sezóny 2016.

Výpočet preteku – 20% z vlastných nasadených holubov.

   III. liga OZ CHPH Kežmarok – do súťaže sú zaradení chovatelia, ktorí sa

v MOZ umiestnili v roku 2015 na 71. mieste a nižšie. Započítavajú sa všetky

odletené preteky sezóny 2016.

Výpočet preteku – 20% z vlastných nasadených holubov.

 2.

                      Súťaž seniorov OZ CHPH Kežmarok – do súťaže sú zaradení chovatelia,

ktorí  do prvého marca 2016 dosiahli vek 65 a viac rokov. Započítavajú sa

všetky odletené preteky sezóny 2016.

Výpočet preteku – 20% z vlastných nasadených holubov.

3.

Interné majstrovstvá ZO CHPH, vypočítavané americkým spôsobom

bodovania. Do súťaže sa započítava len prvých 5 doletených holubov chovateľa.

Súťaže budú spustené podľa záujmu jednotlivých ZO CHPH.

 

                      E, Ocenenie súťaží a chovateľov bolo schválené nasledovne:

 

Majstrovstvo OZ CHPH Kežmarok

                      Ocenenie: poháre chovatelia umiestnení na 1. – 3. mieste.

                      Majstrovstvo VS – sever (ZO CHPH Stará Ľubovňa, Spišská Belá, Slovenská

Ves)

Ocenenie: poháre chovatelia umiestnení na 1. – 3. mieste.

                      Majstrovstvo VS – stred (ZO CHPH Kežmarok, Ľubica, Žakovce, Veľká

Lomnica)

Ocenenie: poháre chovatelia umiestnení na 1. – 3. mieste.

                      Majstrovstvo VS – juh (ZO CHPH Poprad-Veľká, Spišská Teplica, Hôrka)

Ocenenie: poháre chovatelia umiestnení na 1. – 3. mieste.

                      Majstrovstvo krátkych a stredných tratí

Ocenenie: poháre chovatelia umiestnení na 1. – 3. mieste.

                      Majstrovstvo dlhých a superdlhých tratí (z výsledkov OZ CHPH)

Ocenenie: poháre chovatelia umiestnení na 1. – 3. mieste.

 

Majstrovstvo OZ CHPH Kežmarok – mladé holuby

                      Ocenenie: poháre chovatelia umiestnení na 1. – 3. mieste.

                      Majstrovstvo VS – sever (ZO CHPH Stará Ľubovňa, Spišská Belá, Slovenská

Ves)

Ocenenie: poháre chovatelia umiestnení na 1. – 3. mieste.

                      Majstrovstvo VS – stred (ZO CHPH Kežmarok, Ľubica, Žakovce, Veľká

Lomnica)

Ocenenie: poháre chovatelia umiestnení na 1. – 3. mieste.

                      Majstrovstvo VS – juh (ZO CHPH Poprad-Veľká, Spišská Teplica, Hôrka)

Ocenenie: poháre chovatelia umiestnení na 1. – 3. mieste.

 

                      Interné súťaže (nie podľa podmienok FCI)

 

                      I.liga (First pigeon fancier league) OZ CHPH Kežmarok

Ocenenie: poháre chovatelia umiestnení na 1. – 3. mieste.

                      II.liga (Second pigeon fancier league) OZ CHPH

Ocenenie: poháre chovatelia umiestnení na 1. – 3. mieste.

                      III.liga (Third pigeon fancier league) OZ CHPH

Ocenenie: poháre chovatelia umiestnení na 1. – 3. mieste.

                      Súťaž seniorov (Highest senior competition) OZ CHPH

Ocenenie – víťaz získava pohár, venuje výcvikár OZ CHPH, 2. a 3-tí v poradí

získava pohár, ktorý venuje tajomník OZ CHPH.

 

                      Interné majstrovstvá ZO CHPH starých i mladých holubov, vypočítavané

americkým spôsobom bodovania. Súťaže i ocenenia podľa záujmu ZO CHPH.

 

                     TATRANSKÝ POHÁR – preteky a súťaž organizovaná podľa podmienok        

                     FCI.

Ocenenie: poháre chovatelia umiestnení na 1. – 3. mieste súťaže.

 

                     Víťazi všetkých pretekov v rámci oblastných prtekov budú ocenení pohárom

venovaným OZ CHPH.

 

                     Celoštátna výstava

Všetci chovatelia, ktorých holuby reprezentovali OZ CHPH Kežmarok na CV

2017, budú na konferencii OZ ocenení pohárom.

 

                     Jubilanti:

Členovia OZ CHPH Kežmarok, ktorí v roku 2016 dosiahnu okrúhle životné

jubileum 60  a viac rokov (60, 70, 80), budú na konferencii OZ ocenení za prácu

a členstvo v OZ CHPH Kežmarok.

 

                     Spomienkové memoriály:

Vypíšu sponzorujúci chovatelia na počesť našich zosnulých priateľov a členov.

Organizovanie súťaže musí byť oznámené do konania prvého preteku sezóny

2016.

 

Národný pretek – 1.,2.,3.miesto v národnom preteku sa oceňuje pohárom

 

                      F., Nasadzovacie strediská boli schválené nasledovne:

                         Nasadzovacie strediská pre DT(Chomutov, Krajková, Tachov):

1.NS   Spišská Belá pre ZO Sp. Belá, Stará Ľubovňa, Slov. Ves

2.NS    Žakovce pre ZO V. Lomnica, Žakovce, Ľubica, Kežmarok

3.NS    Poprad-Veľká pre ZO Poprad-Veľká, Sp.Teplica, Hôrka

                         Nasadzovacie strediská pre SDT(Nemecká):

1.NS –Spišská Belá (garáže)pre ZO Slovenská Ves, Sp. Belá, St. Ľubovňa,

Kežmarok, Ľubica

2.NS –Poprad-Veľká pre ZO V.Lomica, Žakovce, Hôrka, Sp.Teplica,Poprad-

Veľká

                        G., Výpočet výsledkov: Evidenciu 60 ks holubov prihlásených do

majstrovstiev oblasti  bude treba doručiť výcvikárovi OZ do 20.4.2014 na

predpísanom tlačive, ktoré bude prístupné na našej webstránke.

 H.,

Zástupcovia ZO Veľká Lomnica navrhli letieť celkovo 6 pretekov mladých

holubov. Návrh bol prijatý s tým, že 6-ty pretek bude zaradený ako posledný

s týždňovým intervalom po 5-tom preteku a bude to pretek Chrudim.

                        CH., Bola schválená účasť našich chovateľov v majstrovstvách OZ

v testovacej stanici v Nitre. Prvých 5 chovateľov v generálnom majstrovstve

OZ KK 2015 odošle do TS po 1 mladom holubovi.

I., P.Turek zo ZO St.Ľubovňa navrhol odpočítať najhorší pretek sezóny

v súťaži o majstra OZ. Návrh nebol prijatý.

                        J., V.Božoň navrhol aby sme opäť začali s organizáciou oblastných výstav.

Návrh bol prijatý a ZO Veľká Lomnica sa prihlásila k jej organizovaniu.

                       K, Zloženie výboru OZ Kežmarok je nasledovné:

Milan Mesarčík ml. – predseda

Ing. Peter Grék – tajomník

RNDr. Daniel Dudzik – výcvikár

Peter Funket – pokladník

Michal Vilček – člen

Ján Šoltés – člen

František Kubík-člen

Ondrej Bjalončík-člen

V KRK OZ CHPH pracujú:

František Jacenko – predseda našej KRK a člen KRK SZ CHPH

Fero Dragašek – člen

Marián Lopata – člen

                         Delegáti do VZ:

Milan Mesarčík ml.

Ing. Peter Grék

K bodu 8:    Návrh rozpočtu na rok 2015 predniesol tajomník OZ  P.Grék, tvorí prílohu

zápisnice.

K bodu 9:    Návrh uznesení predniesol P.Grék, uznesenie z konferencie  bolo prijaté plným

počtom hlasov.

K bodu 10:  predseda OZ CHPH a výcvikár OZ CHPH odovzdali ocenenia

najúspešnejším chovateľom za uplynulú pretekovú sezónu. Ocenení boli víťazí

všetkých pretekov , chovatelia ktorí reprezentovali  OZ CHPH na CV v Nitre.

Na záver boli odovzdané ocenenia chovateľom ktorí sa v roku 2015 dožili

významných okrúhlych životných jubileí.

K bodu 11:  Predseda OZ CHPH – Milan Mesarčík ml. poďakoval všetkým účastníkom

konferencie  za aktívnu účasť, všetkým zaželal dobrú holubársku sezónu 2016

a rokovanie konferencie ukončil.

 

V Huncovciach 14. februára 2016

 

 

Ing. Peter Grék

Tajomník OZ CHPH Kežmarok

 

 

Overovatelia zápisnice:

Víťazoslav Korenko: …………………………………………………………..

 

František Bizovský:     ………………………………………………………………..

 

 

 

Uznesenia z konferencie OZ CHPH Kežmarok konanej dňa 14. 2. 2016

v Huncovciach

 

 1. Konferencia OZ CHPH schvaľuje :

1/ Vytvorenie troch výcvikových stredísk:

VS SEVER: ZO Stará Ľubovňa, ZO Slovenská Ves, ZO Spišská Belá

VS STRED: ZO Ľubica, ZO Žakovce, ZO Kežmarok, ZO Veľká Lomnica

VS JUH: ZO Spišská Teplica,  ZO Poprad -Veľká, ZO Hôrka

2/ Členské poplatky na rok 2016, 50%  úľavy pre dôchodcov a mladistvých.

(Členské 7€, dôchodca a mladistvý 3,50€, poplatok na SZ 4€, poplatok

za časopis Poštový holub 6€, poplatok za výpočet výsledkov 5€, nový člen

16€ ako poplatok za nadstavbu, poplatok za priradenie evidencie 3€).

3/ Pretekový plán na rok 2016

4/ Nasadzovacie strediská na DT: Sp. Belá, Žakovce a Poprad-Veľká

Nasadzovacie strediská na SDT: Sp. Belá, Poprad-Veľká

5, Súťaže a ich ocenenie pre sezónu 2016

6, Účasť chovateľov OZ KK v testovacej stanici Nitra

7, Cenu boxov na sezónu 2016

 • Nácvik 15€/box
 • KT 45€/box
 • ST 65€/box
 • DT 0,58€/ks
 • SDT 1,03€/ks + 0,10€ za ocenenie NP
 • Tatranský pohár 25€/box

8, Majitelia holubov prepravujú holuby na preteky na svoje vlastné riziko, nárok

na  náhradu škody voči šoférom prepravných prostriedkov si   nebudú

uplatňovať.

Výnimkou sú prípady, kedy za škodu zodpovedá iný vodič (nie šofér nášho

prepravného prostriedku).

 

 1. Konferencia OZ CHPH berie na vedomie:

                    1/ Správu o činnosti OZ CHPH a výboru OZ za rok 2015 prednesenú predsedom

                        OZ Kežmarok.

                    2/ Správu mandátovej komisie

3/ Správu o hospodárení OZ CHPH Kežmarok prednesenú hospodárom OZ

 1. Petrom Funketom.

4/ Správu kontrolnej komisie OZ CHPH.

5/ Správu výcvikára OZ  za rok 2015

6/ Zápisnicu zo schôdze predsedov vybraných ZO z 11.1.2015 ohľadom

prerozdelenia finančných prostriedkov  za obdobie 1/2006-12/2009.

 • Konferencia OZ CHPH  potvrdzuje:

1/ Výbor OZ CHPH Kežmarok, ktorí bude pracovať v zložení:

Milan Mesarčík ml. – predseda

Ing. Peter Grék – tajomník

RNDr. Daniel Dudzik – výcvikár

Peter Funket – pokladník

Michal Vilček – člen

Ján Šoltés – člen

František Kubík-člen

Ondrej Bjalončík-člen

2/ Delegátov do VZ SZ CHPH.

 1.            Milan Mesarčík ml., Ing. Peter Grék

 

 1. Konferencia OZ CHPH ukladá :

 

1/ Vydať doplnok k pretekovému poriadku s platnosťou pre OZ CHPH

Kežmarok.

T: do 20. 04. 2016                                 Z: Výcvikár OZ CHPH

2/ Uhradiť členské príspevky a všetky poplatky okrem platieb za koše

hospodárovi OZ za všetkých členov ZO CHPH na rok 2015.

T: do 25. 02. 2016                                    Z: Pokladníci ZO CHPH

3/ Uhradiť poplatky za koše hospodárovi OZ za všetkých členov ZO CHPH

T: do 20. 04. 2016                                    Z: Pokladníci ZO CHPH

4/ Doručiť tajomníkovi OZ originálne doklady z VČS:

 • nové evidenčné  listy s číslami parciel a súradnicami všetkých chovateľov

–    objednávku materiálu na rok 2017 s podpismi zodpovedných funkcionárov

–    rozdeľovník krúžkov r.2016 a všetkých predchádzajúcich pokiaľ neboli

dodané

–    zoznam odberateľov časopisu Poštový holub za ZO

T: 25.2.2016                                            Z: Predsedovia ZO CHPH

5/ Doručiť výpočtárovi OZ resp. výcvikárovi OZ p. Dudzikovi „Evidenciu“

60 ks  holubov na predpísanom tlačive

T: 20.4.2016                                           Z: predsedovia ZO CHPH

6/ Určiť zodpovedného funkcionára, ktorý bude mať na starosti prepravné

prostriedky s ohľadom na ich veterinárne certifikáty

T: 20.4.2016                                           Z: výbor OZ KK

 

 

V Huncovciach   14. 2. 2016

 

 

 

 

Ing. Peter Grék

Tajomník OZ CHPH Kežmarok

Pridaj komentár

Toto je stránka OZ CHPH Kežmarok

Táto stránka slúži hlavne na informovanie členov nášho Oblastného združenia CHPH Kežmarok ohľadom diania v oblasti. Na stránke budú postupne zverejňované zápisnice zo schôdzi, pretekové plány, dôležité udalosti a predovšetkým zmeny, ktoré sa udejú počas pretekovej sezóny.

apríl 2024
Po Ut St Št Pi So Ne
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930