jan 082022
 

Žiadam tajomníkov ZO, aby zaslali nezáväzné objednávky na koše zvlášť na: nácviky, krátke trate a stredné trate+1 šprint. Ďalej počet holubov na trate STD 500 . km a trate DT nad 700 km. Nahlášky zasielajte mailom na emailovú adresu: romanak.slavo123@gmail.com Termín do 31.01.2022

Žiadam o zaslanie evidenčných listov ZO v papierovej podobe v dvoch vyhotoveniach podpísané a opečiatkované na adresu: Romaňák Slavomír, Výborná 70, 059 02 Slovenská Ves. A zároveň je potrebné o ich zaslanie v elektronickej podobe na emailovú adresu uvedenú vyššie.

Ďalej žiadam o zaslanie objednávky MTZ materiálu na rok 2023 v elektronickej podobe a jeden krát v papierovej podobe, opečiatkované a podpísané. Objednáva sa: Spravodaj poštový holub, rodové obrúčky na rok 2023, pretekové gumičky a kontrolné listy. Termín do 06.02.2022

Poprosím tajomníkov ZO o dochvíľnosť. Tajomník OZ