nov 152022
 

Výbor OZ ukladá zorganizovať výročne členské schôdze v základných organizáciách do 15.12.2022. Z VČS sa vyhotoví zápisnica v ktorej budú delegovaní 2 delegáti za každú ZO na konferenciu OZ menovite. Každá ZO v zápisnici nahlási počty holubov sumár za ZO na sezónu 2023. Zvlášť na nácviky , KT , ST , SDT a Nemecka. Následne každá ZO zašle zápisnice z VČS na emailovú adresu tajomníka OZ, ktorá je uvedená na stránke OZ do 20.12.2022. ZO ktorá nezašle zápisnicu z VČS tajomníkovi OZ jej delegáti budú na konferencii bez hlasovacieho pravá. Výbor OZ.