jan 152023
 

Konferencia OZ Kežmarok sa uskutočni dňa 12.02.2023 o 10 hod vo Vinárni v Spišskej Belej. Delegáti na konferenciu zvolený výročnými členskými schôdzami základných organizácii. ZO Podolinec : Mesarčik J. + Tabaj P. ZO Ždiar : Krišanda J. + Romaňák S. ZO Spišska Bela : Krempaský E. + Pavličko J. ZO Kežmarok : Leščák P. + ing. Timko A. ZO Ľubica : Klimčák V + Špiner J ZO Žakovce : Dlugoš P + Bartko Š. Program konferencie : 1. Zahájenie 2. Voľba návrhovej a mandátovej komisie 3. Voľba zapisovateľa a overovateľov zápisnice 4. Sprava predsedu 5. Sprava výcvikára 6. Sprava pokladníka 7. Sprava predsedu revíznej komisie 8. Rôzne a, Pretekový plán b, Bodovanie súťaži c, Cena prepravy holubov d, členské príspevky e, ocenenie sezóny 2023 f, dopravne + výbor OZ 10. Diskusia + obed + ocenenie 11. Návrh a schválenie uznesenia 12. Zaver.