okt 132021
 

Oblastné združenie chovateľov poštových holubov Kežmarok

V zmysle § 19, odst.1 Stanov SZ CHPH zvolávame oblastnú konferenciu CHPH na deň 31.10.2021 o 12:00 hod. v priestoroch BISTRO STOP ( Huncovce ) s týmto programom.

PROGRAM KONFERENCIE OZ CHPH KEŽMAROK

Termín:  31. októbra 2021

Miesto konania: BISTRO STOP Huncovce

Začiatok: 12.00 hod.

Program :      1. Otvorenie, stanovenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

                        2. Voľba mandátovej, návrhovej a volebnej komisie

                        3. Správa o činnosti OZ CHPH Kežmarok za rok 2021

                        4. Správa o hospodárení OZ CHPH Kežmarok  za rok 2021

                        5. Správa RK za rok 2021

                        6. Správa výcvikovej komisie OZ CHPH Kežmarok za rok 2021

                        7. Plán činnosti na rok 2022

                        8. Návrh rozpočtu na rok 2022

                        9. Oboznámenie s pretekovým plánom na rok 2022

                      10. Súťaže na rok 2022

                      11. Diskusia

                     12. Odovzdanie ocenení jubilantom OZ CHPH (okrúhle výročia v roku 2021)

                      13. Voľby do výboru a revíznej komisie OZ CHPH Kežmarok

                      14. Návrh a prijatie uznesení

                      15. Záver

Tajomník OZ KK

Ing. Alojz Timko