Oblastné združenie chovateľov poštových holubov Kežmarok

Zápisnica z konferencie OZ CHPH Kežmarok konanej dňa 17. 2. 2019 v Spišskej Belej 

Program :

1. Otvorenie, stanovenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

 1. Voľba mandátovej, návrhovej a volebnej komisie
 2. Správa o činnosti OZ CHPH Kežmarok za rok 2018
 3. Správa o hospodárení OZ CHPH Kežmarok za rok 2018
 4. Správa RK za rok 2018
 5.  Správa výcvikovej komisie OZ CHPH Kežmarok za rok 2018
 6. Plán činnosti na rok 2019
 7. Návrh rozpočtu na rok 2019
 8. Oboznámenie s pretekovým plánom na rok 2019
 9.  Súťaže na rok 2019
 10. Diskusia
 11. Odovzdanie ocenení jubilantom OZ CHPH (okrúhle výročia v roku 2018)
 12. Doplňujúce voľby do výboru OZ CHPH Kežmarok
 13. Návrh a prijatie uznesení
 14. Záver

K bodu 1: Konferenciu otvoril a všetkých prítomných privítal výcvikár OZ CHPH p. RNDr. Daniel Dudzik. Prítomných oboznámil s programom konferencie a opýtal sa prítomných či sú nejaké doplňujúce návrhy k programu. Keďže nebol navrhnutý ďalší bod programu, dal hlasovať o programe konferencie, ktorý bol jednomyseľné odsúhlasený.

Za zapisovateľa bol navrhnutý Ing. Alojz Timko, za overovateľov zápisnice Gallik Ján a Gaj Peter. Návrh bol schválený.

K bodu 2:

Voľba mandátovej komisie: do mandátovej komisie boli navrhnutí

Šulík Rudolf, Andrej Heldák, Šoltés Ján

Voľba volebnej komisie: do volebnej komisie boli navrhnutí

Petrášek Michal, František Dragašek, Jaroslav Gallik

Voľba návrhovej komisie: do návrhovej komisie boli navrhnutí

Bizovský František, Ján Dudzik, Mesarčík Jaroslav

Plénom boli jednomyseľné zvolení navrhnutí členovia do komisií a zároveň tajomník predniesol, že na konferencii je prítomných 22 delegátov s hlasom rozhodujúcim a 5 členov výboru OZ KK s hlasom poradným. Konferencia je uznášania schopná a prítomnosť je overená prezenčnou listinou.

 

K bodu 3: Správu o činnosti OZ CHPH Kežmarok za rok 2018 predniesol predseda p. Milan Mesarčík ml., skonštatoval, že výbor OZ počas celej sezóny 2018 splnil všetky uznesenia z konferencie z roku 2017. Zabezpečil  sa plynulý chod sezóny, dopravy a všetkých organizačných zložiek pretekovej sezóny.

Poďakoval výcvikárovi p. RNDr. Danielovi Dudzikovi, pokladníkovi p. Petrovi Funketovi ml., tajomníkovi Ing. Alojzovi Timkovi a revíznej komisii za ich prácu pre OZ CHPH Kežmarok.

K bodu 4: Správu o hospodárení predniesol pokladník p. Peter Funket ml., v ktorej oboznámil prítomných delegátov s hospodárením OZ. V hospodárení má oblasť mierny prebytok.

K bodu 5: Správu v krátkosti predniesol tajomník OZ, ktorý prítomných oboznámil s jej obsahom, ktorú napísal predseda RK Bjalončík Ondrej.

K bodu 6: Správu predniesol RNDr. Daniel Dudzik,  v ktorej delegátov predostrel podrobnú analýzu pretekovej sezóny 2018,  rozobral problematiku doletov holubov.  Poukázal na percentuálne umiestňovanie holubov a chovateľov základných organizácií na najjužnejších a najsevernejších bodoch OZ v porovnaní s ostatnými ZO CHPH v OZ Kežmarok.

K bodu 7: Hlavné úlohy na rok 2019 boli formulované následovne:

 1. a) Vytvárať priaznivé podmienky pre športovú – holubársku činnosť všetkých členov. Vytvárať také podmienky, aby mohol každý člen OZ plniť podmienky MS a podmienky FCI pre výstavnícku činnosť v kategóriách šport a štandard.
 2. b) Zabezpečiť bezproblémovú prepravu holubov na všetky preteky podľa pretekového plánu.
 3. c) Zveľaďovať hospodárske prostriedky OZ CHPH Kežmarok. Prepravné prostriedky (nadstavbu a vozíky) udržiavať v dobrom technickom stave.
 4. d) Prihliadať na vekové zloženie členskej základne tým, že s vybranými finančnými prostriedkami sa bude uvážlivo a účelne hospodáriť.

K bodu 8: Návrh rozpočtu na rok 2019 predniesol hospodár p. Peter Funket ml.

K bodu 9: S návrhom pretekového plánu na rok 2019 boli delegáti už vopred oboznámení, nakoľko zástupcovia ZO CHPH sa priamo podieľali na jeho tvorbe. Je pripravená dohoda s oblasťami Poprad a Liptovský Mikuláš o spolupráci na väčšine tratí z pripraveného  pretekového plánu. Pôvodne bola odsúhlasená aj spolupráca na DT a SDT so všetkými zástupcami regiónu Spiš na Regionálnej výstave.

K bodu 10: Návrh súťaží na rok 2019 predniesol p. RNDr. Daniel Dudzik a to nasledovné:

 • zrušenie evidencie, za tento návrh sa hneď aj hlasovalo, keďže od neho sa odvíjali ďalšie následnosti.                                                                        za: 16, proti: 3, zdržali sa: 3
 • bodovanie zo závodov: KT: 7 holubov/40 bodov, ST: 6/ 70 bodov, DT: 5/100 bodov, SDT: 3/150 bodov. Klesanie 1/1.                                                              Za: 21, proti:1
 • Návrh ZO Huncovce: nácviky zmeniť z 20. a 21.4 na 19. a 20. 4. kvôli sviatkom (Veľká noc)                                                                                         jednomyseľné odsúhlasené
 • P. Šoltés navrhol, aby sa vypúšťali holuby vo všetkých pretekov do 300 km samostatne a to: prvé tri preteky a dva konané súčasne s pretekmi Teplá.

za: 16, proti: 3, zdržali sa: 3

Návrh na VS a to nasledovne: Stará Ľubovňa, Žakovce a Huncovce

Kežmarok, Spišská Belá, Slovenská Ves a Ľubica

jednomyseľné odsúhlasené

K bodu 11: P. Mesarčík Jaroslav navrhol, aby pri DT neboli KT na body, ale na koef.

Proti: 19, za: 3

Gallik Ján pripomenul fakt, že členom RK boli doručené listy. Domnieva sa, že tieto listy napísal niekto z členov prítomných na konferencii roku 2019 a vyzval, aby sa nepísali anonymné listy, ale nech sa o problémoch otvorene hovorí a diskutuje a nech sa nepíšu anonymy. Poukázal na fakt, že na kontrolu je tu práve RK a tá nedostatky nezistila. Ďalej podotkol, že keď má niekto podozrenie zo zlej vykonanej kontroly pokladne a doletov holubov, je možnosť k nahliadnutiu vo vedených dokumentoch.

Dragašek František zdôraznil, aby členovia OZ KK neznepríjemňovali robotu výboru OZ zbytočnými a hanlivými telefonátmi a nechali ich v kľude pracovať.

Na konferenciu boli pozvaný aj jubilanti, členovia výboru a chovatelia ktorých holuby reprezentovali OZ Kežmarok v roku 2018 a CV v roku 2019. Na túto časť konferencie boli pozvaní aj bývalí naši členovia, ktorí sa od 1. januára stali členmi OZ CHPH Poprad sú už súčasťou novovzniknutej OZ PP. Členovia výboru a prítomní delegáti konferencie OZ CHPH Kežmarok im za činnosť a prácu v OZ poďakovali, odovzdali ocenenia a popriali si úspešnú spoločnú spoluprácu pri organizovaní spoločných pretekoch.

K bodu 12: Predseda OZ p. Milan Mesarčík, tajomník a hospodár OZ odovzdali ocenenia najúspešnejším chovateľom v pretekovej sezóne 2018 a za reprezentáciu na CV 2019. Zároveň členom OZ, ktorí mali okrúhle životné jubilea v roku 2018 boli odovzdané ocenenia za dlhoročnú činnosť v OZ CHPH Kežmarok.

 

 K bodu 13: Návrhová komisia predniesla návrh na doplnenie výboru OZ CHPH Kežmarok (doterajší člen výboru p. F. Kubík prešiel do OZ CHPH Poprad). Navrhnutý bol pán Ján Šoltés zo ZO CHPH Ľubica, iný návrh podaný nebol.

jednomyseľné odsúhlasené

 

K bodu 14: Delegáti konferencie prijali nasledovné uznesenia:

 

Oblastná konferencia berie na vedomie:

  • správu o činnosti OZ CHPH Kežmarok za rok 2018 prednesenú predsedom OZ Kežmarok.
  • Správu mandátovej, návrhovej a volebnej komisie, prednesenú predsedami komisie.
  • Správu o hospodarení OZ CHPH Kežmarok prednesenú hospodárom OZ.
  • Správu revíznej komisii za rok 2018 ,prednesenú tajomníkom.
  • Správu výcvikovej komisie CHPH OZ Kežmarok.

Oblastná konferencia schvaľuje:

  • Program konferencie.
  • zapisovateľa – Ing. Alojz Timko a overovateľov zápisnice Gallik Ján a Gaj Peter
  • členov návrhovej, volebnej a mandátovej komisie program konferencie,
  • pretekový plán na rok 2019,
  • súťaže: MOZ starých holubov a to bez evidencie, z neobmedzeného množstva,
  • bodovanie do MOZ starých holubov zo všetkých tratí,
  • KT 7/40b., ST 6/70b.,DT 5/100b., SDT 3/150 bodov a klesanie 1/1,
  • prvú ligu, druhú ligu, Old Boys ligu, MVS1, MVS2,MKaST, MDaSDT
  • ocenenie vo všetkých súťažiach, za reprezentáciu na celoštátnej výstave, oblastnej výstave a jubilantov,
  • Jána Šoltésa za člena výboru,
  • vypúšťanie na KT samostatne ( prvé tri preteky + dva preteky pri DT )
  • VS (SĽ, ŽAK, HUNC) a druhé ( KK, SB, SV, ĽU)

Oblastná konferencia zamieta:

Návrh Mesarčíka Jaroslava lietať KT pri DT na koef.

Oblastná konferencia ukladá:

Zabezpečiť natočenie štartov pri pretekoch.

Zodpovedný: výbor OZ

Vydať doplnky ku pretekovému poriadku  pre OZ CHPH Kežmarok.

Zodpovedný: výcvikár OZ

Výcvikárovi OZ CHPH Kežmarok zorganizovať seminár pre výcvikárov ZO, vedúcich pre NS.

Zodpovedný: v texte

Uhradiť členské príspevky a poplatky za výpočet výsledkov do 28.2.2019 hospodárovi OZ.

Zodpovední: predsedovia ZO

Pokladníkovi OZ uhradiť členské príspevky za všetkých členov OZ pre rok 2019 na SZ CHPH  podľa termínov stanovených SZ CHPH.

Zodpovedný: v texte

Tajomníkovi – poslať všetku dokumentáciu v elektronickej aj písomnej podobe na sekretariát SZCHPH podľa termínov SZCHPH.

Zodpovedný: v texte

K bodu 15: Po prijatí uznesení výcvikár OZ RNDr. Daniel Dudzik poďakoval prítomným delegátom a hosťom za aktívnu účasť na konferencií a poprial všetkým veľa úspechov v sezóne 2019.

Spracoval a zapísal: Ing. Alojz Timko, tajomník OZ CHPH Kežmarok

 

………………………………………………………………………….

Milan Mesarčík ml., predseda OZ CHPH Kežmarok

 

Overovatelia zápisnice:

Gaj Peter   ………………..súhlasím

Gallik Ján   ……………….súhlasím

Pridaj komentár

Toto je stránka OZ CHPH Kežmarok

Táto stránka slúži hlavne na informovanie členov nášho Oblastného združenia CHPH Kežmarok ohľadom diania v oblasti. Na stránke budú postupne zverejňované zápisnice zo schôdzi, pretekové plány, dôležité udalosti a predovšetkým zmeny, ktoré sa udejú počas pretekovej sezóny.

apríl 2024
Po Ut St Št Pi So Ne
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930