ozkezmarok

okt 012018
 

Dňa 5.10.2018 t. j. v piatok sa uskutoční schôdza zástupcov všetkých klubov OZ (2 zástupcovia každej ZO) o 19.00 hodine v Spišskej Belej. Hlavný bod programu: ďalšie smerovanie OZ Kežmarok, účasť nutná.

sep 272018
 

Pokladník OZ Kežmarok žiada pokladníkov ZO o úhradu za objednaný materiál na rok 2019 ( rodové obrúčky, kontrolné listy a pretekové gumičky). Termín do 30.11.2018

 

Zverejnil tajomník OZ na žiadosť pokladníka OZ.

sep 192018
 

PŘEROV ZMENA ŠTARTU NA PIATOK

Na základe návrhu štartovacej komisie OZ CHPH Kežmarok, výbor OZ CHPH Kežmarok rozhodol o preložení preteku PŘEROV na piatok 21. septembra 2018. Nasadzovanie holubov podľa pôvodného rozpisu vo ŠTVRTOK.

Prajem dobrý dolet holubov.

Zverejnil: Daniel Dudzik

sep 112018
 

Informácia pre členov OZ CHPH Kežmarok

1/ Na základe pretekového plánu OZ CHPH OZ CHPH Kežmarok, ktorý bol zaslaný na sekretariát Zväzu i predsedovi Športovej komisie SZ CHPH a zápisnice zo zasadnutia výboru OZ CHPH Kežmarok – 1. 8. 2018, ktorá je zverejnená na našej webovej stránke nám predseda športovej komisie Mgr. Milan Blahovský nastavil preteky, ktoré sú podľa uvedených dokumentov platné a ktoré sú interné. Teda ktorých koeficienty sa dajú, resp. nedajú použiť pre oficiálne súťaže.

Z uvedeného dôvodu žiadam všetkých členov OZ CHPH Kežmarok, aby ohľadom výsledkov netelefonovali a nedomáhali sa zmien.

2/ Štartovanie holubov z pretekov mladých holubov

A/ Na konferencii OZ CHPH Kežmarok bola zvolená štartovacia komisia.

B/ Podľa všeobecných pravidiel by mal štartovať holuby človek, ktorý na daný pretek tiež nasadil holuby.

C/ Keďže sa nikto z členov štartovacej komisie nechcel ujať tejto činnosti z Preteku Bytča štartoval holuby tajomník OZ CHPH pán Ing. Timko.

D/ Z preteku Púchov som ako výcvikár štartoval holuby a to aj napriek tomu, že holuby som na pretek nenasadzoval.

E/ Nakoľko niektorí členovia majú výhrady k štartovaniu holubov z prvých dvoch pretekov mladých holubov, vyzývam touto cestou členov štartovacej komisie, aby sa ujali zodpovednosti a prihlásili sa, že v nasledujúcich pretekoch budú štartovať holuby.

Všetkým prajem vo zvyšných troch pretekoch úspešné dolety holubov.

RNDr. Daniel Dudzik, výcvikár OZ CHPH Kežmarok

aug 272018
 

PRETEKY – MALADÉ 2018

Bytča, Púchov, Valašské Meziříčí, Přerov, Litovel

Základná organizácia (NS) Pridelené boxy Odchod

auta

Zatváranie hodín Dopr. prostriedok
Stará Ľubovňa 9 19.00 17.00 Nový vozík
Slovenská Ves 10 20.00 18.00 Nový vozík
Spišská Belá 8 20.30 19.00 Nový vozík
Kežmarok 8 21.00 20.00 Nový vozík
Ľubica 10 21.25 20.00 Nový vozík
Žakovce 9,5 21.45 20.00 Nový vozík
Hôrka 9 20.50 19.00 Nadstavba
Spišská Teplica 7 21.20 20.00 Nadstavba
Poprad – Veľká 10 21.40 20.00 Nadstavba
Huncovce 10 22,00 20.00 Nadstavba
Spolu: 90.5      

    

Rozdelenie boxov na preteky mladých holubov: preprava v novom vozíku a nadstavbe. Nový vozík – 68 boxov : VS Sever + Žakovce

 

V

O

D

I

Č

 

Ľubica S. Belá Ľubica St. Ľ.   Žakov. Kežm. Žakovce S

P

R

I

E

V

O

D

C

A

Ľubica S. Belá Ľubica St. Ľ.   St. Ľ. Žakov. Kežm. Žakovce
Ľubica S. Belá Sl. Ves St. Ľ.   St. Ľ. Sl. Ves Kežm. Žakovce
Ľubica S. Belá Sl. Ves St. Ľ.   St. Ľ. Sl. Ves Kežm. Žakovce
Ľubica S. Belá Sl. Ves St. Ľ.   St. Ľ. Sl. Ves Kežm. Žakovce
Ľubica S. Belá Sl. Ves   Sl. Ves Kežm. Žakovce
Ľubica S. Belá Sl. Ves   Sl. Ves Kežm. Žakovce
Ľubica S. Belá   Kežm. ½ Žak.
     

 

Nadstavba – auto: VS Juh – ZO Žakovce

V

O

D

I

Č

 

Veľká Veľká -.
Veľká Veľká Teplica
Veľká Veľká Teplica
Veľká Veľká Teplica
Veľká Teplica Teplica
Veľká Teplica Teplica

 

Hôrka Huncovce Huncovce SP
RIE
VO
D
CA
Hôrka Huncovce Huncovce
Hôrka Huncovce Huncovce
Hôrka Huncovce Huncovce
Hôrka Hôrka Hôrka Huncovce
Hôrka Hôrka Huncovce

 

 

Spracoval výcvikár OZ CHPH Kežmarok

 

aug 262018
 

MARTIN – nácvik aj pre VS JUH

Z dôvodu obáv, že na pretek nenasadí holuby potrebný počet chovateľov (choroby holubov a nezáujem o pretek), po konzultácií s Miroslavom Baranom (predseda ZO CHPH Huncovce), Ľubomírom Draveckým (predseda ZO CHPH Hôrka), Petrom Jakubčákom (výcvikár ZO CHPH Spišská Teplica) a Dávidom Ludvigom (výcvikár ZO CHPH Poprad-Veľká) pretek Martin bude aj pre VS JUH iba nácvikom. Nasadzovanie holubov je podľa pôvodného rozpisu. Nasadzuje sa v utorok večer. Holuby štartujú z Martina v stredu – 29. augusta 2018.

Za zmenu boli Ľ. Dravecký, M. Baran a P. Jakubčák. Dávid Ludvig sa vyjadril, že chovatelia ZO CHPH Poprad – Veľká sa prispôsobia.

Žiadam funkcionárov ZO CHPH Sp. Teplica, Hôrka, Huncovce a Poprad Veľká aby s touto zmenou oboznámili všetkých svojich členov.

Všetkým chovateľom OZ CHPH Kežmarok, ktorí nasadia svoje holuby do Martina prajem dobrý dolet holubov.

Výcvikár OZ CHPH Kežmarok Daniel Dudzik

aug 232018
 

Z dôvodu vysokej ceny za kôš VS Juh ( 60 eur) sa zjednotil pretekový plán. Cena za kôš VS Sever aj Juh bude jednotne 40 eur. Konečný pretekový plán je možnosť vidieť na MY PIGEONS v kolónke výsledky OZ – Kežmarok. Naďalej ostáva v platnosti, že holuby oboch VS ( sever aj juh) budú púšťané samostatne s minimálne 30 minútovým odstupom.

aug 142018
 

Platba za koše na nácviky je 15 eur/kôš. Platba za závody VS Juh 60 eur/kôš a VS Sever 40 eur/kôš. Platby je potrebné uhradiť pokladníkovi OZ najneskôr do nasadenia na nácvik (VS Sever) / závod (VS Juh) Martin. Pokiaľ nebude za koše zaplatené, auto nakošované holuby nezoberie.

aug 082018
 

NÁCVIKY MLADÉ 2018 – podľa plánu OZ CHPH Kežmarok

18. augusta 2018 – sobota Liptovský Hrádok, nasadzovanie 18. augusta (sobota) – ráno

19. augusta 2018 – nedeľa Ružomberok,  nasadzovanie 19. augusta (nedeľa) – ráno

29. augusta 2018 – streda Martin, nasadzovanie 28. augusta (utorok) – večer

MARTIN – VS juh má pretek, VS Sever zatiaľ nácvik

Liptovský Hrádok, Ružomberok, Martin – pretek

Základná organizácia (NS) Pridelené boxy Odchod

auta

Odchod auta Martin Dopr. prostriedok
Huncovce 14,5 8.00 21.00 Starý vozík
Hôrka 13 8.30 21.30 Starý vozík
Sp. Teplica 11 9.00 22.00 Starý vozík
Poprad – Veľká 10 9.30 22.30 Starý vozík
Spolu: 48,5      

 

Rozdelenie boxov na nácviky mladých: Starý vozík

 

Starý vozík :

 

V

O

D

I

Č

Veľká Veľká Huncovce Hôrka Teplica Huncovce S

P

R

I

E

V

O

D

C

A

Veľká Veľká Huncovce Hôrka Teplica Huncovce
Veľká Teplica Huncovce Hôrka Teplica Huncovce
Veľká Teplica Hôrka Hôrka Teplica Huncovce
Veľká Teplica Hôrka Hôrka Teplica Huncovce
Veľká Teplica Hôrka Hôrka Huncovce Huncovce
Veľká Teplica Hôrka Hôrka Huncovce Huncovce
Veľká Teplica Hôrka Hôrka Huncovce Huncovce
Huncovce

 

 

NÁCVIKY MLADÉ 2018 – podľa plánu OZ CHPH Kežmarok

Liptovský Hrádok, Ružomberok, Martin – nácvik

 

Základná organizácia (NS) Pridelené boxy Odchod

auta

Odchod auta

Martin

Dopr. prostriedok
Stará Ľubovňa 11,5 6,30 19.30 Nadstavba
Slovenská Ves 15 7,30 20.30 Nadstavba
Spišská Belá 16 8.00 21.00 Nadstavba
Kežmarok 10 8.30 21.30
Ľubica 12 9.00 22.00
Žakovce 11.5 9.30 22.30
Spolu: 76      

    

Rozdelenie boxov na nácviky mladých: preprava v novom vozíku a nadstavbe. Nový vozík pripne vodič auta v Kežmarku.

Nový vozík – 68 boxov :

 

V

O

D

I

Č

 

Ľubica Ľubica Kežmarok Kežmarok Žakovce Žakovce S

P

R

I

E

V

O

D

C

A

Ľubica Ľubica Kežmarok Kežmarok Žakovce Žakovce
Ľubica Ľubica Kežmarok Kežmarok Žakovce Žakovce
Ľubica Ľubica Kežmarok Kežmarok Žakovce Žakovce
Ľubica Ľubica Kežmarok Kežmarok Žakovce Žakovce
Ľubica Žakovce
Ľubica Žakovce

 

Nadstavba – auto:

V

O

D

I

Č

 

Spišská Belá Spišská Belá St. Ľubovňa Spišská Belá
Spišská Belá Spišská Belá St. Ľubovňa Spišská Belá
Spišská Belá Spišská Belá St. Ľubovňa Spišská Belá
Spišská Belá Spišská Belá Slov. Ves Spišská Belá
Spišská Belá Spišská Belá Slov. Ves St. Ľubovňa
Spišská Belá Spišská Belá Slov. Ves St. Ľubovňa

 

Slov. Ves Slov. Ves St. Ľubovňa SP
RIE
VO
D
CA
Slov. Ves Slov. Ves St. Ľubovňa
Slov. Ves Slov. Ves St. Ľubovňa
Slov. Ves Slov. Ves St. Ľubovňa
Slov. Ves Slov. Ves St. Ľubovňa
St. Ľubovňa Slov. Ves Slov. Ves St. Ľubovňa