ozkezmarok

apr 192022
 

Časy nasadzovania holubov v NS na jednotlivé nácviky a preteky.

nácviky

NS príchod odchod
ŽAKOVCE 6:50 hod 7:00 hod
ĽUBICA 7:20 hod 7:30 hod
KEŽMAROK 7:35 hod 7:45 hod
SP-BELA 8:00 hod 8:10 hod
PODOLINEC 8:30 hod 8:40 hod
ŽDIAR 9:00 hod  9:00 hod

Preteky –  KRATKE TRATE

NS príchod odchod
ŽAKOVCE 18:50 hod 19:00 hod
ĽUBICA 19:20 hod 19:30 hod
KEŽMAROK 19:35 hod 19:45 hod
SP-BELA 20:00 hod 20:10 hod
PODOLINEC 20:30 hod 20:40 hod
ŽDIAR 21:00 hod 21:00 hod

Preteky –  STREDNE  TRATE

NS príchod odchod
ŽAKOVCE 17:50 hod 18:00 hod
ĽUBICA 18:20 hod 18:30 hod
KEŽMAROK 18:35 hod 18:45 hod
SP-BELA 19:00 hod 19:10 hod
PODOLINEC 19:30 hod 19:40 hod.
ŽDIAR 20:00 hod 20:00 hod.

Preteky –  STREDNO  DLHE  TRATE

NS príchod odchod
ŽAKOVCE 15:50 hod 16:00 hod
ĽUBICA 16:20 hod 16:30 hod
KEŽMAROK 16:35 hod 16:45 hod
SP-BELA 17:00 hod 17:10 hod
PODOLINEC 17:30 hod 17:40 hod.
ŽDIAR 18:00 hod 18:00 hod.
apr 042022
 

Školenie výcvikarov a veducich nasadzovacich stredisk sa uskutočni dňa 10.04.2022 o 14 hodine v Spišskej Belej v areali BAPASU.

Každá ZO odovzdá na školení potvrdene veterinárnym lekárom zoznam členov ZO o očkovaní holubov pred sezónou a potvrdene veterinárnym lekárom zostavy o registrácii holubov.

Každá ZO na školení uhradí pokladníkovi OZ poplatky za prepravu holubov na nácviky a preteky holubov a taktiež uhradí 12 eur za jednotné obálky k pretekom, ktoré si preberie na školení.

Tajomník OZ.

jan 082022
 

Žiadam tajomníkov ZO, aby zaslali nezáväzné objednávky na koše zvlášť na: nácviky, krátke trate a stredné trate+1 šprint. Ďalej počet holubov na trate STD 500 . km a trate DT nad 700 km. Nahlášky zasielajte mailom na emailovú adresu: romanak.slavo123@gmail.com Termín do 31.01.2022

Žiadam o zaslanie evidenčných listov ZO v papierovej podobe v dvoch vyhotoveniach podpísané a opečiatkované na adresu: Romaňák Slavomír, Výborná 70, 059 02 Slovenská Ves. A zároveň je potrebné o ich zaslanie v elektronickej podobe na emailovú adresu uvedenú vyššie.

Ďalej žiadam o zaslanie objednávky MTZ materiálu na rok 2023 v elektronickej podobe a jeden krát v papierovej podobe, opečiatkované a podpísané. Objednáva sa: Spravodaj poštový holub, rodové obrúčky na rok 2023, pretekové gumičky a kontrolné listy. Termín do 06.02.2022

Poprosím tajomníkov ZO o dochvíľnosť. Tajomník OZnov 092021
 

Zápisnica zo zasadnutia výboru konaná dňa 28.10.2021 vo Vrbove o 18.00 hodine

Prítomní: Mesarčík M. ml.,Dudzik D., Šoltés J., Timko A.

Ospravedlnený: Harniš M.

Program:

 1. Otvorenie
 2. Voľba zapisovateľa a overovateľa zápisnice
 3. Došlá pošta
 4. Príprava na konferenciu
 5. Prestupy členov
 6. Uznesenie
 7. Záver
 1. Zasadnutie výboru otvoril, všetkých privítal a oboznámil s programom schôdze tajomník OZ Ing. Timko Alojz.
 2. Za zapisovateľa bol zvolený Ing.Timko a za overovateľa zápisnice RNDr. Dudzik Daniel.
 3. Prečítala sa došlá pošta zo SZ a žiadosti o prestupy.
 4. RNDr. Dudzik Daniel navrhol, aby sa konferencia zrušila kôly veľkému počtu prestupov z oblasti, do oblasti a aj v rámci OZ KK. Konferencia sa po dohode výboru bude konať podľa možností a opatrení v januári s aktuálnymi členmi OZ KK.
 5. a) žiadosť Maroša Lesňáka ( ZO Ľubica ) do ZO Levoča  ( OZ Spiš )

b) menný zoznam ZO Huncovce do OZ Poprad

c) menný zoznam ZO Žakovce do OZ Poprad

d) ZO Ždiar ( OZ Spiš ) do OZ Kežmarok

e) ZO Spišská Belá ( OZ Spiš ) do OZ Kežmarok

f) Benko Michal z ZO Huncovce do ZO Kežmarok

g) Gontkovič Ján z ZO Huncovce do ZO Ľubica

h) za Žakovce: Dlugoš Ján, Bartko Štefan, Chodanič Rastislav a Gurgoľ Simon do ZO Ľubica

 • Uznesenie a záver:

Výbor schvaľuje:

 • zapisovateľa a overovateľa zápisnice, program zasadnutia
 • zrušenie konferencie z dôvodu veľkej migrácie členov

Výbor povoľuje:

Prestupy členov bod 5 písmeno a,b,d,e,f,g,h

    Výbor berie na vedomie:

 •  Listy SZ CHPH, členov o prestupy

     Výbor ukladá:

 • ZO Žakovce odoslať tajomníkovi OZ do 19.11.2021 zápisnicu z VČS
 • ZO Žakovce vyrovnať nedoplatky, aby ZO bola uvoľnená do OZ Poprad
 • Tajomníkovi odpísať na list ZO Huncovce, Žakovce

Na záver tajomník OZ prítomným poďakoval a schôdzu ukončil.

Zapísal: Ing. Alojz Timko, tajomník OZ

Overil: RNDr. Daniel Dudzik, výcvikár OZ             …… súhlasím………

okt 132021
 

Oblastné združenie chovateľov poštových holubov Kežmarok

V zmysle § 19, odst.1 Stanov SZ CHPH zvolávame oblastnú konferenciu CHPH na deň 31.10.2021 o 12:00 hod. v priestoroch BISTRO STOP ( Huncovce ) s týmto programom.

PROGRAM KONFERENCIE OZ CHPH KEŽMAROK

Termín:  31. októbra 2021

Miesto konania: BISTRO STOP Huncovce

Začiatok: 12.00 hod.

Program :      1. Otvorenie, stanovenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

                        2. Voľba mandátovej, návrhovej a volebnej komisie

                        3. Správa o činnosti OZ CHPH Kežmarok za rok 2021

                        4. Správa o hospodárení OZ CHPH Kežmarok  za rok 2021

                        5. Správa RK za rok 2021

                        6. Správa výcvikovej komisie OZ CHPH Kežmarok za rok 2021

                        7. Plán činnosti na rok 2022

                        8. Návrh rozpočtu na rok 2022

                        9. Oboznámenie s pretekovým plánom na rok 2022

                      10. Súťaže na rok 2022

                      11. Diskusia

                     12. Odovzdanie ocenení jubilantom OZ CHPH (okrúhle výročia v roku 2021)

                      13. Voľby do výboru a revíznej komisie OZ CHPH Kežmarok

                      14. Návrh a prijatie uznesení

                      15. Záver

Tajomník OZ KK

Ing. Alojz Timko

sep 232021
 

Výbor OZ ukladá štatutárom ZO zvolať VČS do 17.10.2021 s tým, že toho roku sa konajú voľby do výborov a revíznych komisií. ZO budú delegovať kandidátov do výboru a RK podľa kľúča za každých začatých 5 chovateľov 1 delegát. Zápisnice z VČS zasielať tajomníkovi OZ najneskôr do 24.10.2021.