ozkezmarok

mar 212019
 

Regionálne združenie chovateľov poštových holubov TATRY

Zápis zo zasadnutia delegovaných zástupcov

OZ CHPH Liptovský Mikuláš, Kežmarok a Poprad

 

Termín konania: 17. marca 2019 o 14.00 hod.

Miesto konania: Poprad – Veľká

Prítomní:

OZ CHPH Liptovský Mikuláš: Ing. Ján Rak – predseda, Jaroslav Klonga st. – tajomník

OZ CHPH Kežmarok: Milan Mesarčík ml. – predseda, Ing. Alojz Timko – tajomník, RNDr. Daniel Dudzik

OZ CHPH Poprad: Ivan Čelinák – predseda, Viťo Korenko – výcvikár, Michal Orolín – hospodár

 

Priebeh rokovania:

Prítomní predsedovia vysvetlili zámery činnosti a napredovania svojich OZ CHPH. Poukázali na potrebu i možnosti spolupráce medzi OZ CHPH v Podtatranskom regióne. Poukázali aj na to, že tieto OZ CHPH kedysi tvorili jedno OZ CHPH.

 

Po vyjasnení stanovísk sa zhodli na nasledovnom:

 

1/ OZ CHPH Liptovský Mikuláš, OZ CHPH Kežmarok a OZ CHPH Poprad na základe § 16 Stanov SZ CHPH a po prerokovaní na konferenciách svojich OZ CHPH vytvárajú dňom 17. 03 2019 Regionálne združenie chovateľov poštových holubov.

2/ Názov regionálneho združenia bude: TATRY.

3/ Regionálne združenie sa bude v plnom rozsahu riadiť platnými Stanovami SZ CHPH.

4/ Región TATRY bude mať jednotné vedenie pozostávajúce:

Regionálna rada – po dvoch zástupcoch zakladajúcich OZ CHPH.

Zloženie regionálnej rady:

Za OZ CHPH Poprad:                                 Ivan Čelinák, Viťazoslav Korenko

Za OZ CHPH Liptovský Mikuláš:            Ing. Ján Rak, Jaroslav Klonga ml.

Za OZ CHPH Kežmarok:                           Milan Mesarčík ml., Ing. Alojz Timko

5/ Každé zo zakladajúcich OZ CHPH má pri rokovaní jeden hlas.

6/ Zloženie výboru Regiónu CHPH TATRY:

Predseda:           Ing.  Alojz Timko              0901 776773

Tajomník:           Jaroslav Klonga ml.         0911 880320

Výcvikár:             Viťazoslav Korenko        0904 520854

Autoreferent:   Milan Mesarčík ml.         0910 422322

Pokladník:          Ivan Čelinák                       0908 067657

Revízor:               Ing. Ján Rak                       0918 333952

7/ Región Tatry bude voči iným organizačným zložkám SZ CHPH pri rokovaniach postupovať jednotne ako celok.

 

Základné princípy spolupráce:

 

1/ Smer organizovaných pretekov je severozápadný. Toto rozhodnutie je stále a nemenné.

2/ Zakladatelia regiónu budú každoročne organizovať spoločné preteky na tratiach od 285 kilometrov do 600 kilometrov.

3/ Majstrovstvo Regiónu Tatry:

Do súťaže sa započítajú všetky spoločné odletené preteky v sezóne na stredných tratiach, dlhých tratiach a superdlhých tratiach.

Klesanie bodov po jednom percente.

Súťažné družstvo – bodujúce holuby a najvyššie body:

STREDNÉ TRATE:              30/5       70 bodov

DLHÉ TRATE                       20/4       100 bodov

SUPERDLHÉ TRATE          10/3       150 bodov

 

4/ Ocenenie spoločných súťaží:

a/ Majstrovstvo regiónu:      1. – 3. miesto

b/ Dlhé trate:                              1. miesto

c/ Superdlhé trate:                   1. – 3. miesto

 

5/ O zmene v organizovaní preteku budú chovatelia informovaní na webovej stránke regiónu TATRY najneskoršie do štvrtka večera pred plánovaným štartom preteku.

 

6/ Rada Regiónu Tatry schvaľuje štartovaciu komisiu v zložení: Viťo Korenko, predseda, členovia RNDr. Daniel Dudzik a Jaroslav Klonga ml.

 

7/ Webovú stránku regiónu TATRY pripraví a spustí do konca apríla 2019 p. Viťo Korenko.

 

8/ Webovú stránku Regiónu TATRY budú spravovať spoločne Jaroslav Klonga ml. a Viťo Korenko.

 

9/ O spoločnej regionálnej výstave holubov rozhodne výbor Regiónu TATRY do 31. júla príslušného roka.

 

10/ Výbor Regiónu Tatry schvaľuje účasť predsedu a autoreferenta na najbližšom zvolanom zasadnutí Regiónu Spiš.

 

10/ Ukladá členom výboru Regiónu Tatry rokovať s okolitými regiónmi o zabezpečení pretekov na superdlhých tratiach plánovaných na rok 2019.

 

V Poprade – Veľkej 17. 03. 2019

 

Zápis podpísali:

Za OZ CHPH Kežmarok:               Milan Mesarčík ml. – predseda

Za OZ CHPH Liptovský Mikuláš:                 Ing. Ján Rak – predseda

Za OZ CHPH Poprad:                      Ivan Čelinák – predseda

feb 282019
 

Oblastné združenie chovateľov poštových holubov Kežmarok

Zápisnica z konferencie OZ CHPH Kežmarok konanej dňa 17. 2. 2019 v Spišskej Belej 

Program :

1. Otvorenie, stanovenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

 1. Voľba mandátovej, návrhovej a volebnej komisie
 2. Správa o činnosti OZ CHPH Kežmarok za rok 2018
 3. Správa o hospodárení OZ CHPH Kežmarok za rok 2018
 4. Správa RK za rok 2018
 5.  Správa výcvikovej komisie OZ CHPH Kežmarok za rok 2018
 6. Plán činnosti na rok 2019
 7. Návrh rozpočtu na rok 2019
 8. Oboznámenie s pretekovým plánom na rok 2019
 9.  Súťaže na rok 2019
 10. Diskusia
 11. Odovzdanie ocenení jubilantom OZ CHPH (okrúhle výročia v roku 2018)
 12. Doplňujúce voľby do výboru OZ CHPH Kežmarok
 13. Návrh a prijatie uznesení
 14. Záver

K bodu 1: Konferenciu otvoril a všetkých prítomných privítal výcvikár OZ CHPH p. RNDr. Daniel Dudzik. Prítomných oboznámil s programom konferencie a opýtal sa prítomných či sú nejaké doplňujúce návrhy k programu. Keďže nebol navrhnutý ďalší bod programu, dal hlasovať o programe konferencie, ktorý bol jednomyseľné odsúhlasený.

Za zapisovateľa bol navrhnutý Ing. Alojz Timko, za overovateľov zápisnice Gallik Ján a Gaj Peter. Návrh bol schválený.

K bodu 2:

Voľba mandátovej komisie: do mandátovej komisie boli navrhnutí

Šulík Rudolf, Andrej Heldák, Šoltés Ján

Voľba volebnej komisie: do volebnej komisie boli navrhnutí

Petrášek Michal, František Dragašek, Jaroslav Gallik

Voľba návrhovej komisie: do návrhovej komisie boli navrhnutí

Bizovský František, Ján Dudzik, Mesarčík Jaroslav

Plénom boli jednomyseľné zvolení navrhnutí členovia do komisií a zároveň tajomník predniesol, že na konferencii je prítomných 22 delegátov s hlasom rozhodujúcim a 5 členov výboru OZ KK s hlasom poradným. Konferencia je uznášania schopná a prítomnosť je overená prezenčnou listinou.

 

K bodu 3: Správu o činnosti OZ CHPH Kežmarok za rok 2018 predniesol predseda p. Milan Mesarčík ml., skonštatoval, že výbor OZ počas celej sezóny 2018 splnil všetky uznesenia z konferencie z roku 2017. Zabezpečil  sa plynulý chod sezóny, dopravy a všetkých organizačných zložiek pretekovej sezóny.

Poďakoval výcvikárovi p. RNDr. Danielovi Dudzikovi, pokladníkovi p. Petrovi Funketovi ml., tajomníkovi Ing. Alojzovi Timkovi a revíznej komisii za ich prácu pre OZ CHPH Kežmarok.

K bodu 4: Správu o hospodárení predniesol pokladník p. Peter Funket ml., v ktorej oboznámil prítomných delegátov s hospodárením OZ. V hospodárení má oblasť mierny prebytok.

K bodu 5: Správu v krátkosti predniesol tajomník OZ, ktorý prítomných oboznámil s jej obsahom, ktorú napísal predseda RK Bjalončík Ondrej.

K bodu 6: Správu predniesol RNDr. Daniel Dudzik,  v ktorej delegátov predostrel podrobnú analýzu pretekovej sezóny 2018,  rozobral problematiku doletov holubov.  Poukázal na percentuálne umiestňovanie holubov a chovateľov základných organizácií na najjužnejších a najsevernejších bodoch OZ v porovnaní s ostatnými ZO CHPH v OZ Kežmarok.

K bodu 7: Hlavné úlohy na rok 2019 boli formulované následovne:

 1. a) Vytvárať priaznivé podmienky pre športovú – holubársku činnosť všetkých členov. Vytvárať také podmienky, aby mohol každý člen OZ plniť podmienky MS a podmienky FCI pre výstavnícku činnosť v kategóriách šport a štandard.
 2. b) Zabezpečiť bezproblémovú prepravu holubov na všetky preteky podľa pretekového plánu.
 3. c) Zveľaďovať hospodárske prostriedky OZ CHPH Kežmarok. Prepravné prostriedky (nadstavbu a vozíky) udržiavať v dobrom technickom stave.
 4. d) Prihliadať na vekové zloženie členskej základne tým, že s vybranými finančnými prostriedkami sa bude uvážlivo a účelne hospodáriť.

K bodu 8: Návrh rozpočtu na rok 2019 predniesol hospodár p. Peter Funket ml.

K bodu 9: S návrhom pretekového plánu na rok 2019 boli delegáti už vopred oboznámení, nakoľko zástupcovia ZO CHPH sa priamo podieľali na jeho tvorbe. Je pripravená dohoda s oblasťami Poprad a Liptovský Mikuláš o spolupráci na väčšine tratí z pripraveného  pretekového plánu. Pôvodne bola odsúhlasená aj spolupráca na DT a SDT so všetkými zástupcami regiónu Spiš na Regionálnej výstave.

K bodu 10: Návrh súťaží na rok 2019 predniesol p. RNDr. Daniel Dudzik a to nasledovné:

 • zrušenie evidencie, za tento návrh sa hneď aj hlasovalo, keďže od neho sa odvíjali ďalšie následnosti.                                                                        za: 16, proti: 3, zdržali sa: 3
 • bodovanie zo závodov: KT: 7 holubov/40 bodov, ST: 6/ 70 bodov, DT: 5/100 bodov, SDT: 3/150 bodov. Klesanie 1/1.                                                              Za: 21, proti:1
 • Návrh ZO Huncovce: nácviky zmeniť z 20. a 21.4 na 19. a 20. 4. kvôli sviatkom (Veľká noc)                                                                                         jednomyseľné odsúhlasené
 • P. Šoltés navrhol, aby sa vypúšťali holuby vo všetkých pretekov do 300 km samostatne a to: prvé tri preteky a dva konané súčasne s pretekmi Teplá.

za: 16, proti: 3, zdržali sa: 3

Návrh na VS a to nasledovne: Stará Ľubovňa, Žakovce a Huncovce

Kežmarok, Spišská Belá, Slovenská Ves a Ľubica

jednomyseľné odsúhlasené

K bodu 11: P. Mesarčík Jaroslav navrhol, aby pri DT neboli KT na body, ale na koef.

Proti: 19, za: 3

Gallik Ján pripomenul fakt, že členom RK boli doručené listy. Domnieva sa, že tieto listy napísal niekto z členov prítomných na konferencii roku 2019 a vyzval, aby sa nepísali anonymné listy, ale nech sa o problémoch otvorene hovorí a diskutuje a nech sa nepíšu anonymy. Poukázal na fakt, že na kontrolu je tu práve RK a tá nedostatky nezistila. Ďalej podotkol, že keď má niekto podozrenie zo zlej vykonanej kontroly pokladne a doletov holubov, je možnosť k nahliadnutiu vo vedených dokumentoch.

Dragašek František zdôraznil, aby členovia OZ KK neznepríjemňovali robotu výboru OZ zbytočnými a hanlivými telefonátmi a nechali ich v kľude pracovať.

Na konferenciu boli pozvaný aj jubilanti, členovia výboru a chovatelia ktorých holuby reprezentovali OZ Kežmarok v roku 2018 a CV v roku 2019. Na túto časť konferencie boli pozvaní aj bývalí naši členovia, ktorí sa od 1. januára stali členmi OZ CHPH Poprad sú už súčasťou novovzniknutej OZ PP. Členovia výboru a prítomní delegáti konferencie OZ CHPH Kežmarok im za činnosť a prácu v OZ poďakovali, odovzdali ocenenia a popriali si úspešnú spoločnú spoluprácu pri organizovaní spoločných pretekoch.

K bodu 12: Predseda OZ p. Milan Mesarčík, tajomník a hospodár OZ odovzdali ocenenia najúspešnejším chovateľom v pretekovej sezóne 2018 a za reprezentáciu na CV 2019. Zároveň členom OZ, ktorí mali okrúhle životné jubilea v roku 2018 boli odovzdané ocenenia za dlhoročnú činnosť v OZ CHPH Kežmarok.

 

 K bodu 13: Návrhová komisia predniesla návrh na doplnenie výboru OZ CHPH Kežmarok (doterajší člen výboru p. F. Kubík prešiel do OZ CHPH Poprad). Navrhnutý bol pán Ján Šoltés zo ZO CHPH Ľubica, iný návrh podaný nebol.

jednomyseľné odsúhlasené

 

K bodu 14: Delegáti konferencie prijali nasledovné uznesenia:

 

Oblastná konferencia berie na vedomie:

  • správu o činnosti OZ CHPH Kežmarok za rok 2018 prednesenú predsedom OZ Kežmarok.
  • Správu mandátovej, návrhovej a volebnej komisie, prednesenú predsedami komisie.
  • Správu o hospodarení OZ CHPH Kežmarok prednesenú hospodárom OZ.
  • Správu revíznej komisii za rok 2018 ,prednesenú tajomníkom.
  • Správu výcvikovej komisie CHPH OZ Kežmarok.

Oblastná konferencia schvaľuje:

  • Program konferencie.
  • zapisovateľa – Ing. Alojz Timko a overovateľov zápisnice Gallik Ján a Gaj Peter
  • členov návrhovej, volebnej a mandátovej komisie program konferencie,
  • pretekový plán na rok 2019,
  • súťaže: MOZ starých holubov a to bez evidencie, z neobmedzeného množstva,
  • bodovanie do MOZ starých holubov zo všetkých tratí,
  • KT 7/40b., ST 6/70b.,DT 5/100b., SDT 3/150 bodov a klesanie 1/1,
  • prvú ligu, druhú ligu, Old Boys ligu, MVS1, MVS2,MKaST, MDaSDT
  • ocenenie vo všetkých súťažiach, za reprezentáciu na celoštátnej výstave, oblastnej výstave a jubilantov,
  • Jána Šoltésa za člena výboru,
  • vypúšťanie na KT samostatne ( prvé tri preteky + dva preteky pri DT )
  • VS (SĽ, ŽAK, HUNC) a druhé ( KK, SB, SV, ĽU)

Oblastná konferencia zamieta:

Návrh Mesarčíka Jaroslava lietať KT pri DT na koef.

Oblastná konferencia ukladá:

Zabezpečiť natočenie štartov pri pretekoch.

Zodpovedný: výbor OZ

Vydať doplnky ku pretekovému poriadku  pre OZ CHPH Kežmarok.

Zodpovedný: výcvikár OZ

Výcvikárovi OZ CHPH Kežmarok zorganizovať seminár pre výcvikárov ZO, vedúcich pre NS.

Zodpovedný: v texte

Uhradiť členské príspevky a poplatky za výpočet výsledkov do 28.2.2019 hospodárovi OZ.

Zodpovední: predsedovia ZO

Pokladníkovi OZ uhradiť členské príspevky za všetkých členov OZ pre rok 2019 na SZ CHPH  podľa termínov stanovených SZ CHPH.

Zodpovedný: v texte

Tajomníkovi – poslať všetku dokumentáciu v elektronickej aj písomnej podobe na sekretariát SZCHPH podľa termínov SZCHPH.

Zodpovedný: v texte

K bodu 15: Po prijatí uznesení výcvikár OZ RNDr. Daniel Dudzik poďakoval prítomným delegátom a hosťom za aktívnu účasť na konferencií a poprial všetkým veľa úspechov v sezóne 2019.

Spracoval a zapísal: Ing. Alojz Timko, tajomník OZ CHPH Kežmarok

 

………………………………………………………………………….

Milan Mesarčík ml., predseda OZ CHPH Kežmarok

 

Overovatelia zápisnice:

Gaj Peter   ………………..súhlasím

Gallik Ján   ……………….súhlasím

jan 262019
 

Výbor OZ žiada tajomníkov a pokladníkov základných organizácií, aby na konferenciu OZ doniesli evidenčné listy na rok 2019, objednávky materiálov ( krúžky, gumičky, KL) na rok 2020 a poplatky na SZ ( 4 eur/ člen), OZ (7 eur/ člen, dôchodcovia a mladiství 3,50 eur, 5 eur výpočet výsledkov) za rok 2019. Evidenčné listy je potrebné zaslať do 14.2.2019 v elektronickej podobe na požadovanom tlačive tajomníkovi OZ na mail:  lojzo3654@gmail.com

jan 212019
 

Pretekový plán na rok 2019 bol vytvorený zástupcami  ZO na rokovaniach v roku 2018 a je nemenný. Meniť sa môžu len DT a SDT v závislosti od dohody na rokovaniach regiónu Spiš.

jan 212019
 
20.04.2019 sobota Liptovský hrádok
21.04.2019 nedeľa Ružomberok
27.04.2019 sobota Martin
01.05.2019 streda Púchov
05.05.2019 nedeľa Valašské Medziřičí
08.05.2019 streda Valašské Medziřičí 2
12.05.2019 nedeľa Litovel
19.05.2019 nedeľa Chrudim
26.05.2019 nedeľa Přelouč
02.06.2019 nedeľa Teplá
02.06.2019 nedeľa Púchov 2
09.06.2019 nedeľa Podebrady
16.06.2019 nedeľa Teplá 2
16.06.2019 sobota Valašské Medziřičí 3
22.06.2019 sobota Chrudim 2
22.06.2019 sobota Demmin
30.06.2019 nedeľa Teplá 3
07.07.2019 nedeľa Poděbrady 2
07.07.2019 nedeľa Gotha
14.07.2019 nedeľa Teplá 4
21.07.2019 nedeľa Podebrady 3
28.07.2019 nedeľa Bad Nenndorf
28.07.2019 nedeľa Chrudim 3
jan 212019
 

 

Výbor Oblastného združenia chovateľov poštových holubov Kežmarok

 

Základné organizácie chovateľov poštových holubov

 

V Kežmarku 16. 01. 2019

 

 

VEC

Rozhodnutie výboru OZ CHPH Kežmarok o konaní konferencie OZ CHPH KEŽMAROK

Výbor OZ CHPH Kežmarok na svojom zasadnutí rozhodol:

1/ Konferencia OZ CHPH Kežmarok sa bude konať dňa: 17. 02. 2019

2/ Miesto konania: vináreň v Spišskej Belej

3/ Začiatok rokovania: 13.00 hod.

4/ ZO CHPH Výročné členské schôdze organizujú do 10. 02. 2019.

Na VČS: a/ Zvolia delegátov na oblastnú konferenciu. Na 5 i začínajúcich členov jeden delegát.

b/ Mena delegátov tajomníci ZO CHPH nahlásia tajomníkovi OZ CHPH najneskoršie do 11.

 1. 2019.

c/ Návrh kandidátov na doplnenie výboru OZ CHPH

d/ Delegáti na konferenciu prinesú:

-Správne a presne vypísané EVIDENČNÉ LISTY ČLENOV za rok 2019

– Objednávky materiálu na rok 2020 (krúžky, gumičky, tlačivá)

– Nahlášky holubov na: nácviky, krátke trate, stredné trate, dlhé trate a superdlhé trate

(za každú kategóriu zvlášť)

– Požiadavky na obálky potrebné na uchovávanie pretekovej dokumentácie.

– Zoznam odberateľov Informačného spravodaja na rok 2019

– V písomnej forme zápisnicu z konania VČS ZO CHPH

Za splnenie úloh sú zodpovední štatutári ZO CHPH – predseda, tajomník

 

5/ Do 11.2.2019 zaslať zápisnice z VČS tajomníkovi OZ na mail:  lojzo3654@gmail.com

 

 

Milan Mesarčík ml.

predseda OZ CHPH Kežmarok

dec 272018
 

Výbor OZ žiada chovateľov ktorých holuby pôjdu na celoštátnu výstavu, aby si stiahli elaborát zo stránky zväzu a vyplnili ho. Ten odovzdajú spolu s holubmi na CV p. Grékovi. Ďakujeme  za pochopenie. Prajeme príjemné prežitie sviatkov v kruhu rodinky a úspešný štart do nového roku.

dec 102018
 

Zápisnica zo zasadnutia výboru rozšíreného o zástupcov klubov konaná dňa 7.12.2018 v Spišskej Belej o 18.00 hodine

 

Prítomný: p.Mesarčík, Čelinák, Grék, Dudzik, Petrášek, Jacenko, Dragašek, Kubík, Funket, Harniš, Šoltés a Timko.

 

Program:

1.Otvorenie, voľba zapisovateľa a overovateľov zápisnice

 1. Výber holubov na CV
 2. Došlá pošta
 3. Oboznámenie s obsahom RS
 4. Diskusia
 5. Uznesenie a záver

 

K bodu 1: Schôdzu otvoril a všetkých prítomných privítal tajomník OZ CHPH Kežmarok. Za zapisovateľa bol navrhnutý tajomník OZ a za overovateľov zápisnice predseda OZ p. Mesarčík a výcvikár OZ p. Dudzik.

K bodu 2: Po diskusii sa prítomný dohodli na nasledujúcej kolekcii na celoštátnu výstavu do Trenčína a to následovne:

šport A: 2016 – 02807 – 733 – A, chovateľ Dravecký Ľubomír

šport B: 2016 – CZ0266 – 6302 – H, chovateľ Čelinák Tomáš

šport C: 2014 – 02807 – 173 – A, chovateľ Dravecký Ľubomír

šport D: 2016 – 02807 – 1261 – A, chovateľ Čelinák Tomáš

šport E: 2013 – 02805 – 631 – H, chovateľ Schmal Peter

šport F: 2018 – 02808 – 610 – H, chovateľ Korenko Víťazoslav

šport G: 2017 – 02806 – 613 – H, chovateľ Ing. Grék Peter

2017 – 02804 – 1027 – A, chovateľ Šoltés Ján

2017 – 02808 – 781 – H, chovateľ Korenko Víťazoslav

šport H: 2015 – 02807 – 1035 – H, chovateľ Čelinák Tomáš

výkon H: 2016 – 02804 – 783 – H, chovateľ Šoltés Ján

výkon A: 2016 – 02804 – 704 – A, chovateľ Šoltés Ján

štandard H: 2013 – 02206 – 358 – H, chovateľ Jakubčák Peter

2016 – 02307 – 1233 – H, chovateľ Ing. Timko Alojz

štandard A: 2015 – 02806 – 102 – A, chovateľ Dudzik Ján+Daniel

2013 – 02307 – 362 – A, chovateľ Ing. Timko Alojz

štandard H mláďa: 2018 – 02803 – 637 – H, chovateľ Mesarčík Jaroslav

štandard A mláďa: 2018 – 02811 – 525 – A, chovateľ Pjura Ján

 

Do stredy t. j. 12.12.2018 treba poslať výstavné karty na CV za jednotlivé holuby tajomníkovi OZ na mail: lojzo3654mail.com. Každý chovateľ vystavovaného holuba prinesie potvrdenie o vakcinácii na paramyxo, salmonellu, trichomoniádu a o prevedenom odčervení od svojho všeobecného veterinárneho lekára do 31.12.2018 tajomníkovi OZ na adresu Vrbov 270, tel. číslo 0901 776 773.Poprosíme chovateľov o dochvíľnosť, keďže s týmito potvrdeniami treba ísť ešte na RVPS Poprad a žiadať o povolenie pre celú kolekciu. Zber holubov na CV sa uskutoční 3.1.2018 v garáži u p. Ing. Gréka v čase od 18.00 do 19.00 hod.

K bodu 3: tajomník OZ informoval o došlej pošte týkajúcej organizácii CV.

K bodu 4: predseda prítomných oboznámil s obsahom schôdze regiónu a ďalšom smerovaní.

K bodu 5: v tomto bode sa prejednávali posledné nezrovnalosti  týkajúce sa delenia oblasti a zástupcovia oboch OZ sa v pokojnom jednaní dohodli.

K bodu 6: výbor rozšírený o zástupcov klubov schvaľuje:

 • Zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 • Kolekciu na CV s prípadnými náležitosťamiVýbor rozšírený o zástupcov klubov berie na vedomie:
 • Došlú poštu
 • Správu predsedu OZ o rokovaní na RS

Tajomník OZ všetkým prítomným za účasť na schôdzi poďakoval a schôdzu ukončil.

 

 

Ing. Timko Alojz

zapísal tajomník OZ

 

overovatelia zápisnice:

Mesarčík Milan ml.             súhlasím

RNDr. Dudzik Daniel           súhlasím

nov 052018
 

 

 

  REGIONÁLNA VÝSTAVA

                       POŠTOVÝCH HOLUBOV

    HUNCOVCE  30. 11. – 1. 12. 2018

 

Regionálna výstava poštových holubov sa bude konať v dňoch 30. novembra – 1. decembra 2018 v priestoroch výstaviska BISTRA STOP HUNCOVCE.

 

 

ORGANIZÁTOR VÝSTAVY

 

Výstavu organizuje ZO CHPH Huncovce na základe poverenia výboru OZ CHPH Kežmarok

 

 

PROGRAM VÝSTAVY

 

 1. novembra 2018  ( piatok )          

 

14,00  – 16,00 hod.     –  preberanie holubov

16,30 – 19,30 hod.             –  posudzovanie holubov

19,45 – 21,30 hod.     –  zostavenie poradia štandardných holubov

 

 1. decembra 2018 ( sobota )           

 

08,00  – 16,00 hod.       –  prehliadka výstavy

12,30                           – zasadnutie výboru regiónu

13,30 – 15,00 hod.     –  vyhlásenie výsledkov výstavy

–  ocenenie víťazov regionálnych pretekov

–  ocenenie prvých 10 chovateľov

v MAJSTROVSTVE REGIÓNU SPIŠ

16,00                            –  vydávanie holubov

 

 

 

 

VÝSTAVNÝ VÝBOR

 

 

Predseda výstavného výboru             Michal Petrášek

Výstavné priestory, klietky                 Peter Žrobek, Ján Džurňák

Preberanie výdaj holubov                  D. Dudzik, Surma, Pavliga, Rušin

Pokladník výstavy                             Peter Kušnirák

Výstavný katalóg, výstavné karty         Ján Dudzik

Kontrola vstupov, služba                     Rušin, Benko, Baran

Usporiadateľská služba                       Pavliga, Lang, Kredatus, Surma

Zostavenie poradia št. holubov             D. Dudzik, J. Dudzik, P. Grék

 

 

POSUDZOVATELIA

 

 

Posudzovatelia                                  – Jakubčák, Grék, Juházy

 

 

VÝSTAVNÉ KATEGÓRIE A PODMIENKY VÝSTAVY

 

 

  Štandard

 

–  holub najmenej 2500 km a holubica 2000 km za dva roky 2017 – 2018, umiestnených v 20 % na tratiach od 100 km v konkurencii najmenej 150 ks PH nasadených na pretek a pri účasti najmenej 20 chovateľov, pričom holub v roku 2018 musí mať z tohto  limitu najmenej 750 km a holubica 600 km. Holub mláďa a holubica mláďa najmenej 3 preteky za rok 2018, umiestnených v 20% na tratiach nad 100 km v konkurencii najmenej 150 ks PH nasadených na pretek a pri účasti najmenej 20 chovateľov.

 

 

 

  Šport za dva roky 2017/2018 (podmienky splnené v rokoch 2017/2018)

 

MINIMUM
Kategória Počet pretekov holubov chovateľov kilometrov Cien
A od100 do 400 km 10 250 20 1.500 20%
B od 300 do 600 km 8 250 20 2.800 20%
C nad 500 km 6 150 20 3.300 20%
D Allround

od 100 do 400 km

od 300 do 600 km

nad 500 km

11 spolu

3 až 5

2 až 6

1 až 3

 

250

250

150

 

20

20

20

 

 

3.500

20%
E Maratón

nad 700 km

4 ceny za 2 roky

 

250 20 20%

 

 

  Šport za rok 2018 (podmienky splnené v roku 2018)

 

 

F mladé holuby            nad 100 km 3 250 20 300 20%
G  ESO ročiak              nad 100 km 5 250 20 500 20 %
H   ESO staré holuby  nad  300  km 6 250 20 1800 20 %

 

Pri všetkých športových kategóriách platí tzv. 5% tolerancia vzdialeností.

 

  Výkon za rok 2018 (podmienky splnené v roku 2015)

 

 

Výkon za rok holub Σ km, ktoré holub nalietal v roku 2018 Podľa stanovených podmienok 20 %
Výkon za rok holubica Σ km, ktoré holubica nalietala

v roku 2018

20 %

 

Holuby bez limitu nie je možné vystavovať !!! Nevzťahuje sa to na predaj.

 

                 Vzorec pre výpočet koeficientov

 

 

 

umiestnenie holuba x 1000

KATEGÓRIA A, B, C,  D,  F, G, H =  –––––––––––––––––––––––––––––––––

počet nasadených holubov  (max. 5000)

 

Kategória E:  Rovnaký vzorec bez obmedzenia 5000 nasadených holubov.

Holub, ktorý získa najnižší koeficient je v celkovom poradí prvý.

Výsledok: výsledný koeficient je súčtom jednotlivých koeficientov z pretekov.

 

 

 

 

               Vystavovatelia

 

 

– OZ CHPH                                  Reprezentačná kolekcia OZ CHPH – 30 holubov, ľubovoľná, holuby dodané nad uvedenou hranicou budú umiestnené mimo kolekcie

– Majster regiónu                       Tri kusy poštových holubov

– Školský holubník Sp. Podhradie   Dva kusy poštových holubov

– ZO CHPH V OZ Kežmarok           Po 5 kusov holubov. Z týchto holubov sa vyberie

kolekcia OZ Kežmarok

 

 

 

 

                Výstavné poplatky

 

 

 

–   Náklady spojené s dopravou holubov na výstavu si hradia OZ CHPH.

–   Výstavný poplatok pre OZ CHPH je jednotný  150,- EUR, z čoho minimálne 60% sa

použije na ocenenie víťazov výstavy a majstrovstva regiónu.

– Štandardné holuby nad stanovený limit 30ks  – 5,-Eura/ks.

– Výkonné holuby nad stanovený limit 30ks  – 3,-Eura/ks.

– Predajné holuby klietka (bez dokladania) – 3,-Eura/ks.

–   Majster regiónu a školský holubník výstavný poplatok neplatí

–   ZO CHPH v pôsobností OZ CHPH Kežmarok -6,-Eura/-5 členná kolekcia

 

 

 

 

 

                  Vyhodnotenie v kategórii štandard

 

 

– Holuby vystavované v tejto kategórií budú hodnotené podľa medzinárodného štandardu. Posudzovanie urobia traja posudzovatelia.  Poradie holubov sa zostaví podľa  priemeru hodnotenia holubov tromi posudzovateľmi. Výsledok bude zaokrúhlený na dve desatinné miesta.

– Pri rovnosti bodov sa postupuje podľa pravidiel FCI pre posudzovanie a hodnotenie štandardu.

– V prípade, že sa podľa týchto podmienok rozhodnúť nedá, pri rovnosti bodov o poradí rozhodne vrchný posudzovateľ.

 

 

 

                   Ocenenie

 

 

VÝSTAVNÉ KATEGÓRIE                                                                                 Vyhodnotenie

 

Kategória  ŠPORT     A                        bez rozdielu pohlavia                            1. – 3. miesto

Kategória  ŠPORT     B                        bez rozdielu pohlavia                            1. – 3. miesto

Kategória  ŠPORT     C                       bez rozdielu pohlavia                            1. – 3. miesto

Kategória  ŠPORT     D                       bez rozdielu pohlavia                            1. – 3. miesto

Kategória  ŠPORT     E                        bez rozdielu pohlavia                           1. – 3. miesto

Kategória  ŠTANDARD                         holub                                                   1. – 3. miesto

Kategória  ŠTANDARD                         holubica                                      1. – 3. miesto

Kategória  ŠTANDARD mláďa               holub                                                   1. – 3. miesto

Kategória  ŠTANDARD mláďa               holubica                                      1. – 3. miesto

Kategória  ŠPORT     F                        bez rozdielu pohlavia                            1. – 3. miesto

Kategória  ŠPORT     G                       bez rozdielu pohlavia                            1. – 3. miesto

Kategória  ŠPORT     H                       bez rozdielu pohlavia                            1. – 3. miesto

Výkon za rok 2014                               holub                                                   1. – 3. miesto

Výkon za rok 2014                               holubica                                              1. – 3. miesto

 

Majstrovstvo REGIÓNU SPIŠ                         Ocenení budú: 1. – 10. chovateľ v poradí

 

Ocenenia výstavných kategórií a majstrovstva regiónu zabezpečuje organizátor výstavy.

 

Ocenenia v NP a pretekov kategórie DT zabezpečujú organizátori pretekov z príplatku na dopravu, ktorý bol určený na ocenenie.

 

                Preberanie holubov

 

 

–   dodané holuby musia byť zdravé, o čom bude doklad vyhotovený príslušnou regionálnou veterinárnou a potravinovou správou, nie starší ako 3 dni

–   holuby budú dodané v ucelených zásielkach a poverený zástupca OZ CHPH odovzdá spolu s holubmi dvojmo vyhotovený zoznam odovzdaných holubov a veterinárne potvrdenie. Jedna kópia zoznamu bude odovzdávajúcemu potvrdená a vrátená. Po termíne dodané holuby má právo usporiadateľ nevyhodnotiť.

Zoznam (výstavné karty) vystavovaných holubov musí byť e-mailom zaslaný organizátorom výstavy do 24. novembra 2018 na adresu: dudzko@gmail.com

Ak vystavovateľ bude zasielať zoznam musí byť uvedené:

 1. výstavná kategória – 2. meno vystavovateľa – 3. dosiahnutý výkon vo výstavnej kategórii (overený)

Vystavovateľ, ktorý do uvedeného termínu nezašle výstavné karty holubov, alebo aspoň zoznam holubov s príslušnými výkonmi nebude uvedený v katalógu!!!

–   výstavné karty budú vytlačené presne a pravdivo vo všetkých požadovaných rubrikách. V rubrike „dátum preteku“ treba vždy uviesť deň, mesiac, rok. V rubrike „použité výsledky“ treba uviesť, z akých výsledkov bol uvedený pretek. Použité môžu byť iba vopred deklarované výsledky (nie interné). Výstavné karty budú opatrené pečiatkou OZ CHPH a podpísané zodpovedným funkcionárom

–   výstavné poplatky musí vystavovateľ uhradiť pred preberaním holubov

–   za prevzaté holuby zodpovedá usporiadateľ výstavy. Usporiadateľ výstavy zabezpečuje aj veterinárny dozor

–   odovzdanie holubov po ukončení výstavy bude vykonané na základe predloženého potvrdeného dokladu z preberania holubov.

 

 

 

 

 OBČERSTVENIE A PREDAJ

 

 

– Občerstvenie pre účastníkov výstavy zabezpečí prevádzka BISTRA STOP

– Predaj chovateľských pomôcok a potrieb zabezpečí Ing. Jaroslav Seliga.

– Cena vstupenky a katalógu: 3 + 2 Eura

 

V Huncovciach 30. 10. 2018

 

 

Michal Petrášek

predseda výstavného výboru