ozkezmarok

aug 142018
 

Platba za koše na nácviky je 15 eur/kôš. Platba za závody VS Juh 60 eur/kôš a VS Sever 40 eur/kôš. Platby je potrebné uhradiť pokladníkovi OZ najneskôr do nasadenia na nácvik (VS Sever) / závod (VS Juh) Martin. Pokiaľ nebude za koše zaplatené, auto nakošované holuby nezoberie.

aug 082018
 

NÁCVIKY MLADÉ 2018 – podľa plánu OZ CHPH Kežmarok

18. augusta 2018 – sobota Liptovský Hrádok, nasadzovanie 18. augusta (sobota) – ráno

19. augusta 2018 – nedeľa Ružomberok,  nasadzovanie 19. augusta (nedeľa) – ráno

29. augusta 2018 – streda Martin, nasadzovanie 28. augusta (utorok) – večer

MARTIN – VS juh má pretek, VS Sever zatiaľ nácvik

Liptovský Hrádok, Ružomberok, Martin – pretek

Základná organizácia (NS) Pridelené boxy Odchod

auta

Odchod auta Martin Dopr. prostriedok
Huncovce 14,5 8.00 21.00 Starý vozík
Hôrka 13 8.30 21.30 Starý vozík
Sp. Teplica 11 9.00 22.00 Starý vozík
Poprad – Veľká 10 9.30 22.30 Starý vozík
Spolu: 48,5      

 

Rozdelenie boxov na nácviky mladých: Starý vozík

 

Starý vozík :

 

V

O

D

I

Č

Veľká Veľká Huncovce Hôrka Teplica Huncovce S

P

R

I

E

V

O

D

C

A

Veľká Veľká Huncovce Hôrka Teplica Huncovce
Veľká Teplica Huncovce Hôrka Teplica Huncovce
Veľká Teplica Hôrka Hôrka Teplica Huncovce
Veľká Teplica Hôrka Hôrka Teplica Huncovce
Veľká Teplica Hôrka Hôrka Huncovce Huncovce
Veľká Teplica Hôrka Hôrka Huncovce Huncovce
Veľká Teplica Hôrka Hôrka Huncovce Huncovce
Huncovce

 

 

NÁCVIKY MLADÉ 2018 – podľa plánu OZ CHPH Kežmarok

Liptovský Hrádok, Ružomberok, Martin – nácvik

 

Základná organizácia (NS) Pridelené boxy Odchod

auta

Odchod auta

Martin

Dopr. prostriedok
Stará Ľubovňa 11,5 6,30 19.30 Nadstavba
Slovenská Ves 15 7,30 20.30 Nadstavba
Spišská Belá 16 8.00 21.00 Nadstavba
Kežmarok 10 8.30 21.30
Ľubica 12 9.00 22.00
Žakovce 11.5 9.30 22.30
Spolu: 76      

    

Rozdelenie boxov na nácviky mladých: preprava v novom vozíku a nadstavbe. Nový vozík pripne vodič auta v Kežmarku.

Nový vozík – 68 boxov :

 

V

O

D

I

Č

 

Ľubica Ľubica Kežmarok Kežmarok Žakovce Žakovce S

P

R

I

E

V

O

D

C

A

Ľubica Ľubica Kežmarok Kežmarok Žakovce Žakovce
Ľubica Ľubica Kežmarok Kežmarok Žakovce Žakovce
Ľubica Ľubica Kežmarok Kežmarok Žakovce Žakovce
Ľubica Ľubica Kežmarok Kežmarok Žakovce Žakovce
Ľubica Žakovce
Ľubica Žakovce

 

Nadstavba – auto:

V

O

D

I

Č

 

Spišská Belá Spišská Belá St. Ľubovňa Spišská Belá
Spišská Belá Spišská Belá St. Ľubovňa Spišská Belá
Spišská Belá Spišská Belá St. Ľubovňa Spišská Belá
Spišská Belá Spišská Belá Slov. Ves Spišská Belá
Spišská Belá Spišská Belá Slov. Ves St. Ľubovňa
Spišská Belá Spišská Belá Slov. Ves St. Ľubovňa

 

Slov. Ves Slov. Ves St. Ľubovňa SP
RIE
VO
D
CA
Slov. Ves Slov. Ves St. Ľubovňa
Slov. Ves Slov. Ves St. Ľubovňa
Slov. Ves Slov. Ves St. Ľubovňa
Slov. Ves Slov. Ves St. Ľubovňa
St. Ľubovňa Slov. Ves Slov. Ves St. Ľubovňa

 

aug 042018
 

Zasadnutie výboru OZ CHPH Kežmarok rozšíreného o zástupcov klubov v Spišskej Belej dňa 1.8.2018 o 19.00 hodine

Prítomný: p.Mesarčík ml., Funket, Šoltés, Jacenko, Gaj, Harniš, Pavličko, Dudzik, Vilček, Dragašek, Dravecký, Čeliňák a Timko.

Ospravedlnený: Bjalončík st., Kubík a Božoň.

Program:

  1. Otvorenie
  2. Zhodnotenie sezóny starých holubov
  3. Príprava sezóny mladých PH a nahlášky košov
  4. Diskusia
  5. Záver

 

K bodu 1: Schôdzu otvoril a všetkých prítomných privítal tajomník OZ Kežmarok, zároveň dal hlasovať za program schôdze, zapisovateľa a overovateľov zápisnice. Zapisovateľom sa stal tajomník OZ a overovateľmi zápisnice p. Dudzík a Mesarčík ml. Program schôdze bol jednohlasne odsúhlasený.

K bodu 2: Prebehla búrlivá debata o skracovaní pretekov, ich prekladaní a o preteku Teplá 4.

K bodu 3: Nácviky mladých  ostávajú tak, ako boli dohodnuté na konferencii, t.j. Liptovský Hrádok, Ružomberok a Martin s tým, že na nácvik Martin by holuby nocovali v aute. VS juh preteky mladých ostávajú tak, ako boli dohodnuté na konferencii (miesta vypúšťania  aj dátumy) s tým, že tento pretekový plán je zaradený do súťaže o majstra Slovenska. Pásmo sever bude mať preteky v tie isté dátumy a to  nasledovne: Čadca, Bytča, Valašské Medzižičí, Přerov a Litovel. Tieto preteky budú zaradené do majstra VS, klubov a koeficienty budú použité na výstavy. Chovatelia môžu nasadiť holuby na preteky v ktoromkoľvek VS s tým, že chovateľ sa môže v jeden dátum zúčastniť len jedného preteku. ZO musia do 8.8.2018 nahlásiť koše na nácviky a preteky tajomníkovi OZ. Cena koša sa bude odvíjať od nahlášky košov.

K bodu 4: V diskusii sa diskutovalo o ďalšom smerovaní OZ a jej fungovaní.

K bodu 5: predsedajúci všetkým zúčastneným na záver poďakoval a schôdzu ukončil.

 

Zapísal tajomník OZ Ing. Timko Alojz

Overil: RNDr. Dudzík Daniel, Mesarčík Milan ml.

 

júl 252018
 

Alsfeld a Chrudim 29. 7. 2018

Alsfeld – podľa pôvodného rozpisu s tým, že v Sp. Belej budú nasadzovať aj chovatelia z OZ CHPH Sabinov.

V Huncovciach budú nasadzovať aj chovatelia z OZ CHPH Spišská Nová Ves.

CHRUDIM 29. 7. 2018

Základná organizácia (NS) Pridelené boxy Odchod

auta

Zatváranie konšt. hodín
Stará Ľubovňa 4 15.00 14.00
Slovenská Ves 4 15.50 14.30
Spišská Belá 7 16.10 15.00
Kežmarok 5 16.40 15.00
Ľubica 6 17.10 16.00
Žakovce 5 17.30 16.30
Huncovce —————- ——— ————–
Hôrka 5 18.00 17.00
Sp. Teplica 4 18.30 17.00
Poprad – Veľká 8 19.00 17.30
Spolu: 48    

 

V

O

D

I

Č

 

Sp. Belá Ľubica Veľká Slov. Ves
Sp. Belá Ľubica Veľká Slov. Ves
Sp. Belá Ľubica Veľká Slov. Ves
Sp. Belá Ľubica Veľká Veľká
Sp. Belá Ľubica Veľká Veľká
Sp. Belá Ľubica Veľká Sp. Belá

 

 

St. Ľubovňa Sp. Teplica Kežmarok Hôrka SP
RIE
VO
D
CA
St. Ľubovňa Sp. Teplica Kežmarok Hôrka
St. Ľubovňa Sp. Teplica Kežmarok Hôrka
St. Ľubovňa Sp. Teplica Kežmarok Hôrka
Žakovce Žakovce Kežmarok Hôrka
Žakovce Žakovce Slov. Ves Žakovce

 

júl 172018
 

Schôdza výboru OZ Kežmarok rozšírená o zástupcov klubov konaná 2.7.2018 v Huncovciach

 

Prítomný: Mesarčík ml., Dudzík, Timko, Jacenko, Gaj, Dravecký, Kubík, Baran, Božoň a Dragašek.

Ospravedlnený: Funket, Harniš, Vilček a  Bjalončík.

Program:

1. Otvorenie, voľba zapisovateľa a overovateľa zápisnice,

2. Oboznámenie zo SDT,

3. Diskusia,

4. Uznesenie a  záver.

 

K bodu 1: Všetkých prítomných privítal a schôdzu otvoril predseda OZ KK. Za  zapisovateľa zápisnice bol zvolený tajomník OZ, overovateľ zápisnice predseda OZ.

K bodu 2: výcvikár OZ prítomných oboznámil so skutočnosťami týkajúcimi sa SDT a to následovne:

NS Sp. Belá vedúci NS – p. Tišák, Richter

pridelené boxy na každú SDT: 5 boxov

začiatok košovania o 5.30 hodine a odchod auta z NS o 7.15 hod.

NS Huncovce vedúci NS – p. Dudzik, Gaj

pridelené boxy na každú SDT: 7 boxov

začiatok košovania o 5.30 hodine a odchod auta z NS o 7.45 hod.

 

Z NS Sp. Belá sa nakošované holuby spolu aj zo zapečatenými obálkami musia doniesť do NS Huncovce v doprovode  najmenej 5 chovateľov, ktorí nasadzovali holuby na daný pretrek. Tam sa doložia koše a obálky a tie sa zoberú do NS Sp. Sobota, kde nasadzovala OZ LM. Doložené koše sa odnesú do NS PP Veľká, kde nasadzovali OZ SB a SNV. Tieto koše s obálkami sa v doprovode piatich chovateľov odnesú do 10.00 hod. do NS Párnica.

K bodu 3: v diskusii sa diskutovalo o preteku Bytča, ktorý bol dodatočne schválený.

K bodu 4: Uznesenie: výbor rozšírený o predsedov ZO ukladá členom výboru na schôdzach plniť len uznesenia z konferencie a výboru OZ. Dodatočne sa schvaľuje pretek Bytča konaný dňa 1.7.2018.

Na záver predseda OZ všetkým prítomným za účasť poďakoval a schôdzu ukončil.

 

Zapísal tajomník OZ KK Ing. Alojz Timko

Overil:  predseda OZ Milan Mesarčík ml.

 

 

júl 052018
 

PODĚBRADY 2,3 – 8. a 15. 7. 2018

Nasadzovanie: sobota – 7. a 14. 7. 2018

Základná organizácia (NS) Objednané

boxy

Pridelené

boxy/holuby

Odchod

auta

Zatváranie  hodín
Stará Ľubovňa 6 5 14.20 13.00
Slovenská Ves 5 5 15.10 14.30
Spišská Belá 10 15.40 14.00
Kežmarok 7 16.10 15.00
Ľubica 7 6 16,40 15.00
Žakovce 8 6 17,00 16.00
Huncovce 12 9 18.50 17.00
Hôrka 8 6 17.30 16.00
Sp. Teplica 7 4 18.00 17.00
Poprad – Veľká 12 9 18.20 17.00
Spolu: 82    64 boxov    

 

Poznámka: Štyri spodné koše sú ako rezerva, ktoré môže použiť NS , ak nasadí viac holubov ako je priemer 38 holubov na box.

 

 

Rozdelenie boxov na krátke trate: preprava v novom vozíku

Nový vozík – 68 boxov :

 

 

V

O

D

I

Č

Ľubica S. Belá Teplica Veľká   S. Ves S. Ves Kežmarok Huncovce S

P

R

I

E

V

O

D

C

A

Ľubica S. Belá Teplica Veľká   S. Ves S. Ves Huncovce Huncovce
Ľubica S. Belá Veľká Veľká   Hôrka S. Ves Žakovce Huncovce
Ľubica S. Belá Veľká S. Ľub.   Hôrka Kežmarok Žakovce Huncovce
Ľubica S. Belá Veľká S. Ľub.   Hôrka Kežmarok Žakovce Huncovce
Ľubica S. Belá Veľká S. Ľub.   Hôrka Kežmarok Žakovce Huncovce
S. Belá Teplica Veľká S. Ľub.   Hôrka Kežmarok Žakovce Huncovce
S. Belá Teplica Veľká S. Ľub.   Hôrka Kežmarok Žakovce Huncovce
Rezerva   Rezerva   Rezerva   Rezerva

 

júl 022018
 

NÁRODNÉ PRETEKY – GOTHA, BAD NENDORF, ALSFELD 2

Zaradené do majstrovstvá regiónu SPIŠ

GOTHA – nasadzovanie 7. júla 2018 – sobota
NASADZOVACIE STREDISKO Nasadzuje

OZ CHPH

Čas

nasadzovania

Odchod

auta

Počet boxov

105 x 95 cm

Spišská Sobota – Veľká Liptovský Mikuláš 6.00 – 7.45 8.00 4
Poprad – Veľká Sp. Nová Ves

Sabinov

6.00 – 7.45 8.00 5
Spišská Belá VS Sever KK 5.30 – 7.20 7.30 5
Huncovce VS Juh KK 5.30 – 7.30 7.45 7

 

BAD NENDORF – nasadzovanie 14. júla 2018 – sobota
NASADZOVACIE STREDISKO Nasadzuje

OZ CHPH

Čas

nasadzovania

Odchod

auta

Počet boxov

105 x 95 cm

Spišská Sobota – Veľká Liptovský Mikuláš 6.00 – 7.45 8.00 4
Poprad – Veľká Sp. Nová Ves

Sabinov

6.00 – 7.45 8.00 5
Spišská Belá VS Sever KK 5.30 – 7.20 7.30 6
Huncovce VS Juh KK 5.30 – 7.30 7.45 9

 

ALSFELD 2 – nasadzovanie 28. júla 2018 – sobota
NASADZOVACIE STREDISKO Nasadzuje

OZ CHPH

Čas

nasadzovania

Odchod

auta

Počet boxov

105 x 95 cm

Spišská Sobota – Veľká Liptovský Mikuláš 6.00 – 7.45 8.00 4
Poprad – Veľká Sp. Nová Ves

Sabinov

6.00 – 7.45 8.00 5
Spišská Belá VS Sever KK 5.30 – 7.20 7.30 5
Huncovce VS Juh KK 5.30 – 7.30 7.45 7

 

Poznámky:

1/ Po nasadení boxy za doprovodu 5 účastníkov preteku budú prevezené do Párnice, Tam budú naložené do prepravného vozíka.

2/ Prepravné boxy sa do NS rozvezú vždy vo štvrtok pred nasadzovaním holubov.

3/ Včasné otvorenie priestorov NS Poprad – Veľká zabezpečí p. Božoň.

4/ Vedúci NS:    Spišská Belá – p. Richter, p Tišák

Huncovce – p. Gaj, p. Dudzik

Poprad Veľká – určia si po dohode OZ CHPH Sabinov a Sp. Nová Ves

Spišská Sobota – určí si OZ CHPH Liptovský Mikuláš

Vypracované na zasadnutí výboru OZ CHPH Kežmarok 2. júla 2018.

Zverejnil výcvikár OZ CHPH Kežmarok

 

jún 292018
 

Na základe skutočnosti, že pretek Bytča konaný dňa 1.7.2018 je len náhradný pretek v prípade neuskutočnenia preteku Púchov, alebo Valašské Medziřičí nemôže byť zaradený do žiadnej súťaže o majstra OZ, VS, ŠP čiže sa letí len ako pretek koeficientový.

Zverejnil tajomník OZ KK na základe rozhodnutia predsedu OZ KK.