ozkezmarok

okt 132021
 

Oblastné združenie chovateľov poštových holubov Kežmarok

V zmysle § 19, odst.1 Stanov SZ CHPH zvolávame oblastnú konferenciu CHPH na deň 31.10.2021 o 12:00 hod. v priestoroch BISTRO STOP ( Huncovce ) s týmto programom.

PROGRAM KONFERENCIE OZ CHPH KEŽMAROK

Termín:  31. októbra 2021

Miesto konania: BISTRO STOP Huncovce

Začiatok: 12.00 hod.

Program :      1. Otvorenie, stanovenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

                        2. Voľba mandátovej, návrhovej a volebnej komisie

                        3. Správa o činnosti OZ CHPH Kežmarok za rok 2021

                        4. Správa o hospodárení OZ CHPH Kežmarok  za rok 2021

                        5. Správa RK za rok 2021

                        6. Správa výcvikovej komisie OZ CHPH Kežmarok za rok 2021

                        7. Plán činnosti na rok 2022

                        8. Návrh rozpočtu na rok 2022

                        9. Oboznámenie s pretekovým plánom na rok 2022

                      10. Súťaže na rok 2022

                      11. Diskusia

                     12. Odovzdanie ocenení jubilantom OZ CHPH (okrúhle výročia v roku 2021)

                      13. Voľby do výboru a revíznej komisie OZ CHPH Kežmarok

                      14. Návrh a prijatie uznesení

                      15. Záver

Tajomník OZ KK

Ing. Alojz Timko

sep 232021
 

Výbor OZ ukladá štatutárom ZO zvolať VČS do 17.10.2021 s tým, že toho roku sa konajú voľby do výborov a revíznych komisií. ZO budú delegovať kandidátov do výboru a RK podľa kľúča za každých začatých 5 chovateľov 1 delegát. Zápisnice z VČS zasielať tajomníkovi OZ najneskôr do 24.10.2021.

aug 182021
 

Výbor OZ CHPH Kežmarok na svojom zasadnutí dňa 18. augusta 2021 prebral možnosti kooperácie v roku 2022. Bolo skonštatované, že na krátkych a stredných tratiach budeme kooperovať s OZ CHPH Poprad a Spišská Nová Ves, ktoré budú orientovať preteky na osi Poďebrady a Teplá. Z uvedeného dôvodu aj preteky mladých v roku 2021 budeme orientovať týmto smerom a v rámci regiónu budeme holuby vypúšťať s OZ CHPH Poprad a Spišská Nová Ves. Týmto sa zároveň vytvára priestor pre ZO CHPH Huncovce. Predpokladáme, že sa pripoja pri nácviku Martin. Nahlášky holubov za ZO CHPH Huncovce je potrebné zrealizovať do 24. 08. 2021. Zaslať tajomníkovi OZ CHPH

Zverejnil: výcvikár OZ CHPH Kežmarok

júl 092021
 

11. júla 2021 plánovaný pretek Teplá sa skracuje na pretek ČÁSLAV

18. júla 2021 plánovaný pretek TEPLÁ sa poletí podľa plánu

25. júla 2021 Grünberg NP sa neruší, ale chovatelia z OZ CHPH Kežmarok si holuby musia individuálne nasadiť v Párnici. Poznámka: V právomoci OZ CHPH Kežmarok nie je NP zrušiť, chovatelia ho majú zaplatený a každý člen Zväzu má právo preteku sa zúčastniť.

25. júla 2021 plánovaný pretek Čáslav sa v rámci regiónu Tatry skracuje na pretek Litovel. Dopravu zabezpečí OZ CHPH Liptovský Mikuláš. Chovatelia z OZ CHPH Kežmarok si budú môcť holuby individuálne nasadiť v NS Hybe. PRETEK SA POLETÍ IBA V PRÍPADE ZÁUJMU CHOVATEĽOV.

1. augusta 2021 plánovaný pretek Čáslav sa ruší.

Zverejnil výcvikár OZ CHPH Kežmarok

júl 052021
 

Po predbežnom prerokovaní vo výboroch OZ CHPH Kežmarok a Liptovský Mikuláš vyzerá návrh pretekov nasledovne: 11. júla 2021 (nedeľa) – Čáslav 18. júla 2021 (nedeľa) – Teplá 25. júla 2021 (nedeľa) – NP Grunberg, v prípade záujmu aj Litovel (LM) Predložený návrh OZ Liptovský Mikuláš uzatvorí 7. 7. 2021 a výbor OZ CHPH Kežmarok vo štvrtok – 8. 7. 2021. K zmenám dôjde iba po zásadných pripomienkach výborov ZO CHPH. Z toho dôvodu je potrebné sa k návrhu vyjadriť. Ďakujeme. Zverejnil: Výcvikár OZ CHPH Kežmarok