ozkezmarok

jan 182022
 

OZ Kežmarok odpredá dva druhy prepravných boxov.

97 / 85 / 22.5 cm

97 / 85 / 21.5 cm

Cena za jeden kus je stanovená na 20 eur. V prípade záujmu kontaktujte predsedu OZ Kežmarok p. Krišandu na telefónom čísle 0903 622 714.

jan 082022
 

Žiadam tajomníkov ZO, aby zaslali nezáväzné objednávky na koše zvlášť na: nácviky, krátke trate a stredné trate+1 šprint. Ďalej počet holubov na trate STD 500 . km a trate DT nad 700 km. Nahlášky zasielajte mailom na emailovú adresu: romanak.slavo123@gmail.com Termín do 31.01.2022

Žiadam o zaslanie evidenčných listov ZO v papierovej podobe v dvoch vyhotoveniach podpísané a opečiatkované na adresu: Romaňák Slavomír, Výborná 70, 059 02 Slovenská Ves. A zároveň je potrebné o ich zaslanie v elektronickej podobe na emailovú adresu uvedenú vyššie.

Ďalej žiadam o zaslanie objednávky MTZ materiálu na rok 2023 v elektronickej podobe a jeden krát v papierovej podobe, opečiatkované a podpísané. Objednáva sa: Spravodaj poštový holub, rodové obrúčky na rok 2023, pretekové gumičky a kontrolné listy. Termín do 06.02.2022

Poprosím tajomníkov ZO o dochvíľnosť. Tajomník OZnov 092021
 

Zápisnica zo zasadnutia výboru konaná dňa 28.10.2021 vo Vrbove o 18.00 hodine

Prítomní: Mesarčík M. ml.,Dudzik D., Šoltés J., Timko A.

Ospravedlnený: Harniš M.

Program:

 1. Otvorenie
 2. Voľba zapisovateľa a overovateľa zápisnice
 3. Došlá pošta
 4. Príprava na konferenciu
 5. Prestupy členov
 6. Uznesenie
 7. Záver
 1. Zasadnutie výboru otvoril, všetkých privítal a oboznámil s programom schôdze tajomník OZ Ing. Timko Alojz.
 2. Za zapisovateľa bol zvolený Ing.Timko a za overovateľa zápisnice RNDr. Dudzik Daniel.
 3. Prečítala sa došlá pošta zo SZ a žiadosti o prestupy.
 4. RNDr. Dudzik Daniel navrhol, aby sa konferencia zrušila kôly veľkému počtu prestupov z oblasti, do oblasti a aj v rámci OZ KK. Konferencia sa po dohode výboru bude konať podľa možností a opatrení v januári s aktuálnymi členmi OZ KK.
 5. a) žiadosť Maroša Lesňáka ( ZO Ľubica ) do ZO Levoča  ( OZ Spiš )

b) menný zoznam ZO Huncovce do OZ Poprad

c) menný zoznam ZO Žakovce do OZ Poprad

d) ZO Ždiar ( OZ Spiš ) do OZ Kežmarok

e) ZO Spišská Belá ( OZ Spiš ) do OZ Kežmarok

f) Benko Michal z ZO Huncovce do ZO Kežmarok

g) Gontkovič Ján z ZO Huncovce do ZO Ľubica

h) za Žakovce: Dlugoš Ján, Bartko Štefan, Chodanič Rastislav a Gurgoľ Simon do ZO Ľubica

 • Uznesenie a záver:

Výbor schvaľuje:

 • zapisovateľa a overovateľa zápisnice, program zasadnutia
 • zrušenie konferencie z dôvodu veľkej migrácie členov

Výbor povoľuje:

Prestupy členov bod 5 písmeno a,b,d,e,f,g,h

    Výbor berie na vedomie:

 •  Listy SZ CHPH, členov o prestupy

     Výbor ukladá:

 • ZO Žakovce odoslať tajomníkovi OZ do 19.11.2021 zápisnicu z VČS
 • ZO Žakovce vyrovnať nedoplatky, aby ZO bola uvoľnená do OZ Poprad
 • Tajomníkovi odpísať na list ZO Huncovce, Žakovce

Na záver tajomník OZ prítomným poďakoval a schôdzu ukončil.

Zapísal: Ing. Alojz Timko, tajomník OZ

Overil: RNDr. Daniel Dudzik, výcvikár OZ             …… súhlasím………

okt 132021
 

Oblastné združenie chovateľov poštových holubov Kežmarok

V zmysle § 19, odst.1 Stanov SZ CHPH zvolávame oblastnú konferenciu CHPH na deň 31.10.2021 o 12:00 hod. v priestoroch BISTRO STOP ( Huncovce ) s týmto programom.

PROGRAM KONFERENCIE OZ CHPH KEŽMAROK

Termín:  31. októbra 2021

Miesto konania: BISTRO STOP Huncovce

Začiatok: 12.00 hod.

Program :      1. Otvorenie, stanovenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

                        2. Voľba mandátovej, návrhovej a volebnej komisie

                        3. Správa o činnosti OZ CHPH Kežmarok za rok 2021

                        4. Správa o hospodárení OZ CHPH Kežmarok  za rok 2021

                        5. Správa RK za rok 2021

                        6. Správa výcvikovej komisie OZ CHPH Kežmarok za rok 2021

                        7. Plán činnosti na rok 2022

                        8. Návrh rozpočtu na rok 2022

                        9. Oboznámenie s pretekovým plánom na rok 2022

                      10. Súťaže na rok 2022

                      11. Diskusia

                     12. Odovzdanie ocenení jubilantom OZ CHPH (okrúhle výročia v roku 2021)

                      13. Voľby do výboru a revíznej komisie OZ CHPH Kežmarok

                      14. Návrh a prijatie uznesení

                      15. Záver

Tajomník OZ KK

Ing. Alojz Timko

sep 232021
 

Výbor OZ ukladá štatutárom ZO zvolať VČS do 17.10.2021 s tým, že toho roku sa konajú voľby do výborov a revíznych komisií. ZO budú delegovať kandidátov do výboru a RK podľa kľúča za každých začatých 5 chovateľov 1 delegát. Zápisnice z VČS zasielať tajomníkovi OZ najneskôr do 24.10.2021.

aug 182021
 

Výbor OZ CHPH Kežmarok na svojom zasadnutí dňa 18. augusta 2021 prebral možnosti kooperácie v roku 2022. Bolo skonštatované, že na krátkych a stredných tratiach budeme kooperovať s OZ CHPH Poprad a Spišská Nová Ves, ktoré budú orientovať preteky na osi Poďebrady a Teplá. Z uvedeného dôvodu aj preteky mladých v roku 2021 budeme orientovať týmto smerom a v rámci regiónu budeme holuby vypúšťať s OZ CHPH Poprad a Spišská Nová Ves. Týmto sa zároveň vytvára priestor pre ZO CHPH Huncovce. Predpokladáme, že sa pripoja pri nácviku Martin. Nahlášky holubov za ZO CHPH Huncovce je potrebné zrealizovať do 24. 08. 2021. Zaslať tajomníkovi OZ CHPH

Zverejnil: výcvikár OZ CHPH Kežmarok