ozkezmarok

jan 152023
 

Konferencia OZ Kežmarok sa uskutočni dňa 12.02.2023 o 10 hod vo Vinárni v Spišskej Belej. Delegáti na konferenciu zvolený výročnými členskými schôdzami základných organizácii. ZO Podolinec : Mesarčik J. + Tabaj P. ZO Ždiar : Krišanda J. + Romaňák S. ZO Spišska Bela : Krempaský E. + Pavličko J. ZO Kežmarok : Leščák P. + ing. Timko A. ZO Ľubica : Klimčák V + Špiner J ZO Žakovce : Dlugoš P + Bartko Š. Program konferencie : 1. Zahájenie 2. Voľba návrhovej a mandátovej komisie 3. Voľba zapisovateľa a overovateľov zápisnice 4. Sprava predsedu 5. Sprava výcvikára 6. Sprava pokladníka 7. Sprava predsedu revíznej komisie 8. Rôzne a, Pretekový plán b, Bodovanie súťaži c, Cena prepravy holubov d, členské príspevky e, ocenenie sezóny 2023 f, dopravne + výbor OZ 10. Diskusia + obed + ocenenie 11. Návrh a schválenie uznesenia 12. Zaver.

nov 152022
 

Výbor OZ ukladá zorganizovať výročne členské schôdze v základných organizáciách do 15.12.2022. Z VČS sa vyhotoví zápisnica v ktorej budú delegovaní 2 delegáti za každú ZO na konferenciu OZ menovite. Každá ZO v zápisnici nahlási počty holubov sumár za ZO na sezónu 2023. Zvlášť na nácviky , KT , ST , SDT a Nemecka. Následne každá ZO zašle zápisnice z VČS na emailovú adresu tajomníka OZ, ktorá je uvedená na stránke OZ do 20.12.2022. ZO ktorá nezašle zápisnicu z VČS tajomníkovi OZ jej delegáti budú na konferencii bez hlasovacieho pravá. Výbor OZ.

okt 042022
 

OZ Kežmarok usporiada dňa 09.10.2022 v nedeľu komerčný pretek Wroclaw – Gniechowice. Preteku sa môžu zúčastniť všetci chovatelia nasadzovacie stredisko bude v ZO Ždiar zo začiatkom košovania v sobotu 08.10.2022 o 18:30 hod. Cena sa stanovuje na 1.60 eur za nasadeného holuba v cene je aj ocenenie preteku. Ocenených bude prvých 5 chovateľov v preteku. Výbor OZ.

sep 212022
 

Pretek Opole sa odletí v Sobotu 24.09.2022 nasadzovanie holubov v piatok 23.09.2022 znova o hodinu neskôr nakoľko ide o pracovný deň. Otváranie hodín sa stanovuje na sobotu o 18 hod. Predseda OZ nariaďuje, aby každá ZO dávala do prepravných košov po 25 holubov nakoľko ide auto sólo bez vozíka aby sme sa zmestili.

sep 142022
 

Na základe zlej predpovede počasia sa pretek Wolbrom odletí v sobotu 17.09.2022 nasadzovanie holubov bude v piatok 16.09.2022 znova o hodinu neskôr nakoľko ide o pracovný deň. Otváranie hodín bude v sobotu o 18:00 hodine.

sep 112022
 

Nakoľko sa pretek Czestochowa koná 13.09.2022 v pracovný deň výbor OZ stanovuje otváranie hodín z preteku Czestochowa na 19 hod o hodinu neskôr ako obvykle.

sep 102022
 

Z dôvodu nepriaznivej predpovede počasia na víkend sa sa pretek Czestochowa prekladá na utorok 13.09.2022. Košovanie v pondelok 12.09.2022 s odchodom auta o 1 hodinu neskôr z nasadzovacích stredísk . Pre určitých chovateľov – pri pretekov mladých holubov sa neohraničuje víkendový termín. Pretek sa môže odletieť v ktorýkoľvek deň. Je potrebné si to dôkladne naštudovať a nezaťažovať telefonátmi prezidenta SZ a žiadať jeho odobrenie.

sep 102022
 

Výbor OZ pripomína ZO na úhradu MTZ materiálu.

Cena: Krúžky 0,20 eur

Gumičky 0,05 eur

Kontrolne listy 4 eur

Žiadame vás o dodŕžanie termínu úhrady pokladníkovi OZ.

aug 232022
 

Výbor OZ žiada o úhradu MTZ materiálu na rok 2023.

Platby realizovať pokladníkovi OZ do 10.11.2022.

ZO Žakovce: 200 eur

ZO Ľubica: 416 eur

ZO Kežmarok: 220 eur

ZO SP.Bela: 322 eur

ZO Podolinec: 262 eur

ZO Ždiar: 240 eur