ozkezmarok

sep 042020
 

Zápisnica zo zasadnutia výboru konaná dňa 20.8.2020 v Spišskej Belej o 18.00 hodine

Prítomní: Mesarčík M. ml.,Dudzik D., Šoltés J., Harniš M.,Funket P., Timko A.

Za RK: Jacenko Fr.

Ospravedlnený: Vilček M.

Program:

 1. Otvorenie
 2. Voľba zapisovateľa a overovateľa zápisnice
 3. Došlá pošta
 4. Diskusia
 5. Uznesenie
 6. Záver
 1. Zasadnutie výboru otvoril, všetkých privítal a oboznámil s programom schôdze tajomník OZ Ing. Timko Alojz.
 2. Za zapisovateľa bol zvolený Ing.Timko a za overovateľa zápisnice RNDr. Dudzik Daniel.
 3. – List RNDr. Daniela Dudzika: P. RNDr. Dudzik žiada, preveriť dodržiavanie uznesení z OK a OV za posledné 4 roky, dodržiavanie stanov, kontrolu pokladne a jej hospodárenia ( všetko bolo riadne prekontrolované RK a každý rok podpísané, správnosť potvrdil predseda RK, nejasnosti sa vyriešili priamo na schôdzi)
 4. List chovateľa Pavličko Ján, žiadosť o prestup.
 5. Listy zo SZ CHPH: zaslať prvé 3 preteky celú dokumentáciu OZ KK, zaslať podklady ku kontrole chovateľa Šeltés Marko, keďže sa nachádza do piateho miesta v MS mladých chovateľov.
 •  v diskusii sa diskutovalo o ďalšom chode a uberaní sa oblasti, urovnávali sa medziľudské vzťahy, diskutovalo sa o  platbe za nahlásené koše.
 • Uznesenie a záver:

Výbor schvaľuje:

 • zapisovateľa a overovateľa zápisnice, program zasadnutia

    Výbor berie na vedomie:

 •  Listy SZ CHPH
 • List RNDr. Daniela Dudzika
 • List chovateľa Pavličko Ján

     Výbor ukladá:

 • Klubu Spišská Belá, aby rozhodol o prestupe svojho člena Pavlička Jána ( existenčné

dôvody klubu)

 • Tajomníkovi OZ KK zaslať potrebnú dokumentáciu na SZ CHPH v stanovenom termíne
 • Tajomníkovi odpísať na list ZO Huncovce
 • Pokladníkom ZO OZ KK uhradiť za objednané koše na nácviky a závody do 6.9.2020

Na záver tajomník OZ prítomným poďakoval, zaprial úspešnú sezónu mladých holubov a schôdzu ukončil.

Zapísal: Ing. Alojz Timko, tajomník OZ

Overil: RNDr. Daniel Dudzik, výcvikár OZ             …… súhlasím………

sep 022020
 

Z dôvodu zmeny vývoja počasia sa pretek Martin plánovaný na nedeľu 6. 9. 2020 prekladá na sobotu 5. septembra 2020. Nasadzovanie holubov v piatok – 4. 9. 2020, podľa pôvodného rozpisu. Otváranie konštatovacích hodín v sobotu o 19.00 hod.

Zverejnil výcvikár OZ CHPH Kežmarok

aug 302020
 

O zmene štartu sa rozhodlo na základe predpovede počasia na nasledujúci týždeň.

Nasadzovanie holubov: 2. 9. 2020, čas – ako na nácvik Hybe. Rozpis boxov ako na všetky nácviky. Treba počítať s tým, že prepravné auto môže prísť do NS o 30 minút skôr. Tomu je potrebné prispôsobiť nasadzovanie holubov. Odchod prepravného auta z posledného NS Huncovce medzi 21.30 – 22.00 hod. Predpokladaný štart: 7.00 hod.

Zverejnil: výcvikár OZ CHPH Kežmarok

aug 242020
 

Nasadzovanie holubov – utorok večer – 25. augusta 2020.

Odchody auta z NS: Stará Ľubovňa 18.30, Slovenská Ves 19.30, Spišská Belá 21.00, Kežmarok 20.30, Ľubica 21.00, Žakovce 21.30, Huncovce 22.00 hod.

ŠTART HOLUBOV – 26. 8. 2020 -ráno.

Zverejnil výcvikár OZ CHPH Kežmarok

aug 032020
 

Prítomní: Mesarčík M. ml., Timko A, Dudzik D., Jacenko F., Dragašek F., Šulík R.,  Pavličko J., Šoltés J., Petrášek M., Vojtek J., Turek P., Harniš M.

Ospravedlnení: Vilček M., Funket P.

Program:

 1. Otvorenie
 2. Voľba zapisovateľa a overovateľa zápisnice
 3. Zhodnotenie sezóny starých holubov
 4. Diskusia
 5. Preteková sezóna mladých holubov
 6. Uznesenie
 7. Záver
 1. Zasadnutie výboru rozšíreného o predsedov otvoril, všetkých privítal a oboznámil s programom schôdze tajomník OZ Ing. Timko Alojz.
 2. Za zapisovateľa bol zvolený Ing.Timko a za overovateľa zápisnice RNDr. Dudzik.
 3. Sezónu starých holubov ťažko hodnotiť, pretože sezóna sa začala neskôr ,,vďaka “ vírusu KOVID 19. Niektoré preteky boli krátené, iné zrušené. Prítomný sa dohodli, že sezóna sa bude hodnotiť na konferencii a dohodlo sa, že posledný pretek starých holubov kvôli vysokým teplotám skráti v rámci celého regiónu Tatry. Namiesto Poděbrad holuby budú štartovať z Přelouča.
 4. V diskusii sa prečítal list od ZO Huncovce
 5.  na schôdzu Regiónu Tatry sú za OZ Kežmarok delegovaní tajomník a výcvikár
 6. revízna komisia OZ preverí súradnice chovateľa Pjuru
 7. prerokovalo sa súčasné rozdelenie chovateľov do VS. Pre nasledujúce sezóny sa navrhuje rozdeliť OZ Kežmarok  na dve VS a to rovnobežkovou čiarou na sever (VS1) a juh (VS 2)
 • Prítomní sa dohodli na pretekovom pláne mladých holubov:

Nácviky :    22.8.2020  Štrba  

                    23.8.2020  Hybe

                    29.8.2020  Ružomberok – Kozí vŕšok

Pretek/nácvik:     1.9.2020     Martin

Preteky:             6.9.2020   Martin  

                   13.9.2020   Bytča

                    20.9.2020   Púchov

    27.9.2020   Valašské Medziřičí

4.10.2020 Přerov

Nahlášky najneskôr do 10.8.2020 mailom tajomníkovi OZ – zodpovední tajomníci ZO.

1.9.2020 sa budú púšťať holuby zvlášť na pretek a zvlášť na nácvik. Chovatelia, ktorí sa budú chcieť zúčastniť preteku Martin konaného 1.9. nahlásia počet výcvikárovi ZO a výcvikári nahlásia počet holubov za ZOčky tajomníkovi OZ dňa 23.8.2020, chovatelia, ktorí si nenahlásia holuby do spomínaného dátumu, holuby pôjdu na Martin ako nácvik.

Uznesenie:

Výbor rozšírený o predsedov schvaľuje:

 • zapisovateľa a overovateľa zápisnice, program zasadnutia
 • delegátov na schôdzu Regiónu Tatry –Timko, Dudzik
 • skrátenie posledného preteku starých holubov z Poděbrad na Přelouč
 • pretekový plán mladých holubov
 • všetky dotazy, požiadavky a návrhy volať a zasielať tajomníkovi OZ.

                   Výbor rozšírený o predsedov berie na vedomie:

                    List ZO Huncovce

                   Výbor rozšírený o predsedov predkladá RK:

Preveriť súradnice chovateľa Pjura, termín do 15.8.2020.

 • Na záver tajomník OZ prítomným poďakoval, zaprial úspešnú sezónu mladých holubov a schôdzu ukončil.

Zapísal: Ing. Alojz Timko, tajomník OZ

Overil: RNDr. Daniel Dudzik, výcvikár OZ             …… súhlasím………

júl 242020
 

Nasadzovanie holubov v sobotu 01. 08. 2020

Výcvikár Regiónu Tatry sa po dohode s výcvikármi OZ rozhodol vzhľadom k extrémnemu teplu skrátiť pretek Poděbrady na Přelouč.

NS Stará Ľubovňa 12.00 hod.

NS Slovenská Ves 12.45 hod.

NS Spišská Belá 13.00 hod.

NS Kežmarok 13.30 hod.

NS Ľubica 14.00 hod.

NS Žakovce 14.30 hod.

NS Hybe 15.30 hod.

NS Liptovská Porúbka 16.00 hod.

NS. Okoličné 16.30 hod.

NS Bobrovec 17.00 hod.

júl 212020
 

Nasadzovanie holubov v piatok 24. 7. 2020 v NS Spišská Belá od 5.00 do 6.20 hod. Odchod auta zo Spišskej Belej o 6.30 hod.

Nakladanie holubov v Poprade od 7.00 do 7.15 hod. Odchod auta z Popradu 7.15 hod. Po ceste sa naložia holuby OZ CHPH Lipt. Mikuláš.

Príchod auta do Párnice 8.30 hod. Prekladanie boxov 8.30 – 9.00 hod. Odchod vozíka z Párnice do Grumbergu 9.00 hod.

Časový limit sa musí dodržať, holuby sa musia do 24.00 hod priviesť do Grumbergu (treba počítať, že je piatok). Zmeškanie nie je možné!!!!!

Región Tatry má pridelených 37 boxov, do boxu sa vkladá 20 holubov.

Zverejnil výcvikár OZ CHPH Kežmarok

júl 162020
 

Na základe rozhodnutia výboru Regiónu Tatry sa pretek Teplá plánovaný na 19. 07. 2020 sa prekladá na:

PONDELOK – 20. júla 2020.

Nasadzovanie holubov v nedeľu ráno 19. 07. 2020 podľa rozpisu ako na predchádzajúcu Teplú.

Otváranie konštatovacích hodín v pondelok 20. 07. 2020 o 19.00 hod.

Zverejnil výcvikár OZ CHPH Kežmarok.