ozkezmarok

apr 222021
 

Vážení členovia OZ Kežmarok, v prílohe máte upravený pretekový plán na rok 2021. Nácvik Martin je plánovaný na stredu 5. mája 2021. Podľa záujmu chovateľov sa nasadzovanie na tento nácvik bude robiť v utorok večer aj v stredu ráno. Vedúci NS mi pri nasadzovaní holubov na nácvik Ružomberok oznámia koľko boxov v ich NS sa bude nasadzovať v utorok – večer a koľko v stredu – ráno. Nahlásiť to možete aj telefonicky. Tak, aby som v nedeľu 2. mája mohol zverejniť rozpis.

Ďakujem, prajem peknú pretekovú sezónu. Výcvikár OZ CHPH Kežmarok

apr 212021
 

Žiadam tajomníkov ZO, aby si stiahli zo stránky zväzu tlačivo ,, SÚHLAS dotknutých osôb so spracúvaním osobných údajov “ . To následne vypíšu a KAŽDÝ člen ZO to podpíše. Takto vypísané a podpísané tlačivo odovzdajú tajomníci ZO budúci víkend šoférovi auta pri zbere holubov na nácvik. Ďakujem a v mene celého výboru OZ Vám prajem úspešný štart do novej sezóny. Tajomník OZ.

mar 252021
 

Žiadam tajomníkov ZO, aby do 29.3.2021 dali konečné nahlášky košov na nácviky a závody, resp. holubov na DT, SDT. Ak ZO zašle nahlášky po tomto termíne, ostanú platné nahlášky predbežné. Upravené nahlášky zasielajte tajomníkovi OZ mailom. Tajomník OZ.

jan 292021
 

Žiadam tajomníkov ZO OZ Kežmarok, aby do 7.februára 2021 zaslali evidenčné listy v papierovej podobe ( opečiatkované a podpísané v dvoch vyhotoveniach) na adresu Ing. Alojz Timko, Vrbov 270, 059 72 Vrbov. Zároveň je potrebné ich zaslanie aj v elektronickej podobe na adresu: lojzo3654@gmail.com

Ďalej žiadam o zaslanie objednávky materiálu v elektronickej podobe a 1x v papierovej, ktoré bude podpísané a opečiatkované.

objednáva sa:

spravodaj poštový holub na rok 2021, cena 6 eur/rok

rodové obrúčky na rok 2022, cena 0,20 eur

pretekové gumičky, cena 50 eur/1000 ks

kontrolné listy, cena 4 eur/balík

Objednávky zasielať do 7. februára 2021, tajomník OZ

aug 032020
 

Prítomní: Mesarčík M. ml., Timko A, Dudzik D., Jacenko F., Dragašek F., Šulík R.,  Pavličko J., Šoltés J., Petrášek M., Vojtek J., Turek P., Harniš M.

Ospravedlnení: Vilček M., Funket P.

Program:

 1. Otvorenie
 2. Voľba zapisovateľa a overovateľa zápisnice
 3. Zhodnotenie sezóny starých holubov
 4. Diskusia
 5. Preteková sezóna mladých holubov
 6. Uznesenie
 7. Záver
 1. Zasadnutie výboru rozšíreného o predsedov otvoril, všetkých privítal a oboznámil s programom schôdze tajomník OZ Ing. Timko Alojz.
 2. Za zapisovateľa bol zvolený Ing.Timko a za overovateľa zápisnice RNDr. Dudzik.
 3. Sezónu starých holubov ťažko hodnotiť, pretože sezóna sa začala neskôr ,,vďaka “ vírusu KOVID 19. Niektoré preteky boli krátené, iné zrušené. Prítomný sa dohodli, že sezóna sa bude hodnotiť na konferencii a dohodlo sa, že posledný pretek starých holubov kvôli vysokým teplotám skráti v rámci celého regiónu Tatry. Namiesto Poděbrad holuby budú štartovať z Přelouča.
 4. V diskusii sa prečítal list od ZO Huncovce
 5.  na schôdzu Regiónu Tatry sú za OZ Kežmarok delegovaní tajomník a výcvikár
 6. revízna komisia OZ preverí súradnice chovateľa Pjuru
 7. prerokovalo sa súčasné rozdelenie chovateľov do VS. Pre nasledujúce sezóny sa navrhuje rozdeliť OZ Kežmarok  na dve VS a to rovnobežkovou čiarou na sever (VS1) a juh (VS 2)
 • Prítomní sa dohodli na pretekovom pláne mladých holubov:

Nácviky :    22.8.2020  Štrba  

                    23.8.2020  Hybe

                    29.8.2020  Ružomberok – Kozí vŕšok

Pretek/nácvik:     1.9.2020     Martin

Preteky:             6.9.2020   Martin  

                   13.9.2020   Bytča

                    20.9.2020   Púchov

    27.9.2020   Valašské Medziřičí

4.10.2020 Přerov

Nahlášky najneskôr do 10.8.2020 mailom tajomníkovi OZ – zodpovední tajomníci ZO.

1.9.2020 sa budú púšťať holuby zvlášť na pretek a zvlášť na nácvik. Chovatelia, ktorí sa budú chcieť zúčastniť preteku Martin konaného 1.9. nahlásia počet výcvikárovi ZO a výcvikári nahlásia počet holubov za ZOčky tajomníkovi OZ dňa 23.8.2020, chovatelia, ktorí si nenahlásia holuby do spomínaného dátumu, holuby pôjdu na Martin ako nácvik.

Uznesenie:

Výbor rozšírený o predsedov schvaľuje:

 • zapisovateľa a overovateľa zápisnice, program zasadnutia
 • delegátov na schôdzu Regiónu Tatry –Timko, Dudzik
 • skrátenie posledného preteku starých holubov z Poděbrad na Přelouč
 • pretekový plán mladých holubov
 • všetky dotazy, požiadavky a návrhy volať a zasielať tajomníkovi OZ.

                   Výbor rozšírený o predsedov berie na vedomie:

                    List ZO Huncovce

                   Výbor rozšírený o predsedov predkladá RK:

Preveriť súradnice chovateľa Pjura, termín do 15.8.2020.

 • Na záver tajomník OZ prítomným poďakoval, zaprial úspešnú sezónu mladých holubov a schôdzu ukončil.

Zapísal: Ing. Alojz Timko, tajomník OZ

Overil: RNDr. Daniel Dudzik, výcvikár OZ             …… súhlasím………

máj 012020
 

Pretekový plán OZ CHPH Kežmarok 2020

P.č. Dátum Deň miesto štartu
  3.5.2020 nedeľa Liptovský hrádok
  8.5.2020 piatok Ružomberok
  10.5.2020 nedeľa Martin
1 17.5.2020 nedeľa Púchov 1
2 24.5.2020 nedeľa Valašské Medziřičí 1
3 31.5.2020 nedeľa Litovel
4 7.6.2020 nedeľa Chrudim
5 14.6.2020 nedeľa Přelouč 1
6 21.6.2020 nedeľa Teplá 1
7 21.6.2020 nedeľa Martin
8 28.6.2020 nedeľa Teplá 2
9 28.6.2020 nedeľa Valašské Medziřičí 2
10 5.7.2020 nedeľa Přelouč 2
11 5.7.2020 nedeľa Gotha VCS
12 12.7.2020 nedeľa Poděbrady 1
13 19.7.2020 nedeľa Teplá 3
14 26.7.2020 nedeľa Přelouč 3
15 26.7.2020 nedeľa Grunb. alebo Teplá
16 2.8.2020 nedeľa Poděbrady 2

 

KRÁTKE TRATE 2020

Púchov, Valašské Meziříčí, Litovel 

Nasadzovanie Púchov                          16. mája 2020

Nasadzovanie Valašské Meziříčí     23. mája 2020

Nasadzovanie Litovel                          30. mája 2020

 

Základná organizácia (NS) Objednané

boxy nácvik

Pridelené

boxy

Vedúci NS Odchod

auta

Dopravný prostriedok
Stará Ľubovňa 8 8 Rudo Šulík 18,30 Nový vozík
Podolínec pri KK   Jaroslav Mesarčík 19,10 Nový vozík
Slovenská Ves 6 6 Peter Jacenko 19,30 Nový vozík
Spišská Belá 9 9 Vladimír Richter 20,00 Nový vozík
Kežmarok 13 13 Milan Mesarčík ml. 20,30 Nový vozík
Ľubica 11 11 František Dragašek 21,00 Nový vozík
Žakovce 9 9 Matúš Harniš 21,30 Nový vozík
Huncovce 11 11 Daniel Dudzik 22,00 Nový vozík
  67 67    

 

Rozdelenie boxov na nácviky:

Nový vozík – 68 boxov :

 

 

V

O

D

I

Č

Žakovce Kežm. Žakovce Sp. B. Ľubica Ľubica Huncovce Hunc. S

P

R

I

E

V

O

D

C

A

St. Ľu. Kežm. Žakovce Sp. B. Ľubica Ľubica Huncovce Hunc.
St. Ľu. Kežm. Žakovce Sp. B. Ľubica Ľubica Huncovce Hunc.
St. Ľu. Kežm. Žakovce Sp. B. Kežm. Ľubica Huncovce S. Ves
St. Ľu. Kežm. Žakovce Sp. B. Kežm. Ľubica Huncovce S. Ves
St. Ľu. Kežm. Žakovce Sp. B. Kežm. Ľubica Huncovce S. Ves
St. Ľu. Kežm. Žakovce Sp. B. Kežm. Ľubica Huncovce S. Ves
St. Ľu. Kežm. Žakovce Sp. B. Kežm. Ľubica Huncovce S. Ves
St. Ľu. Sp. B. S. Ves

 

Poznámky:

1/ NS Kežmarok a NS Podolínec sa dohodnú na použití boxov.

2/ Budem sa snažiť, aby pri pretekoch (pri nácvikoch to nejde) boxy za vodičom mali NS Sp. Belá, St. Ľubovňa a Žakovce. Za sprievodcom NS Sl. Ves, Huncovce a Ľubica.

NS Kežmarok si vie boxy vymeniť.

 

                                                                                   Výcvikár OZ CHPH Kežmarok

 

 

 

apr 292020
 

Vážení páni funkcionári ZO CHPH,

ako prví ste dostali informáciu, že sa zrejme povolia nácviky a preteky poštových holubov. Dostali ste aj pokyn čo máte urobiť. Do dnešného dňa ste mi nič neposlali. To chcete začať cvičiť holuby niekedy „NA MIKULÁŠA“, alebo na VIANOCE?

Nácviky a preteky sú povolené za prísnych opatrení. Kto ich nesplní, tak nemá právo cvičiť. Za porušenie opatrení pri cvičení holubov je pokuta 1650€ pre funkcionára a 20 000€ pre organizáciu. Kontrolu nerobí SZ CHPH, ale Úrad verejného zdravotníctva a polícia. Možno máte doma plné „prasiatka“ a neviete čo s nimi robiť. Ak nemáte a chcete cvičiť holuby tak začnite robiť. Potrebujem:

1/ Miesto NS – voľná plocha cca 30 x 30 metrov, ideálne, aby tam bol prístrešok, pre prípad dažďa. Potrebujem presnú adresu, pôjde to do predpretekovej dokumentácie.

2/ Meno a priezvisko vedúceho NS, ktorý má autoritu a zvládne administratívu. (Počas nasadzovania sa vytvorí protokol, kto, kedy nasadzoval, uvedú sa problémy, nedostatky, pečiatka, podpis. Protokol sa pošle po vodičovi prepravného auta, ja to vyberiem a archivovať to bude tajomník. Je to pre prípad, že po čase to bude chcieť od nás Úrad verejného zdravotníctva.)

3/ Počty objednaných boxov, podľa schémy:

Meno a priezvisko – bydlisko – počet boxov na nácviky – počet boxov na prvá tri preteky (Púchov, V. Meziříčí, Litovel)

Ak si niekto objedná polovicu boxu, treba uviesť, kto naplní druhu polovicu boxu. Zaslať aj časový harmonogram nasadzovania na nácviky a prvé 3 preteky. Samostatne uviesť kto bude nasadzovať na gumičky. Uviesť komisiu pre nasadzovanie na gumičky, nebude v nej chovateľ, ktorý má viac ako 65 rokov.

Nasadzovať holuby v NS bude vždy iba jeden chovateľ, podľa presného časového harmonogramu. Z dôvodu, že v doterajších NS Kežmarok, Sp. Belá a Ľubica je veľký záujem o nasadzovanie holubov, pre zjednodušenie situácie navrhujem vytvoriť NS v Podolínci a vo Vrbove. Zaradenie chovateľov bez ohľadu na príslušnosť k ZO CHPH. Vedúcimi by mohli byť J. Tišák a A. Timko. Do nových NS zaradiť po 5 – 7 chovateľov. Takto by sa znížil počet nasadzujúcich chovateľov v Sp. Belej, Kežmarku a Ľubici. Dohodnite sa.

Pri nasadzovaní holubov na viditeľnom mieste bude vyvesené rozhodnutie Hlavného hygienika SR, máte ho na webovej stránke Zväzu a časový harmonogram nasadzovania holubov v NS (pečiatka a podpis). Musíte to dodržať, môže si vás odfotiť nejaká „dobrá duša“ a máte po nasadzovaní a ďalšie problémy. Na nasadenie pri nácviku počítajte 7 – 8 sekúnd na holuba, pri pretekoch o čosi viac. Je to preto, že si holuby nasadzuje sám chovateľ. Nikto mu nesmie pomáhať.

Požadované údaje žiadam zaslať e-mailom do zajtra (8.00) t. j. 30 04. 2020.

Prajem pekný deň.                                                                                                      Výcvikár OZ CHPH Kežmarok

feb 282020
 

Oblastné združenie chovateľov poštových holubov Kežmarok

Zápisnica z konferencie OZ CHPH Kežmarok konanej dňa 16. 2. 2020 v Spišskej Belej

 

Program :      1. Otvorenie, stanovenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

 1. Voľba mandátovej, návrhovej a volebnej komisie
 2. Správa o činnosti OZ CHPH Kežmarok za rok 2019
 3. Správa o hospodárení OZ CHPH Kežmarok za rok 2019
 4. Správa RK za rok 2019
 5. Správa výcvikovej komisie OZ CHPH Kežmarok za rok 2018
 6. Plán činnosti na rok 2019
 7. Návrh rozpočtu na rok 2020
 8. Oboznámenie s pretekovým plánom na rok 2020
 9. Súťaže na rok 2020
 10. Diskusia
 11. Odovzdanie ocenení jubilantom OZ CHPH (okrúhle výročia v roku 2019)

a reprezentantom na CV 2020.

 1. Voľby do revíznej komisie OZ CHPH Kežmarok
 2. Návrh a prijatie uznesení
 3. Záver

 

 

K bodu 1: Konferenciu otvoril a všetkých prítomných privítal tajomník OZ CHPH Ing. Alojz Timko. Prítomných oboznámil s programom konferencie a opýtal sa prítomných či sú nejaké doplňujúce návrhy k programu. Keďže nebol navrhnutý ďalší bod programu, dal hlasovať o programe konferencie, ktorý bol jednomyseľné odsúhlasený ( 13 delegátov za ).

Za zapisovateľa bol navrhnutý Ing. Alojz Timko, za overovateľov zápisnice RNDr. Daniel Dudzik a Harniš Marek. Návrh bol schválený.

 

K bodu 2:

Voľba mandátovej komisie: do mandátovej komisie boli navrhnutí

Šulík Rudolf, RNDr. Dudzik Daniel a  Šoltés Ján

Voľba volebnej komisie: do volebnej komisie boli navrhnutí

Žrobek Peter, Funket Peter a Mesarčík Milan ml.

Voľba návrhovej komisie: do návrhovej komisie boli navrhnutí

Harniš Marek, Dragašek František a Jacenko František.

Plénom boli jednomyseľne zvolení navrhnutí členovia do komisií a zároveň tajomník predniesol, že na konferencii je prítomných 13 delegátov s hlasom rozhodujúcim, 5 členov výboru OZ KK s hlasom poradným a jubilanti, ktorým budú odovzdané spomienkové darčeky za dlhoročné členstvo v OZ CHPH. Konferencia bola uznášania schopná a prítomnosť je overená prezenčnou listinou.

 

K bodu 3: Správu o činnosti OZ CHPH Kežmarok za rok 2019 predniesol predseda  p. Milan Mesarčík ml., skonštatoval, že výbor OZ počas celej sezóny 2019 splnil všetky uznesenia z konferencie z roku 2019. Zabezpečil  sa plynulý chod sezóny, bola zabezpečená doprava holubov na všetky plánované preteky. Všetky ZO CHPH v pôsobnosti výboru OZ CHPH plnili závery konferencie OZ, usmernenia výboru a požiadavky od ústredných orgánov Zväzu.

Poďakoval za prácu výcvikárovi p. RNDr. Danielovi  Dudzikovi, pokladníkovi p. Petrovi Funketovi ml., tajomníkovi Ing. Alojzovi Timkovi a revíznej komisii čím prispeli k úspešnej činnosti OZ CHPH Kežmarok.

 

 

K bodu 4: Správu o hospodárení predniesol pokladník p. Peter Funket ml., v ktorej oboznámil prítomných delegátov s hospodárením OZ. V hospodárení má oblasť mierny  prebytok.

 

K bodu 5: Správu  predniesol predseda RK,  ktorý prítomných oboznámil s námietkami a postrehmi počas uplynulej sezóny.

 

K bodu 6: Správu predniesol  RNDr. Daniel Dudzik,  v ktorej delegátov predostrel podrobnú analýzu pretekovej sezóny 2019,  rozobral problematiku doletov holubov.  Poukázal na percentuálne umiestňovanie holubov a chovateľov základných organizácií na najjužnejších a najsevernejších bodoch OZ v porovnaní s ostatnými ZO CHPH v OZ Kežmarok.

 

K bodu 7: Hlavné úlohy na rok 2020 boli formulované nasledovne:

 

 1. a) Vytvárať priaznivé podmienky pre športovú – holubársku činnosť všetkých členov. Vytvárať také podmienky, aby mohol každý člen OZ plniť podmienky MS a podmienky FCI pre výstavnícku činnosť v kategóriách šport a štandard.
 2. b) Zabezpečiť bezproblémovú prepravu holubov na všetky preteky podľa pretekového plánu.
 3. c) Zveľaďovať hospodárske prostriedky OZ CHPH Kežmarok. Prepravné prostriedky (nadstavbu a vozíky) udržiavať v dobrom technickom stave.
 4. d) Prihliadať na vekové zloženie členskej základne tým, že s vybranými finančnými prostriedkami sa bude uvážlivo a účelne hospodáriť.

 

K bodu 8: Návrh rozpočtu na rok 2020 predniesol hospodár p. Peter Funket ml.

 

K bodu 9: Pretekový plán na rok 2020 navrhol výbor OZ KK a bol prítomným  prečítaný K pretekovému plánu prebehla diskusia. Boli navrhnute jeho malé úpravy a zmeny. Pretekový plán s drobnými zmenami bol schválený s tým, že isté úpravy v ňom môže urobiť výbor OZ po zasadnutí Regiónu Tatry. Plán bude zverejnený na webovej stránke OZ CHPH Kežmarok. Zástupcovia OZ Kežmarok v regionálnom výbore predostrú schválený plán na zasadnutí výboru regiónu. V pláne sa počíta, tak ako bolo dohodnuté na stretnutí zástupcov regiónu v Huncovciach, že deväť  tratí bude spoločne odštartovaných..

 

 

 

 

K bodu 10,11: Návrh súťaží na rok 2020 predniesol p. Dudzik a to nasledovné:

 

 • Lietať z neobmedzeného množstva, bodovanie ako tomu bolo vlani.

za: 13, proti: 0, zdržali sa: 0

 • Staré holuby oceniť prvé tri miesta v konečnom poradí podľa súčtu bodov a tiež podľa podmienok  IM                                                                       jednomyseľné odsúhlasené
 • Šoltés navrhol, aby chovateľ, ktorý nahlási a zaplatí na jednotlivé preteky DT po 15 holubov, môže nasadiť viac holubov a nebude za nich platiť, t. j. chovateľ nasadí na pretek 17 holubov a mal nahlásených 15, ktoré boli aj zaplatené, zvyšné dva neplatí.

za: 13, proti: 0, zdržali sa: 0

 • Dudzik upozornil na to, aby chovatelia mali v preukaze chovateľa PH zaznamenané všetky vakcinácie a veterinárne úkony vykonané v priebehu roka. Môže sa stať, že kto to nebude mať nemusí dostať veterinárne povolenie vystavovať holuby na CV.
 • Žiadosť P. Pavlička Jána o prestup do OZ Spiš. Žiadosť nebola podaná do 31.10.2019.

 

Za: 0, proti: 13, zdržali sa: 0

–     Vytvoriť registrovanú diskusiu na stránke OZ KK.

Za: 13, proti:0, zdržali sa: 0

–    Návrhy na zmenu preteku (kvôli nepriaznivému počasiu) v priebehu pretekovej sezóny

môžu členovia výborov ZO CHPH podávať do stredy pred konaním preteku. Návrhy sa

podávajú vložením návrhu do záložky diskusia na webovej stránke OZ CHPH Kežmarok.

Za 13, proti:0, zdržali sa:0

K bodu 12: Predseda OZ p. Milan Mesarčík ml., tajomník a hospodár OZ odovzdali ocenenia  chovateľom za reprezentáciu OZ  na CV 2020. Zároveň členom OZ, ktorí mali okrúhle životné jubilea v roku 2019 boli odovzdané ocenenia za dlhoročnú činnosť v OZ CHPH Kežmarok.

 

 K bodu 13: Kvôli prestupu a vzdaniu sa funkcie doterajších členov musela byť zvolená nová RK OZ CHPH Kežmarok. Volebná komisia predniesla návrh na členov RK OZ CHPH Kežmarok a to: Jacenko František, Dragašek František a Šulík Rudo. Predseda P. Jacenko.

jednomyseľné odsúhlasené

 

K bodu 14: Delegáti konferencie prijali nasledovné uznesenia:

 

Oblastná konferencia berie na vedomie:

 • správu o činnosti OZ CHPH Kežmarok za rok 2019 prednesenú predsedom OZ Kežmarok.
 • Správu mandátovej, návrhovej a volebnej komisie, prednesenú predsedami komisie.
 • Správu o hospodarení OZ CHPH Kežmarok prednesenú hospodárom OZ.
 • Správu revíznej komisii za rok 2019,prednesenú predsedom RK.
 • Správu výcvikovej komisie CHPH OZ Kežmarok.

 

Oblastná konferencia schvaľuje:

 

 • Program konferencie.
 • zapisovateľa – Ing. Alojz Timko a overovateľov zápisnice RNDr. Daniel Dudzik a Marek Harniš
 • členov návrhovej, volebnej a mandátovej komisie program konferencie,
 • pretekový plán na rok 2020,
 • súťaže: MOZ starých holubov a to bez evidencie, z neobmedzeného množstva,
 • majstrovstvo OZ CHPH podľa podmienok IM,
 • bodovanie do MOZ starých holubov zo všetkých tratí,
 • KT 7/40b., ST 6/70b.,DT 5/100b., SDT 3/150 bodov a klesanie 1/1,
 • prvú ligu, druhú ligu, Old Boys ligu, MVS1, MVS2,MKaST, MDaSDT, IM,
 • ocenenie vo všetkých súťažiach, za reprezentáciu na celoštátnej výstave, oblastnej výstave a jubilantov,
 • Voľbu RK OZ CHPH Kežmarok v zložení: Jacenko F. predseda, Dragašek F. a Šulík R.

 

Oblastná konferencia zamieta:

 • Žiadosť o prestup Jána Pavlička do OZ Spiš.

 

Oblastná konferencia ukladá:

 

 • Zabezpečiť natočenie štartov holubov pri pretekoch.

Termín: stály.                                                                    Zodpovedný: výbor OZ

 • Vydať doplnky ku pretekovému poriadku  pre OZ CHPH Kežmarok.

Termín: 15. 04. 2020                                                       Zodpovedný: výcvikár OZ                                                                                                                                Výcvikárovi OZ CHPH Kežmarok zorganizovať seminár pre výcvikárov ZO, vedúcich pre NS.

Termín: 15. 04. 2020                                                                    Zodpovedný: v texte

 • Uhradiť členské príspevky a poplatky za výpočet výsledkov do 05.03.2020 hospodárovi OZ.

Termín: v texte                                                               Zodpovední: predsedovia ZO

 • Pokladníkovi OZ uhradiť členské príspevky za všetkých členov OZ pre rok 2020 na SZ CHPH  podľa termínov stanovených SZ CHPH.

Termín: v texte                                                                  Zodpovedný: v texte

 • Tajomníkovi – poslať všetku dokumentáciu v elektronickej aj písomnej podobe na sekretariát SZCHPH podľa termínov SZCHPH.

Termín: 28. 02. 2020                                                         Zodpovedný: v texte

Tajomníkom ZO zaslať konečné nahlášky holubov a košov tajomníkovi OZ.

Termín: 15. 03. 2020                                                         Zodpovedný: v texte

 

 

K bodu 15: Po prijatí uznesení tajomník OZ poďakoval prítomným delegátom a hosťom za aktívnu účasť na konferencií a poprial všetkým veľa úspechov v sezóne 2020.

 

 

 

 

Spracoval a zapísal: Ing. Alojz Timko, tajomník OZ CHPH

 

 

 

………………………………………………………………………….

Milan Mesarčík ml., predseda OZ CHPH Kežmarok

 

 

 

Overovatelia zápisnice:

RNDr. Dudzik Daniel   ………………………………………..

Marek Harniš                ……………………………………….