ozkezmarok

mar 172020
 

25.04.2020 sobota Liptovskýhrádok

26.04.2020 nedeľaRužomberok

01.05.2020 piatok Martin

03.05.2020 nedeľa Púchov 1

08.05.2020 piatok Púchov 2

10.05.2020 nedeľa Valašské Medziřičí 1

17.05.2020 nedeľa Litovel

24.05.2020 nedeľa Přelouč 1

31.05.2020 nedeľa Přelouč 2

07.06.2020 nedeľa Teplá 1

07.06.2020 nedeľa Martin

14.06.2020 nedeľa Valašské Medziřičí 2

14.06.2020 nedeľa Teplá 2

21.06.2020 nedeľa Poděbrady 1

21.06.2020 nedeľa Gotha

28.06.2020 nedeľa Teplá 3

28.06.2020 nedeľa Poděbrady 2

05.07.2020 nedeľa Gotha VCS

05.07.2020 nedeľa Přelouč 3

12.07.2020 nedeľa Poděbrady 3

19.07.2020 nedeľa Chomutov

26.07.2020 nedeľa Poděbrady 4

26.07.2020 nedeľa Grunberg

02.08.2020 sobota Přelouč 4

feb 282020
 

Oblastné združenie chovateľov poštových holubov Kežmarok

Zápisnica z konferencie OZ CHPH Kežmarok konanej dňa 16. 2. 2020 v Spišskej Belej

 

Program :      1. Otvorenie, stanovenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

 1. Voľba mandátovej, návrhovej a volebnej komisie
 2. Správa o činnosti OZ CHPH Kežmarok za rok 2019
 3. Správa o hospodárení OZ CHPH Kežmarok za rok 2019
 4. Správa RK za rok 2019
 5. Správa výcvikovej komisie OZ CHPH Kežmarok za rok 2018
 6. Plán činnosti na rok 2019
 7. Návrh rozpočtu na rok 2020
 8. Oboznámenie s pretekovým plánom na rok 2020
 9. Súťaže na rok 2020
 10. Diskusia
 11. Odovzdanie ocenení jubilantom OZ CHPH (okrúhle výročia v roku 2019)

a reprezentantom na CV 2020.

 1. Voľby do revíznej komisie OZ CHPH Kežmarok
 2. Návrh a prijatie uznesení
 3. Záver

 

 

K bodu 1: Konferenciu otvoril a všetkých prítomných privítal tajomník OZ CHPH Ing. Alojz Timko. Prítomných oboznámil s programom konferencie a opýtal sa prítomných či sú nejaké doplňujúce návrhy k programu. Keďže nebol navrhnutý ďalší bod programu, dal hlasovať o programe konferencie, ktorý bol jednomyseľné odsúhlasený ( 13 delegátov za ).

Za zapisovateľa bol navrhnutý Ing. Alojz Timko, za overovateľov zápisnice RNDr. Daniel Dudzik a Harniš Marek. Návrh bol schválený.

 

K bodu 2:

Voľba mandátovej komisie: do mandátovej komisie boli navrhnutí

Šulík Rudolf, RNDr. Dudzik Daniel a  Šoltés Ján

Voľba volebnej komisie: do volebnej komisie boli navrhnutí

Žrobek Peter, Funket Peter a Mesarčík Milan ml.

Voľba návrhovej komisie: do návrhovej komisie boli navrhnutí

Harniš Marek, Dragašek František a Jacenko František.

Plénom boli jednomyseľne zvolení navrhnutí členovia do komisií a zároveň tajomník predniesol, že na konferencii je prítomných 13 delegátov s hlasom rozhodujúcim, 5 členov výboru OZ KK s hlasom poradným a jubilanti, ktorým budú odovzdané spomienkové darčeky za dlhoročné členstvo v OZ CHPH. Konferencia bola uznášania schopná a prítomnosť je overená prezenčnou listinou.

 

K bodu 3: Správu o činnosti OZ CHPH Kežmarok za rok 2019 predniesol predseda  p. Milan Mesarčík ml., skonštatoval, že výbor OZ počas celej sezóny 2019 splnil všetky uznesenia z konferencie z roku 2019. Zabezpečil  sa plynulý chod sezóny, bola zabezpečená doprava holubov na všetky plánované preteky. Všetky ZO CHPH v pôsobnosti výboru OZ CHPH plnili závery konferencie OZ, usmernenia výboru a požiadavky od ústredných orgánov Zväzu.

Poďakoval za prácu výcvikárovi p. RNDr. Danielovi  Dudzikovi, pokladníkovi p. Petrovi Funketovi ml., tajomníkovi Ing. Alojzovi Timkovi a revíznej komisii čím prispeli k úspešnej činnosti OZ CHPH Kežmarok.

 

 

K bodu 4: Správu o hospodárení predniesol pokladník p. Peter Funket ml., v ktorej oboznámil prítomných delegátov s hospodárením OZ. V hospodárení má oblasť mierny  prebytok.

 

K bodu 5: Správu  predniesol predseda RK,  ktorý prítomných oboznámil s námietkami a postrehmi počas uplynulej sezóny.

 

K bodu 6: Správu predniesol  RNDr. Daniel Dudzik,  v ktorej delegátov predostrel podrobnú analýzu pretekovej sezóny 2019,  rozobral problematiku doletov holubov.  Poukázal na percentuálne umiestňovanie holubov a chovateľov základných organizácií na najjužnejších a najsevernejších bodoch OZ v porovnaní s ostatnými ZO CHPH v OZ Kežmarok.

 

K bodu 7: Hlavné úlohy na rok 2020 boli formulované nasledovne:

 

 1. a) Vytvárať priaznivé podmienky pre športovú – holubársku činnosť všetkých členov. Vytvárať také podmienky, aby mohol každý člen OZ plniť podmienky MS a podmienky FCI pre výstavnícku činnosť v kategóriách šport a štandard.
 2. b) Zabezpečiť bezproblémovú prepravu holubov na všetky preteky podľa pretekového plánu.
 3. c) Zveľaďovať hospodárske prostriedky OZ CHPH Kežmarok. Prepravné prostriedky (nadstavbu a vozíky) udržiavať v dobrom technickom stave.
 4. d) Prihliadať na vekové zloženie členskej základne tým, že s vybranými finančnými prostriedkami sa bude uvážlivo a účelne hospodáriť.

 

K bodu 8: Návrh rozpočtu na rok 2020 predniesol hospodár p. Peter Funket ml.

 

K bodu 9: Pretekový plán na rok 2020 navrhol výbor OZ KK a bol prítomným  prečítaný K pretekovému plánu prebehla diskusia. Boli navrhnute jeho malé úpravy a zmeny. Pretekový plán s drobnými zmenami bol schválený s tým, že isté úpravy v ňom môže urobiť výbor OZ po zasadnutí Regiónu Tatry. Plán bude zverejnený na webovej stránke OZ CHPH Kežmarok. Zástupcovia OZ Kežmarok v regionálnom výbore predostrú schválený plán na zasadnutí výboru regiónu. V pláne sa počíta, tak ako bolo dohodnuté na stretnutí zástupcov regiónu v Huncovciach, že deväť  tratí bude spoločne odštartovaných..

 

 

 

 

K bodu 10,11: Návrh súťaží na rok 2020 predniesol p. Dudzik a to nasledovné:

 

 • Lietať z neobmedzeného množstva, bodovanie ako tomu bolo vlani.

za: 13, proti: 0, zdržali sa: 0

 • Staré holuby oceniť prvé tri miesta v konečnom poradí podľa súčtu bodov a tiež podľa podmienok  IM                                                                       jednomyseľné odsúhlasené
 • Šoltés navrhol, aby chovateľ, ktorý nahlási a zaplatí na jednotlivé preteky DT po 15 holubov, môže nasadiť viac holubov a nebude za nich platiť, t. j. chovateľ nasadí na pretek 17 holubov a mal nahlásených 15, ktoré boli aj zaplatené, zvyšné dva neplatí.

za: 13, proti: 0, zdržali sa: 0

 • Dudzik upozornil na to, aby chovatelia mali v preukaze chovateľa PH zaznamenané všetky vakcinácie a veterinárne úkony vykonané v priebehu roka. Môže sa stať, že kto to nebude mať nemusí dostať veterinárne povolenie vystavovať holuby na CV.
 • Žiadosť P. Pavlička Jána o prestup do OZ Spiš. Žiadosť nebola podaná do 31.10.2019.

 

Za: 0, proti: 13, zdržali sa: 0

–     Vytvoriť registrovanú diskusiu na stránke OZ KK.

Za: 13, proti:0, zdržali sa: 0

–    Návrhy na zmenu preteku (kvôli nepriaznivému počasiu) v priebehu pretekovej sezóny

môžu členovia výborov ZO CHPH podávať do stredy pred konaním preteku. Návrhy sa

podávajú vložením návrhu do záložky diskusia na webovej stránke OZ CHPH Kežmarok.

Za 13, proti:0, zdržali sa:0

K bodu 12: Predseda OZ p. Milan Mesarčík ml., tajomník a hospodár OZ odovzdali ocenenia  chovateľom za reprezentáciu OZ  na CV 2020. Zároveň členom OZ, ktorí mali okrúhle životné jubilea v roku 2019 boli odovzdané ocenenia za dlhoročnú činnosť v OZ CHPH Kežmarok.

 

 K bodu 13: Kvôli prestupu a vzdaniu sa funkcie doterajších členov musela byť zvolená nová RK OZ CHPH Kežmarok. Volebná komisia predniesla návrh na členov RK OZ CHPH Kežmarok a to: Jacenko František, Dragašek František a Šulík Rudo. Predseda P. Jacenko.

jednomyseľné odsúhlasené

 

K bodu 14: Delegáti konferencie prijali nasledovné uznesenia:

 

Oblastná konferencia berie na vedomie:

 • správu o činnosti OZ CHPH Kežmarok za rok 2019 prednesenú predsedom OZ Kežmarok.
 • Správu mandátovej, návrhovej a volebnej komisie, prednesenú predsedami komisie.
 • Správu o hospodarení OZ CHPH Kežmarok prednesenú hospodárom OZ.
 • Správu revíznej komisii za rok 2019,prednesenú predsedom RK.
 • Správu výcvikovej komisie CHPH OZ Kežmarok.

 

Oblastná konferencia schvaľuje:

 

 • Program konferencie.
 • zapisovateľa – Ing. Alojz Timko a overovateľov zápisnice RNDr. Daniel Dudzik a Marek Harniš
 • členov návrhovej, volebnej a mandátovej komisie program konferencie,
 • pretekový plán na rok 2020,
 • súťaže: MOZ starých holubov a to bez evidencie, z neobmedzeného množstva,
 • majstrovstvo OZ CHPH podľa podmienok IM,
 • bodovanie do MOZ starých holubov zo všetkých tratí,
 • KT 7/40b., ST 6/70b.,DT 5/100b., SDT 3/150 bodov a klesanie 1/1,
 • prvú ligu, druhú ligu, Old Boys ligu, MVS1, MVS2,MKaST, MDaSDT, IM,
 • ocenenie vo všetkých súťažiach, za reprezentáciu na celoštátnej výstave, oblastnej výstave a jubilantov,
 • Voľbu RK OZ CHPH Kežmarok v zložení: Jacenko F. predseda, Dragašek F. a Šulík R.

 

Oblastná konferencia zamieta:

 • Žiadosť o prestup Jána Pavlička do OZ Spiš.

 

Oblastná konferencia ukladá:

 

 • Zabezpečiť natočenie štartov holubov pri pretekoch.

Termín: stály.                                                                    Zodpovedný: výbor OZ

 • Vydať doplnky ku pretekovému poriadku  pre OZ CHPH Kežmarok.

Termín: 15. 04. 2020                                                       Zodpovedný: výcvikár OZ                                                                                                                                Výcvikárovi OZ CHPH Kežmarok zorganizovať seminár pre výcvikárov ZO, vedúcich pre NS.

Termín: 15. 04. 2020                                                                    Zodpovedný: v texte

 • Uhradiť členské príspevky a poplatky za výpočet výsledkov do 05.03.2020 hospodárovi OZ.

Termín: v texte                                                               Zodpovední: predsedovia ZO

 • Pokladníkovi OZ uhradiť členské príspevky za všetkých členov OZ pre rok 2020 na SZ CHPH  podľa termínov stanovených SZ CHPH.

Termín: v texte                                                                  Zodpovedný: v texte

 • Tajomníkovi – poslať všetku dokumentáciu v elektronickej aj písomnej podobe na sekretariát SZCHPH podľa termínov SZCHPH.

Termín: 28. 02. 2020                                                         Zodpovedný: v texte

Tajomníkom ZO zaslať konečné nahlášky holubov a košov tajomníkovi OZ.

Termín: 15. 03. 2020                                                         Zodpovedný: v texte

 

 

K bodu 15: Po prijatí uznesení tajomník OZ poďakoval prítomným delegátom a hosťom za aktívnu účasť na konferencií a poprial všetkým veľa úspechov v sezóne 2020.

 

 

 

 

Spracoval a zapísal: Ing. Alojz Timko, tajomník OZ CHPH

 

 

 

………………………………………………………………………….

Milan Mesarčík ml., predseda OZ CHPH Kežmarok

 

 

 

Overovatelia zápisnice:

RNDr. Dudzik Daniel   ………………………………………..

Marek Harniš                ……………………………………….

jan 172020
 

Oblastné združenie chovateľov poštových holubov Kežmarok

PROGRAM KONFERENCIE OZ CHPH KEŽMAROK

Termín:  16. februára 2020

 1. Miesto konania: vináreň v Spišskej Belej

Začiatok: 13.00 hod.

Program :

 1. Otvorenie, stanovenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 2. Voľba mandátovej, návrhovej a volebnej komisie
 3. Správa o činnosti OZ CHPH Kežmarok za rok 2019
 4. Správa o hospodárení OZ CHPH Kežmarok za rok 2019
 5. Správa RK za rok 2019
 6. Správa výcvikovej komisie OZ CHPH Kežmarok za rok 2019
 7. Plán činnosti na rok 2020
 8. Návrh rozpočtu na rok 2020
 9. Oboznámenie s pretekovým plánom na rok 2020
 10. Súťaže na rok 2020
 11. Diskusia
 12. Odovzdanie ocenení jubilantom OZ CHPH (okrúhle výročia v roku 2019)
 13. Voľby do revíznej komisie OZ CHPH Kežmarok
 14. Návrh a prijatie uznesení
 15. Záver
jan 172020
 

1.) VČS  základných organizácií sa v OZ KK  budú konať do 2.2.2020.

2.) Tajomníci ZO odošlú tajomníkovi OZ zápisnice z VČS v elektronickej podobe do 9.2.2020

mail:   lojzo3654@gmail.com

Spolu s zápisnicami sa odošle: predbežná nahláška košov na jednotlivé trate

evidenčné listy

objednávka materiálu na rok 2021 ( KL, RO, G, časopis).

3.) Zápisnice, evidenčné listy a objednávky materiálu prinesú delegáti na konferenciu opečiatkovanú a podpísanú štatutármi ZO. Konferencia sa bude konať  dňa 16.2.2020 o 13.00 hodine vo vinárni v Spišskej Belej.

4.) Kľúč počtu delegátov na konferenciu je z aktívnych chovateľov na závody starých holubov r. 2019 a to: z každej začatej sedmičky jeden delegát. ZO Huncovce: 2 delegáti, ZO KK: 2 delegáti, ZO Ľubica: 2 delegáti, ZO SĽ: 2 delegáti, ZO SV: 1 delegát, ZO SB: 2 delegáti a ZO Žakovce: 2 delegáti.

Na konferenciu poprosíme nominovať členov, ktorí sa chcú podieľať na chode oblasti a to do revíznej komisie.

Na konferenciu budú pozvaný aj jubilanti za r. 2019, ktorí mali okrúhle výročia ( 60, 70, 80, 90 )

jan 032020
 

Holuby na CV je potrebné priniesť k p. Dudzikovi vo štvrtok 9.1.2019 v čase od 18.00 do 19.00 hod. Výstavné karty vytlačí Janko Dudzik každému chovateľovi.

jan 032020
 

Veterinárne potvrdenia k holubom na CV je potrebné priniesť do 8.1.2020 tajomníkovi OZ na adresu Vrbov 270, alebo po telefonickom dohovore aj inde ( 0901 776 773 Timko ). Veterinárne potvrdenie musí obsahovať kedy a čím boli dané holuby vakcínované, čím a kedy boli liečené, vet. lekár napíše klin. zdravé a v potvrdení budú uvedené úplné čísla holubov a adresy chovateľov.Ak sú viacerí chovatelia z jednej ZO, môžu sa nachádzať spolu na jednom potvrdení. Veterinárne potvrdenie bude s dátumom 7.1.2020, poprípade 8.1.2020. Poprosím o dochvíľnosť pri doručení vet. potvrdení, pretože s týmito dokladmi sa ide na Regionálnu veterinárnu a potravinovú správu SR a tam sa vystaví povolenie kolekcie holubov OZ KK na celoštátnu výstavu. Preberanie holubov a výstavných kariet bude oznámené na tejto stránke.Ďakujem za pochopenie a prajem úspešný štart do nového roku. Tajomník OZ.

dec 212019
 

SK-2016-02806-117H Petrášek Michal KK 4302,64 výkon H

SK-2015-02811-735A Šulík Rudolf+Tomáš KK 4640,29 výkon A

SK-2017-2804-1027H Šoltés Marko KK 63,885  šport A

SK-2016-02804-758A Šoltés Marko KK 302,911 šport B

SK-2015-02802-968A Pavličko Ján KK 332,404 šport C

SK-2016-02805-446A Chodanič Rastislav KK 574,107 šport D

SK-2014-02803-729H Mesarčík Milan st. KK 414,86 šport E

SK-2019-02805-818H Bartko Štefan KK 43,086 šport F

SK-2018-02805-647A Chodanič Rastislav KK 55,85 šport G

SK-2017-2805-715A Schmal Peter KK 244,352 šport H

SK-2016-02805-722H Harniš Matúš KK 83,85 šport I

SK-2014-02806-1H Dudzik Daniel + Ján KK  2748,172 štandard H

SK-2016-02805-460H Chodanič Rastislav KK 3610,642 štandard H

SK-2017-2804-397A Dragašek František KK 3290,073 štandard A

SK-2018-02811-408A Šulík Rudolf+Tomáš KK 2118,436 štandard A

SK-2019-02806-1127H Dudzik Ján KK 426,89 štandard ml H

SK-2019-02811-536H Šulík Rudolf+Tomáš KK 634,172 štandard ml H

SK-2019-02806-598A Petrášek Michal KK 483,026 štandard ml A

SK-2019-02803-612A Mesarčík Milan st.KK 561,099 štandard ml A

 

Výstavné karty si každý chovateľ dá opečiatkovať a podpísať štatutármi OZ a odovzdá ich s holubami a veterinárnymi potvrdeniami. Termín oznámime tu na stránke OZ. Príjemné prežitie vianočných sviatkov želá Výbor OZ.

nov 282019
 

VÝBER HOLUBOV  – ŠTANDARD

Výber holubov do kolekcie OZ CHPH KEŽMAROK na výstavu REGIÓNU TATRY, ktorá sa bude konať 14. a 15. decembra v Huncovciach. Do kolekcie sa vyberie 6 holubov. Nevybraté holuby na výstavu do kolekcie môžu chovatelia prihlásiť na výstavu ako individuálni vystavovatelia.

Vyber sa bude konať : 2. decembra 2019 – pondelok

 Čas: 18.00 hod.           Miesto: Bistro STOP HUNCOVCE    

Zverejnil: Dudzik

nov 252019
 

Výkon holub:

 1. 16-02806-117-H, Petrášek M.
 2. 17-2301-767-H, Schmal P.
 3. 13-2802-372-H, Pavličko J.

Výkon holubica:

 1. 15-02811-735-A, Šulík R.+T.
 2. 16-02805-718-A, Harniš M.
 3. 15-02806-887-A, Petrášek M.

Kategória A:

 1. 17-2804-1027-A, Šoltés M.
 2. 17-2801-133-A, Jacenko P.

Kategória B:

 1. 16-02804-758-A, Šoltés M.
 2. 16-02801-462-H, Jacenko P.

Kategória C:

 1. 15-02802-968-A, Pavličko J.
 2. 14-02801-120-H, Jacenko P.

Kategória D:

 1. 16-02805-446-A, Chodanič R.
 2. 16-M55-2033-H, Vojtek J.

Kategória E:

 1. 14-02803-729-H, Mesarčík M. st.
 2. 14-02804-750-H, Dragašek F.

Kategória F:

 1. 19-02805-818-H, Bartko Š.
 2. 19-02805-819-H, Bartko Š.

Kategória G:

 1. 18-02805-647-A, Chodanič R.
 2. 18-02801-493-A, Gallik L.+J.

Kategória H:

 1. 17-2805-715-A, Schmal P.
 2. 17-2811-554-H, Vojtek J.

Kategória I:

 1. 16-02805-722-H, Harniš M.
 2. 17-2806-355-A, Petrášek M.

 

nov 212019
 

 

VÝSTAVA POŠTOVÝCH HOLUBOV      

                      REGIÓNU TATRY

                      OZ CHPH SPIŠSKÁ NOVÁ VES                        

                      Huncovce  14. – 15. december 2019

PROGRAM VÝSTAVY

14. december 2019 – sobota           

08.00  – 11.00 hod.        –  preberanie holubov

11.00  – 15.00 hod.        –  posudzovanie holubov

15.00  – 18.00 hod.        –  spracovanie výsledkov

08.00  – 22.00 hod.         –  stretnutia chovateľov a posedenie pri dobrom nápoji – na prízemí

15. december 2019 – nedeľa          

08.00  – 16.00 hod.        –  výstava prístupná pre návštevníkov

09.00              hod.        –  oficiálne otvorenie výstavy

11.00              hod.        –  zasadnutie výboru Regiónu Tatry

13.00              hod.        –  ocenenie chovateľov v súťažiach OZ Kežmarok 2019

13.40              hod.        –  vyhlásenie výsledkov výstavy Regiónu Tatry

14.30              hod.        –  vyhlásenie výsledkov výstavy OZ Spišská Nová Ves

15.10              hod.        –  zlosovanie tomboly

16.00              hod.        –  ukončenie výstavy

16.05  – 17.00 hod.        –  vydávanie holubov

08.00  – 22.00 hod.        –  stretnutia chovateľov a posedenie pri dobrom jedle a nápoji – na prízemí

VÝSTAVNÝ VÝBOR

Predseda výstavného výboru                    Michal Petrášek

Výstavné priestory, klietky,                      Ján Džurňák, Peter Žrobek, Miro Baran

Bufet, priestory a občerstvenie                 Michal Petrášek, Ján Dudzik

Pokladník                                                      Peter Kušnirák

Propagácia                                                    Daniel Dudzik.

Prihlášky a administratíva                        Daniel Dudzik

Preberanie, vydaj holubov                        Stanislav Surma, Jaroslav Pavliga, Michal Benko, Ján

Starostlivosť o holuby                                 Rušin, Ján Gontkovič, Ľubo Lang

Zostavenie poradia                                     Ján Dudzik

Posudzovanie holubov                               Ľubomír Valíček, Alojz Šimurka

Kontrola výsledkov                                    Martin Kredatus

PRIHLÁŠKY A KONTAKT

Prihlášky a administratíva                      RNDr. Daniel Dudzik, 0903/218028, dano.dudzik@gmail.com

Organizačné záležitosti                            Michal Petrášek – tel. 0949/388061

Posledný termín zaslania prihlášok   8. december 2019

VÝSTAVNÉ KATEGÓRIE A PODMIENKY VÝSTAVY

Štandard         –  holub najmenej 2500 km a holubica 2000 km za dva roky 2018 – 2019, umiestnených v 20 % na tratiach od 100 km v konkurencii najmenej 150 ks PH nasadených na pretek a pri účasti najmenej 20 chovateľov, pričom holub v roku 2019 musí mať z tohto  limitu najmenej 750 km a holubica 600 km. Holub mláďa a holubica mláďa najmenej 3 preteky za rok 2019, umiestnené v 20% na tratiach nad 100 km v konkurencii najmenej 150 ks PH nasadených na pretek a pri účasti najmenej 20 chovateľov.

Šport za dva roky 2018/2019 (podmienky splnené v rokoch 2018/2019)

Šport 2018 – 2019 MINIMUM
Kategória Počet pretekov holubov chovateľov kilometrov Cien
A od100 do 400 km 10 150 20 1.500 20%
B od 300 do 600 km 8 150 20 2.800 20%
C nad 500 km 6 150 20 3.300 20%
D Allround

od 100 do 400 km

od 300 do 600 km

nad 500 km

11 spolu

3 až 5

2 až 6

1 až 3

 

 

150

150

150

 

20

20

20

 

 

3.500

 

 

20%

E Maratón – 4 preteky

nad 700 km

4 ceny za 2 roky 150 20   – 20%

Šport za rok 2019 (podmienky splnené v roku 2019)

F mladé holuby nad 100 km 3 150 20 300 20%
G  ESO ročiak               nad 100 km 5 150 20 500 20 %
H   ESO staré holuby    nad  300  km 6 150 20 1800 20 %
I                             viac ako  500  km 3 150 20 1800 20%

Výkon za rok 2019 (podmienky splnené v roku 2019)

Výkon za rok holub Σ km, ktoré holub nalietal v roku 2019 Podľa stanovených podmienok 20%
Výkon za rok holubica Σ km, ktoré holubica nalietala v roku 2019 20%

Vystavovatelia

 – OZ CHPH Regiónu Tatry                          Tridsaťčlenné kolekcie holubov so splneným limitom FCI.

Výber a zaradenie do kategórie podľa vlastného uváženia.

 – OZ CHPH Spišská Nová Ves                    Štyridsaťosemčlennú kolekciu holubov so splneným limitom FCI.

Výber a zaradenie do kategórie podľa vlastného uváženia.

– Jednotlivci OZ CHPH Kežmarok            Chovateľ si môže individuálne prihlásiť štandardné holuby so splneným limitom FCI. Jeden chovateľ môže prihlásiť maximálne dva  holuby. Celková kapacita tridsať holubov. Zaradenie podľa došlých prihlášok. Prihlášky telefonicky – Michal Petrášek – tel.  0949/388061

– Jednotlivci mimo OZ CHPH Kežmarok     Telefonicky – Michal Petrášek – tel.  0949/388061

Výstavné poplatky

–   Náklady spojené s dopravou holubov na výstavu si hradia ZO CHPH a vystavovatelia.

–   Výstavný poplatok pre OZ CHPH Regiónu Tatry je  jednotný  160,- EUR. Z toho 90 €

náklady na ocenenie, ktoré budú zúčtované na zasadnutí Regiónu Tatry.

–   OZ CHPH Spišská Nová Ves 3 Eura /klietka.

–   Individuálne vystavované holuby 3 Eura /klietka.

 

                  Vyhodnotenie v kategóriách štandard

–  Holuby vystavované v týchto kategóriách budú hodnotené podľa medzinárodného štandardu. Posudzovanie urobia dvaja posudzovatelia. Poradie holubov sa zostaví podľa  priemeru hodnotenia holubov dvomi posudzovateľmi. Výsledok bude zaokrúhlený na dve desatinné miesta. –  Pri rovnosti bodov sa postupuje podľa pravidiel FCI pre posudzovanie a hodnotenie štandardu.

– V prípade, že sa podľa týchto podmienok rozhodnúť nedá, pri rovnosti bodov o poradí rozhodne vrchný posudzovateľ.

                  Ocenenie výstavy

Región Tatry                                         Ocenené budú prvé tri holuby v každej výstavnej kategórií

OZ CHPH Spišská Nová Ves              Ocenenie víťazov výstavy si urobí vo vlastnej réžii.  

Preberanie holubov

–   dodané holuby musia byť zdravé, vystavovateľ o tom predloží veterinárne potvrdenie

–   vystavovateľ pri odovzdávaní holubov odovzdá 2x zoznam vystavovaných holubov

–   vystavovateľ pri odovzdávaní holubov zároveň odovzdá aj vypísané výstavné kartu holubov

–   kartu si stiahne zo stránky www.mypigeons.eu

–   výstavnú kartu musia byť podpísané štatutárom organizácie, ktorý svojim podpisom potvrdzuje správnosť

údajov

–   výstavné poplatky musí vystavovateľ uhradiť pred preberaním holubov

–   za prevzaté holuby zodpovedá usporiadateľ výstavy.

–   odovzdanie holubov po ukončení výstavy bude vykonané na základe predloženého potvrdeného dokladu

z preberania holubov.

PREDAJ CHOVATEĽSKÝCH PRODUKTOV

–  Ing. Jaro Seliga

BOHATÁ TOMBOLA

–   pre návštevníkov výstavy bude prepravená bohatá tombola – viac ako 30 cien

–   cena lístka do tomboly 1 EURO

–   lístky sa budú predávať pri vstupnom i počas prehliadky výstavy

  OBČERSTVENIE

–  občerstvenie bude pripravené v priestoroch BISTRA STOP

–  držková, guľáš, domáca klobáska

–  pitie podľa výberu a obsahu peňaženky

V Huncovciach 20. októbra 2019

Michal Petrášek

predseda organizačného výboru