ozkezmarok

máj 162019
 

CHRUDIM – ZMENA ŠTARTU – 18. mája 219 sobota

Na základe rozhodnutia predsedov OZ CHPH Kežmarok + Poprad a po vyjadrení sa ZO CHPH v OZ CHPH Kežmarok mení sa štart preteku CHRUDIM na sobotu 18. mája 2019

NASADZOVANIE v PIATOK – 17. mája 2019

Časy odchody vozíka z NS sa nemenia. Pre úplnosť ich uvádzam:

Stará Ľubovňa – 15.20, Slovenská Ves 16.20, Spišská Belá 16.40, Kežmarok 17.10, Ľubica 17.50, Žakovce 18.20, Huncovce 18.50. Odchod auta z Huncoviec o 19.00 hod.

Predpokladaný štart: 6.30 – 7,00 (ak sa predpoveď počasia nezmení).

Zverejnil: Daniel Dudzik

máj 082019
 

LITOVEL – ZMENA TERMÍNU

Výbor OZ CHPH Kežmarok oznamuje svojim členom a funkcionárom ZO CHPH,

že pretek LITOVEL sa prekladá na sobotu – 11. mája 2019.

Nasadzovanie holubov – piatok 10. mája 2019.

Časy nasadzovania a rozpisy sa nemenia.

D. Dudzik, výcvikár OZ CHPH Kežmarok

apr 302019
 

Pretek Valašské Meziříčí

OZ CHPH Kežmarok odletí pretek Valašské Meziříčí 8. mája 2019 – STREDA.

Tak ako je uvedené v rozpise, ktorý dostali vedúci NS na stretnutí výcvikárov.

Zatiaľ sa nič nemení!!!!!

Nasadzovanie holubov na Valašské Meziříčí 7. mája 2019 – utorok.

Zverejnil: Dudzik

apr 242019
 

NÁCVIK MARTIN – ZMENA TERMÍNU

Nácvik holubov holubov z Martina plánovaný na sobotu sa prekladá na

PIATOK – 26. apríla 2019  Nasadzovanie holubov štvrtok 25. apríla 2019

Odchody auta z NS: Stará Ľubovňa         19.00 hod.

Slovenská Ves         20.00 hod.

Spišská Belá            20.30 hod.

Kežmarok                21.00 hod.

Ľubica                      21.20 hod.

Žakovce                   21.40 hod.

Huncovce                22.00 hod.

Rozpis boxov nezmenený.

Predpokladaný štart: 7.00 – 8.30 hod. podľa hmly a teploty na mieste štartu.

Zverejnil: Dudzik

mar 212019
 

Regionálne združenie chovateľov poštových holubov TATRY

Zápis zo zasadnutia delegovaných zástupcov

OZ CHPH Liptovský Mikuláš, Kežmarok a Poprad

 

Termín konania: 17. marca 2019 o 14.00 hod.

Miesto konania: Poprad – Veľká

Prítomní:

OZ CHPH Liptovský Mikuláš: Ing. Ján Rak – predseda, Jaroslav Klonga st. – tajomník

OZ CHPH Kežmarok: Milan Mesarčík ml. – predseda, Ing. Alojz Timko – tajomník, RNDr. Daniel Dudzik

OZ CHPH Poprad: Ivan Čelinák – predseda, Viťo Korenko – výcvikár, Michal Orolín – hospodár

 

Priebeh rokovania:

Prítomní predsedovia vysvetlili zámery činnosti a napredovania svojich OZ CHPH. Poukázali na potrebu i možnosti spolupráce medzi OZ CHPH v Podtatranskom regióne. Poukázali aj na to, že tieto OZ CHPH kedysi tvorili jedno OZ CHPH.

 

Po vyjasnení stanovísk sa zhodli na nasledovnom:

 

1/ OZ CHPH Liptovský Mikuláš, OZ CHPH Kežmarok a OZ CHPH Poprad na základe § 16 Stanov SZ CHPH a po prerokovaní na konferenciách svojich OZ CHPH vytvárajú dňom 17. 03 2019 Regionálne združenie chovateľov poštových holubov.

2/ Názov regionálneho združenia bude: TATRY.

3/ Regionálne združenie sa bude v plnom rozsahu riadiť platnými Stanovami SZ CHPH.

4/ Región TATRY bude mať jednotné vedenie pozostávajúce:

Regionálna rada – po dvoch zástupcoch zakladajúcich OZ CHPH.

Zloženie regionálnej rady:

Za OZ CHPH Poprad:                                 Ivan Čelinák, Viťazoslav Korenko

Za OZ CHPH Liptovský Mikuláš:            Ing. Ján Rak, Jaroslav Klonga ml.

Za OZ CHPH Kežmarok:                           Milan Mesarčík ml., Ing. Alojz Timko

5/ Každé zo zakladajúcich OZ CHPH má pri rokovaní jeden hlas.

6/ Zloženie výboru Regiónu CHPH TATRY:

Predseda:           Ing.  Alojz Timko              0901 776773

Tajomník:           Jaroslav Klonga ml.         0911 880320

Výcvikár:             Viťazoslav Korenko        0904 520854

Autoreferent:   Milan Mesarčík ml.         0910 422322

Pokladník:          Ivan Čelinák                       0908 067657

Revízor:               Ing. Ján Rak                       0918 333952

7/ Región Tatry bude voči iným organizačným zložkám SZ CHPH pri rokovaniach postupovať jednotne ako celok.

 

Základné princípy spolupráce:

 

1/ Smer organizovaných pretekov je severozápadný. Toto rozhodnutie je stále a nemenné.

2/ Zakladatelia regiónu budú každoročne organizovať spoločné preteky na tratiach od 285 kilometrov do 600 kilometrov.

3/ Majstrovstvo Regiónu Tatry:

Do súťaže sa započítajú všetky spoločné odletené preteky v sezóne na stredných tratiach, dlhých tratiach a superdlhých tratiach.

Klesanie bodov po jednom percente.

Súťažné družstvo – bodujúce holuby a najvyššie body:

STREDNÉ TRATE:              30/5       70 bodov

DLHÉ TRATE                       20/4       100 bodov

SUPERDLHÉ TRATE          10/3       150 bodov

 

4/ Ocenenie spoločných súťaží:

a/ Majstrovstvo regiónu:      1. – 3. miesto

b/ Dlhé trate:                              1. miesto

c/ Superdlhé trate:                   1. – 3. miesto

 

5/ O zmene v organizovaní preteku budú chovatelia informovaní na webovej stránke regiónu TATRY najneskoršie do štvrtka večera pred plánovaným štartom preteku.

 

6/ Rada Regiónu Tatry schvaľuje štartovaciu komisiu v zložení: Viťo Korenko, predseda, členovia RNDr. Daniel Dudzik a Jaroslav Klonga ml.

 

7/ Webovú stránku regiónu TATRY pripraví a spustí do konca apríla 2019 p. Viťo Korenko.

 

8/ Webovú stránku Regiónu TATRY budú spravovať spoločne Jaroslav Klonga ml. a Viťo Korenko.

 

9/ O spoločnej regionálnej výstave holubov rozhodne výbor Regiónu TATRY do 31. júla príslušného roka.

 

10/ Výbor Regiónu Tatry schvaľuje účasť predsedu a autoreferenta na najbližšom zvolanom zasadnutí Regiónu Spiš.

 

10/ Ukladá členom výboru Regiónu Tatry rokovať s okolitými regiónmi o zabezpečení pretekov na superdlhých tratiach plánovaných na rok 2019.

 

V Poprade – Veľkej 17. 03. 2019

 

Zápis podpísali:

Za OZ CHPH Kežmarok:               Milan Mesarčík ml. – predseda

Za OZ CHPH Liptovský Mikuláš:                 Ing. Ján Rak – predseda

Za OZ CHPH Poprad:                      Ivan Čelinák – predseda

feb 282019
 

Oblastné združenie chovateľov poštových holubov Kežmarok

Zápisnica z konferencie OZ CHPH Kežmarok konanej dňa 17. 2. 2019 v Spišskej Belej 

Program :

1. Otvorenie, stanovenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

 1. Voľba mandátovej, návrhovej a volebnej komisie
 2. Správa o činnosti OZ CHPH Kežmarok za rok 2018
 3. Správa o hospodárení OZ CHPH Kežmarok za rok 2018
 4. Správa RK za rok 2018
 5.  Správa výcvikovej komisie OZ CHPH Kežmarok za rok 2018
 6. Plán činnosti na rok 2019
 7. Návrh rozpočtu na rok 2019
 8. Oboznámenie s pretekovým plánom na rok 2019
 9.  Súťaže na rok 2019
 10. Diskusia
 11. Odovzdanie ocenení jubilantom OZ CHPH (okrúhle výročia v roku 2018)
 12. Doplňujúce voľby do výboru OZ CHPH Kežmarok
 13. Návrh a prijatie uznesení
 14. Záver

K bodu 1: Konferenciu otvoril a všetkých prítomných privítal výcvikár OZ CHPH p. RNDr. Daniel Dudzik. Prítomných oboznámil s programom konferencie a opýtal sa prítomných či sú nejaké doplňujúce návrhy k programu. Keďže nebol navrhnutý ďalší bod programu, dal hlasovať o programe konferencie, ktorý bol jednomyseľné odsúhlasený.

Za zapisovateľa bol navrhnutý Ing. Alojz Timko, za overovateľov zápisnice Gallik Ján a Gaj Peter. Návrh bol schválený.

K bodu 2:

Voľba mandátovej komisie: do mandátovej komisie boli navrhnutí

Šulík Rudolf, Andrej Heldák, Šoltés Ján

Voľba volebnej komisie: do volebnej komisie boli navrhnutí

Petrášek Michal, František Dragašek, Jaroslav Gallik

Voľba návrhovej komisie: do návrhovej komisie boli navrhnutí

Bizovský František, Ján Dudzik, Mesarčík Jaroslav

Plénom boli jednomyseľné zvolení navrhnutí členovia do komisií a zároveň tajomník predniesol, že na konferencii je prítomných 22 delegátov s hlasom rozhodujúcim a 5 členov výboru OZ KK s hlasom poradným. Konferencia je uznášania schopná a prítomnosť je overená prezenčnou listinou.

 

K bodu 3: Správu o činnosti OZ CHPH Kežmarok za rok 2018 predniesol predseda p. Milan Mesarčík ml., skonštatoval, že výbor OZ počas celej sezóny 2018 splnil všetky uznesenia z konferencie z roku 2017. Zabezpečil  sa plynulý chod sezóny, dopravy a všetkých organizačných zložiek pretekovej sezóny.

Poďakoval výcvikárovi p. RNDr. Danielovi Dudzikovi, pokladníkovi p. Petrovi Funketovi ml., tajomníkovi Ing. Alojzovi Timkovi a revíznej komisii za ich prácu pre OZ CHPH Kežmarok.

K bodu 4: Správu o hospodárení predniesol pokladník p. Peter Funket ml., v ktorej oboznámil prítomných delegátov s hospodárením OZ. V hospodárení má oblasť mierny prebytok.

K bodu 5: Správu v krátkosti predniesol tajomník OZ, ktorý prítomných oboznámil s jej obsahom, ktorú napísal predseda RK Bjalončík Ondrej.

K bodu 6: Správu predniesol RNDr. Daniel Dudzik,  v ktorej delegátov predostrel podrobnú analýzu pretekovej sezóny 2018,  rozobral problematiku doletov holubov.  Poukázal na percentuálne umiestňovanie holubov a chovateľov základných organizácií na najjužnejších a najsevernejších bodoch OZ v porovnaní s ostatnými ZO CHPH v OZ Kežmarok.

K bodu 7: Hlavné úlohy na rok 2019 boli formulované následovne:

 1. a) Vytvárať priaznivé podmienky pre športovú – holubársku činnosť všetkých členov. Vytvárať také podmienky, aby mohol každý člen OZ plniť podmienky MS a podmienky FCI pre výstavnícku činnosť v kategóriách šport a štandard.
 2. b) Zabezpečiť bezproblémovú prepravu holubov na všetky preteky podľa pretekového plánu.
 3. c) Zveľaďovať hospodárske prostriedky OZ CHPH Kežmarok. Prepravné prostriedky (nadstavbu a vozíky) udržiavať v dobrom technickom stave.
 4. d) Prihliadať na vekové zloženie členskej základne tým, že s vybranými finančnými prostriedkami sa bude uvážlivo a účelne hospodáriť.

K bodu 8: Návrh rozpočtu na rok 2019 predniesol hospodár p. Peter Funket ml.

K bodu 9: S návrhom pretekového plánu na rok 2019 boli delegáti už vopred oboznámení, nakoľko zástupcovia ZO CHPH sa priamo podieľali na jeho tvorbe. Je pripravená dohoda s oblasťami Poprad a Liptovský Mikuláš o spolupráci na väčšine tratí z pripraveného  pretekového plánu. Pôvodne bola odsúhlasená aj spolupráca na DT a SDT so všetkými zástupcami regiónu Spiš na Regionálnej výstave.

K bodu 10: Návrh súťaží na rok 2019 predniesol p. RNDr. Daniel Dudzik a to nasledovné:

 • zrušenie evidencie, za tento návrh sa hneď aj hlasovalo, keďže od neho sa odvíjali ďalšie následnosti.                                                                        za: 16, proti: 3, zdržali sa: 3
 • bodovanie zo závodov: KT: 7 holubov/40 bodov, ST: 6/ 70 bodov, DT: 5/100 bodov, SDT: 3/150 bodov. Klesanie 1/1.                                                              Za: 21, proti:1
 • Návrh ZO Huncovce: nácviky zmeniť z 20. a 21.4 na 19. a 20. 4. kvôli sviatkom (Veľká noc)                                                                                         jednomyseľné odsúhlasené
 • P. Šoltés navrhol, aby sa vypúšťali holuby vo všetkých pretekov do 300 km samostatne a to: prvé tri preteky a dva konané súčasne s pretekmi Teplá.

za: 16, proti: 3, zdržali sa: 3

Návrh na VS a to nasledovne: Stará Ľubovňa, Žakovce a Huncovce

Kežmarok, Spišská Belá, Slovenská Ves a Ľubica

jednomyseľné odsúhlasené

K bodu 11: P. Mesarčík Jaroslav navrhol, aby pri DT neboli KT na body, ale na koef.

Proti: 19, za: 3

Gallik Ján pripomenul fakt, že členom RK boli doručené listy. Domnieva sa, že tieto listy napísal niekto z členov prítomných na konferencii roku 2019 a vyzval, aby sa nepísali anonymné listy, ale nech sa o problémoch otvorene hovorí a diskutuje a nech sa nepíšu anonymy. Poukázal na fakt, že na kontrolu je tu práve RK a tá nedostatky nezistila. Ďalej podotkol, že keď má niekto podozrenie zo zlej vykonanej kontroly pokladne a doletov holubov, je možnosť k nahliadnutiu vo vedených dokumentoch.

Dragašek František zdôraznil, aby členovia OZ KK neznepríjemňovali robotu výboru OZ zbytočnými a hanlivými telefonátmi a nechali ich v kľude pracovať.

Na konferenciu boli pozvaný aj jubilanti, členovia výboru a chovatelia ktorých holuby reprezentovali OZ Kežmarok v roku 2018 a CV v roku 2019. Na túto časť konferencie boli pozvaní aj bývalí naši členovia, ktorí sa od 1. januára stali členmi OZ CHPH Poprad sú už súčasťou novovzniknutej OZ PP. Členovia výboru a prítomní delegáti konferencie OZ CHPH Kežmarok im za činnosť a prácu v OZ poďakovali, odovzdali ocenenia a popriali si úspešnú spoločnú spoluprácu pri organizovaní spoločných pretekoch.

K bodu 12: Predseda OZ p. Milan Mesarčík, tajomník a hospodár OZ odovzdali ocenenia najúspešnejším chovateľom v pretekovej sezóne 2018 a za reprezentáciu na CV 2019. Zároveň členom OZ, ktorí mali okrúhle životné jubilea v roku 2018 boli odovzdané ocenenia za dlhoročnú činnosť v OZ CHPH Kežmarok.

 

 K bodu 13: Návrhová komisia predniesla návrh na doplnenie výboru OZ CHPH Kežmarok (doterajší člen výboru p. F. Kubík prešiel do OZ CHPH Poprad). Navrhnutý bol pán Ján Šoltés zo ZO CHPH Ľubica, iný návrh podaný nebol.

jednomyseľné odsúhlasené

 

K bodu 14: Delegáti konferencie prijali nasledovné uznesenia:

 

Oblastná konferencia berie na vedomie:

  • správu o činnosti OZ CHPH Kežmarok za rok 2018 prednesenú predsedom OZ Kežmarok.
  • Správu mandátovej, návrhovej a volebnej komisie, prednesenú predsedami komisie.
  • Správu o hospodarení OZ CHPH Kežmarok prednesenú hospodárom OZ.
  • Správu revíznej komisii za rok 2018 ,prednesenú tajomníkom.
  • Správu výcvikovej komisie CHPH OZ Kežmarok.

Oblastná konferencia schvaľuje:

  • Program konferencie.
  • zapisovateľa – Ing. Alojz Timko a overovateľov zápisnice Gallik Ján a Gaj Peter
  • členov návrhovej, volebnej a mandátovej komisie program konferencie,
  • pretekový plán na rok 2019,
  • súťaže: MOZ starých holubov a to bez evidencie, z neobmedzeného množstva,
  • bodovanie do MOZ starých holubov zo všetkých tratí,
  • KT 7/40b., ST 6/70b.,DT 5/100b., SDT 3/150 bodov a klesanie 1/1,
  • prvú ligu, druhú ligu, Old Boys ligu, MVS1, MVS2,MKaST, MDaSDT
  • ocenenie vo všetkých súťažiach, za reprezentáciu na celoštátnej výstave, oblastnej výstave a jubilantov,
  • Jána Šoltésa za člena výboru,
  • vypúšťanie na KT samostatne ( prvé tri preteky + dva preteky pri DT )
  • VS (SĽ, ŽAK, HUNC) a druhé ( KK, SB, SV, ĽU)

Oblastná konferencia zamieta:

Návrh Mesarčíka Jaroslava lietať KT pri DT na koef.

Oblastná konferencia ukladá:

Zabezpečiť natočenie štartov pri pretekoch.

Zodpovedný: výbor OZ

Vydať doplnky ku pretekovému poriadku  pre OZ CHPH Kežmarok.

Zodpovedný: výcvikár OZ

Výcvikárovi OZ CHPH Kežmarok zorganizovať seminár pre výcvikárov ZO, vedúcich pre NS.

Zodpovedný: v texte

Uhradiť členské príspevky a poplatky za výpočet výsledkov do 28.2.2019 hospodárovi OZ.

Zodpovední: predsedovia ZO

Pokladníkovi OZ uhradiť členské príspevky za všetkých členov OZ pre rok 2019 na SZ CHPH  podľa termínov stanovených SZ CHPH.

Zodpovedný: v texte

Tajomníkovi – poslať všetku dokumentáciu v elektronickej aj písomnej podobe na sekretariát SZCHPH podľa termínov SZCHPH.

Zodpovedný: v texte

K bodu 15: Po prijatí uznesení výcvikár OZ RNDr. Daniel Dudzik poďakoval prítomným delegátom a hosťom za aktívnu účasť na konferencií a poprial všetkým veľa úspechov v sezóne 2019.

Spracoval a zapísal: Ing. Alojz Timko, tajomník OZ CHPH Kežmarok

 

………………………………………………………………………….

Milan Mesarčík ml., predseda OZ CHPH Kežmarok

 

Overovatelia zápisnice:

Gaj Peter   ………………..súhlasím

Gallik Ján   ……………….súhlasím

jan 262019
 

Výbor OZ žiada tajomníkov a pokladníkov základných organizácií, aby na konferenciu OZ doniesli evidenčné listy na rok 2019, objednávky materiálov ( krúžky, gumičky, KL) na rok 2020 a poplatky na SZ ( 4 eur/ člen), OZ (7 eur/ člen, dôchodcovia a mladiství 3,50 eur, 5 eur výpočet výsledkov) za rok 2019. Evidenčné listy je potrebné zaslať do 14.2.2019 v elektronickej podobe na požadovanom tlačive tajomníkovi OZ na mail:  lojzo3654@gmail.com

jan 212019
 

Pretekový plán na rok 2019 bol vytvorený zástupcami  ZO na rokovaniach v roku 2018 a je nemenný. Meniť sa môžu len DT a SDT v závislosti od dohody na rokovaniach regiónu Spiš.

jan 212019
 
20.04.2019 sobota Liptovský hrádok
21.04.2019 nedeľa Ružomberok
27.04.2019 sobota Martin
01.05.2019 streda Púchov
05.05.2019 nedeľa Valašské Medziřičí
08.05.2019 streda Valašské Medziřičí 2
12.05.2019 nedeľa Litovel
19.05.2019 nedeľa Chrudim
26.05.2019 nedeľa Přelouč
02.06.2019 nedeľa Teplá
02.06.2019 nedeľa Púchov 2
09.06.2019 nedeľa Podebrady
16.06.2019 nedeľa Teplá 2
16.06.2019 sobota Valašské Medziřičí 3
22.06.2019 sobota Chrudim 2
22.06.2019 sobota Demmin
30.06.2019 nedeľa Teplá 3
07.07.2019 nedeľa Poděbrady 2
07.07.2019 nedeľa Gotha
14.07.2019 nedeľa Teplá 4
21.07.2019 nedeľa Podebrady 3
28.07.2019 nedeľa Bad Nenndorf
28.07.2019 nedeľa Chrudim 3