Pretekový plán 2013

 

PRETEKOVÝ PLÁN

2013

 

P.č.

Dátum

 

miesto štartu

Kat. MS

bodovanie

 

27.4.2013

sobota

Lipt.Hrádok

nácvik

 

 

 

28.4.2013

nedeľa

Ružomberok

nácvik

 

 

 

1.5.2013

streda

Martin

nácvik

 

 

1

5.5.2013

nedeľa

Bytča 1

KT

999/6

50/2/2

2

8.5.2013

streda

Valašské Meziříčí 1

KT

999/6

50/2/2

3

12.5.2013

nedeľa

Přerov

KT

999/6

50/2/2

4

19.5.2013

nedeľa

Chrudim

KT,ST

999/5

70/2/2

5

26.5.2013

nedeľa

Humpolec 1

KT,ST

999/5

70/2/2

6

2.6.2013

nedeľa

Humpolec 2

KT,ST

999/5

70/2/2

7

9.6.2013

nedeľa

Chomutov 1

ST,DT

999/4

100/2/2

8

9.6.2013

nedeľa

Čadca 1

9

16.6.2013

nedeľa

Valašské Meziříčí 2

KT

999/6

50/2/2

10

23.6.2013

nedeľa

Chomutov 2

ST,DT

999/4

100/2/2

11

23.6.2013

nedeľa

Bytča 2

12

29.6.2013

sobota

Humpolec 3

KT,ST

999/5

70/2/2

13

29.6.2012

sobota

Gotha 1

DT,SDT

999/3

150/2/2

14

7.7.2013

nedeľa

Chomutov 3

ST,DT

999/4

100/2/2

15

7.7.2013

nedeľa

Čadca 2

16

13.7.2013

sobota

Humpolec 4

KT,ST

999/5

70/2/2

17

13.7.2013

sobota

Gotha 2 – VCS

DT,SDT

999/3

150/2/2

18

21.7.2013

nedeľa

Chomutov 4

ST,DT

999/4

100/2/2

19

21.7.2013

nedeľa

Bytča 3

20

27.7.2013

sobota

Humpolec 5

KT,ST

999/5

70/2/2

21

27.7.2012

sobota

Gotha 3

DT,SDT

999/3

150/2/2

 

Mladé holuby 

 

17.8.2012

sobota

Štrba

nácvik

 

 

 

18.8.2012

nedeľa

L.Hrádok

nácvik

 

 

 

24.8.2012

sobota

Ružomberok

nácvik

 

 

 

25.8.2012

nedeľa

Ružomberok

nácvik

 

 

1.

1.9.2012 nedeľa

Bytča

MS ml

999/7

50/2/2

2.

8.9.2012 nedeľa

Valašské Meziříčí 1

MS ml

999/7

50/2/2

3.

15.9.2012 nedeľa

Bytča

MS ml

999/7

50/2/2

4.

22.9.2012 nedeľa

Valašské Meziříčí 2

MS ml

999/7

50/2/2

5.

29.9.2012 nedeľa

Přerov

MS ml

999/7

50/2/2

  

NÁCVIKY – RUŽOMBEROK

16. 05. 2013

23. 05. 2013

30. 05. 2013

27. 06. 2013

11. 07. 2013

18. 07. 2013

     

  Regióny OZ Kežmarok:  

  Krátke a stredné trate:  OZ Poprad + OZ Kežmarok

  Dlhé a superdlhé trate: OZ Poprad + OZ Kežmarok + OZ Spišská Nová Ves

                                          + OZ Sabinov + OZ Gemer

   Výcvikové strediská:
  VS1=Sever (ZO Sl.Ves,Sp.Belá,Kežmarok,Ľubica,Stará Ľubovňa, Žakovce,)V rámci neho – Športové pásmo: ZO Sl.Ves,Sp.Belá,Kežmarok, Stará Ľubovňa
  VS2=Juh (ZO Sp.Teplica, Poprad-Veľká, Hôrka,  ZO V.Lomnica)V rámci neho – Športové pásmo: ZO Sp.Teplica, Poprad-Veľká, ZO V.Lomnica

 

Najnutnejšie pokyny k zabezpečeniu  pretekovej sezóny 2013

 

             Pretekový poriadok SZ CHPH schválený na IX. zjazde SZ CHPH platí v plnom rozsahu pre nasadzovanie holubov, zatváranie konštatovacích hodín, otváranie konštatovacích hodín a výpočet výsledkov. Uvedený pretekový poriadok je pre všetkých chovateľov a funkcionárov OZ CHPH Kežmarok záväzný ako aj vydané Obežníky SZ CHPH k zabezpečeniu pretekovej sezóny  2013

(pokyny pre prácu OZ, vedúceho NS a výcvikára) a tieto pokyny.

 1. Holub môže byť v sezóne 2013 nasadený iba u jedného chovateľa.
 2. Holuba od ktorého nemá doklad o vlastníctve môže nasadiť na pretek. Nesmie ho však konštatovať.
 3. Držanie a hlásenie holubov pri nasadzovaní holubov na pretek nesmie vykonávať chovateľ – vlastník holuba
 4. Konštatovať holuby možno až do otvorenia konštatovacích hodín. Každý odtlačok na pretekovej páske musí byť riadne vyhodnotený.
 5. Všetky otváracie komisie môžu začať pracovať, až po oficiálnom otvorení konštatovacích hodín. Toto nariadenie platí aj pre EKS. V prípade, že otváracia komisia vytlačí doletový list pred časovým signálom (stanovený v tomto doplnku k pretekovému poriadku), chovateľ musí byť z preteku vyradený.
 6. Prvé doletené holuby sa zo stanovených pretekov hlásia p. Jozefovi Krišandovi č. tel. – 0903/622 713.
 7. Konštatovacie hodiny sa štandardne otvárajú v nedeľu o 19,00 hod.
 8. V prípade, že ZO CHPH nebude mať v deň otvárania konšt. hodín do 17,30 doletených 20% nasadených holubov oznámi túto skutočnosť výcvikárovi OZ do 17,50 hod. na tel. – 7780267, resp. 0915/207192. Následne medzi 18,00 a 18,10 výcvikár OZ oznámi vedúcim NS či sa hodiny budú otvárať, alebo sa pretek predlží.
 9. Konštatovacie hodiny sa uzatvárajú iba podľa satelitných hodín alebo rádiového signálu.
 10. O zatváraní hodín sa vypíše dvojmo protokol (najlepšie kópia).
 11. Protokol podpisujú traja členovia nasadzovacej komisie.
 12. Pri zápise EKS do kolónky číslo 1. konšt. holuba – tuby sa musí zapísať plávajúci kód preteku. Ak sa kód nezapíše konštatovanie nemôže byť platné.
 13. Vedúci NS vypíše pre každý pretek dve – tri obálky s označením preteku, dátumu, počtu nasadených holubov a zúčastnených chovateľov.

 

Obálka č. 1: Do nej vloží protokol o zatváraní konšt. hodín

Obálka č. 2: Do nej sa vkladajú druhé kópie kontrolných listov, jeden

výtlačok o nasadzovaní holubov EKS a protokol

o nasadzovaní holubov. Táto obálka sa otvára iba

v mimoriadnom prípade !!!

Obálka č. 3: Do tejto obálky možno pribaliť aj odkazy pre výcvikára

OZ, napr. protokol o novom priradzovaní čipov. Ak ZOCHPH

nepotrebuje nič zaslať, obálku neposiela.

Žiadam vedúcich NS, aby presne a zodpovedne vypisovali údaje na obálkach.         

      Uvádzať správne údaje o nasadzovaných holuboch a chovateľov zúčastňujúcich

      sa preteku.

 

 1. Pri nasadzovaní holubov EKS sa tlačia tri kópie. (Štyri)

Prvá – Slúži ako nasadzovací kontrolný list.

Druhá – slúži ako druhá časť pásky z konšt. hodín a zasiela sa

s listinou o dolete holubov.

Tretia – ostáva v klubovni

Štvrtá je pre chovateľa – ak sa tlačí

 1. Protokol o priradzovaní čipov musí byť zaslaný výcvikárovi OZ CHPH pred odchodom auta na pretek. Prvé zostavy sa zašlú   výcvikárovi OZ CHPH do 5. mája 2013
 2. Všetky protokoly (o uzatváraní konšt. hodín, o prideľovaní čipov, o nasadzovaní holubov – kontrolné listy, pásky z hodín) vždy podpisujú traja členovia príslušnej komisie – čitateľne – paličkovým písmom predpísať priezvisko a podpísať. Tam kde sa to vyžaduje podpisuje sa aj chovateľ. V prípade neprítomnosti chovateľa podpisuje KL vedúci NS. Podpísaná musí byť každá strana, nie iba posledná.
 3. U EKS protokol o nasadzovaní i otváraní musí byť opatrený pečiatkou.
 4. V prípade konania viacerých pretekov u rôznych organizátorov pretekov je otváranie konšt. hodín platné za dodržania podmienok: otvárania konšt. hodín sa musí zúčastniť najmenej päť chovateľov, zástupcov zúčastnených družstiev, minimálne 4 ktorí dovŕšili 18. rok života.
 5. Účastník nasadzovania holubov u iného organizátora preteku nesmie byť diskriminovaný pri otváraní konštatovacích hodín.
 6. Po preteku sa pri konštatovaní EKS vytlačia minimálne tri

záznamy o dolete holubov.

Prvý – slúži ako páska a zasiela sa výcvikárovi

Druhý – ide na spracovanie výpočtárovi

Tretí – ostáva v klubovni

Štvrtý (ak sa tlačí) – ostáva chovateľovi.

      Kto bude tlačiť menej kópií, ponesie za to zodpovednosť sám.

 1. Po preteku sa kópia protokolu o zatváraní konštatovacích hodín

doplní, podpíše  a spolu s páskami doručí  výcvikárovi OZ CHPH

– najneskoršie do 10,00 hod, nasledujúci deň po otvorení konšt. hodín.

– obálky s výsledkami je potrebné doručiť na adresu Poprad – Matejovce, Hlavná 1432 (dať aj do schránky – nesmie trčať von). Dokumentáciu je možné nechať aj oproti v potravinách AB

 1. V rovnakom čase sa doručia aj podklady na spracovanie pretekových výsledkov. Dokumenty musia byť v dvoch rozdielnych obálkach.
 2. Kontrolnú činnosť je potrebné vykonávať podľa smernice pre kontrolnú činnosť schválenú Valným zhromaždením SZ CHPH dňa 01. 04. 2006.

 

V Kežmarku 21. 04. 2013

RNDr. Daniel Dudzik

 

Oblastné združenie CHPH Kežmarok – preteková sezóna 2013

Počty prihlásených holubov na nácviky a krátke trate:

Základná organizácia (NS) Nácviky Krátke trate Stredné trate pridelené
Stará Ľubovňa

12

10

7

Slovenská Ves

12

11

7

Spišská Belá

27

20,5

14

Kežmarok

11

6

3

Ľubica

22

16

9

Žakovce

17

13

9

Veľká Lomnica

18

11,5

9

Hôrka

18

13

7

Spišská Teplica

6

9,5

8

Poprad – Veľká

16

13,5

9

Spolu:

159

124

82

 

 

Odchody áut z NS OZ CHPH Kežmarok v sezóne 2012

 

Nasadzovacie stredisko

Nácviky

Krátke trate

Bytča, Val. Mezíříčí, Přerov

Chrudim

Stredné trate

Humpolec

Stará Ľubovňa

5,50

19,30

15,40

 

Slovenská Ves

6,40

20,30

16,30

 

Spišská Belá

7,30

21,00

17,00

 

Kežmarok

8,00

21,30

17,30

 

Ľubica

8,30

19,30

15,40

 

Žakovce

9,00

20,00

16,10

 

Veľká Lomnica

8,20

22,00

18,00

18,00

Poprad – Veľká

10,00

21,15

17,30

 

Spišská Teplica

9,30

21,30

17,30

 

Hôrka

9,00/9,40(M)

20,50

16,50

 

Poznámka: ZO CHPH Spišská Belá bude  na krátke trate 20 holubov posielať do Veľkej Lomnice v prepravke. Tam sa preložia bo spoločného boxu so Spišskou Teplicou. Kvôli kontrole to budú holuby nasadzované na gumičky.

KRÁTKE  TRATE

Rozdelenie boxov na krátke trate a Bytča, Valašské Mezíríčí, Přerov, Chrudim – preprava vo voziku a nadstavbe

Vozík :

 

V

O

D

I

Č

Hôrka

Žakovce

Žakovce

Ľubica

Sp.Teplica

Sp.Teplica

S

P

R

I

E

V

O

D

C

A

Hôrka

Žakovce

Žakovce

Ľubica

Ľubica

Sp.Teplica

Hôrka

Žakovce

Žakovce

Ľubica

Ľubica

Sp.Teplica

Hôrka

Žakovce

Žakovce

Ľubica

Ľubica

Sp.Teplica

Hôrka

Hôrka

Žakovce

Ľubica

Ľubica

Sp.Teplica

Hôrka

Hôrka

Žakovce

Ľubica

Ľubica

Sp.Teplica

Hôrka

Hôrka

Žakovce

Ľubica

Ľubica

Sp.Teplica

Hôrka

Hôrka

Žakovce

Ľubica

Ľubica

Sp.Teplica

Hôrka

Žakovce

Ľubica

S. T./ S.B.

Nadstavba – auto:

V

O

D

I

Č

 

Spišská Belá

Spišská Belá

Spišská Belá

Stará Ľubovňa

Spišská Belá

Spišská Belá

Spišská Belá

Stará Ľubovňa

Spišská Belá

Spišská Belá

Spišská Belá

Stará Ľubovňa

Spišská Belá

Spišská Belá

Stará Ľubovňa

Stará Ľubovňa

Spišská Belá

Spišská Belá

Stará Ľubovňa

Stará Ľubovňa

Spišská Belá

Spišská Belá

Stará Ľubovňa

Stará Ľubovňa

Kežmarok

Slov. Ves

Veľká Lomnica

Stará Ľubovňa

SP
RIE
VO
D
CA

Kežmarok

Slov. Ves

Slov. Ves

Spišská Belá

Kežmarok

Slov. Ves

Slov. Ves

Spišská Belá

Kežmarok

Slov. Ves

Slov. Ves

Spišská Belá

Kežmarok

Slov. Ves

Slov. Ves

Spišská Belá

Kežmarok

Slov. Ves

Slov. Ves

Spišská Belá

 

OZ CHPH Poprad povezie:  ZO CHPH Poprad – Veľká                    13,5 boxov

                                                         ZO CHPH Veľká Lomnica         10,5 boxov

 

NÁCVIKY

Rozdelenie boxov na nácviky: preprava vo vozíku, nadstavbe

 1. 1.   Zber holubov

Vozík :

 

V

O

D

I

Č

Hôrka

V. Lomn.

Sp. Tep. Veľká

V. Lomn.

V. Lomn.

S

P

R

I

E

V

O

D

C

A

Hôrka

V. Lomn.

Sp. Tep. Veľká

Veľká

V. Lomn.

Hôrka

V. Lomn.

Sp. Tep. Veľká

Veľká

V. Lomn.

Hôrka

V. Lomn.

Sp. Tep. Veľká

Veľká

V. Lomn.

Hôrka

V. Lomn.

Sp. Tep. Veľká

Veľká

V. Lomn.

Hôrka

V. Lomn.

Sp. Tep. Veľká

Veľká

V. Lomn.

Hôrka

V. Lomn.

Sp.Belá

Veľká

Veľká

V. Lomn.

Hôrka

V. Lomn.

Sp. Belá

Veľká

Veľká

V. Lomn.

Hôrka

Sp. Belá

Veľká

V. Lomn.

Nadstavba – auto:

V

O

D

I

Č

 

Sp. Belá

Sp. Belá

Sp.Belá

St. Ľubovňa

Sp. Belá

Sp. Belá

Sp. Belá

St. Ľubovňa

Sp. Belá

Sp. Belá

Sp. Belá

St. Ľubovňa

Sp. Belá

Sp. Belá

St. Ľubovňa

St. Ľubovňa

Sp. Belá

Sp. Belá

St. Ľubovňa

St. Ľubovňa

Sp. Belá

Sp. Belá

St. Ľubovňa

St. Ľubovňa

Sp. Belá

Slov. Ves

Slov. Ves

Sp. Belá

SP
RIE
VO
D
CA

Sp. Belá

Slov. Ves

Slov. Ves

Sp. Belá

Sp. Belá

Slov. Ves

Slov. Ves

Sp. Belá

St. Ľubovňa

Slov. Ves

Slov. Ves

Sp. Belá

St. Ľubovňa

Slov. Ves

Slov. Ves

Sp. Belá

St. Ľubovňa

Slov. Ves

Slov. Ves

Sp. Belá

 

Pán Milan Mesarčík odvezie:

                                        Kežmarok             11 boxov

                                        Ľubica                  22 boxov

                                        Žakovce                17 boxov

                                        Hôrka                   9  boxov

                                        ———————————————

                                        Spolu:                    59  boxov

 

Nácviky Ružomberok 1 – 6 a preteky Bytča 2, 3, Čadca 1,2

 

Nasadzovacie stredisko

Počty boxov

Krátke trate

Bytča, Val. Mezíříčí, Přerov

Stará Ľubovňa

5

18,00

Slovenská Ves

Spišská Belá

8

19,00

Kežmarok

4

19,25

Ľubica

4

19,45

Žakovce

Veľká Lomnica

6

22,00

Poprad – Veľká

8

21,30

Spišská Teplica

8

20,50

Hôrka

9

20,20

Spolu:

52

 

 

Poznámka: Nasadzuje sa večer pred štartom. Platí to aj pre Ružomberok.

 

Preprava vo vozíku

Rozdelenie boxov Ružomberky 1 – 6, Bytča 2,3, Čadca 1,2

Vozík :

 

V

O

D

I

Č

Hôrka

Sp. Tep.

Kežmarok Ľubica

Veľká

V. Lomn.

S

P

R

I

E

V

O

D

C

A

Hôrka

Sp. Tep.

Sp.Belá

Ľubica

Veľká

V. Lomn.

Hôrka

Sp. Tep.

Sp. Belá

Ľubica

Veľká

V. Lomn.

Hôrka

Sp. Tep.

Sp. Belá

Ľ/ubica

Veľká

V. Lomn.

Hôrka

Sp. Tep.

Sp. Belá

St. Ľubov

Veľká

V. Lomn.

Hôrka

Sp. Tep.

Sp. Belá

St. Ľubov

Veľká

V. Lomn.

Hôrka

Sp. Tep.

Sp.Belá

St. Ľubov

Veľká

Kežmarok

Hôrka

Sp. Tep.

Sp. Belá

St. Ľubov

Veľká

Kežmarok

Hôrka

Sp. Belá

St. Ľubov

Kežmarok

 

V Spišskej Belej 21. apríla 2013

Spracoval: RNDr. Daniel Dudzik

 

Počty pridelených boxov na krátke trate vo vozíku OZ CHPH Poprad:

 

V

O

D

I

Č

OZ  CHPH

Poprad

OZ  CHPH

Poprad

OZ  CHPH

Poprad

OZ  CHPH

Poprad

Veľká

Veľká Lomnnica

S

P

R

I

E

V

O

D

C

A

OZ  CHPH

Poprad

OZ  CHPH

Poprad

OZ  CHPH

Poprad

OZ  CHPH

Poprad

Veľká

Veľká Lomnnica

OZ  CHPH

Poprad

OZ  CHPH

Poprad

OZ  CHPH

Poprad

Veľká

Veľká

Veľká Lomnnica

OZ  CHPH

Poprad

OZ  CHPH

Poprad

OZ  CHPH

Poprad

Veľká

V. Lom. 1/2

Veľká  1/2

Veľká Lomnnica

OZ  CHPH

Poprad

OZ  CHPH

Poprad

OZ  CHPH

Poprad

Veľká

Veľká Lomnnica

Veľká Lomnnica

OZ  CHPH

Poprad

OZ  CHPH

Poprad

OZ  CHPH

Poprad

Veľká

Veľká

Veľká Lomnnica

OZ  CHPH

Poprad

OZ  CHPH

Poprad

OZ  CHPH

Poprad

Veľká

Veľká

Veľká Lomnnica

OZ  CHPH

Poprad

OZ  CHPH

Poprad

OZ  CHPH

Poprad

Veľká

Veľká

Veľká Lomnnica

OZ  CHPH

Poprad

OZ  CHPH

Poprad

Veľká

Veľká Lomnnica

 

ZO CHPH POPRAD – VEĽKÁ 13,5 boxa

Do ½ boxa nakošuje maximálne 20 holubov.

ZO CHPH VEĽKÁ LOMNICA 10,5 boxa

 

Materiál spracovaný podľa prípisu Vladimíra Vernarského – výcvikára OZ CHPH zo dňa 21. apríla 2013. Prerokované na stretnutí výcvikárov toho istého dňa v Spišskej Belej.

Spracoval: RNDr. Daniel Dudzik

 

Oblastné združenie CHPH Kežmarok – preteková sezóna 2013

Odchody áut z NS OZ CHPH Kežmarok a Poprad v sezóne 2013

Stredné trate: Hupolec (aj v prípade zmeny strednej trate)

 

Nasadzovacie stredisko

Odchody

nadstavby

Odchody

vozika

Počet boxov

Odchod

na pretek

Stará Ľubovňa

14,30

6

 

Slovenská Ves

15,30

7

 

Spišská Belá

16,00

13

 

Kežmarok

16,30

3

 

Ľubica

17,00

8

 

Žakovce

17,30

8

 

Veľká Lomnica

18,00

18,00

8

18,00

Poprad – Veľká

17,30

8

 

Poprad – Tatry

17,30

1-24

 

Poprad – Sp. So.

17.30

1-24

 

Spišská Teplica

16,50

8

 

Spišské Bystré

16,20

1-24

 

Hôrka

15,50

7

 

Rozdelenie boxov vo vozíku:

 

 

V

O

D

I

Č

OZ PP

OZ PP

Hôrka

 

Veľká

Sp.Teplica

V. Lom.

S

P

R

I

E

V

O

D

C

A

OZ PP

OZ PP

Hôrka

 

Veľká

Sp.Teplica

V. Lom.

OZ PP

OZ PP

OZ PP

 

Veľká

Sp.Teplica

V. Lom.

OZ PP

OZ PP

OZ PP

 

Veľká

Sp.Teplica

V. Lom.

OZ PP

OZ PP

OZ PP

 

Hôrka

Veľká

V. Lom.

OZ PP

OZ PP

OZ PP

 

Hôrka

Veľká

Sp.Teplica

OZ PP

OZ PP

OZ PP

 

Hôrka

Veľká

Sp.Teplica

OZ PP

OZ PP

OZ PP

 

Hôrka

Veľká

Sp.Teplica

OZ PP

 

OZ PP

 

Hôrka

  Sp.Teplica

Nadstavba – auto:

 

V

O

D

I

Č

 

Spišská Belá

Spišská Belá

Spišská Belá

Stará Ľubovňa

Spišská Belá

Spišská Belá

Ľubica

Stará Ľubovňa

Spišská Belá

Spišská Belá

Ľubica

Stará Ľubovňa

Spišská Belá

Spišská Belá

Ľubica

Stará Ľubovňa

Spišská Belá

Spišská Belá

Ľubica

Stará Ľubovňa

Spišská Belá

Spišská Belá

Ľubica

Stará Ľubovňa

 

Kežmarok

Slov. Ves

Žakovce

Veľ. Lomnica

SP
R

IE
VO
D
CA

Kežmarok

Slov. Ves

Žakovce

Veľ. Lomnica

Kežmarok

Slov. Ves

Žakovce

Veľ. Lomnica

Ľubica

Slov. Ves

Žakovce

Žakovce

Ľubica

Slov. Ves

Žakovce

Žakovce

Ľubica

Slov. Ves

Slov. Ves

Žakovce