dec 102018
 

Zápisnica zo zasadnutia výboru rozšíreného o zástupcov klubov konaná dňa 7.12.2018 v Spišskej Belej o 18.00 hodine

 

Prítomný: p.Mesarčík, Čelinák, Grék, Dudzik, Petrášek, Jacenko, Dragašek, Kubík, Funket, Harniš, Šoltés a Timko.

 

Program:

1.Otvorenie, voľba zapisovateľa a overovateľov zápisnice

  1. Výber holubov na CV
  2. Došlá pošta
  3. Oboznámenie s obsahom RS
  4. Diskusia
  5. Uznesenie a záver

 

K bodu 1: Schôdzu otvoril a všetkých prítomných privítal tajomník OZ CHPH Kežmarok. Za zapisovateľa bol navrhnutý tajomník OZ a za overovateľov zápisnice predseda OZ p. Mesarčík a výcvikár OZ p. Dudzik.

K bodu 2: Po diskusii sa prítomný dohodli na nasledujúcej kolekcii na celoštátnu výstavu do Trenčína a to následovne:

šport A: 2016 – 02807 – 733 – A, chovateľ Dravecký Ľubomír

šport B: 2016 – CZ0266 – 6302 – H, chovateľ Čelinák Tomáš

šport C: 2014 – 02807 – 173 – A, chovateľ Dravecký Ľubomír

šport D: 2016 – 02807 – 1261 – A, chovateľ Čelinák Tomáš

šport E: 2013 – 02805 – 631 – H, chovateľ Schmal Peter

šport F: 2018 – 02808 – 610 – H, chovateľ Korenko Víťazoslav

šport G: 2017 – 02806 – 613 – H, chovateľ Ing. Grék Peter

2017 – 02804 – 1027 – A, chovateľ Šoltés Ján

2017 – 02808 – 781 – H, chovateľ Korenko Víťazoslav

šport H: 2015 – 02807 – 1035 – H, chovateľ Čelinák Tomáš

výkon H: 2016 – 02804 – 783 – H, chovateľ Šoltés Ján

výkon A: 2016 – 02804 – 704 – A, chovateľ Šoltés Ján

štandard H: 2013 – 02206 – 358 – H, chovateľ Jakubčák Peter

2016 – 02307 – 1233 – H, chovateľ Ing. Timko Alojz

štandard A: 2015 – 02806 – 102 – A, chovateľ Dudzik Ján+Daniel

2013 – 02307 – 362 – A, chovateľ Ing. Timko Alojz

štandard H mláďa: 2018 – 02803 – 637 – H, chovateľ Mesarčík Jaroslav

štandard A mláďa: 2018 – 02811 – 525 – A, chovateľ Pjura Ján

 

Do stredy t. j. 12.12.2018 treba poslať výstavné karty na CV za jednotlivé holuby tajomníkovi OZ na mail: lojzo3654mail.com. Každý chovateľ vystavovaného holuba prinesie potvrdenie o vakcinácii na paramyxo, salmonellu, trichomoniádu a o prevedenom odčervení od svojho všeobecného veterinárneho lekára do 31.12.2018 tajomníkovi OZ na adresu Vrbov 270, tel. číslo 0901 776 773.Poprosíme chovateľov o dochvíľnosť, keďže s týmito potvrdeniami treba ísť ešte na RVPS Poprad a žiadať o povolenie pre celú kolekciu. Zber holubov na CV sa uskutoční 3.1.2018 v garáži u p. Ing. Gréka v čase od 18.00 do 19.00 hod.

K bodu 3: tajomník OZ informoval o došlej pošte týkajúcej organizácii CV.

K bodu 4: predseda prítomných oboznámil s obsahom schôdze regiónu a ďalšom smerovaní.

K bodu 5: v tomto bode sa prejednávali posledné nezrovnalosti  týkajúce sa delenia oblasti a zástupcovia oboch OZ sa v pokojnom jednaní dohodli.

K bodu 6: výbor rozšírený o zástupcov klubov schvaľuje:

  • Zapisovateľa a overovateľov zápisnice
  • Kolekciu na CV s prípadnými náležitosťamiVýbor rozšírený o zástupcov klubov berie na vedomie:
  • Došlú poštu
  • Správu predsedu OZ o rokovaní na RS

Tajomník OZ všetkým prítomným za účasť na schôdzi poďakoval a schôdzu ukončil.

 

 

Ing. Timko Alojz

zapísal tajomník OZ

 

overovatelia zápisnice:

Mesarčík Milan ml.             súhlasím

RNDr. Dudzik Daniel           súhlasím