jan 212019
 

 

Výbor Oblastného združenia chovateľov poštových holubov Kežmarok

 

Základné organizácie chovateľov poštových holubov

 

V Kežmarku 16. 01. 2019

 

 

VEC

Rozhodnutie výboru OZ CHPH Kežmarok o konaní konferencie OZ CHPH KEŽMAROK

Výbor OZ CHPH Kežmarok na svojom zasadnutí rozhodol:

1/ Konferencia OZ CHPH Kežmarok sa bude konať dňa: 17. 02. 2019

2/ Miesto konania: vináreň v Spišskej Belej

3/ Začiatok rokovania: 13.00 hod.

4/ ZO CHPH Výročné členské schôdze organizujú do 10. 02. 2019.

Na VČS: a/ Zvolia delegátov na oblastnú konferenciu. Na 5 i začínajúcich členov jeden delegát.

b/ Mena delegátov tajomníci ZO CHPH nahlásia tajomníkovi OZ CHPH najneskoršie do 11.

  1. 2019.

c/ Návrh kandidátov na doplnenie výboru OZ CHPH

d/ Delegáti na konferenciu prinesú:

-Správne a presne vypísané EVIDENČNÉ LISTY ČLENOV za rok 2019

– Objednávky materiálu na rok 2020 (krúžky, gumičky, tlačivá)

– Nahlášky holubov na: nácviky, krátke trate, stredné trate, dlhé trate a superdlhé trate

(za každú kategóriu zvlášť)

– Požiadavky na obálky potrebné na uchovávanie pretekovej dokumentácie.

– Zoznam odberateľov Informačného spravodaja na rok 2019

– V písomnej forme zápisnicu z konania VČS ZO CHPH

Za splnenie úloh sú zodpovední štatutári ZO CHPH – predseda, tajomník

 

5/ Do 11.2.2019 zaslať zápisnice z VČS tajomníkovi OZ na mail:  lojzo3654@gmail.com

 

 

Milan Mesarčík ml.

predseda OZ CHPH Kežmarok