mar 212019
 

Regionálne združenie chovateľov poštových holubov TATRY

Zápis zo zasadnutia delegovaných zástupcov

OZ CHPH Liptovský Mikuláš, Kežmarok a Poprad

 

Termín konania: 17. marca 2019 o 14.00 hod.

Miesto konania: Poprad – Veľká

Prítomní:

OZ CHPH Liptovský Mikuláš: Ing. Ján Rak – predseda, Jaroslav Klonga st. – tajomník

OZ CHPH Kežmarok: Milan Mesarčík ml. – predseda, Ing. Alojz Timko – tajomník, RNDr. Daniel Dudzik

OZ CHPH Poprad: Ivan Čelinák – predseda, Viťo Korenko – výcvikár, Michal Orolín – hospodár

 

Priebeh rokovania:

Prítomní predsedovia vysvetlili zámery činnosti a napredovania svojich OZ CHPH. Poukázali na potrebu i možnosti spolupráce medzi OZ CHPH v Podtatranskom regióne. Poukázali aj na to, že tieto OZ CHPH kedysi tvorili jedno OZ CHPH.

 

Po vyjasnení stanovísk sa zhodli na nasledovnom:

 

1/ OZ CHPH Liptovský Mikuláš, OZ CHPH Kežmarok a OZ CHPH Poprad na základe § 16 Stanov SZ CHPH a po prerokovaní na konferenciách svojich OZ CHPH vytvárajú dňom 17. 03 2019 Regionálne združenie chovateľov poštových holubov.

2/ Názov regionálneho združenia bude: TATRY.

3/ Regionálne združenie sa bude v plnom rozsahu riadiť platnými Stanovami SZ CHPH.

4/ Región TATRY bude mať jednotné vedenie pozostávajúce:

Regionálna rada – po dvoch zástupcoch zakladajúcich OZ CHPH.

Zloženie regionálnej rady:

Za OZ CHPH Poprad:                                 Ivan Čelinák, Viťazoslav Korenko

Za OZ CHPH Liptovský Mikuláš:            Ing. Ján Rak, Jaroslav Klonga ml.

Za OZ CHPH Kežmarok:                           Milan Mesarčík ml., Ing. Alojz Timko

5/ Každé zo zakladajúcich OZ CHPH má pri rokovaní jeden hlas.

6/ Zloženie výboru Regiónu CHPH TATRY:

Predseda:           Ing.  Alojz Timko              0901 776773

Tajomník:           Jaroslav Klonga ml.         0911 880320

Výcvikár:             Viťazoslav Korenko        0904 520854

Autoreferent:   Milan Mesarčík ml.         0910 422322

Pokladník:          Ivan Čelinák                       0908 067657

Revízor:               Ing. Ján Rak                       0918 333952

7/ Región Tatry bude voči iným organizačným zložkám SZ CHPH pri rokovaniach postupovať jednotne ako celok.

 

Základné princípy spolupráce:

 

1/ Smer organizovaných pretekov je severozápadný. Toto rozhodnutie je stále a nemenné.

2/ Zakladatelia regiónu budú každoročne organizovať spoločné preteky na tratiach od 285 kilometrov do 600 kilometrov.

3/ Majstrovstvo Regiónu Tatry:

Do súťaže sa započítajú všetky spoločné odletené preteky v sezóne na stredných tratiach, dlhých tratiach a superdlhých tratiach.

Klesanie bodov po jednom percente.

Súťažné družstvo – bodujúce holuby a najvyššie body:

STREDNÉ TRATE:              30/5       70 bodov

DLHÉ TRATE                       20/4       100 bodov

SUPERDLHÉ TRATE          10/3       150 bodov

 

4/ Ocenenie spoločných súťaží:

a/ Majstrovstvo regiónu:      1. – 3. miesto

b/ Dlhé trate:                              1. miesto

c/ Superdlhé trate:                   1. – 3. miesto

 

5/ O zmene v organizovaní preteku budú chovatelia informovaní na webovej stránke regiónu TATRY najneskoršie do štvrtka večera pred plánovaným štartom preteku.

 

6/ Rada Regiónu Tatry schvaľuje štartovaciu komisiu v zložení: Viťo Korenko, predseda, členovia RNDr. Daniel Dudzik a Jaroslav Klonga ml.

 

7/ Webovú stránku regiónu TATRY pripraví a spustí do konca apríla 2019 p. Viťo Korenko.

 

8/ Webovú stránku Regiónu TATRY budú spravovať spoločne Jaroslav Klonga ml. a Viťo Korenko.

 

9/ O spoločnej regionálnej výstave holubov rozhodne výbor Regiónu TATRY do 31. júla príslušného roka.

 

10/ Výbor Regiónu Tatry schvaľuje účasť predsedu a autoreferenta na najbližšom zvolanom zasadnutí Regiónu Spiš.

 

10/ Ukladá členom výboru Regiónu Tatry rokovať s okolitými regiónmi o zabezpečení pretekov na superdlhých tratiach plánovaných na rok 2019.

 

V Poprade – Veľkej 17. 03. 2019

 

Zápis podpísali:

Za OZ CHPH Kežmarok:               Milan Mesarčík ml. – predseda

Za OZ CHPH Liptovský Mikuláš:                 Ing. Ján Rak – predseda

Za OZ CHPH Poprad:                      Ivan Čelinák – predseda